Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 327.21 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір327.21 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор ________________ С.В. Іванов

"27 " лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання

за ОКР «магістр» за спеціальністю

8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

8.03051005 «Організація оптової та роздрібної торгівлі»


Схвалено на засіданні кафедри Схвалено Вченою радою маркетингу факультету ОФП

Протокол № 12 від 14.02. 2012 р. Протокол № 7 від 22.02.2012 р.

Завідувач кафедри _________О.П.Сологуб Голова Вченої ради факультету,

декан _____________ О.О.Шеремет


2012

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр/спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ

ВИПРОБУВАННЯ

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

^

Тема 1: Сутність, зміст, завдання та характеристика комерційної діяльностіСутність, зміст та складові комерційної діяльності. Історичні аспекти розвитку комерційної діяльності. Принципи комерційної діяльності. Особливості законодавства щодо комерційної діяльності підприємств в Україні.


Література: [1,2,3,4,5,6,9,11,12,18 с. 9–83, 37, с.588–612, 39, с.26–41, 45, с.8–20, 47, с.12–24]


Тема 2: Етика та психологія комерційної діяльності


Особливості та професійні вимоги до комерційного працівника. Етичний кодекс та етика підприємця-комерсанта.


Література: 471, с.25–41, 48, с.604–622]


Тема 3: Комерційні договірні зобов’язання


Суть і порядок регулювання господарських зв’язків. Сутність договору купівлі-продажу та його основні умови. Види господарських договорів. Відповідальність за порушення умов договору. Претензійна робота. Порядок оформлення тексту договору, внесення змін та розторгнення договору


Література: [18, с.84–168, 34, 36, 45, с.21–29, 47, с.61–91, 48, с.9–132, 201–222]


Тема 4: Комерційна інформація та її захист


Поняття комерційної інформації і комерційної таємниці. Забезпечення захисту комерційної таємниці. Роль товарних знаків у комерційній роботі.


Література: [47, с.42–60]


Тема 5: Планування закупівельної діяльності промислового підприємства


Промислове підприємство як суб’єкт комерційної діяльності. Суть планового забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Прямі та опосередковані методи вивчення ринку сировини та матеріалів. Визначення потреб та розробка плану закупівель матеріальних ресурсів.


Література: [46, с.42–70]


Тема 6: Організація закупівлі матеріальних ресурсів


Організація господарських зв'язків. Вибір потенційного постачальника. Критерії вибору постачальників. Умови поставки матеріальних ресурсів.


Література: [46, с.70–86]


Тема 7: Збутова комерційна діяльність промислового підприємства


Роль збуту продукції на підприємстві. Суть та функції збуту. Планування асортименту продукції. Планування збуту продукції. Збутова система підприємства. Організація оперативно-збутової діяльності.


Література: [46, с.90–113]


Тема 8: Оптові закупівлі товарів посередницькими підприємствами


Характеристика і зміст процесів, що відбуваються в торгівлі. Роль, характеристика та види оптових підприємств в організації господарських зв’язків і постачальників товарів. Суть і роль закупівельної роботи. Вивчення і прогнозування купівельного попиту. Виявленням і вивчення джерел надходження та постачальників товарів. Класифікація постачальників. Організація раціональних господарських зв’язків з постачальниками товарів. Організація і технологія проведення оптової закупівлі/продажу товарів у виробників, посередників, на товарних біржах та інших постачальників. Порядок формування і регулювання асортименту товарів. Контроль та облік надходження товарів від постачальників. Захист прав споживачів. Консьюмериський рух.


Література: [9, 18, с.169–198, 19, с.301–113, 38, 45, с.30–43, 47, с.106–126, 48, с.505–510]


Тема 9: Організація оптового продажу товарів і послуг посередницькими підприємствами


Суть і зміст комерційної діяльності з оптового продажу товарів. Організація роботи з оптового продажу товарів. Пошук оптових покупців товарів. Організація господарських зв’язків. Форми і методи оптового продажу товарів. Торгові дома. Оптові ярмарки та їх роль в закупівлі товарів. Значення, види, організація роботи оптових ярмарок. Порядок укладення договорів на ярмарку. Оптові продовольчі ринки та їх роль в закупівлі товарів. Дрібнооптові магазини-склади. Організація надання послуг оптовими підприємствами клієнтам.


Література: [18, с.198–268, 38, 37, с.50–195, 39, с.115–151, 45, с.44–56, 47, с.130–135]


Тема 10: Система товаропостачання роздрібної торговельної мережі


Класифікація роздрібних торгових підприємств. Товарорух та управління логістикою, її цілі та основні функції.


Література: [48, с.510–521, 55, с.66–68]


Тема 11: Формування асортименту товарів та послуг у роздрібній торговельній мережі


Поняття про асортимент і торгову номенклатуру товарів. Принципи підбору і встановлення товарного асортименту. Планування асортименту товарів та основні чинники його формування.


Література: [18, с.269–352, 37, с.300–493]


Тема 12: Організація роздрібного продажу товарів


Комерційна робота з роздрібного продажу товарів. Вивчення і прогнозування купівельного попиту на товари, що реалізуються в магазинах. Формування оптимального асортименту товарів в магазині. Рекламно-інформаційна діяльність роздрібних торгових підприємств. Вибір найбільш ефективних методів роздрібного продажу товарів. Організація та надання торгових послуг покупцям. Створення магазину. Розміщення торгового устаткування.


Література: [18, с.353–459, 37, с. 547-602, 45, с.57–67, 47, с.136–148, 55, с.120–166]

^

Тема 13: Організація торгівлі на біржах, аукціонах та конкурсахСуть, роль і розвиток біржової торгівлі, її роль в оптовій торгівлі. Історія розвитку бірж. Класифікація бірж. Порядок створення товарної біржі та її структура. Види біржових операцій. Організація біржових торгів. Технологія біржової торгівлі на товарних біржах. Порядок і організація проведення аукціонів та конкурсів. Суть та види торгів на аукціонах та конкурсах.


Література: [47, с.149–164, 48, с.334–342]

^

Тема 14: Комерційна діяльність на різних ринкахКомерційна діяльність на ринку нерухомості. Комерційна діяльність на ринку цінних паперів.


Література: [48, с.343–357]


Тема 15: Форми і методи комерційних розрахунків


Готівкова та безготівкова форми розрахунків. Платіжні доручення-вимоги. Платіжні доручення. Чек. Акредитив. Векселі та взаємні заліки. Розрахунок в порядку планових платежів. Розрахунок в іноземній валюті.


Література: [47, с.92–105, 48, с.133–200]


Тема 16: Основні засоби маркетингових комунікацій


Мерчандайзинг. Інтегровані маркетингові комунікації у місцях продажу. Зовнішні і внутрішні засоби ІМКМП. Фірмовий стиль та його складові елементи.


Література: [45, с.68–93, 47, с.192–297, 48, с.583–591]


Тема 17: Ефективність і ризик комерційної діяльності


Прямі договірні зв’язки торгових підприємств з виробниками товарів та їх ефективність. Система показників ефективності комерційної діяльності торгового підприємства. Комерційний ризик і способи його зменшення.


Література: [39, с.283–291, 47, с.345–350]

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ


Тема 1: Підприємства торгівлі, їх види


Теоретичні засади організації торгівлі. Організаційні моделі в системі торгівлі.


Література: [14, с.17–31, 28, с.19–24, 50, с.5–9]

^ Тема 2: Регулювання і контроль діяльності підприємств у сфері торгівлі


Порядок заняття торговельною діяльністю. Нормативні документи, що регламентують питання у сфері торгівлі. Правові та організаційні засади захисту прав споживача


Література: [7, 13, 42,]


Тема 3: Організація оптової торгівлі


Суть і завдання оптової торгівлі. Види оптових підприємств та їх класифікація. Складське господарство оптового підприємства. Організація оптових закупівель товарів та їх документальне оформлення.


Література: [14, с.52–77, 28, с.62–97, 24, с.23–59]


^ Тема 4: Організація роздрібної торгівлі


Поняття, склад і структура суб’єктів системи роздрібної торгівлі. Засади влаштування магазинів. Організація торгово-технологічного процесу в магазині. Рекламно-інформаційна робота в магазині.


Література: [14, с.82–103, 28, с.102–147]


Тема 5: Формування асортименту та управління ним


АВС-аналіз. ХУZ-аналіз. Модель оптимального розміру замовлення


Література: [14, с.118–140, 28, с.152–167]


^ Тема 6: Особливі форми продажу товарів

Електронна торгівля. Торгівля на ринках. Продаж поштою. Пересувна торгівля


Література: [14, с.468–493]


Тема 7: Формування системи торговельного обслуговування на ринку товарів та послуг


Організація праці на підприємствах торгівлі. Культура торгівлі та показники її рівня. Якість обслуговування та її оцінка


Література: [49, с.58–63, 28, с.34–47]


^ ТОВАРОЗНАВСТВО (НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ)


Тема 1. Товари господарського призначення


Товари із пластмас. Хімічні товари. Силікатні побутові товари. Металогосподарські товари. Побутові електричні товари. Меблеві товари. Будівельні товари.


Література: [29, с.161-191, 59, с. 196-250]


Тема 2. Текстильні, швейні та трикотажні товари


Текстильні товари. Волокна як фактор формування властивостей текстильних виробів. Нитки як фактор формування властивостей текстильних виробів. Формування властивостей тканин у процесі ткацтва. Формування властивостей тканин у процесі обробок та оздоблювання. Склад, будова та властивості тканин. Асортимент текстильних товарів. Вимоги до якості тканин. Оцінка якості тканин. Швейні товари. Вимоги, які висуваються до одягу, його призначення і властивості. Матеріали для виготовлення одягу як фактор формування властивостей. Формування властивостей одягу в процесі виготовлення. Асортимент швейних товарів. Стандартизація та якість одягу. Збереження якості одягу. Маркування, пакування, транспортування та зберігання одягу. Трикотажні товари. Асортимент трикотажних товарів.Стандартизація та якість трикотажних товарів.


Література: [29, с.94-115, 30, с. 219-238, 33, с. 54-98, 21, с. 10-180]


Тема 3. Взуттєві товари


Шкіряне взуття. Асортимент і споживні-властивості взуттєвих матеріалів. Формування споживних властивостей шкіряного взуття у процесі конструювання та виробництва. Асортимент шкіряного взуття. Споживні властивості, стандартизація та оцінка якості шкіряного взуття. Гумове і полімерне взуття. Валяне взуття.


Література: [29, с.37-92, 59, с. 91-133, 21, с. 10-180]


Тема 4. Хутряні товари


Характеристика товарної групи. Функціональна та соціальна значущість хутряних товарів у кліматичних умовах країни. Раціональні норми споживання. Стан ринку хутряних товарів в Україні. Основні виробники хутряних товарів в Україні, обсяг виробництва. База сировини хутра в Україні та країнах СІ ІД.


Література: [29, с.7-37, 30, 59, с. 133-158, 21, с. 254-287]


Тема 5. Товари культурно-побутового призначення


Поняття про товари культурно-побутового призначення. Папір, картон та вироби з них. Шкільно-письмові та канцелярські товари. Фото- і кіно товари. Побутові радіоелектронні товари. Музичні товари. Іграшки й ялинкові прикраси. Спортивні товари. Транспортні засоби.


Література: [29, с.141-161, 20, с. 210-286, 23, с. 9-527]


Тема 6. Ювелірні товари та побутові годинники


Ювелірні товари. Побутові годинники.


Література: [29, с.191-203, 22, с. 158-172, 43, с. 10-352]


Тема 7. Галантерейні товари


Текстильна галантерея. Шкіряна галантерея. Металева галантерея. Галантерея з пластичних мас та виробних матеріалів. Щіткові вироби. Дзеркала.


Література: [29, с.120-135, 58, с.12-102]


^ ТОВАРОЗНАВСТВО (ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ)


Тема 1. Зерно і зернові культури


Класифікація зернових культур, особливості їх хімічного складу. Будова зерна пшениці. Показники якості і їх вплив на споживні властивості продуктів його переробки. Особливості хімічного складу круп. Харчова цінність, використання. Формування асортименту круп. Способи помелу зерна при отриманні борошна. Класифікація і асортимент борошна. Хлібопекарські властивості борошна. Вимоги до якості і порядок оцінювання її. Дефекти. Пакування, умови і терміни зберігання. Процеси, які відбуваються у зерні, крупах і борошні при зберіганні. Природні втрати.


Література: [52, с.30-45, 16, с. 10-40, 31, с. 10-165]


Тема 2. Макаронні і хлібобулочні вироби


Вплив сировини і технології виробництва на формування споживних властивостей. Класифікація та асортимент. Правила визначення якості. Показники якості та їх характеристика. Дефекти. Пакування, умови і терміни зберігання.


Література: [52, с.45-76, 16, с. 40-70, 31, с. 165-266]


Тема 3. Свіжі овочі


Споживні властивості овочів. Хімічний склад і харчова цінність. Значення овочів у харчуванні людини, норми їх споживання. Класифікація овочів, основні господарські сорти, їх характеристика. Райони вирощування. Особливості будови. Вимоги до якості і порядок оцінювання її. Дефекти, хвороби. Пакування, умови і терміни зберігання. Сучасні способи зберігання. Втрати овочів при зберіганні. Процеси, що відбуваються при зберіганні овочів.


Література: [52, с.99-126, 16, с. 252-310, 61, с. 6-64]


Тема 4. Свіжі плоди


Споживні властивості, хімічний склад і харчова цінність. Значення плодів у харчуванні людини. Норми споживання плодів. Класифікація плодів. Особливості будови. Основні помологічні та ампелографічні сорти, їх характеристика. Використання плодів. Вимоги до якості і порядок її оцінювання, дефекти. Пакування, умови і терміни зберігання плодів. Втрати плодів при зберіганні. Сучасні способи зберігання.


Література: [52, с.82-99, 16, с. 314-406, 57, с. 118-186]


Тема 5. Гриби


Гриби свіжі. Класифікація. Особливості будови і хімічного складу. Види грибів і характеристика. Гриби отруйні та умовно-їстівні. Вимоги до якості грибів, умови і терміни зберігання. Гриби перероблені. Види грибів, які використовуються для переробки. Товарні сорти. Вимоги до якості. Пакування і зберігання.


Література: [52, с.115-126, 16, с. 406-412, 57, с. 186-254]


Тема 6. Крохмаль, цукор і мед.

Споживні властивості (хімічний склад і харчова цінність). Класифікація та асортимент. Вимоги до якості і порядок оцінювання її. Дефекти. Пакування, умови і терміни зберігання.

Література: [52, с.127-134, 16, с. 82-97, 62, с. 25-156]


Тема 7. Кондитерські вироби. Класифікація. Споживні властивості окремих груп кондитерських виробів (хімічний склад, харчова цінність). Характеристика асортименту окремих видів кондитерських виробів. Вимоги до якості і порядок оцінювання її. Дефекти, причини їх виникнення та можливості усунення.

Література: [52, с.138-173, 16, с. 105-166, 41, с. 223-314]


Тема 8. Смакові товари. Значення смакових товарів у харчуванні людини. Класифікація смакових товарів та їх окремих груп. Вплив фізіологічно-активних речовин смакових товарів на організм людини. Товарознавча характеристика окремих груп смакових товарів. Вимоги до якості і порядок оцінювання її. Дефекти. Пакування, маркування. Умови і терміни зберігання.

Література: [52, с.186-306, 16, с. 168-24, 54, с. 5-428, 60, с. 6-235, 32, с.5-254]


Тема 9. Молоко і молочні товари. Класифікація молочних товарів за групами, підгрупами, видами і різновидами. Споживні властивості молока і продуктів його переробки. Хімічний склад, енергетична, фізіологічна і дієтична цінність. Вимоги до якості і порядок оцінювання її. Дефекти, умови і терміни зберігання.

Література: [52, с.339-387, 16, с. 414-483, 27, с.15-285 ]


Тема 10. Харчові жири. Споживні властивості (хімічний склад, енергетична цінність). Використання. Шляхи підвищення біологічної цінності. Вимоги до якості і порядок оцінювання її. Дефекти. Пакування, умови і терміни зберігання.

Література: [52, с.307-337, 16, с. 485-511, 26, с. 10-112]


Тема 11. Яйця та яєчні товари. Виробництво і споживання яєць в Україні. Будова яєць. Класифікація курячих яєць. Вимоги до якості і порядок оцінювання її. Продукти переробки яєць. Дефекти яєць і продуктів їх переробки. Пакування, маркування, умови і терміни зберігання.

Література: [52, с.446-458, 16, с. 678-693, 40, с. 221-234]


Тема 12. М’ясо забійних тварин, птиці та субпродукти. Споживання м’яса в Україні. Норми споживання. Споживні властивості м’яса (хімічний склад, енергетична і біологічна цінність). Класифікація, категорії і маркування м’яса. М’ясо хворих тварин, його використання. Ознаки доброякісного м’яса. Вимоги до якості і порядок оцінювання її. Дефекти. Умови і терміни зберігання.

Література: [52, с.388-404, 16, с. 512-543, 53, с. 6-254]


Тема 13. М’ясні товари. Класифікація м’ясних товарів. Споживні властивості окремих груп м’ясних товарів. Класифікація та формування асортименту окремих груп м’ясних товарів. Вимоги до якості і порядок оцінювання її. Ознаки доброякісності м’ясних товарів. Дефекти. Пакування, маркування. Умови і терміни зберігання.

Література: [52, с.404-445, 16, с. 543-605, 53, с. 254-380]


Тема 14. Риба і рибні товари. Основні світові райони рибальства. Стан виробництва і торгівлі рибою в Україні. Родини і види риб. Використання риби.

Література: [52, с.459-473, 16, с. 607-619, 62, с. 524-623]


Тема 15. Класифікація рибних товарів. Товарознавча характеристика окремих груп рибних товарів. Нерибні водні продукти. Вимоги до якості і порядок оцінювання її. Дефекти. Втрати живої риби при зберіганні, транспортуванні і реалізації. Пакування, умови і терміни зберігання. Маркування рибних консервів. Процеси, які відбуваються при зберіганні риби і рибних консервів, їх вплив на якість.

Література: [52, с.473-496, 16, с. 619-676, 62, с. 623-678]


^ 3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТІ


 1. Суть і порядок регулювання господарських зв’язків. Види господарських договорів.

 2. Методи визначення потреб в матеріальних ресурсах на підприємствах.

 3. Вибір потенційного постачальника. Критерії вибору постачальників.

 4. Сутність та методи оп­тового продажу товарів.

 5. Сутність та методи роздрібного продажу товарів.

 6. Характеристика та види оптових підприємств.

 7. Функції оптової і роздрібної торгівлі.

 8. Класифікація роздрібних торгових підприємств за характером торговельного приміщення.

 9. Класифікація роздрібних торгових підприємств за методом продажу товарів.

 10. Класифікація роздрібних торгових підприємств за товарною спеціалізацією.

 11. Сутність, зміст та етапи комерційної роботи з оптової закупівлі товарів.

 12. Сутність, зміст та етапи комерційної роботи з оптового продажу товарів.

 13. Оптові ярмарки та їх роль в закупівлі товарів.

 14. Сутність, зміст та етапи комерційної роботи з роздрібного продажу товарів.

 15. Організація та надання торгових послуги покупцям.

 16. Сутність, основні комунікативні цілі та характеристики інтегрованих маркетингових комунікації у місцях продажу.

 17. Вибір структури служби збуту.

 18. Етапи процесу персонального продажу.

 19. Принципи діяльності та організаційна структура бірж.

 20. Порядок і організація проведення аукціонів та конкурсів.^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ


 1. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі та характеристика їх видів.

 2. Структура і призначення приміщень загальнотоварних і спеціальних складів.

 3. Зміст торговельно-технологічного процесу в магазині та принципи його раціональної організації.

 4. Форми оптової реалізації товарів і визначальні фактори їх вибору.

 5. Технологічне планування приміщень магазину та визначальні фактори їх вибору.

 6. Законодавча та нормативно-правова база щодо регулювання торговельної діяльності.

 7. Форми товароруху і визначальні фактори їх вибору.

 8. Принципи розміщення і викладання товарів у торговому залі магазину.

 9. Транспортно-експедиторське обслуговування підприємств торгівлі.

 10. Класифікація форм роздрібного продажу товарів і визначальні фактори їх вибору.

 11. Процес формування асортименту товарів.

 12. Основні види договорів у торгівлі.

 13. Спеціалізація магазинів, її форми.

 14. Технологічне планування торговельного залу.

 15. Класифікація і види поза магазинних форм роздрібного продажу товарів, їх характеристика.

 16. Торгівля на ринках: матеріально-технічна база і організація роботи.

 17. Торговельні підприємства, їх види.

 18. Торговельне обладнання магазину і визначення його оптимального набору.

 19. Типи оптових підприємств, їх класифікація і характеристика.

 20. Принципи формування товарного асортименту на підприємствах оптової торгівлі.^ ТОВАРОЗНАВСТВО (ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ)


 1. Товарознавча характеристика круп і борошна. Правила визначення якості, вади, умови і терміни зберігання.

 2. Товарознавча характеристика хліба і хлібобулочних виробів. Правила визначення якості, вади, умови і терміни зберігання.

 3. Товарознавча характеристика макаронних виробів. Правила визначення якості, вади, умови і терміни зберігання.

 4. Товарознавча характеристика свіжих фруктів (яблук, груш). Показники якості, хвороби і вади, умови зберігання.

 5. Товарознавча характеристика свіжих овочів (картоплі, капусти). Показники якості, хвороби і вади, умови зберігання.

 6. Товарознавча характеристика продуктів переробки фруктів. Правила визначення якості фруктових компотів. Вади сушених фруктів.

 7. Товарознавча характеристика продуктів переробки овочів. Правила визначення якості, умови зберігання і вади квашеної капусти.

 8. Товарознавча характеристика крохмалю і меду. Правила визначення якості, умови зберігання і вади меду.

 9. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання цукру.

 10. Товарознавча характеристика цукристих кондитерських виробів. Правила визначення якості, вади та умови зберігання карамелі і цукерок.

 11. Товарознавча характеристика борошняних кондитерських виробів. Правила визначення якості, вади та умови зберігання печива.

 12. Товарознавча характеристика чаю та кави. Правила визначення якості, вади та умови зберігання чаю.

 13. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання пива.

 14. Товарознавча характеристика, правила визначення якості та умови зберігання виноградних вин.

 15. Товарознавча характеристика безалкогольних напоїв. Правила визначення якості, вади та умови зберігання фруктових соків.

 16. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання рослинних олій.

 17. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання жирів тваринних топлених.

 18. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання маргарину.

 19. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання питного молока.

 20. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання простокваші і кефіру.

 21. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання вершкового масла.

 22. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання твердих сичужних сирів.

 23. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання молочних консервів.

 24. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання варених ковбасних виробів.

 25. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання напівкопчених і копчених ковбас.

 26. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання м’ясних консервів.

 27. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання мороженої риби.

 28. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання копченої риби.

 29. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання соленої риби.

 30. Товарознавча характеристика, правила визначення якості, вади та умови зберігання рибних консервів.^ ТОВАРОЗНАВСТВО (НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ)


 1. Асортимент товарів: означення, класифікація за галузями формування, типом торговельного підприємства, функціональними комплексами (призначенням), складністю.

 2. Фактори формування торговельного асортименту товарів.

 3. Буфетне та столове приладдя: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 4. Верхній та легкий одяг: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 5. Взуття (шкіряне, полімерне, валяне): означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 6. Галантерейні товари: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 7. Головні убори, жіночі убори, хустки, шарфи, рукавичкові вироби: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 8. Дзеркала та ялинкові прикраси: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 9. Електричні побутові машини: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 10. Загальна характеристика споживних властивостей товарів (безпеки, функціональних, ергономічних, надійності, естетичних).

 11. Канцелярські, шкільно-письмові товари: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 12. Поняття про класифікаційні системи товарів. Класифікація товарів: означення, мета, загальна характеристика ознак, застосування.

 13. Корсетні вироби, білизна і панчішно-шкарпеткові вироби: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 14. Меблі: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 15. Музичні товари та іграшки: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 16. Нормативні документи на товари: поняття, класифікація.

 17. Основні поняття товарознавства: товар, споживні властивості, нормативний документ, якість, класифікація, асортимент, кодування, сертифікація, товарний знак.

 18. Парфумерні і косметичні товари: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 19. Побутова радіоелектронна апаратура та обчислювальна техніка: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 20. Посуд (господарський, кухонний, столовий): означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 21. Провідники електричного струму, електроустановчі вироби, електричні джерела світла, електроосвітлювальна арматура: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 22. Ручні побутові інструменти, скоб’яні та замкові вироби: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 23. Сертифікація товарів: означення, документальне оформлення, знак відповідності. Системи кодування товарів: означення, перелік, загальна характеристика.

 24. Споживні властивості непродтоварів: поняття, групування, загальна характеристика.

 25. Стандарти на непродовольчі товари: означення, категорії, види.

 26. Текстильні товари (волокна, нитки, тканини, трикотажні полотна, неткані полотна): означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 27. Товари для спорудження (будівництва) житла та інших побутових приміщень: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 28. Товари для внутрішнього оснащення та опорядження житла: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 29. Товари для мисливства і рибальства: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 30. Товари для спорту і туризму: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 31. Товари побутової хімії для догляду за приміщенням та товарами особистого користування: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 32. Товарознавство непродовольчих товарів: визначення, зміст.

 33. Транспортні засоби особистого користування: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 34. Фототовари: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 35. Ювелірні (золотарські) товари та годинники: означення, ознаки сегментації ринку, характеристика видового асортименту.

 36. Якість товарів: означення, рівні, способи визначення, фактори формування.

4. КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників з дисциплін фахового випробування

для вступу за ОКР «магістра»

зі спеціальності

^ 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

8.03051005 «Організація оптової та роздрібної торгівлі»

Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується письмово виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

10 балів виставляється вступникові, коли він має нечіткі уявлення з дисциплін «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)», не може відтворити основні поняття і пояснити їх сутність, розв’язати задачу.

30 балів виставляється вступникові тоді, коли він має уявлення з дисциплін «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)», фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку, але не може розв’язати задачу.

50 балів виставляється вступникові тоді, коли він має уявлення з дисциплін «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)», відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку, при допомозі комісії може частково розв’язати задачу.

60 балів виставляється вступникові, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу з дисциплін «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)», знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки при розв’язанні задачі.

65 балів виставляється вступникові тоді, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу з дисциплін «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)», знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може з незначними помилками розв’язати задачу. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, для чого потребує безпосередньої допомоги викладача. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів виставляється вступникові тоді, коли він знає і розуміє більше половини навчального матеріалу з дисциплін «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)», знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, о основному вірно розв’язати задачу. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів виставляється вступникові тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал з дисциплін «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)» знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок, вірно розв’язати задачу. Але відповідь студента має деякі незначні неточності.

80 балів виставляється вступникові тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал з дисциплін ««Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)» знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, вірно розв’язати задачу. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь студента повна і логічна. У відповіді студента повинні відчуватися необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів виставляється вступникові тоді, коли він вільно володіє вивченим матеріалом з дисциплін «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)» застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації, може вірно розв’язати задачу. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді студента відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями з дисциплін «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)», застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації, може розв’язати задачу. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями з дисциплін «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)», застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Може самостійно ставити та розв’язувати проблеми, розв’язати задачу. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді студента повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями з дисциплін ««Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)», може розв’язати задачу, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.


Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії Сологуб О.П.

5. КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників з дисциплін фахового випробування

у формі співбесіди

для вступу за ОКР «магістра»

зі спеціальності

^ 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

8.03051005 «Організація оптової та роздрібної торгівлі»


Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується усно відповісти на запитання з фахових дисциплін. Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

«Високий» - виставляється вступникові, якщо відповідь дана в повному обсязі, при цьому продемонстрував знання матеріалів програм дисциплін: «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)», показав вільне володіння нормативною базою, чітко та змістовно відповів на питання, підкріпив відповідь прикладами.

«Достатній» - виставляється вступникові, який показав достатні знання теоретичного та практичного матеріалу програм дисциплін: «Комерційна діяльність», «Організація торгівлі», «Товарознавство (непродовольчі товари)», «Товарознавство (харчові продукти)», без істотних помилок і змістовно відповів на питання, продемонстрував орієнтацію в нормативній базі.

«Недостатній» - виставляється вступникові, який поверхово або зовсім не відповів на питання, проявив нерозуміння питань, не підкріпив прикладами теоретичні та методичні положення.


Особи, рівень знань яких оцінений як «Недостатній», до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються


Голова комісії з проведення співбесіди Сологуб О.П.


^ 6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Правила продажу непродовольчих товарів: Затв. наказом Міністерства зовн. економ. зв’язків і торгівлі України № 294 від 27 трав. 1996 р. // Збірник систематиз. законодавства. – лют. 2003 р. – Вип. 2: Торговельна діяльність. – С. 6–22.

 2. Правила продажу продовольчих товарів: Затв. наказом Міністерства зовн. економ. зв’язків і торгівлі України № 237 від 28 груд. 1994 р. // Збірник систематиз. законодавства. – лют. 2003 р. – Вип. 2: Торговельна діяльність. – С. 23–35.

 3. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 854 від 30 липня 1996р. // Збірник систематиз. законодавства. – лют. 2003 р. – Вип. 2: Торговельна діяльність. – С. 36–40.

 4. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами: Затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 218 України від 24 липня 2002р. // Збірник систематиз. законодавства. – лют. 2003 р. – Вип. 2: Торговельна діяльність. – С. 41–46.

 5. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України № 329/95-ВР від 15 верес. 1995 р. // Закони України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. – 1997 р. – т. 2.

 6. Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами: Закон України № 481/95-ВР від 19 груд. 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 46. – С. 345.

 7. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України № 266-95-ВР від 06 лип. 1995 р. // Закони України. – К.: Верховна Рада України. Парламентське видавництво. – 2001 р.

 8. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами: Затв. наказом Міністерства зовн. економ. зв’язків і торгівлі України № 185 від 11 липня 2007 р. // Збірник систематиз. законодавства. – лют. 2008 р. – Вип. 2: Торговельна діяльність. – С. 38–40.

 9. Про захист прав споживачів: Закон України № 1023-XII від 12 трав. 1991 р. // Закони України. –К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. –1997 р. – т. 1.

 10. Про захист прав споживачів: Закон України №1024-12-ВР від 12 трав. 1991 р. // Закони України. – К.: Верховна Рада України. Парламентське видавництво. – 2004 р.

 11. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України № 1775-III 1 черв. 2000 р. // Закони України. – К.: Верховна Рада України. Парламентське видавництво. – 2001 р.

 12. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України № 98/96-ВР від 23 берез. 1996 р. // Закони України. К.: Верховна Рада України. Парламентське видавництво. – 1999 р.

 13. Про рекламу: Закон України № 271-96-ВР від 03 лип. 1996 р. // Закони України. – К.: Верховна Рада України. Парламентське видавництво. – 2003 р.

 14. Апопій В.В., Міщук І. П., Ребицький В. М. та ін. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид., перероб. та доп./за редакцією В. В. Апопія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 632 с.

 15. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Рудницький С.І., Хом’як Ю.М. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид., перероб. та доп./ за редакцією В.В. Апорія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 632 с.

 16. Бровко О.Г. Булгакова О.В., Гордієнко Г.С. Товарознавство. Продовольчі товари: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 730 с.

 17. Бурмистров В. Г. Организация торговли непродовольственными товарами. – М.: Экономика, 1988. – 224 с.

 18. Вебер М. Коммерческие расчеты от А до Я. Формулы, примеры расчетов и практические советы: Пер.с нем./ М. Вебер. – 4-е узд., перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 1999. – 384с.

 19. Виноградська А.М. Комерційне підприємство: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія / А.М. Виноградська. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 807с.

 20. Войнаш Л.Г., Байдакова Л.І., Діанич М.М. та ін. Товарознавство непродовольчих товарів. – Ч. 2. – К.: НМЦ “Укоопосвіта, 2004. – 532 с.

 21. Войнаш Л.Г., Дудла І.О., Козьмич Д.І. та ін. Товарознавство непродовольчих товарів. – Ч.3. – К.: НМЦ “Укоопосвіта, 2005. – 436 с.

 22. Войнаш Л.Г., Дудла І.О., Козьмич Д.І. та ін. Товарознавство непродовольчих товарів. – Ч.1. – К.: НМЦ “Укоопосвіта, 2004. – 436 с.

 23. Глушкова Т.Г. Товари культурно-побутового призначення: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2004. – 550 с.

 24. Голошубова Н. О., Торнков В. М. Оптова торгівля: організація та технологія. Навчальний посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2005.

 25. Гончаров П. Г., Єгоров В. Г. та ін. Організація торгівлі продовольчими товарами. – М.:Економіка, 1989.

 26. Дмитриченко М.И., Пилипенко Т.В. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов. – СПб: Питер, 2004. – 350 с.

 27. Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых продуктов: Учеб. Для студ. Учреждений сред. Спец. проф. образ. – М.: Мастерство: Высшая школа, 2001.–264 с.

 28. Егоров В. Ф. Организация торговли. – СПб.: «Питер», 2004. – 352 с.

 29. Зрезарцев М. П. Товарознавство непродовольчих товарів: навч.посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с.

 30. Зрезарцев М.П., Зрезарцев В.М., Параніч В.П. Товарознавство сировини та матеріалів.: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 404 с.

 31. Иванова Т.М. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. – М.: Академия, 2004. – 287 с.

 32. Иванова Т.Н., Позняковский В.М. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и пищевых добавок: Учебник для студентов ВУЗ. – М.: Изд. центр “Академия”, 2004. – 304 с.

 33. Козюлина Н.С. Товароведение непродовольственных това­ров. - М.: Издательско-торговая палата «Дашков и К0», 2002.

 34. Комерційна діяльність: Підруч. / За ред.проф. В.В. Апорія. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 558 с.

 35. Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм): Учебник/ О.А.Новиков, В.О. Бахарев, С.А.Уваров и др. Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Кафедра коммерции и логистики. – С-Пб. 1999. – 416с.:ил.

 36. Коммерческий договор: от заключения до исполнения: Юридическое оформление. Практические советы. Образцы договоров, претензий, исков. / Л.П.Дашков, А.В.Брызгалин (сост.): Информационно-внедренческий центр «Маркетинг» – М. 1997. – 324с.

 37. Коммерческое право: Ученик / В.Ф.Попондопуло, В.Ф.Яковлева (ред.); Санкт-Петербургский гос. ун-т. Юридический и специальный ф-т. - С-Пб., 1998.

 38. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке. / А.В.Зырянов (ред.): Уральский гос. экон. Ун-т, Школа управления, бизнеса и коммерции «КОМБИ». – Екатеринбург; РИФ «Солярис», 1995. – 416с.

 39. Крамченко Л.І. Управління комерційною діяльністю оптового підприємства на засадах ситуаційного підходу: Автореф. дис. канд. ек. наук; 08.06.02 / НАН України, Інститут регіон.досл.– Львів, 1997. – 15с.

 40. Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение мясных и яичных товаров. Товароведение молочных товаров и пищевых концентратов. – Учебник. – М.: Изд.-книготорговый центр “Маркетиниг”, 2001. – 448 с.

 41. Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. – Ростов н/Д: Изд. центр “МарТ”, 1999. – 448 с.

 42. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства: Підручник (Під ред. Н. М. Ушакової). – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

 43. Мельниченко Т.А. Товароведение ювелирных товаров и товаров народного художественного промысла: Учеб. пособие. Серия "Учебники, учебные пособия". - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 352 с.

 44. Олійник О. М. Організація, обладнання і технологія продажу продовольчих товарів: Підручник для учнів проф.-техн. Навч закл.-К.: ТОВ «ЛДЛ», 2004.

 45. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Практикум. – М.: ООО «Издательство ЮНИТИ – ДАНА», 2000. – 214с.

 46. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 324 с.

 47. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Ученик / О.В. Памбухчиянц. – М.: Информ.- внедрен. Центр „Маркетинг”, 1999. – 292с.

 48. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа: Переклад з рос. – Рівне: Видавнича агенція «Вертекс», 2002. – 352с.: ил.

 49. Планування господарської діяльності малих та середніх підприємств. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2001. – 192 с.

 50. Саркісян Л. Г., Козакова О. Б. Технологія торгвельних процесів: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

 51. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Ученик / Б.И. Синецкий. – М.: Юрист. 1998. – 659с.

 52. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. – К.: Лібра, 1997. – 632 с.

 53. Сирохман І.В., Раситюк Т.М. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів – К.: ЦНЛ,2004. – 384 с.

 54. Сирохман І.В., Раситюк Т.М. Товарознавство смакових товарів – Львів, Видавництво ЛКА, 2003. – 428 с.

 55. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2005. – 400 с.

 56. Теорія та практика торговельного обслуговування: Навч. посіб./ В.В.Апопій, І.П.Міщук, С.І. Рудницький, Ю.М.Хом’як – К.: Центр навчальної літ., 2005. – 496 с.

 57. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2002. – 448 с.

 58. Тихонова Н.П. Товарознавство килимових та галан­терейних товарів.4.2. Опорний конспект лекцій. - К.: ВІД КНТЕУ, 2001.- 103с.

 59. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учеб. для нач. проф. образования / Под ред. А.Н.Неверова, т.и. Чалых. -М.: ПрофОбрИздат, 2001. -464 с.

 60. Товарознавство смакових товарів. / Дубініна А.А., Жук Ю.Т., Жук В.А., Жестерова Н.А. // Навч. посібник – К.: “Професіонал”, 2004. – 240 с.

 61. Шепелев А.Ф., Кожухова О.И. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров. – Ростов н/Д: МарТ, 2001. – 64 с.

 62. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Кожухова О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Уч. Пособие. – Ростов н/Д: Изд. центр “МарТ”, 2001. – 680 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи