Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» icon

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
НазваПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Сторінка1/13
Дата30.07.2012
Розмір2.16 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ


ректор ______________ С.В.Іванов

«28» листопада 2011 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для зарахування

на навчання за ОКР «магістр»

за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»Схвалено

на засіданні кафедри обліку і аудиту

протокол № 7 від 22 листопада 2011 р.


Зав.кафедри ___________Л.М.Чернелевський

Схвалено Вченою радою факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності

протокол № 4 від 23 листопада 2011 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан ________________ О.О.ШереметКиїв - 2011


Дисципліна «Аудит»

Тема 1. Суть, завдання, функції та організаційні форми фінансово-економічного контролю

Суть та функції фінансово-економічного контролю. Виникнення та розвиток аудиту в системі фінансово-економічного контролю. Суть аудиту, його мета та завдання. Класифікація організаційних форм і видів аудиторського контролю. Мета і завдання внутрішнього і зовнішнього аудиту

^ Література: [1,2,4,5,6,7]

Тема 2. Організаційно-економічні і правові основи аудиторської діяльності

Огляд світових систем організації та управління аудиторської діяльності. Алгоритм процесу управління аудиторською діяльністю. Організація аудиту і управління ним в Україні. Аудиторські послуги. Міжнародні нормативи аудиту. Аудиторська палата України.

^ Література: [1,2,4,5,8]

Тема 3. Предмет і метод аудиторської діяльності

Предмет аудиторської діяльності. Об’єкти аудиторської діяльності, їх класифікація. Метод аудиторської діяльності. Визначення критеріїв аудиторської оцінки фінансової звітності. Методичні прийоми аудиторського контролю

^ Література: [4,5,6,8]

Тема 4. Аудиторський ризик, його прогнозування і оптимізація та організація роботи аудитора

Поняття аудиторського ризику. Модель визначення припустимий аудиторський ризик. Властивий аудиторський ризик. Ризик контролю. Ризик невиявлення помилок. Суттєвість в аудиті та її взаємозв’язок з аудиторським ризиком. Професійна етика аудитора

^ Література: [4,5,6,8,11]

Тема 5. Стадії, планування та процедури аудиторської перевірки. Виявлення порушень

Стадії аудиторської перевірки. Планування аудиторської перевірки. Процедури аудиту. Виявлення і оцінювання порушень. Поняття про аудиторські докази, їх джерела

^ Література: [4,5,6,7,8,11]

Тема 6. Робоча документація аудитора

Поняття робочих документів аудитора, їх класифікація. Методика ведення аудиторського досьє. Поняття про аудиторський звіт і аудиторський висновок. Структура, види і форми аудиторського висновку

^ Література: [2,4,5,6,7]

Тема 7. Завершальний етап аудиторської перевірки

Характеристика завершальної стадії аудиторської перевірки. Оцінювання припущення безперервності діяльності підприємства. Огляд майбутніх подій. Методичні прийоми узагальнення результатів аудиту. Групування недоліків та обґрунтування виду аудиторського висновку

^ Література: [2,4,5,7,8,11]

Тема 8. Реалізація результатів аудиторського контролю

Методика прийняття рішень за результатами аудиторської перевірки. Організаційно-розпорядчі документи, що видаються за результатами аудиту. Види матеріальної відповідальності працівників підприємства. Порядок відшкодування збитків, завданих підприємству.

^ Література: [1,2,3,4,5,6,7]

Тема 9. Аудит за банкрутство

Завдання, об’єкти і джерела інформації та основні аудиторські процедури під час банкрутства підприємств. Обов’язковість аудиту щодо справ під час банкрутства. Визначення фактичної платоспроможності та можливості санації підприємства. Висновки про можливість відновлення ділової активності та ліквідації заборгованості

^ Література: [4,5,6,7,9,11]

Тема 10. Аудиторська перевірка стану обліку, звітності і внутрішньогосподарського контролю

Завдання,об’єкти, джерела інформації. Аудиторська перевірка стану обліку. Аудит фінансової звітності підприємства. Аудиторська перевірка стану внутрішньогосподарського контролю.

Література: [6,7,8,10]


Питання з дисципліни «АУДИТ»

  1. Метод аудиторської діяльності.

  2. Організація аудиту і управління ним в Україні.

  3. Визначення критеріїв аудиторської оцінки фінансової звітності.

  4. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю.

  5. Аудиторські послуги.

  6. Причини відмови від надання аудиторського висновку.

  7. Визначення і оцінювання порушень..

  8. Структура аудиторського висновку.

  9. Предмет аудиторської діяльності.

  10. Завершальний етап аудиторської перевірки.

  11. Поняття робочих документів аудитора.

  12. Стадії аудиторської перевірки.

  13. Модель припустимого аудиторського ризику.

  14. Взаємозв’язок між рівнем суттєвості і аудиторським ризиком.

  15. Процедури аудиту.

  16. Фактори, що впливають на властивий ризик.

  17. Суть аудиту.

  18. Узагальнення результатів аудиторської перевірки.

  19. Реалізація результатів аудиторської перевірки.

  20. Визначення і оцінка порушень.

  21. Об’єкти аудиторської діяльності.

  22. Порядок відшкодування матеріальних збитків, виявлених під час аудиту.

  23. Складові аудиторського ризику.

  24. Методичні прийоми аудиторського контролю.

  25. Завершальний етап аудиторської перевірки.

  26. Умови надання клієнту безумовно-позитивного аудиторського висновку.

  27. Планування аудиторської перевірки.

  28. Умови надання клієнту негативного аудиторського висновку

  29. Види аудиторських висновків.

  30. Умови надання клієнту безумовно-позитивного аудиторського висновку з пояснювальним абзацом.

  31. Поняття про аудиторські докази, їх джерела.

  32. Структура аудиторського висновку.

  33. Відмінності аудиторського звіту і аудиторського висновку.

  34. Огляд майбутніх подій.

  35. Методика ведення аудиторського досьє.

  36. Умови надання підсумкової додаткової документації.

  37. Визначення критеріїв аудиторської оцінки фінансової звітності.

  38. Підстави надання клієнту умовно-позитивного аудиторського висновку

  39. Міжнародні стандарти аудиту.

  40. Рівень суттєвості в аудиті.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Про підприємство: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. − № 14.

 2. Про аудиторську діяльність: Закон України // Голос України. – 1993. − 29 трав.

 3. Про банкрутство: Закон України // Голос України. – 1992. − 6 черв.

 4. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Курс лекцій. – Навч. посібик. − Житомир: ЖІТІ, 2000.

 5. Чернелевський Л.М., Беренда Н. І. Аудит: теорія і практика . – К.: Хай-Тек Прес, 2008.

 6. Рядська В.В., Петраків Я.В. Аудит. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

 7. Петрик О.А., Зотов В.О. та інші. Аудит. – К. КНЕУ, 2011.

 8. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Пер. З англ.. – К,: АПУ, 2004.

 9. Труш В. Планування, стадії і процедури аудиту. Бухгалтерський облік і аудит, 1994, 4 ст. 16-17.

 10. Шишкін О.К., Мікрюков В.А., Дишкант І.Д. Облік, аналіз, аудит на підприємстві. − М.: ЮНІТІ, 1996.

 11. Фрідман Пол. Аудит. − М.: Аудит, 1994.


Дисципліна «Управлінський облік»

Тема 1. Вступ та загальні положення до курсу.

Предмет, метод, зміст та завдання. Зародження та розвиток виробничого та управлінського обліку. Визначення суті управлінського обліку. Види обліку. Взаємозв’язок фінансового і управлінського обліку. Предмет, метод, мета та основні завдання управлінського обліку. Основні принципи управлінського обліку.

^ Література: [9,10]

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат. Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток».

Законодавчі та нормативні акти, що визначають склад витрат виробництва Класифікація витрат у фінансовому обліку. Поглиблена класифікація витрат в управлінському обліку. Поведінка витрат. Організація обліку витрат і результатів за системою “директ кост”. Інтеграція управлінського і фінансового обліку. Методи обчислення взаємозв’язку “Витрати-Обсяг-Прибуток”. ”Директ-костинг” і цінова політика підприємства. Ухвалення управлінських рішень.

^ Література: [3,5,8]

Тема 3. Методи і способи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

Характеристика і сфера застосування позамовного, попередільного і нормативного методів обліку витрат і калькулювання собівартості. Особливості обліку і оцінки залишків незавершеного виробництва та готової продукції за різних методів обліку. Способи калькуляції.

^ Література: [9,10,15]

Тема 4. «Стандарт-кост» та нормативний облік витрат і калькулювання собівартості продукції.

Загальна характеристика і основні принципи системи «стандарт-кост» та нормативного обліку витрат та калькулювання собівартості продукції. Нормативна калькуляція, облік витрат та аналіз відхилень.

^ Література: [5,8]

Тема 5. Диференціальний аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.

Загальні поняття про концепцію диференціальних витраті доходів та аналіз альтернативних варіантів. Типи операційних рішень. Аналіз і вибір альтернативних рішень. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень. Методи правління робочим капіталом.

^ Література: [5,8]

Тема 6. Облік витрат за статтями калькуляції

Облік матеріальних витрат. Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. Облік за статтею „Витрати на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції”. Облік витрат майбутніх періодів. Облік витрат за статтею „Витрати на утримання та експлуатацію устаткування”. Облік браку. Облік та оцінка попутної продукції. Облік за статтею „Загальновиробничі витрати”. Облік витрат допоміжних виробництв. Особливості калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) комплексних виробництв. Облік незавершеного виробництва. Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції.

^ Література: [6,9,10]

Тема 7. Бюджетне планування і контроль.

Фінансове планування і бюджетування. Управління бюджетуванням. Складання і взаємоузгодження бюджетів. Бюджетний контроль і аналіз відхилень.

^ Література: [8]

Тема 8. Облік за центрами відповідальності.

Поняття і типи центрів відповідальності. Загальна концепція обліку за центрами відповідальності. Облік відповідальності на основі стандартних витрат. Оцінка діяльності центрів відповідальності. Поняття про трансфертне ціноутворення.

^ Література: [4,11]

Тема 9. Стратегічний управлінський облік.

Поняття стратегічного управлінського обліку. Калькулювання собівартості за видами діяльності. Перспективні рішення з питань ціноутворення.

Література: [8,11]


Питання з дисципліни «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

  1. Які існують у світовій практиці системи управлінського обліку, щодо структури плану рахунків?

  2. Розкрити поняття суті управлінського обліку визначеної вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами.

  3. Основні принципи управлінського обліку.

  4. Класифікація витрат згідно Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96р. № 473 та Методичних рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених Наказом Державного комітету промислової політики України від 09.07.2007 №373.

  5. Які види діяльності згідно П(С)БО 16 „Витрати Ви знаєте? Назвіть склад витрат за видами діяльності.

  6. Типовий склад статей витрат виробничої собівартості продукції, та склад витрат за статтями.

  7. Які комплексні статті витрат Ви знаєте? Наведіть приклад складу статей витрат за якими складаються їх кошториси.

  8. Які напрямки класифікації витрат в управлінському обліку розглядають вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти?

  9. Облік витрат, розрахунок собівартості готової продукції та незавершеного виробництва за позамовного методу обліку витрат фактичної собівартості.

  10. Облік витрат, розрахунок собівартості готової продукції та незавершеного виробництва за попередільного (метод ФІФО) методу обліку витрат фактичної собівартості.

  11. Облік витрат, розрахунок собівартості готової продукції та незавершеного виробництва за попередільного (метод середньої зваженої) методу обліку витрат фактичної собівартості.

  12. Розрахунок собівартості готової продукції та незавершеного виробництва за нормативного методу обліку витрат фактичної собівартості. Аспекти застосування нормативної калькуляції.

  13. Розкрити поняття: бюджетування, бюджет, бюджетний центр, Бюджетний період.

  14. Назвіть організаційні умови впровадження бюджетування.

  15. Структура основного бюджету.

  16. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.

  17. Бюджетний комітет: склад і основні завдання.

  18. Математичні методи аналізу «витрати-обсяг-прибуток».

  19. Гнучкий бюджет.

  20. Які методи включення сировини і матеріалів до окремих видів продукції застосовують?

  21. Як включаються до собівартості окремих видів продукції допоміжні матеріали?

  22. Як включається до собівартості окремих видів продукції вартість малоцінних швидкозношуваних предметів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива та енергії на технологічні цілі?

  23. Які методи розподілу транспортно-заготівельних витрат застосовують у виробничій і торгівельній діяльності?

  24. Оцінка зворотних відходів виробництва.

  25. Які методи контролю за використанням сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів і палива використовують на підприємстві?

  26. Методи списання на окремі види продукції витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.

  27. Планування та облік витрат на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції.

  28. Трансфертне ціноутворення .

  29. Які види браку є у виробництві, як оцінюється брак виробництва?

  30. Планування, облік та розподіл загальновиробничих витрат.

  31. Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції.

  32. Планування, облік та розподіл адміністративних витрат та витрат на збут

  33. Порівняння системи калькулювання повних витрат та системи калькулювання змінних витрат.

  34. Види собівартості за етапами формування витрат.

  35. Методи ціноутворення, що базуються на витратах.

  36. Склад витрат повної собівартості. Економічна суть собівартості.

  37. Як визначається собівартість реалізованої продукції згідно з П(С)БО 16 Витрати?

  38. Види калькуляцій та їх характеристика.

  39. Назвіть та дайте характеристику і призначення способів калькуляції.

  40. Поняття про центри витрат та центри відповідальності, методика та техніка їх визначення.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIV від 16 липня 1999р.

 2. Національні стандарти бухгалтерського обліку.

 3. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. наказом Державного комітету промислової політики України від 9 липня 2007 р. № 373.

 4. Апчерч. А. Управленческий учт: принципы и практика. – М.: Финансы и статистика, 2002, - 952с.

 5. Атамас П.Й. Управлінський облік. – К. 2006. – 439с.

 6. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир ПП „Рута”, 2002. – 480с.

 7. Атамас П.Й. Управлінський облік. – К. 2006. – 439с.

 8. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704с.

 9. Чернелевський Л.М., Осадча Г.Г., Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: Навчальний посібник. – К.: «Пектораль», 2005. – 359.

 10. Чернелевський Л.М., Осадча Г.Г. Організація обліку: управлінський аспект (харчова промисловість): Навч.посібник. – К.: НУХТ, 2011. – 463.

 11. Друри К., Управленческий и производственный учет. Учебник. – М.: ЮНИТИ. 2003. – 1071с.

 12. Энтони Р., Рис Дж., Учет: ситуации и примеры. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 560 с.

 13. Карпова Т.П. Основы управленческого учета. – ИМФРАМ, 1997.– 392 с.

 14. Контролинг как инструмент управления предприятием / Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: Аудит, 1998. – 279 с.

 15. Осадча Г.Г., Управлінський облік.: Курс лекцій для студ. спец. “Облік і аудит” всіх форм навч. – К.: НУХТ, 2006. – 144 с.

 16. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.

 17. Управлінський облік: Метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. спец. 6.050100 "Облік і аудит" напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” заоч., скороч. форм навчання та другої вищої освіти / Уклад.: канд. екон. наук, доц. Осадча Г.Г. – К.: НУХТ, 2007. – 33 с.

 18. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран. – М.: «Финанси и статистика», 1991. – 348 с.


Дисципліна «Організація і методика економічного аналізу»

Тема 1. Наукові основи економічного аналізу.

Економічний аналіз як наука, історія її виникнення і розвитку, зв’язок з іншими економічними науками. Предмет і основні принципи економічного аналізу. Економічний аналіз як засіб контролю за виконанням планових завдань, визначення економічної ефективності виробництва, виявлення резервів.

^ Література: [1,2,4,6]

Тема 2. Методичні прийоми (способи) аналітичних розрахунків

Методичні прийоми порівняльного аналізу (порівняння, коригування, групування, вибірка, визначення середніх величин). Методичні прийоми факторного аналізу (заліковий, елімінування, сальдовий, балансовий). Використання економіко-математичних методів в аналізі господарської діяльності. Інтуїтивні (еврістичні) методи економічного аналізу.

^ Література: [1,2,4,6]

Тема 3. Організація аналітичної роботи на підприємстві.

Види економічного аналізу. Зовнішній та внутрішній аналіз. Ретроспективний, оперативний та перспективний економічний аналіз. Основні етапи проведення аналітичної роботи. Джерела інформації. Особливості аналізу господарської діяльності підприємств харчової промисловості. Особливості організації оперативного аналізу. Системність економічного аналізу.

^ Література: [1,2,4,6]

Тема 4. Аналіз виробничої та маркетингової діяльності підприємства.

Значення, задачі і джерела аналізу обсягу виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури випуску продукції. Аналіз ритмічності випуску продукції – як рівня організації виробництва. Аналіз якості продукції в окремих галузях харчової промисловості. Система показників та оцінка факторів, що впливають на обсяг реалізації продукції.

^ Література: [3,4,5,6]

Тема 5. Аналіз забезпечення підприємства основними фондами та ефективності їх використання. Аналіз організаційно-технічного рівня.

Завдання та джерела аналізу. Основи методики аналізу руху, складу, структури, технічного стану ОВФ. Фондо-, технічна озброєність працюючих. Аналіз використання основних фондів (фондовіддача, фондорентабельність). Показники технічного, технологічного, організаційного рівня виробництва. Основи методики аналізу організаційно-технічного рівня підприємства.

^ Література: [3,4,5,6]

Тема 6. Аналіз ефективності використання ресурсів (матеріальних, трудових і витрат на оплату праці).

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання ресурсів. Аналіз забезпечення виробництва матеріальними ресурсами та ефективності їх використання. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз витрат на оплату праці

^ Література: [3,4,5,6]

Тема 7. Аналіз витрат на виробництво й реалізацію продукції.

Значення, задачі і джерела аналізу витрат на виробництво й реалізацію продукції. Класифікація витрат підприємства. Аналіз витрат за елементами. Аналіз прямих витрат. Аналіз накладних витрат підприємства. Аналіз собівартості окремих видів продукції.

^ Література: [1,2,3,4,5,6,7]

Тема 8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Поняття фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз формування фінансових результатів підприємства. Факторний аналіз прибутку від основної діяльності. Аналіз показників рентабельності.

^ Література: [1,2,3,4,5,6,7]

Тема 9. Аналіз фінансового стану підприємства

Мета і завдання аналізу фінансового стану підприємства

Тема 10. Комплексна оцінка результатів господарської діяльності.

Складання короткої техніко-економічної характеристики підприємства. Основні показники випуску та реалізації продукції, забезпечення ресурсами, їх використання, собівартості продукції, фінансового стану підприємства, ділової активності. Розробка заходів щодо підвищення ефективності виробництва. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Література: [1,2,3,4,5,6,7]


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ»

1. Розрахувати валовий прибуток та прибуток від операційної діяльності. Проаналізувати “Звіт про фінансові результати”: визначити фактори, що вплинули на чистий прибуток підприємства. Проаналізувати рентабельність операційної діяльності, визначити вплив зміни операційного прибутку та операційних витрат.

№ пор

Стаття

За попередній рік

За звітний рік

Абсолютне відхилення, тис. грн

Темп зміни, %

1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

104799,2

112883,7

?

?

2

Собівартість реалізованої продукції

67356,0

67503,7

?

?

3

Валовий прибуток

?

?

?

?

4

Інші операційні доходи

6830,4

5680,6

?

?

5

Адміністративні витрати

3875,8

4546,0

?

?

6

Витрати на збут

12630,2

15091,7

?

?

7

Інші операційні витрати

8385,0

7332,1

?

?

8

Прибуток від операційної діяльності

?

?

?

?

9

Фінансові доходи

300

200

?

?

10

Фінансові витрати

120

50

?

?

11

Доходи від участі у капіталі

80

54

?

?

12

Надзвичайні доходи (витрати)

-

-

?

?

13

Чистий прибуток

?

?

?

?


2.. Розрахувати валовий прибуток та прибуток від операційної діяльності. Проаналізувати “Звіт про фінансові результати”: визначити фактори, що вплинули на прибуток від операційної діяльності та зробити висновки.

№ пор

Стаття

За попередній рік

За звітний рік

Абсолютне відхилення, тис. грн

Темп зміни, %

1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

20420

22840

?

?

2

Собівартість реалізованої продукції

12900

14540

?

?

3

Валовий прибуток

?

?

?

?

4

Інші операційні доходи

840

1045

?

?

5

Адміністративні витрати

325

357

?

?

6

Витрати на збут

540

563

?

?

7

Інші операційні витрати

451

485

?

?

8

Прибуток від операційної діяльності

?

?

?

?

9

Фінансові доходи

120

240

?

?

10

Фінансові витрати

40

120

?

?

11

Доходи від участі у капіталі

100

62

?

?

12

Надзвичайні доходи (витрати)

-

-

?

?

13

Чистий прибуток

?

?

?

?

9

Чистий прибуток

?

?

?

?

3. Визначити та проаналізувати за 2009-2010 р.р. показники організаційно-технічного рівня виробництва:

Показники

2009

2010

Середньоспискова чисельність ПВП, чол.

Середньоспискова чисельність робітників, чол.

в т. ч. зайнятих механізованою працею

56

49

32

60

45

34

Сумарна потужність електродвигунів, кВт

Фактична кількість електроенергії, спожитої на виробничі цілі, тис. кВт./год.

210

130

190

145

Вартість основних виробничих засобів, тис.грн

2600

2850

в т.ч. активна частина, тис.грн.

1750

1900

Визначити зміну технічної озброєності робітників за рахунок зміни чисельності і активної частини основних засобів.

4. Проаналізувати за допомогою одного з методів елімінування вплив факторних показників на випуск продукції та розрахувати відносну економію чи перевитрати відповідних ресурсів. Результати розрахунків звести в таблицю. Розрахунок впливу інтенсивних та екстенсивних, чинників на приріст обсягів виробництва продукції.пор


Показник


База


Звіт

Абсолю-тне відхи-лення

Вплив чинників на приріст обсягів виробництва

Відносна економія (перевитрати) ресурсів

екстенсив-них (кількісних)

інтенсивних (якісних)

1

Випуск продукції в порівняних цінах, тис.грн.

7271

7450

?

Х

Х

Х

2

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

173

166


Х3

Продуктивність праці одного працівника , тис.грн/чол.

?

?
ХХ

4

Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн

7688,5

8059,6


Х5

Фондовіддача, грн / грн.

?

?
ХХ

6

Матеріальні витрати, тис. грн

3501

3464


Х7

Матеріаловіддача, грн /грн

?

?
ХХ
 - є


Х – нема


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050701 «Маркетинг»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
move to 1192-20393
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
move to 1192-20386
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Теплоенергетика " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Теплоенергетика " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Енергомашинобудування " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи