Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 272.91 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір272.91 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор ________________ С.В. Іванов

" 27 " лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР

«магістр» за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг»


Схвалено на засіданні кафедри Схвалено Вченою радою маркетингу факультету ОФПД

Протокол №12 від 14.02. 2012 р. Протокол № 7 від 22.02.2012р.

Завідувач кафедри _______О.П.Сологуб Голова Вченої ради факультету,

декан __________ О.О.Шеремет


Київ -2012

^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ

ВИПРОБУВАННЯ


МАРКЕТИНГ

Тема 1. Маркетинг та його соціальні основи

Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового міксу. Сутність моделі «4Р». Основні категорії маркетингу. Соціальна відповідальність та етика маркетингу.

^ Література: 3, с.24–54; 4, с.2–34; 6, с.9–63;5, с.13–57; 12, с.7–19; 18,с.7–29;224,с.9–28; 24, с.5–41.


Тема 2. Маркетингове середовище підприємства

Склад маркетингового середовища. Розподіл середовища маркетингу на зовнішнє та внутрішнє. Мікросередовище маркетингу, його складові. Макросередовище маркетингу, його складові. Чинники контрольовані та неконтрольовані, їх вплив на маркетингову стратегію підприємства.

^ Література: 3, с.92–122; 6,с.63–83; 7, с.23–28; 12, с.19–25;22, с.28–34.


Тема 3. Маркетингові дослідження та маркетингова інформація

Значення та процес маркетингових досліджень. Визначення маркетингових досліджень. Види та класифікаційні ознаки маркетингових досліджень. Етапи проведення маркетингових досліджень. Суб’єкти та об’єкти маркетингових досліджень. Система маркетингової інформації. Первинна та вторинна маркетингова інформація. Кабінетні та польові дослідження. Методи збору первинної інформації

^ Література: 3, с.125–158; 4, с.190–234;64, с.85–123;75, с.61–126; 12, с.152–195; 18, с.44–62; 22, с.34–71; 24, с.89–287.

Тема 4. Вивчення поведінки споживачів та розроблення цільового ринку

Споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів. Чинники, що впливають на спосіб мислення споживача під час купівлі товару. Модель поведінки покупця за Ф. Котлером. Методи виходу на цільовий ринок.Основні принципи сегментування споживчих ринків. Вибір найбільш привабливих сегментів ринку. Три стратегії охоплення ринку. Позиціювання товару на ринку.

^ Література:3, с.159–239; 4, с.231–330; 6, с.125–144; 7, с.161–198; 12, с.201–215; 18, с.62–86; 22, с.71–148.


Тема 5. Стратегічне маркетингове планування

Сутність стратегічного планування маркетингу. Переваги стратегічного

планування. Постановка цілей фірми. Ранжування цілей, побудова „дерева цілей”. Склад господарського портфеля фірми. Характеристика стратегічних господарських підрозділів. Етапи побудови матриці Бостонської консультаційної групи. Аналіз ринкових можливостей підприємства. Сітка розвитку товару і ринку, її складові. Стратегії зростання фірми, їх характеристика

^ Література: 3, с.57–76; 4, с.681–711;64, с.316–359; 7, с.161–198;12, с.229–245; 18, с.148–163; 22, с.512–586.


Тема 6. Маркетингова товарна політика

Поняття «товар». Основні види класифікації товарів. Маркетингова «цибулина» товару. Асортиментна політика підприємства. Характеристика товарного асортименту. Стратегія розроблення нових товарів. Етапи розроблення нових товарів, Їх характеристика. Концепція життєвого циклу товару Т. Левітта. Ринкова атрибутика товару.

^ Література: 3, c.243–306; 4, с.2, с.330–400; 6, с.146–185; 7, с.202–273; 12, с.25–57; 18, с.86–111; 22, с.205–278.


Тема 7. Ціни та маркетингова цінова політика підприємства

Сутність маркетингової цінової політики. Цілі ціноутворення. Види цін. Фактори ціноутворення. Етапи процесу ціноутворення. Методи ціноутворення. Зміна цін. Чинники, що впливають на зміну цін.

^ Література: 3, с.308–345; 4, с.621–681; 6, с.187–220; 7, с.277–361; 12, с.63–80; 18, с.111–124; 22, с.278–335.


Тема 8. Маркетингова політика розподілу

Цілі та сутність політики розподілу. Характеристика каналів розподілу. Функції каналів розподілу. Вибір каналів розподілу. Вибір і стимулювання посередників. Товарорух або маркетинг-.логістика. Організація каналів товароруху і формування збутової мережі. Методи збуту. Системи збуту.

^ Література: 3, с.347–419; 4, с.428–523; 6, с.222–264; 7, с.365–405; 12, с.80–115; 18, с.124–134; 22, с.335–438.


Тема 9. Маркетингова політика просування товарів

Визначення просування товарів. Елементи комплексу просування. Основні етапи процесу просування. Реклама та її види. Стимулювання збуту. Персональний продаж. Паблік рилейшнз. Брендинг, процес формування бренда. Спонсорство, види спонсорської діяльності.

^ Література : 3, с.421–519; 4, с.523–591; 6, с.266–307; 7, с.408–458; 12, с.122–152; 18, с.135–147; 22, с.438–512.


Тема 10. Організація та контроль маркетингової діяльності

Організація маркетингу на підприємстві. Контроль маркетингової діяльності. Етапи процесу контролю маркетингу. Обґрунтування рішень щодо проведення контролю маркетингу. Маркетинговий аудит.

Література: 3, с.78–89; 4, с.711–744; 7, с.461–493; 12, с.215–229; 18, с.163–164; 22, с.592–614.


^ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Тема 1. Значення та процес маркетингових досліджень

Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень. Визначення маркетингових досліджень. Риси маркетингових досліджень. Основні напрями маркетингових досліджень. Види маркетингових досліджень. Етапи здійснення маркетингових досліджень. Суб’єкти та об’єкти маркетингових досліджень.

^ Література : 7, с.85 - 89, 119 - 126; 25, с. 113 - 133; 13, с. 9 - 31; 22, с. 34 – 44.


Тема 2. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень

Система маркетингової інформації. Необхідність та значущість маркетингової інформації. Основні елементи маркетингової інформаційної системи. Види маркетингової інформації. Формування вибірки. Характеристика основних методів збирання первинної інформації.Основні інструменти маркетингового дослідження.

^ Література : 7, с. 89 - 117; 25, с. 160 - 237; 13, с. 35 - 103; 22, с. 44 – 63.


Тема 3. Комплексне дослідження ринку

Поняття «ринок», визначення ринку. Види ринків. Монополізація

ринку. Аналіз рівня монополізації ринку. Визначення індексу Харфіндела-Хіршмана. Місткість ринку. Різновиди місткості ринку. Частка ринку фірми. Методи розрахунку ринкової частки фірми. Прогнозування маркетингової діяльності фірми на цільовому ринку.

^ Література : 7,с.126-134; 13, с.107-112; 22, с.134-148.


Тема 4. Дослідження конкурентного середовища

Сутність і чинники конкуренції. Види конкуренції. Аналіз конкуренції.

Основні конкурентні ситуації в галузі і на ринку. Характеристика конкурентних структур. Теорія п’яти сил конкуренції М. Портера.

^ Література : 7, с.78-80, 66-69; 13, с.179-184; 22, с.149-174.


Тема 5. Дослідження конкурентів та конкурентоспроможності підприємства

Комплексний аналіз конкурентів та конкурентоспроможності фірми, алгоритм його проведення. Діагностика цілей і намірів конкурентів. Аналіз ринкової чистки конкурентів. Визначення конкурентоспроможності підприємства за його продукцією. Оцінювання конкурентоспроможності фірми за показниками маркетингової та основної діяльності. Методи аналізу конкурентоспроможності фірми. Конкурентоспроможність продукції. Чинники, які характеризують рівень конкурентоспроможності продукції. Підходи до визначення рівня конкурентоспроможності продукції.

^ Література : 7, с. 210 – 220; 13, с. 197 – 204; 32, с. 83-94.


Тема 6. Дослідження поведінки споживачів

Покупці та споживачі товарів. «Вигідні споживачі». Дослідження «вигідних споживачів». Доступні та потенційні споживачі. Аналіз доступності споживачів. Мотивація. Дослідження мотивів поведінки покупців. Напрями дослідження поведінки споживачів. Сутність багатофакторних моделей поведінки споживачів. Модель Фішбейна і метод «ідеальної точки».Поведінка покупця під час купівлі-продажу. Дослідження процесу прийняття рішення про купівлю. Моделі поведінки споживачів.

^ Література : 7,с. 74 - 77; 25,с. 331 - 370; 22,с. 71 - 87; 23,с. 281-296.


Тема 7. Маркетингові дослідження фірми

Зовнішнє оточення фірми і його характеристика. Оцінювання зовнішнього і внутрішнього середовища фірми. Сутність SWOT-аналізу. Аналіз цілей підприємства і його ринкових можливостей. Дослідження напрямів розвитку фірми. Аналіз становища фірми за елементами комплексу маркетингу.

Література : 7, с. 166 – 168, 472 – 475, 476 – 478, 480 – 481, 489 – 490.


^ ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ


Тема 1. Сутність промислового маркетингу

Визначення, характерні особливості та сутність промислового маркетингу. Характеристика промислового ринку з точки зору суб’єктів та об’єктів ринку. Структура промислового ринку. Порівняльні характеристики промислового та споживчого ринків.

^ Література: 10, с. 26-33; 15, с. 1-45; 19, с. 23-34.


Тема 2. Організація процесу постачання на промисловому ринку

Основи процесу постачання. Сутність та характеристика основних етапів процесу закупівлі. Особливості створення , характерні риси та склад закупівельних центрів.

^ Література: 10, с. 38-47; 15, с. 15-51; 19, с. 44-79.


Тема 3. Поведінка споживачів на промисловому ринку

Характеристика промислових споживачів. Фактори впливу на поведінку організації-споживача: зовнішні фактори; фактори особливостей організації; фактори між особових відносин; фактори індивідуальних особливостей персоналу. Моделювання поведінки споживачів на промисловому ринку.

^ Література: 7, с. 34-36; 10, с. 37-68; 15, с.45-53; 19, с. 80-85.


Тема 4. Стратегічне планування на промисловому ринку

Процес стратегічного планування на промисловому ринку, його сутність, рівні та специфіка. SWOT-аналіз маркетингового середовища і стратегічного становища підприємства. Визначення складу господарського портфеля і стратегічного становища підприємства. Розроблення стратегій зростання бізнесу.

^ Література: 7, с. 162-198; 15, с.239-259; 19, с.381-400.


Тема 5. Маркетингові дослідження ринку промислових товарів

Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень. Цілі та напрями комплексного дослідження ринку товарів промислового призначення. Специфіка виконання промислових маркетингових досліджень.

^ Література: 7, с.60-121; 10, с.71-98; 15, с.53-84; 19, с.88-173.


Тема 6. Ринкова сегментація та позиціонування товарів на промисловому ринку

Стратегії сегментації. Визначення процесу сегментації. Умови сегментації. Змінні сегментації промислового ринку. Оцінка привабливості ринкових сегментів. Позиціонування на промисловому ринку.

^ Література: 7, с.60-121; 10, с.71-98; 15, с.53-84; 19, с.88-173.


Тема 7. Маркетингова товарна політика промислового підприємства

Формування асортименту продукції промислового підприємства. Критерії оцінювання товарів промислового призначення. Шляхи оновлення асортименту.Особливості життєвого циклу товарів промислового призначення. Економічний цикл товарів промислового призначення.

^ Література: 7, с.204-207; 10, с.160-201; 15, с. 103-130; 19, с. 174-198.


Тема 8. Цінова політика у промисловому маркетингу

Роль цінового фактора у стратегії промислового підприємства. Особливості ціноутворення на ринку товарів промислового призначення.

Література: 7, с.276-360; 10, с.208-225; 15, с. 131-158; 19, с. 200-259.


Тема 9. Система маркетингових комунікацій у промисловому маркетингу

Різновиди основних засобів просування продукції. Функції просування продукції. Особливості маркетингових комунікацій на промисловому ринку.

^ Література: 7, с. 376-387; 10, с. 254-271; 15, с. 159-180; 19, с.260-294.


Тема 10. Маркетингова політика розподілу промислової продукції

Форми організації збуту товарів промислового призначення. Основні відмінності збуту товарів промислового призначення від товарів кінцевого споживання.

^ Література: 7, с. 420-457; 10, с. 238-253; 15, с.207-238; 19, с. 329-350.


МАРКЕТИНГ 2

Тема 1. Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу

Основні поняття, предмет, об’єкт вивчення та методи дослідження курсу. Суб’єкти міжнародного маркетингу. Типи маркетингу: внутрішній, міжнародний. Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу.

^ Література: 1, ст.7-25; 2, ст.10-19; 11, ст.21-30; 20, ст.3-13; 21, ст.11-26.


Тема 2. Міжнародне маркетингове середовище: економічний аспект та конкурентне середовище

Міжнародне економічне середовище та його чинники: стадія економічного розвитку країни присутності; рівень життя в країні; економічна інфраструктура країни; стабільність та умови обміну валюти.

^ Література: 1, ст. 26-63; 2, ст.20-26; 11, ст.48-66; 21, ст.27-41.


Тема 3. Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу

Сутність та основні елементи соціально-культурного середовища міжнародного маркетингу. Вплив соціально-культурного середовища на міжнародний маркетинг, розробку його стратегій та програм.

^ Література: 1, ст. 26-63; 2, ст.20-26; 11, ст.48-66; 21, ст.27-41.

Тема 4. Політико-правове середовище міжнародного маркетингу

Сутність, основні етапи дослідження політичного середовища міжнародного маркетингу, його складові частини та чинники. Правове середовище міжнародного маркетингу: особливості та основні елементи дослідження

^ Література: 1, ст. 26-63; 2, ст.20-26; 11, ст.48-66; 21, ст.27-41.

Тема 5. Міжнародні маркетингові дослідження

Особливості міжнародних маркетингових досліджень. Визначення проблем та формулювання цілей досліджень. Типи та методи міжнародного маркетингового дослідження.

^ Література: 1, ст.63-75; 2 ,ст.27-50; 20, ст.52-71; 21, ст.57-73.


Тема 6. Вибір та сегментація зарубіжних ринків

Особливості прийняття рішення про доцільність виходу на зовнішній ринок. Підходи до вибору зарубіжного ринку: суб’єктивний, дискретний, комплексний. Сутність сегментації зарубіжних ринків. Критерії сегментації світового ринку. Підходи до міжнародної сегментації

^ Література: 1, ст.53-63; 11, ст.73-86; 20, ст.38-51; 21, ст.74-83.


Тема 7. Способи виходу на зовнішній ринок

Становлення міжнародного маркетингу та етапи виходу на зарубіжний ринок. Типи стратегій виходу фірми на зовнішній ринок: експортування, спільне підприємництво, пряме інвестування.

^ Література: 1, ст.75-83; 20, ст.71-76; 21, ст.84-92.


Тема 8. Оцінка потенціалу міжнародної маркетингової діяльності

Основні мотиви міжнародної маркетингової діяльності та їхня класифікація. Типи експортної поведінки фірм та взаємозв’язок їх з мотивами міжнародної маркетингової діяльності.

^ Література: 20, ст.21-36.


Тема 9. Стратегії міжнародного маркетингу

Стратегічні альтернативи в міжнародному маркетингу. Сутність стратегічного управління та різновиди маркетингових стратегій. Система маркетингових стратегій фірми.

^ Література: 2, ст.62-83; 11, ст.41-48.


Тема 10. Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика

Міжнародні аспекти товарної політики. Товарні стратегії у міжнародному маркетингу: стратегія адаптації та стратегія стандартизації. Чинники, що впливають на міжнародну товарну політику. Життєвий цикл товару в міжнародному маркетингу.

^ Література: 1, ст.84-97; 20, ст.77-83; 21, ст.93-99.


Тема 11. Міжнародні канали розподілу

Сутність, цілі та завдання міжнародної системи розподілу товарів (послуг). Учасники міжнародних каналів розподілу. Типові конфігурації міжнародних каналів розподілу.

Література: 1, ст.123-128; 11, ст.112-118; 20, ст.96-100; 21, ст.110-118.

Тема 12. Міжнародні маркетингові комунікації

Міжнародний комунікаційний процес: поняття, учасники, схема. Класифікація методів міжнародної маркетингової комунікації.

Література: 1, ст.129-134; 11, ст.118-129; 20, ст.101-112; 21, ст.118-128.

Тема 13. Міжнародна цінова політика

Види цін та цінові стратегії у міжнародному маркетингу. Чинники ціноутворення у міжнародному маркетингу.

Література: 2, ст.83-97; 20, ст.84-95; 21, ст.100-109.


Тема 14. Сучасні тенденції розвитку та проблеми міжнародного маркетингу

Сучасне значення та перспективи міжнародного маркетингу.

Література: 2, ст.139-146; 21, ст.149-158.


^ 3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


« МАРКЕТИНГ»


1. Основні поняття (ідеї) маркетингу.

2. Основні функції маркетингу. Модель «4Р».

3. Концепції управління маркетингом, їх характеристика.

4. Організаційна побудова служби маркетингу на підприємстві.

5. Характеристика складових елементів маркетингового мікросередовища.

6. Характеристика складових елементів маркетингового макросередовища.

7. Сутність стратегічного маркетингового планування

8. Місія та цілі фірми, побудова «дерева цілей».

9. Аналіз ринкових можливостей підприємства за допомогою сітки розвитку «товар-ринок».

10. Етапи побудови матриці Бостонської консультативної групи.

11. Стратегії господарського портфеля фірми згідно з матрицею Бостонської консультативної групи.

12. Склад господарського портфеля підприємства. Характеристика стратегічних господарських підрозділів.

13. Характеристика стратегій зростання підприємства

14. Основні напрями інтенсивних можливостей зростання фірми

15. Основні напрями інтеграційних можливостей зростання фірми

16. Основні напрями диверсифікаційних можливостей зростання фірми

17. Чинники, що впливають на спосіб мислення споживача при купівлі товару

18. Характеристика моделі поведінки покупця за Ф.Котлером.

19. Методи виходу на цільовий ринок, їх характеристика.

20. Зміст та цілі позиціювання продукції підприємства на ринку.

21. Цілі та основні принципи сегментування ринку.

22. Характеристика стратегій охоплення ринку.

23. Поняття товару в маркетингу. Маркетингова «цибулина» товару.

24. Основні види класифікації товарів.

25. Призначення життєвого циклу товару та характеристика його стадій.

26. Етапи розроблення нових товарів, їх характеристика.

27. Ринкова атрибутика товару. Марочні позначення.

28. Товарні марки, їх характеристика. Види товарних марок.

29. Упаковка товарів та вимоги, які до неї ставляться.

30. Сутність політики розподілу продукції підприємства.

31. Характеристика каналів розподілу та їх функції.

32. Класифікація каналів розподілу за кількістю рівнів

33. Критерії вибору каналів розподілу щодо кількості рівнів.

34. Характеристика інтенсивності використання каналів розподілу.

35. Критерії вибору посередників.

36. Товарорух, його складові, організація каналів товароруху.


^ «МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»


37. Визначення маркетингових досліджень та їх роль в прийнятті управлінських рішень

38. Класифікація маркетингових досліджень за різними ознаками

39. Характеристика етапів проведення маркетингових досліджень.

40. Суб’єкти та об’єкти маркетингових досліджень

41. Значущість маркетингової інформації та основні принципи її формування

42. Характеристика складових маркетингової інформаційної системи

43. Класифікаційні ознаки маркетингової інформації

44. Характеристика основних джерел вторинної інформації

45. Первинна та вторинна маркетингова інформація, її характеристика

46. Переваги та недоліки первинної та вторинної маркетингової інформації

47. Характеристика методів збирання первинної маркетингової інформації

48. Опитування: сутність, методи, переваги і недоліки

49. Критерії вибору методу опитування

50. Спостереження: сутність, види, переваги і недоліки

51. Експеримент: сутність, види, переваги і недоліки

52. Імітаційне моделювання та панельне дослідження як методи збирання первинної інформації :сутність, види, переваги і недоліки

53. Умови застосування та типи вибіркового спостереження, його переваги і недоліки

54. Види імовірнісних вибірок

55. Анкета як інструмент маркетингового дослідження, правила її складання

56. Види питань для проведення анкетування

57. Визначення та аналіз ринкової частки конкурентів.

58. Визначення реакції конкурентів на дії, які здійснює фірма

59. Визначення типів конкурентної поведінки підприємства

60.Характеристика складових діагностики цілей і намірів конкурентів

61. Характеристика етапів комплексного аналізу конкурентів

62. Аналіз конкурентоспроможності фірми за показниками маркетингової діяльності

63. Характеристика етапів аналізу конкурентоспроможності продукції за інтегральним показником

64.Дослідження конкурентоспроможності продукції за методом профілю середніх оцінок

65. Аналіз конкурентоспроможності продукції за допомогою побудови багатокутника конкурентоспроможності

66. Дослідження конкурентоспроможності продукції за її якістю, побудова циклограми якості

67. Визначення ставлення споживачів до продукції підприємства за допомогою багатофакторної моделі Фішбейна

68. Характеристика методики проведення SWOT-аналізу.

69. Потенційні сильні і слабкі сторони підприємства, методика їх дослідження

70. Аналіз зовнішніх можливостей підприємства, формування матриці можливостей.

71. Аналіз зовнішніх загроз підприємства, формування матриці загроз.

72. Формування матриці SWOT. Види стратегій

73. Сутність конкуренції, її види

74. Характеристика основних конкурентних ситуацій в галузі і на ринку

75. Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку

76. Дослідження п’яти сил конкурентного середовища

77. Ринок: сутність, визначення, класифікаційні ознаки

78. Визначення ринкової частки фірми.

79. Дослідження місткості ринку.


^ «МАРКЕТИНГ 2»


80. Типи маркетингу в залежності від географічних та геополітичних меж діяльності суб’єктів підприємництва, їхня характеристика, спільні риси та відмінності.

81. Характеристика основних форм міжнародного маркетингу

82. Дві основні концепції міжнародного маркетингу: сутність та принципи.

83. Міжнародне економічне середовище: особливості дослідження, головні чинники.

84. Конкурентне середовище зарубіжних ринків.

85. Вплив ступеню гостроти конкуренції на зовнішніх ринках на міжнародну маркетингову діяльність фірми.

86. Міжнародне політичне середовище як складова частина моніторингу міжнародного маркетингового середовища.

87. Соціально-культурне міжнародне середовище, його складові частини та елементи.

88. Особливості дослідження, чинники та елементи міжнародного правового середовища.

89. Сучасні підходи щодо вибору зарубіжних ринків, їхня сутність, переваги та недоліки.

90. Дискретно-матричний метод оцінки привабливості закордонних ринків.

91. Поняття та сутність міжнародної сегментації.

92.Характеристика існуючих підходів щодо міжнародної сегментації.

93.Характеристика існуючих типів стратегій виходу фірми на зовнішній ринок.

94.Сутність адаптивних та стандартизованих стратегій.

95. Міжнародна товарна політика. Типи товарних стратегій та їх характеристика.

96. Теорія міжнародного життєвого циклу товару Вернона.

97. Склад та характеристика стадій міжнародного ЖЦТ.

98. Основні моделі міжнародного життєвого циклу товару.

99. П’ять стратегій адаптації товару і стимулювання його до зовнішнього ринку.


^ «ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ»


100. Характерні особливості та сутність промислового маркетингу.

101. Промислові ринки: визначення та основні характеристики.

102. Специфіка попиту на промислові товари.

103. Характеристика організацій-споживачів як суб’єктів промислового маркетингу.

104. Характеристика та класифікація товарів промислового призначення об’єктів промислового маркетингу.

105. Основи процесу постачання на промисловому ринку.

106. Основні етапи процесу постачання на промисловому ринку, їх характеристика.

107.Створення закупівельних центрів, їх роль у організації процесу постачання на промисловому підприємстві.

108. Особливі риси та склад учасників закупівельних центрів промислових підприємств.

109. Два підходи щодо управління закупівлею матеріалів.

110. Основні типи ситуацій, що потребують прийняття рішення про закупівлю матеріалів на промисловому підприємстві.

111. Критерії прийняття рішень про закупівлю промислових товарів.

112. Характеристика промислових споживачів з маркетингової точки зору.

113. Основні фактори впливу на поведінку організацій-споживачів товарів промислового призначення.

114.Характеристика зовнішніх факторів впливу на поведінку організацій-споживачів.

115. Фактори особливостей організації, що визначають поведінку споживачів товарів виробничо-технічного призначення.

116. Роль міжособових факторів у прийнятті рішення про купівлю

товарів промислового призначення.


117. Класифікація ролей членів закупівельного центру у процесі прийняття рішення про купівлю.

118. Фактори індивідуальних особливостей, що визначають поведінку споживачів товарів виробничо-технічного призначення.

119. Фактори, що визначають ймовірність групового прийняття рішення про придбання товарів промислового призначення.

120. Основні критерії відмінностей у моделях поведінки організацій-споживачів.

121. Основні моделі поведінки споживачів на промисловому ринку.

122. Сутність, рівні та специфіка стратегічного планування на промисловому ринку.

123.Характеристика основних етапів процесу стратегічного планування.

124. Характеристика двофакторних моделей аналізу господарського портфеля промислового підприємства.

125. Характеристика основних різновидів матриці Бостонської консультативної групи.

126. Значення, переваги та недоліки матриці Бостонської консультативної групи, основні її різновиди.

127. Характеристика методу Дібба-Сімкіна.

128. Матриця «Мак-Кінсі» як метод портфельного аналізу у системі стратегічного планування, основні етапи її побудови.

129. Характеристика основних стратегічних зон у матриці «Мак-Кінсі».

130. Основні стратегічні рекомендації щодо результатів аналізу становища СГП за матрицею «Мак-Кінсі».

131. Характеристика маркетингових стратегій за матрицею І. Ансоффа.

132. Формування асортименту продукції промислового підприємства.

133. Методи аналізу асортиментного портфеля підприємства. АВС-аналіз.

134. Методи аналізу асортиментного портфеля підприємства. Рейтинговий аналіз асортименту продукції підприємства.


4.КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників з дисциплін фахового випробування

для вступу за ОКР «магістра» зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»


Мета випробування:

  • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

  • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується письмово виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

10 балів виставляється вступникові, коли він має нечіткі уявлення з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», не може відтворити основні поняття і пояснити їх сутність, розв’язати задачу.

30 балів виставляється вступникові тоді, коли він має уявлення з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку, але не може розв’язати задачу.

50 балів виставляється вступникові тоді, коли він має уявлення з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку, при допомозі комісії може частково розв’язати задачу.

60 балів виставляється вступникові, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки при розв’язанні задачі.

65 балів виставляється вступникові тоді, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може з незначними помилками розв’язати задачу. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, для чого потребує безпосередньої допомоги викладача. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів виставляється вступникові тоді, коли він знає і розуміє більше половини навчального матеріалу з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові

дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, о основному вірно розв’язати задачу. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів виставляється вступникові тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок, вірно розв’язати задачу. Але відповідь студента має деякі незначні неточності.

80 балів виставляється вступникові тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, вірно розв’язати задачу. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь студента повна і логічна. У відповіді студента повинні відчуватися необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів виставляється вступникові тоді, коли він вільно володіє вивченим матеріалом з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації, може вірно розв’язати задачу. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді студента відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації, може розв’язати задачу. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Може самостійно ставити та розв’язувати проблеми, розв’язати задачу. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді студента повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», може розв’язати задачу, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.


5. КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників з дисциплін фахового випробування

у формі співбесіди

для вступу за ОКР «магістра»

зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»


Мета випробування:

  • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

  • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується усно відповісти на запитання з фахових дисциплін. Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

«Високий» - виставляється вступникові, якщо відповідь дана повному обсязі, при цьому продемонстрував знання матеріалів програм дисциплін: «Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», «Маркетингові дослідження», показав вільне володіння нормативною базою, чітко та змістовно відповів на питання, підкріпив відповідь прикладами.

«Достатній» - виставляється вступникові, який показав достатні знання теоретичного та практичного матеріалу програм дисциплін: «Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», «Маркетингові дослідження», без істотних помилок і змістовно відповів на питання, продемонстрував орієнтацію в нормативній базі.

«Недостатній» - виставляється вступникові, який поверхово або зовсім не відповів на питання, проявив нерозуміння питань, не підкріпив прикладами теоретичні та методичні положення.


^ 6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРА


Основна


1. Азарян Е.М. Международный маркетинг [Текст]: Учебно-практическое пособие / Е.М. Азарян. – К.: ИСМО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1998. – 200 с.

2. Алексунин В.А. Международный маркетинг [Текст]: Учебное пособие / В.А. Алексунин. – М.: Издательский дом “Дашков и К “, 2000. – 160 с.

3. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс [Текст]: уч.посіб. / Г.Армстронг, Ф. Котлер; пер. з англ. [5-те вид.] – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2007. – 608 с.

4. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия [Текст]: уч. для вузов./ Г.Ассэль ; пер. з англ. – М.: ИНФРА–М, 2001.– 804 с.

5. Балабанова Л. В. Маркетинг [Текст]: підручник / Л.В. Балабанова. – [2-ге вид., переробл. і доп.]. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

6. Бородкіна Н.О. Маркетинг [Текст]: навч. посіб./ Н.О. Бородкіна – К.: Кондор, 2007. – 362с.

7. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підруч. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / С.С. Гаркавенко. – [6-е вид., допов.]. – К.: Лібра, 2008. – 720 с.

8. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: учеб. пособие./ Д . Джоббер; пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

9. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг; пер. с англ. О. Л. Пелявского, пер. с англ. под ред. А. В. Назаренко. – [12-е изд.]. – М.; Киев; С.Пб.: Издательский дом «Вільямс», 2009. – 1072 с.

10. Крикавський Є. Чухрай Н. Промисловий маркетинг і логістика [Текст]: Навч. посібник. / Є Крикавський, Н. Чухрай. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1998. – 307 с.

11. Лисица Н.М. Международный маркетинг [Текст]: Учебное пособие / Н.М. Лисица, В.Д. Рогожин, В.В. Юрченко. – Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2004. – 176 с.

12. Маркетинг [Текст]: підруч. / [Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. В. та ін.]; за наук. ред. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.

13. Маркетинг [Текст]: підруч. / [Старостіна А. О., Гончарова Н. П., Крикавський Є. В. та ін.]; за ред. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1071 с.

14. . Павленко А.Ф. Маркетинг [Текст]: підручник./ А.Ф.Павленко, А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

15. Пилипчук В.П. Промисловий маркетинг [Текст]: Навчальний посібник. / В.П. Пилипчук, О.Ф Оснач, Л.П. Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 264 с.

16. Примак Т.О. Маркетин. [Текст]: навч.посіб. / Т.О. Примак – К.:МАУП, 2001. – 200 с.

17.Скибінський С. В. Поведінка споживачів у маркетингу [Текст]: навч. посіб. / С. В. Скибінський. – Л. : Вид-во Львівськ. комерц. акад, 2009. – 260 с.

18. Старостіна А.О. Маркетинг [Текст]: навч. посіб./ А.О. Старостіна, О.В. Зозульов. – [3-те вид., перероб.]. – К.: Знання, 2006. – 327 с.

19. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика [Текст]: Підручник / А.О.Старостіна, А.О. Длігач, В.А. Кравченко. За ред. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2005. – 764 с. – (Європейський маркетинг).

20. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг [Текст]: Навч. посібник / Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 1998. – 119 с.

21. Черномаз П.А. Международный маркетинг [Текст]: Учебно-практическое пособие / Черномаз П.А. – Харьков: Консум, 2000. – 160 с.

22. Шевченко Л. С. Введение в маркетинг [Текст]: учеб.- практ. пособ. / Л.С. Шевченко. – Х.: Консум, 2000. – 672 с.

23.Энджел Д.Ф. Поведение потребителей [Текст]: ученик/ Д.Ф Энджел, Р.Ф. Блэкуэлл, П.У.Миниар; пер. с англ. – СПб.: Питер КОМ, 1999. – 768 с.


Додаткова


24. Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

25. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика [Текст]: учеб. / Е. П. Голубков. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Финпресс, 2008. – 496 с.

26. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка [Текст]: учеб. / С. Дибб, Л. Симкин. – СПб: Питер, 2001. – 249 с.

27. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость [Текст]: учеб. / П. Доль; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.

28. Зозулев А.В. Поведение потребителей [Текст]: учеб. пособие./ А.В. Зозулев. – К.: Знання, 2004. – 364 с.

29. Зозулев А.В. Сегментирование рынка [Текст]: учеб. пособие./ А.В. Зозулев. – Х.: Студцентр, 2003. – 232 с.

30. Зозульов О.В. Ринкове позиціювання: з чого починається створення успішних брендів [Текст]: підруч. / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199 с.

31. Зозулев А.В. Маркетинговые исследования : теория, методология, статистика [Текст]: учеб. пособие. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – М. : Рыбари; К. : Знання, 2008. – 643 с. – ( Высшее образование XXI века).

32. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика [Текст]: підруч. / В. Я. Кардаш, О. К. Шафалюк, М. Ю. Антонченко. – [2-е вид., зі змінами]. – К.: КНЕУ, 2009. – 419 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20384
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20399
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20381
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20379
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20461
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20462
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи