Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 376.09 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Сторінка3/3
Дата30.07.2012
Розмір376.09 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ


 1. Виробничий процес як об’єкт нормування праці та його складові.

 2. Фотографія використання робочого часу та її різновиди.

 3. Методика проведення індивідуальної фотографії робочого дня

 4. Особливості проведення основних етапів виконання ІФРД.

 5. Аналітична обробка даних ІФРД.

 6. Характеристика показників, що розраховуються на етапі аналітичної обробки даних ІФРД.

 7. Фотографія виробничого процесу.

 8. Хронометраж та особливості його виконання.

 9. Особливості проведення основних етапів виконання хронометражу.

 10. Аналітична обробка даних хронометражу.

 11. Методичні особливості проведення спостережень при вивченні витрат робочого часу.

 12. Загальна характеристика методу моментних спостережень.^ МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ


 1. Поняття і сутність мотивації.

 2. Мотив і стимул. Види мотивації.

 3. Механізм мотивації.

 4. Потреба як основа мотивації. Види потреб, їх властивості та особливості. Класифікація інтересів.

 5. Еволюція наукових поглядів на мотивацію трудової діяльності

 6. Базові теорії мотивації – змістовні, процесні теорії мотивації та теорії підкріплення.

 7. «ХY - теорія» Макгрегора. Розвиток теорії Макгрегора.

 8. Теорія ієрархій потреб Абрахама Маслоу.

 9. Теорія мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга

 10. Теорія очікувань Врума.

 11. Модель Портера-Лоулера.

 12. Поняття про методи мотивації. Класифікація методів мотивації.

 13. Структура системи винагороди.

 14. Адміністративні методи мотивації.

 15. Соціально-психологічні методи мотивації. Трудова і статусна мотивації персоналу

 16. Матеріальна мотивація – поняття, основні положення.

 17. . Вплив та переконання як метод мотивації.

 18. Заохочення і покарання як метод мотивації.

 19. Організація преміювання персоналу. Загальні вимоги до побудови системи преміювання.

 20. Доплати та надбавки до заробітної плати: сутність і класифікація.

 21. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності

 22. Сутність та складові компенсаційного пакету.

 23. Сутність та складові соціального пакету.


^ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


 1. Сутність, значення та організація трудової адаптації новоприйнятих працівників.

 2. Форми, види та напрями адаптації працівників до умов зовнішнього і внутрішнього середовища.

 3. Основні методи теоретичного і виробничого навчання персоналу на підприємстві.

 4. Характеристика основних типів трудової кар’єри.

 5. Сутність, значення та основні форми розвитку персоналу на підприємстві.

 6. Атестація як особливий метод оцінювання персоналу.

 7. Взаємозв’язок між плануванням потреби у персоналі, професійним підбором та формуванням кадрового резерву. Показники, які характеризують ефективність роботи з кадровим резервом в організації.

 8. Послідовність кроків процесу оцінювання персоналу.

 9. Послідовність формування резерву на заміщення вакантних посад керівників. Основні напрями роботи з резервом.

 10. Центри оцінки персоналу, їх переваги у порівнянні з іншими методами оцінювання персоналу.

 11. Форми професійного навчання персоналу та обґрунтування їх вибору.

 12. Об’єкти й суб’єкти оцінювання персоналу.

 13. Метод 360 градусів.

 14. Цілі та етапи управління трудовою кар’єрою.

 15. Переваги оцінки за цілями Чим вона відрізняєтся від оцінки діяльності?

 16. Основні сфери відповідальності підрозділу з управління персоналом.

 17. Кадрова політика. Види кадрової політики.

 18. Основні характеристики персоналу: чисельність та структура.

 19. Сутність та призначення аналізу робіт. Етапи аналізу робіт

 20. Методи збору інформації для аналізу робіт.

 21. Складання опису роботи та специфікації роботи.

 22. Розроблення критеріїв підбору претендентів на вакантну посаду.

 23. Формування профілю посади.

 24. Джерела підбору персоналу. Переваги та недоліки внутрішніх та зовнішніх джерел підбору персоналу.

 25. Технології хедхантингу, рекрутингу і скрінингу4. КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників з дисциплін фахового випробування

для вступу за ОКР «спеціаліста»

зі спеціальності 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»


Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується письмово виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

10 балів виставляється вступникові, коли він має нечіткі уявлення з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом», не може відтворити основні поняття і пояснити їх сутність, розв’язати задачу.

30 балів виставляється вступникові тоді, коли він має уявлення з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом», фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку, але не може розв’язати задачу.

50 балів виставляється вступникові тоді, коли він має уявлення з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом», відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку, при допомозі комісії може частково розв’язати задачу.

60 балів виставляється вступникові, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом», знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки при розв’язанні задачі.

65 балів виставляється вступникові тоді, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом», знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може з незначними помилками розв’язати задачу. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, для чого потребує безпосередньої допомоги викладача. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів виставляється вступникові тоді, коли він знає і розуміє більше половини навчального матеріалу з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом», знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, о основному вірно розв’язати задачу. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів виставляється вступникові тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом» знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок, вірно розв’язати задачу. Але відповідь студента має деякі незначні неточності.

80 балів виставляється вступникові тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом» знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, вірно розв’язати задачу. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь студента повна і логічна. У відповіді студента повинні відчуватися необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів виставляється вступникові тоді, коли він вільно володіє вивченим матеріалом з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом» застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації, може вірно розв’язати задачу. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді студента відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом», застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації, може розв’язати задачу. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом», застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Може самостійно ставити та розв’язувати проблеми, розв’язати задачу. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді студента повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом», може розв’язати задачу, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.


Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії Сологуб О.П.


5. КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників з дисциплін фахового випробування

у формі співбесіди

для вступу за ОКР «спеціаліста»

зі спеціальності 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»


Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується усно відповісти на запитання з фахових дисциплін. Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

«Високий» - виставляється вступникові, якщо відповідь дана в повному обсязі, при цьому продемонстрував знання матеріалів програм дисциплін: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом», показав вільне володіння нормативною базою, чітко та змістовно відповів на питання, підкріпив відповідь прикладами.

«Достатній» - виставляється вступникові, який показав достатні знання теоретичного та практичного матеріалу програм дисциплін: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Мотивація персоналу», «Управління персоналом», без істотних помилок і змістовно відповів на питання, продемонстрував орієнтацію в нормативній базі.

«Недостатній» - виставляється вступникові, який поверхово або зовсім не відповів на питання, проявив нерозуміння питань, не підкріпив прикладами теоретичні та методичні положення.


Особи, рівень знань яких оцінений як «Недостатній», до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються


Голова комісії з проведення співбесіди Сологуб О.П.


^ 6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основний:

 1. Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / О.В.Акіліна, Л.М.Ільїч. − К.: Алерта, 2010. − 734 с.

 2. Багрова І. В. Нормування праці: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. В. Багрова ; Дніпропетровський ун-т економіки і права. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 212 с.

 3. Базовая система микроэлементных нормативов (БСМ—1). Методические и нормативные материалы. — М., 1989. – 247 с.

 4. Богиня Д.Л. Основи економіки праці: навч. посіб. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. − [3-тє вид., стереот.]. − К.: „Знання-Прес”, 2002. – 313 с.

 5. Білоконенко В.І. Нормування праці: конспект лекцій: для студ. спец. 7.050109 усіх форм навч. / В. І. Білоконенко. – Х. : ХДЕУ, 2004. – 139 с.

 6. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях / Генкин Б. М. — М.: Экономика, 1982. – 400 с.

 7. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. / О.А. Грішнова. − К.: Знання, 2006. – 559 с.

 8. Данюк В.М. Нормування праці: навч. посібн. [для студ вищ. навч. закл.] / В.М. Данюк, Г.О. Райковська; за ред. В.М. Данюка. − К.: КНЕУ, 2006 – 268 с.

 9. Дзюба С.Г. Нормування праці: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / С. Г. Дзюба, І. Ю. Гайдай ; Донецький національний технічний ун-т. Автомобільно-дорожній ін-т. – Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2004. – 133 с.

 10. Егоршин А. П. Управление персоналом: учебник для вузов / А.П. Егоршин. – Новгород: НИМБ, 2003. – 720 с.

 11. Єрьоменко В. О. Основи нормування праці: навч. посібник / Єрьоменко В. О., Коваленко Г.О., Рижиков В.С. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 192 с.

 12. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. − / Н.І. Єсінова. − К.:Кондор, 2006. – 432 с.

 13. Завіновська Г.Т. Економіка праці: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.Т. Завіновська – К.: КНЕУ, 2000. – 200 с.

 14. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, аттестация: Учеб. пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. – М.: Экзамен, 2003.

 15. Колот А.М. Мотивація персоналу: навч. посіб. / А.М. Колот.  К.:КНЕУ,2002. − 644 с.

 16. Колот А.М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. / А.М. Колот, О.О. Соломарський. – К.: КНЕУ, 1998. – 204 с.

 17. Матюха М.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. [для дистанц. навч.] / М.М. Матюха. − К.:Універ-т „Україна”, 2007. – 306 с.

 18. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Б. Махсма. – К.:Атіка, 2005. – 304 с.

 19. Менеджмент персоналу: навч. посібник / За заг. ред. В.М. Данюка, В. М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004.

 20. Мерзляк А.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл] / А.В. Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький; під ред. Є.П. Михайлова. − [2-ге вид., перероб. та доповн.] − К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с.

 21. Набатников В.М. Научная организация и нормирование труда в пищевой промышленности. / Набатников В.М. — М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 320 с.

 22. Нормування праці: навч.-практ. посіб. / Н.І. Верхоглядова, Д.М. Ядранський, Ю.В. Лисенко, Я.Я. Слабко. – К. : Професіонал, 2009. – 368 с.

 23. Нормування праці: Підручник / Абрамов В.Н., Данюк В.М., Гриненко А.М. та ін.; за ред. В.М. Данюка і В.М. Абрамова. – К.: Віпол, 1995. – 208 с.

 24. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент / В.П. Сладкевич В.П. – К.: МАУП, 2001. – 165с.

 25. Савченко В. А. Розвиток персоналу: підручник / А.В. Савченко. – К.: КНЕУ, 2008. – 512 с.

 26. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А.Я. Кибанова.− М.: ИНФРА-М, 2006−638 с.

 27. .Хміль Ф. І. Управління персоналом: підручник / Ф.І. Хміль – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

 28. Чернов В. І. Нормування праці: навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / В. І. Чернов, Є. І. Оленич ; ред. Є. І. Оленич. – К. : КНЕУ, 2000. – 148 с.

 29. Шекшня С.В. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета / С.В. Шекшня С.В., Н.Н. Ермошкин Н.Н. М.: Интел-Синтез, 2002. – 336 с.

 30. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: учебно-практическое пособие / С.В. Шекшня. – [4-е узд., перераб. и дополн.].– М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»., 2005. –478 с.


Додатковий:

 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К.: Преса України, 1997р. – 80с.

 2. Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. на 12 березня 2010р.:(офіц. текс) − К.: ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 104 с. − (Кодекси України).

 3. Закон України „Про зайнятість населення” від 01 березня 1991р. № 803-XI: станом на 13 січня 2009р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=803-12. – (База даних „Законодавство України”).

 4. Закон України „Про колективні договори і угоди” від 01 липня 1993р. № 3356-XIІ: станом на 12 січня 2009р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=3356-12. – (База даних „Законодавство України”).

 5. Закон України „Про мінімальний споживчий бюджет” від 03 липня 1991р. № 1284-ХХІ: остання редакція від 28 жовтня 1994р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=1284-12. – (База даних „Законодавство України”).

 6. Закон України „Про межу малозабезпеченості” від 4 жовтня 1994р. № 190/94-ВР: остання редакція від 01 січня 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=190%2 F94-%E2%F0. – (База даних „Законодавство України”).

 7. Закон України „Про оплату праці” від 24 березня 1995р. № 108/95-ВР: станом на 01 січня 2009р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=108%2 F95-%E2%F0. – (База даних „Законодавство України”).

 8. Закон України „Про організації роботодавців” від 24 травня 2001р. № 2436-ІІІ: станом на 12 січня 2009р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=2436-14. – (База даних „Законодавство України”).

 9. Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 03 березня 1998р. № 137/98-ВР: станом на 12 січня 2009р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=137%2 F98-%E2%F0. – (База даних „Законодавство України”).

 10. Закон України „Про прожитковий мінімум” від 15 липня 1999р. № 966-ХІV: станом на 22 травня 2008р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=966-14. – (База даних „Законодавство України”).

 11. Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999р. № 1045-ХІV: станом на 12 січня 2009р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=1045-14. – (База даних „Законодавство України”).

 12. Постанова КМУ „Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці від 01 серпня 1992р. № 442 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=442−92-%EF. – (База даних „Законодавство України”).

 13. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2005: затверджений наказом Держкомспоживстандарту України від 26 грудня 2005р. № 375 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vobu.com.ua/ua/info/classproff/1−0.htm1#prfs1/.

 14. Афонин А. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты / А. Афонин. – К.: Укр. энциклопедия им. М.П.Бажана, 1993. – 226 с.

 15. Безпалько О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: консп. лекц. / О.В. Безпалько. – К.:НУХТ, 2010. – 174 с.

 16. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, М.І. Григор’єва. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

 17. Грішнова О.А. Людський розвиток: навч. Посіб. / О.А. Грішнова. − К.: КНЕУ, 2006. – 308 с.

 18. Долішній М.І. Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці (теорія і практика) / М.І.Долішній, С.М.Злупко, Т.С.Злупко.  Л., 1997.  340 с.

 19. Егоршин А.П. Организация труда персонала: учебник / А.П. Егоршин А.П., А.Н. Зайцев.– М.: ИНФРА-М, 2008. – 320 с.

 20. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: учеб. пособие. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: ИНФРА-М, 2008. – 464 с.

 21. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Ковальов В.М., Рижиков В.С., Єськов О.Л. та ін.; за ред. В.М. Ковальова В.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 256 с.

 22. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 224 с.

 23. Каліна А.В. Економіка праці: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Каліна. − К.: МАУП, 2004. – 272 с.

 24. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): учеб. пособ. [для студ. высших учеб. завед.] / А.В. Калина. – [4-е изд., стереотип.]. − К.: МАУП, 2003. – 312 с.

 25. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: навч. посіб. / А.М. Колот.  К.:КНЕУ,1997. − 251 с.

 26. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення / А.М. Колот. − К.:Фірма “Праця”, 1997. − 192 с.

 27. Лібанова Е.М. Ринок праці та соціальний захист / Е. М. Лібанова, О.В. Палій. – К.: В-во: С. Павличко „Основи”, 2004. – 491 с.

 28. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. М. Лукашевич. - Л. : Новий Світ-2000, 2004. - 248 с.

 29. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, О.Є Сонін [та ін.] − [11-е вид., допов. та переробл.]. − К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. − 584 с.

 30. Плоткін Я.Д. Економіка праці: навч. посіб. / Я.Д. Плоткін, І.Н Пащенко, І.М. Комарницький. – Львів, НУ „Львівська політехніка”, Ужгород: Патент, 2001. – 339 с.

 31. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід: навч. пособ. / за ред. Н.С. Власенко, Н.В. Григорович, Н.В. Рубльової. – К.:ТОВ „В-во Консультант”, 2007. – 320 с.

 32. Экономика труда: учеб. для вузов / Т.П. Варна, Ю.П. Кокин, В.М. Маслова [и др.]; под ред. П.Э. Шлендера, Ю.П. Кокина. − [2-е изд., перераб. и доп.] − М.: Издательство Магистр, 2008. – 686 с.

 33. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учеб. [для студ. экон. спец. вузов] / под. ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П.Колосовой.  М.: Изд-во МГУ, 1996.  624 с.


1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи