Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»




Скачати 400.88 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Сторінка1/4
Дата30.07.2012
Розмір400.88 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор ________________ С.В. Іванов

«27» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР

«магістр» за спеціальністю 8.03050501

«Управління персоналом та економіка праці»


Схвалено на засіданні кафедри Схвалено Вченою радою маркетингу факультету ОФПД

Протокол № 12 від 14.02. 2012 р. Протокол № 7 від 22.02.2012 р.

Завідувач кафедри _______О.П. Сологуб Голова Вченої ради факультету,

декан __________ О.О. Шеремет


Київ -2012

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр/спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ

ВИПРОБУВАННЯ


ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


Тема 1. Введення в дисципліну

«Економіка праці та соціально-трудові відносини»


Особливості праці як об’єкту дослідження. Роль праці в розвитку людини і суспільства. Праця і робота. Елементи праці. Суб'єкти праці. Зміст і соціально-економічний характер праці. Розподіл функцій між людьми. Кількісні і якісні характеристики праці. Закони України про покращання трудових відносин на ринку праці.

Література: [1 с. 8-15, 18-37; 4 с. 13-28; 7 с. 11-66; 12 с. 3-9, с 39-68; 17 с. 21-54; 20 с. 9-15; 59; 63 с. 10-22].


Тема 2. Людські ресурси


Сутність поняття людські ресурси. Специфіка людських ресурсів порівняно з іншими факторами економічного розвитку. Населення. Поділ населення за методикою МОП. Рівень економічної активності населення.

Відтворення населення, його типи. Види руху населення. Абсолютні та відносні показники природного та механічного руху населення. Екстенсивний та інтенсивний типи відтворення ресурсів для праці.

Трудові ресурси, як соціально-економічна категорія. Види працездатності. Порівняльна характеристика категорії «трудові ресурси»та «економічно-активне населення».

Трудовий потенціал, компоненти (складові) трудового потенціалу. Трудовий потенціал працівника. Трудовий потенціал підприємства. Структура трудовою потенціалу підприємства. Трудовий потенціал суспільства.

Людський капітал. Теорія людського капіталу. Складові якості людського капіталу. Порівняльна характеристика матеріального і людського капіталу.

Література: [1 с. 38-86, 102-125; 4 с. 29-47, 94-117; 7 с. 67-126; 4 с. 10-38; 13 с. 18-21;17 с. 5-68; 18 с. 19-36; 20 с.16-2; 48; 63 с. 23-44].


Тема 3. Ринок праці в економічній системі

Сутність соціально-економічної категорії «ринок праці». Умови виникнення ринку праці. Умови ефективного функціонування ринку праці.

Елементи ринку праці. Кон’юнктура ринку праці, типи кон’юнктури. Функції ринку праці. Сегментація ринку праці. Ознаки сегментації. Концепції та моделі ринку праці

Інфраструктура ринку праці, механізм функціонування ринку праці. Суб'єкти ринку праці: носії, виконавці та виразники господарсько-трудових інтересів. Об'єкти державного регулювання ринку праці.

Література:[ 1 с. 216-275; 4 с. 48-70; 7 с. 127-152; 12 с. 122-150; 13 с. 5-17; 17 с. 69-82; 18 с. 5-18; 20 с. 69-81; 48; 57;61; 63 с. 125-179].


Тема 4. Соціально-трудові відносини зайнятості

Сутність економічної категорії «зайнятість». Форми та показники зайнятості населення: Абсолютні і відносні показники безробіття. Види безробіття. Природний рівень безробіття. Модифікації видів безробіття. Закон Оукена.

Принципи державної політики зайнятості. Основні завдання державної служби зайнятості в Україні. Пільги і компенсації вивільненим працівникам. Допомога з безробіття.

Література: [1 с. 276-325; 4 с. 71-93; 7 с. 153-194; 12 с. 151-189; 13 с. 21-42; 17 с.83-120; 18 с. 37-56; 20 с. 82-96; 36;48;63 с. 77-124].


Тема 5. Продуктивність та ефективність праці

Ефективність суспільної праці. Сутність продуктивності праці як економічної категорії. Рівень продуктивності праці на макроекономічному рівні.

Види виробітку. Трудомісткість продукції, види трудомісткості: Залежність між продуктивністю праці та трудомісткістю. Методи вимірювання продуктивності праці: Фактори підвищення продуктивності праці. Показники, які відображають вплив матеріально-технічних факторів на рівень продуктивності праці. Резерви росту продуктивності праці. Східчастий метод розрахунку зростання продуктивності праці: Абсолютна та відносна економія витрат праці.

Основні шляхи підвищення продуктивності праці на підприємствах харчової промисловості.

Література: [1 с. 376-425; 4 с. 192-214; 7 с. 375-396; 12 с. 234-265; 13 с.43-64; 17 с. 145-169; 18 с. 57-69; 20 с. 125-138; 63 с. 465-488].

Тема 6. Організація праці


Поняття організації праці. Основні напрями наукової організації праці.

Сутність розподілу праці, види розподілу праці. Професія, спеціальність, кваліфікація. Сутність кооперації праці, її форми.

Сутність поняття «робоче місце». Організація робочого місця. Класифікація робочих місць. Ергономіка. Атестація робочих місць.

Умови праці. фактори, що визначають умови праці. Складові (за визначенням МОП), які впливають на працездатність людини.

Література: [1 с. 326-349; 4 с. 154-175; 7 с. 333-358; 12 с. 204-233; 13 с. 148-161; 17 с.121-134; 18 с. 134-144; 20 с. 112-124; 42; 43; 63 с.398-428].


Тема 7. Регулювання робочого часу та нормування праці


Виробничий процес, його складові. Операція, трудові прийоми, дії, рухи. Ритм виробничого процесу, робочий цикл. Типи виробництва.

Класифікація витрат робочого часу. Сутність нормування праці. Норма інтенсивності праці.

Види технічно-обгрунтованих норм праці: норма часу, норма виробітку норма обслуговування, норма чисельності, норма управління. Нормоване завдання. Взаємозв’язок між змінами норм часу та змінами норм виробітку.

Аналітичні методи нормування праці.

Література: [1 с. 350-375; 4 с. 176-191; 7 с. 359-374; 8; 13 с. 134-147;17 с. 135-144; 18 с. 118-133; 21; 63 с. 429-464].

^

Тема 8. Політика доходів і рівень життя



Вартість робочої сили як економічна категорія. Ціна робочої сили. Чинники, які впливають на зміну вартості робочої сили.

Доходи населення. Політика доходів, що здійснюється суспільством. Структура сукупних доходів населення, соціальні трансферти. Загальні і чисті доходи, номінальні і реальні доходи. Індекс споживчих цін.

Диференціація населення за рівнем доходів, індекс концентрації доходів (коефіцієнт Джині), крива Лоренца. Державне регулювання доходів. методи державного регулювання доходів:

Прожитковий мінімум, бюджет прожиткового мінімуму. Споживчий кошик. Набір продуктів харчування прожиткового мінімуму. Мінімальний споживчий бюджет.

Рівень життя як соціально-економічна категорія, показники, які відображають рівень життя за рекомендаціями МОП.

Література: [1 с. 426-449; 4 с. 235-239; 7 с. 419-428, 507-513; 12 с. 68-73, 266-269; 13 с. 65-71; 17 с. 172-173, 206-209; 18 с. 110-117; 20 с. 139-148; 35; 36; 40; 63 с. 323-351].

^

Тема 9. Організація оплати праці


Заробітна плата як економічна категорія, номінальна та реальна заробітна плата, функції заробітної плати. Принципи організації заробітної плати. Взаємозв'язок функцій та принципів організації заробітної плати.

Елементи організації оплати праці. Структура заробітної плати. Форми та системи оплати плати.

Сутність та елементи тарифної система оплати праці. Тарифна сітка; тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційні довідники; схеми посадових окладів. Середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд, середня тарифна ставка робітників (робіт). Взаємозв’язок між цими показниками.

Безтарифна модель оплати праці, коефіцієнт трудової участі (КТУ), Послідовність розрахунку заробітку працівника за допомогою КТУ.

Література: [1 с. 450-479; 4 с. 215-234; 7 с. 397-419; 12 с. 296-309; 13 с. 71-79, с. 87-133; 17 с. 174-206; 18 с. 91-109; 20 с. 149-162; 37; 54; 55; 56; 63 с. 489-534].

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20384
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20399
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20381
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20379
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20461
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20462
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи