Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 178.55 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір178.55 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,


Ректор_____________ С.В. Іванов

" 27 " лютого 2012 р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Схвалено на засіданні кафедри

біохімії та екологічного контролю

Протокол № 13 від "21" лютого 2012 р.

Завідувач кафедри _________ Л.В. Левандовський


Схвалено Вченою радою факультету

біотехнології та екологічного контролю

Протокол № 8 від " 22 " лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

В.о.декана Г.І. Архіпова2012

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання та здатність вирішувати типові професійні завдання. Програма містить запитання з хімії та загальної екології.


 1. Загальна екологія


1.1. Структура навколишнього середовища. Геосфери Землі, їх склад, структура, особливості та екологічне значення. Середовище життя людини. Поняття "антропосфера", "соціосфера". Роль людини в формуванні сучасного стану навколишнього середовища. Ноосфера – майбутній стан біосфери. Основні умови створення ноосфери (за В.І.Вернадським) [1,3,4].

^ 1.2. Біосфера як єдина планетарна система. Загальні властивості та структура біосфери. Межі поширення біосфери. "Еволюція" біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Поняття "жива речовина", біогенна, косна, біокосна, радіоактивна, космічна. Загальні властивості біосфери. Склад живих організмів, роль живих організмів в залежності від способу живлення та ролі в загальній справі життя. Види та кількість можливих зв'язків у біосфері. Закон історичної необоротності [1,3,4,6].

^ 1.3. Основні екологічні поняття та терміни. Екосистема як основна функціональна одиниця біосфери. Види екосистем. Поняття біотоп, біоценоз, біогеоценоз, сукцесії. Гомеостаз як стан внутрішньодинамічної рівноваги екосистем [1,3,4].

^ 1.4. Екологічні фактори, їх вплив на існування та розвиток організмів в біосфері. Екологічні фактори як складові природного середовища. Класифікація екологічних факторів. Реакція організмів на силу впливу екологічного фактора. Зони оптимуму та песимуму. Поняття про лімітуючі фактори. Межі витривалості виду. Стенобіонти та еврибіонти. Закони Лібіха, толерантності та сукупної дії природних факторів. Поняття "екологічна ніша" [1,3,4].

^ 1.5. Біологічна продуктивність в екосистемах. Автотрофне та гетеротрофне живлення. Особливості живлення мікроорганізмів, рослин, тварин та людини. Продуценти, консументи, редуценти. Трофічні ланцюги та трофічні піраміди. Концентрування речовини та енергії в трофічних ланцюгах. Біомаса та біологічна продуктивність. Закони генетичної різноманітності та константності [1,3,4].

^ 1.6. Природні ресурси Землі. Закон обмеженості природних ресурсів. Класифікація природних ресурсів. Мінеральні та енергетичні ресурси як головне джерело матеріального виробництва суспільства. Кліматичні ресурси, життєвий простір, генетичний фонд. Роль біологічних ресурсів для життя людей. Ресурсний цикл речовини. Природні ресурси України. Закон обмеженості природних ресурсів [1,3,5,6].

^ 1.7. Антропогенна деградація біосфери. Основні причини виникнення екологічної кризи на планеті. Глобальні екологічні проблеми сучасності. Основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища. Класифікація забруднень природного середовища за типом походження; часом взаємодії з довкіллям та способом впливу на біоту. Основні способи очищення забруднених газопилових викидів, стічних вод. Рекультивація земель [2,3,4,5].


 1. Хімія

^ 2.1.Реакційна здатність речовин: будова атома та періодична система

елементів [7,8].

2.2.Хімічний зв’язок [7,8].

2.3.Кислотно-основні властивості речовин( класи неорганічних сполук) [8].

^ 2.4.Основні розрахунки в хімії . Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій [8,9].

2.5.Енергетика хімічних процесів [7,8].

2.6.Швидкість хімічної реакції і методи її регулювання. Хімічна рівновага [7,8].

2.7.Розчини та їх роль в технологічних процесах [7,8].

^ 2.8.Способи вираження кількісного складу розчинів [8,9].

2.9.Розчини електролітів та йонні рівноваги [7,8].

2.10.Окисно-відновні реакції [10].

2.11.Неорганічні компоненти харчових продуктів. Макро- та мікроелементи [11].

^ 2.12.Хімічна ідентифікація речовин: якісний і кількісний аналіз[ 12].

2.13.Основи будови органічних сполук [7,8].

2.14.Класифікація органічних сполук [7,8].

2.15.Основні органічні речовини харчових продуктів:білки, жири, вуглеводи [11].


Перелік питань з загальної екології для підготовки до вступних випробувань для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»


 1. Екологія як наука. Науковий та прикладний аспекти. Структура сучасної екології.

 2. Глобальні екологічні проблеми сучасності.

 3. Парниковий ефект. Причини виникнення. Екологічні наслідки.

 4. Поняття «біосфера». Структура та склад біосфери

 5. Природні ресурси Землі. Їх класифікація та характеристика.

 6. Озоновий шар Землі, його екологічно-біологічне значення.

 7. Озонові діри в атмосфері. Причини їх виникнення. Екологічні наслідки.

 8. Поняття «ноосфера». Вчення В.І. Вернадського про ноосферу.

 9. Хімічний склад, будова та екологічне значення атмосфери.

 10. Колообіг енергії та речовини в природі.

 11. Схема трофічних зв’язків у біосфері.

 12. Трофічні ланцюги (мережі). Правило екологічної піраміди.

 13. Літосфера. Глибинна будова Землі. Актуальність екологічного вивчення літосфери.

 14. Поняття екосистема, біотоп, біоценоз, біогеоценоз.

 15. Біосфера Землі. Межі поширення біосфери. Особливості та основні функції живої речовини.

 16. Структура навколишнього середовища. Склад, будова та екологічне значення геосфер. Ноосфера.

 17. Поняття «ноосфера». Вчення В.І. Вернадського про ноосферу.

 18. Основні властивості біосфери.

 19. Стійкість біосфери. Суть поняття «гомеостаз».

 20. Хімічний склад, будова та екологічне значення атмосфери.

 21. Джерела та основні напрямки потоку енергії Землі.

 22. Абіотичні фактори водного середовища. Класифікація та характеристика забруднень гідросфери.

 23. Гідросфера. Суть збірного поняття «вода». Екологічне значення гідросфери.

 24. Суть поняття «екологічна криза», «екологічна катастрофа». Екологічний стан України.

 25. Екологічна безпека гідросфери. Нормативні вимоги до якості води.

 26. Екологічна безпека літосфери. Екологічні наслідки забруднення ґрунтів.

 27. Традиційні джерела енергії, їх екологічна характеристика.

 28. Нетрадиційні джерела енергії, їх екологічна характеристика на майбутнє.

 29. Енергетика і екологія.

 30. Джерела забруднення ґрунтів. Екологічні наслідки забруднення. Рекультивація земель.

 31. Райони екологічної біди в Україні та можливе покращення екологічного стану.

 32. Основні способи очищення газодимових викидів.

 33. Трансформація забруднень в атмосфері. Глобальні екологічні наслідки забруднення.

 34. Екологічні проблеми сучасності.

 35. Екологічна безпека атмосфери. Нормування якості повітря.

 36. Енергетика та екологія.

 37. Види енергетичного забруднення біосфери.

 38. Природні та антропогенні забруднення біосфери. Основні джерела, класифікація, характеристика.

 39. Поняття «продуценти», «консументи», «редуценти».

 40. Кислотні дощі, утворення, вплив на людину та природу. Шляхи зменшення негативного впливу кислотних дощів на природне середовище

 41. Екологічні наслідки парникового ефекту.

 42. Вплив паливно-енергетичного комплексу на екологічну ситуацію Землі.

 43. Джерела забруднення атмосфери. Основні шляхи зменшення забруднень.

 44. Класифікація забруднювачів гідросфери. Джерела забруднення. Основні шляхи зменшення забруднень.

 45. Евтрофікація водойм, основні причини та наслідки явища.

 46. Причини виникнення смогу. Різновиди та екологічні наслідки явища.

 47. Класифікація та характеристика забруднень біосфери.

 48. Райони екологічної біди в Україні та можливе покращення екологічного стану.

 49. Вплив антропогенного фактора на колообіг речовин та енергії в природі.

 50. Вплив хімізації сільського господарства на забруднення довкілля.

 51. Поняття «санітарно-захисна зона», її екологічне значення.

 52. Оборотне водопостачання, його роль в раціональному використанні природних ресурсів.

 53. Основні способи очищення стічних вод.

 54. Основні заходи боротьби з забрудненнями атмосфери.Завдання з хімії для підготовки до вступних випробувань

для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 1. Під час скисання молока, бродіння виноградного соку відбуваються хімічні реакції. Чи зміниться з часом маса відкритої посудини: а) з молоком; б) із соком? Випаровуванням води знехтуйте.

 2. Чому одні продукти (цукор, крохмаль, оцет, сіль) можуть зберігатися протягом необмеженого часу, а інші (м’ясо, молоко, сир, вершкове масло) – лише протягом певного часу?

 3. Для одержання "сухого" льоду використовують карбон (IV) оксид. Визначте яку масу матимуть 1000 л СО2 взятих за н.у.

 4. Для збереження забарвлення та свіжості м’яса його витримують в атмосфері карбон (ІІ) оксиду. Визначте, який об’єм буде займати 1 кг СО, що знаходиться під тиском 106 Па та температурі 230С.

 5. Цукор за хімічним складом являє собою вуглевод сахарозу (С12Н22О11). Визначте вміст (%) Гідрогену у сахарозі.

 6. Добова енергетична потреба людини становить в середньому 12000 кДж. Обчисліть, скільки нежирного м’яса має з’їдати людина щодня, щоб забезпечити цю потребу? Калорійність такого м’яса 700 кДж/100 г. Чи можна так харчуватись? Чому?

 7. Добова потреба у Магнію для дорослої людини складає 400 мг. Вміст Магнію у хлібі 90 мг/100 г хліба, в горіхах 230 мг/100г. Складіть приблизний раціон для забезпечення збалансованої добової потреби організму Магнієм.

 8. Харчову соду NaHCO3 одержують, пропускаючи у водний розчин NaCl, вуглекислий газ та аміак. Напишіть відповідне рівняння реакції, а також рівняння термічного розкладу NaHCO3.

 9. Розпушувач тіста – амоній гідрогенкарбонат – одержують, пропускаючи у воду вуглекислий газ та аміак, взяті під тиском. Напишіть відповідне рівняння реакції, а також рівняння реакції термічного розкладу NH4HCO3. За допомогою яких реакцій можна визначити іони NH4+ і HCO3-.

 10. Фосфатну кислоту, яку використовують як харчову добавку, одержують взаємодією фосфор (V) оксиду і води. Напишіть відповідне рівняння реакції, а також рівняння реакції взаємодії H3PO4 і NaOH.

 11. У харчовій промисловості широко використовуються такі солі: NaHCO3, NH4HCO3, NaCl, Na3PO4, NaNO2 та інші. Запропонуйте реакції за допомогою яких можна визначити у розчині аніони цих солей.

 12. Натрій гідрогенсульфіт використовують як неорганічний консервант. Його одержують, пропускаючи у водний розчин лугу сульфур (IV) оксид. Напишіть це рівняння реакції. Як можна сульфіт перевести у сульфат?

 13. Які із металічних елементів відносяться до токсичних? Дати означення граничнодопустимої концентрації.

 14. Назвіть кілька речовин, які можуть спричинити небезпечне забруднення природної води. Які джерела цих забруднень?

 15. Запропонуйте спосіб вилучення із промислового газу, який за складом близький до повітря, сірководню. Напишіть відповідні хімічні рівняння. Яку масу сірки можна одержати із 1 м3 такого газу в якому вміст Н2S 15% ?

 16. Запропонуйте спосіб вилучення із промислового газу, який за складом близький до повітря, домішки аміаку. Напишіть відповідні хімічні рівняння. Яку масу 30% -го розчину HCI необхідно взяти для взаємодії з 34 г NH3 ?

 17. Який із газів: O2, CI2, N2 відноситься до токсичних? Яким чином його можна вилучити із даної газової суміші? Напишіть відповідні рівняння реакцій.

 18. Монооксид карбону відноситься до особливо токсичних речовин. З чим це пов’язано? Яким чином можна розділити суміші: а) СО і СО2 ; б) СО і NH3? Напишіть відповідні рівняння реакцій.

 19. Які оксиди зумовлюють кислотні дощі? Напишіть рівняння реакції взаємодії цих оксидів із водою.

 20. Згідно з вимогами щодо якості питної води, вміст у ній сульфат-іонів не повинен перевищувати 500 мг/л. Чи відповідає цим вимогам вода, в 1 л якої міститься 0,5 г CaSO4?

 21. В стічних водах містяться іони Плюмбуму. Яку масу Na2S необхідно додати до 1 м3 такої води щоб виділити Плюмбум, якщо вміст Pb2+ в ній 50 мкг/л?

 22. Назвіть речовини, що є основою таких продуктів органічного походження: мило, цукор, оцет, бензин, борошно, алкоголь, папір, сало. Наведіть їх формули.

 23. Як здійснити такі перетворення: целюлоза  глюкоза  етанол  оцтовоетиловий естер? Напишіть відповідні хімічні рівняння і вкажіть умови, за яких реакції відбуваються. Де в харчовій промисловості використовують естери?

 24. Амінокислоту гліцин можна одержати із ацетилену за схемою: ацетилен  оцтова кислота  хлороцтова кислота  амінооцтова кислота (гліцин). Напишіть відповідні рівняння реакцій та вкажіть умови їх проведення.

 25. За допомогою яких реакцій можна здійснити такі перетворення: етан  етен  етиловий спирт  етилацетат. Вказати умови проведення реакцій.

 26. Натрій нітрит, який використовують для консервування м’яса, одержують при прожарюванні NaNO3. Розрахуйте масу NaNO2, яку можна одержати при термічному розкладі 170 г NaNO3.

 27. Амоній гідрогенкарбонат, який використовують як розпушувач тіста, одержують пропускаючи у насичений розчин (NH4)2CO3 вуглекислий газ. Який об’єм СО2 (н.у.) необхідно взяти для одержання 790 г амоній гідрогенкарбонату, якщо СО2 береться із 30%-м надлишком?

 28. Молочна кислота утворюється при ферментативному бродінні глюкози за рівнянням: С6Н12О6  2СН3-СН(ОН)-СООН. Яка маса кислоти утвориться при зброджуванні 360 г глюкози, якщо відомо, що вихід реакції 90%.

 29. Для миття обладнання у харчовій промисловості використовують кальциновану соду Na2CO3, яку можна одержати при термічному розкладі натрій гідрогенкарбонату. Яку масу Na2CO3 можна одержати із 42 кг NaHCO3, якщо втрати виробництва складають 5%?

 30. На взаємодію 2,08 г деякої вищої карбонової кислоти, яка утворилась при гідролізі жиру, витратили 8 мл 5 М розчину NaOH. Визначте молярну масу кислоти.

 31. Олеїнову кислоту перетворюють на стеаринову гідруванням. Який об’єм водню (н.у.) необхідний для гідрування олеїнової кислоти кількістю 2 моль?

 32. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) виділиться при повному перетворенні 90 г глюкози на спирт під час бродіння?

 33. Зразок жиру – триолеатгліцерину, масою 442,0 г ввели в реакцію гідролізу в присутності H2SO4. Скільки грамів гліцерину і олеїнової кислоти отримали?

 34. Харчовий оцет – це 9%-й розчин оцтової кислоти у воді. Його отримують шляхом ферментативного окиснення киснем повітря етилового спирту (оцтовокисле бродіння). Скільки кг 9%-го оцту можна отримати із 230 г етанолу?

 35. Шестиатомний спирт сорбіт використовують як ліки. Його отримують при відновленні глюкози воднем. Напишіть рівняння цієї реакції і визначте, масу сорбіту, яку можна отримати із 0,5 моль глюкози.

 36. При визначенні олеїнової кислоти у соняшниковій олії, її зразок масою 1,0 г провзаємодіяв з розчином йоду у воді масою 10,8 г і масовою часткою І2 5%. Визначте масову частку олеїнової кислоти в олії.

 37. Визначте масу розчину етанолу з масовою часткою С2Н5ОН 40%, яку можна одержати з 1026 г сахарози, якщо вважати, що спочатку сахароза була інвертована, а далі утворений розчин було зброджено з виходом спирту 80%.

 38. Для аналізу розчину на вміст глюкози, зразок цього розчину масою 200 г обробили надлишком аміачного розчину Ag2O; в результаті утворився осад масою 8,64 г. Обчисліть масову частку (%) глюкози у розчині.

 39. Масова частка крохмалю в картоплі становить 20%. Яку масу глюкози можна добути з 1620 кг картоплі, якщо вихід продукту становить 75% від теоретичного?

 40. При взаємодії продукту гідролізу сахарози з амоніачним розчином аргентум оксиду виділилось 10,8 г срібла. Визначте масу сахарози, яку піддали гідролізу.

 41. У харчовій промисловості як консервант широко використовують бензойну кислоту та її натрієву сіль. Кислоту одержують при окисненні толуену киснем повітря. Визначте масу кислоти, яку можна одержати із 1 кг толуену, якщо вихід реакції 60%.

 42. Оцтова есенція – 80%-й розчин оцтової кислоти. Скільки потрібно цієї есенції і води для приготування 200 см3 1%-го розчину оцтової кислоти, яку вживають як приправу до страв? Густину есенції можна прийняти за 1 г/см3.

 43. Для виготовлення напоїв, як харчову добавку, використовують концентрований розчин фосфатної кислоти ( = 90%,  = 1,74 г/мл). Визначить молярну концентрацію H3PO4 у розчині.

 44. Який об’єм води в мілілітрах необхідно додати до 100 мл 10%-ного розчину кухонної солі ( = 1,1 г/мл), щоб одержати 4%-й розчин солі?

 45. Для миття обладнання у харчовій промисловості використовують 10%-й розчин натрій карбонату (кальцинованої соди). Визначте масу соди, яку необхідно взяти для приготування 10 л такого розчину. Густина розчину 1,1 г/мл.

 46. В лабораторії є 0,500 М розчин кухонної солі. Який об’єм цього розчину треба взяти, щоб одержати 500 мл розчину з концентрацією 0,125 моль/л NaCl?

 47. Для одержання розсолу змішали 30 мл 22% розчину солі (густина 1,64 г/мл) і 70 мл 4% розчину (густина 1,03 г/мл). Визначте масову частку (у %) NaCl у добутому розчині та молярну концентрацію цього розчину, якщо його густина 1,17 г/мл.

 48. Водневий показник (рН) як характеристика середовища. Яке значення рН (>7, <7, чи рН  7) лимонного соку, дистильованої води, розчину мила у воді?

 49. Кальциновану соду Na2CO3 розчинили у воді. Яке середовище виявить у цьому середовищі індикатор – нейтральне, кисле чи лужне? Відповідь підтвердьте записом рівняння першої стадії гідролізу в йонно-молекулярній та молекулярній формах.

 50. Однакові чи різні процеси відбуваються при розчиненні у воді: а) кухонної солі (NaCl); б) кальцинованої соди (Na2CO3); в) оцтової кислоти (СН3СООН); г) цукру (С12Н22О11)? До електролітів чи неелектролітів відносяться ці речовини? Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорії вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


Мета випробування – визначити наявний рівень фахової підготовки вступників. Оцінювання знань здійснюється у формі співбесіди.


«Високий» рівень має абітурієнт, якщо він має чітке уявлення про основні положення екології як науки, її структуру та міждисциплінарний характер, структуру навколишнього середовища, біогеохімічні цикли, основні причини виникнення глобальної екологічної кризи та глобальні екологічні проблеми сучасності, зв'язок науково-технічного процесу та проблем екології, джерела забруднення навколишнього середовища та екологічні наслідки, раціональне природокористування та ресурсозбереження. Показує детальні знання основних екологічних понять, шляхів впливу людського суспільства на навколишнє середовище, основних джерел та класифікацію забруднень атмосфери, впливу навколишнього середовища на здоров’я людини.

«Достатній» рівень знань має абітурієнт, який в цілому правильно, але не зовсім чітко та глибоко орієнтується в основних екологічних поняттях, дає неточні та невпевнені відповіді на основні питання екзаменаційного білету і додаткові питання викладача, має слабкі знання з основних розділів дисципліни.

«Недостатній» рівень знань має абітурієнт, якщо він не відповідає на питання білета, виявляє незнання окремих розділів дисципліни, у відповідях допускає суттєві і принципові помилки і не може їх виправити при додаткових питаннях екзаменатора.


Голова фахової екзаменаційної

комісії, професор Л.В. Левандовський


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань вступників з дисциплін фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»


Мета випробування -визначити наявний рівень знань фахової підготовки вступників; перевірити вміння вступників застосувати ці знання та навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним в кваліфікаційній характеристиці

На випробуванні випускнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання. Рівень оцінюється за якістю виконаного завдання. Фахове вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. Воно складається з п’яти завдань, три з яких з хімії, і два-з фахової дисципліни. Кожне із завдань оцінюється в 20 балів.

 • 20 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі без помилок; вичерпно відповів на поставлені у завданні питання, обґрунтував відповідь, навів приклади та ілюстрації, вірно розв’язав задачу з хімії.

 • 15 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі, проте припустився деяких неточностей, вірно відповів на поставлені у завданні питання, вірно розв’язав задачу з хімії, але отримав неточний результат через несуттєву помилку.

 • 10 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі, проте припустився несуттєвої помилки у розрахунках, висновках, загалом вірно відповів на поставлене у завданні питання, проте припустився несуттєвої помилки у термінології, узагальненнях, висновках, при розв’язанні задачі з хімії припустився деяких непринципових помилок.

 • 5 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі, проте припустився суттєвої помилки у розрахунках, висновках, дав неповну відповідь на поставлене у завданні питання, при розв’язанні задачі з хімії припустився помилок і отримав невірний результат.

 • 0 балів виставляється, якщо вступник не виконав завдання або виконав його не у повному обсязі, не відповів або дав невірну відповідь на поставлене у завданні питання, не розв’язав задачі або при розв’язанні припустився принципових помилок.

^ Вступники, які сумарно набрали менше 25 балів, до участі у конкурсі не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії Л.В. Левандовський


ЛІТЕРАТУРА


 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2006 – 408 с

 2. Домарецький В А, Златев Т.П. Екологія харчових продуктів. - К.: Урожай, 1993.-192 с.

 3. Запольський А.К., Салюк А. І. Основи екології: Підручник / За редакцією К.М.Ситника. - К.:Вища школа., 2001. - 358 с

 4. Запольський А.К., Мішкова-Клименко НА, Астрелін І.М. та ін. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник. - К.: Лібра, 2000. - 552 с.

 5. Микитюк О.М., Златін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини. - Харків, Ранок.-1998.-208 с.

 6. Химия окружающей среды / Под ред. Дж.О.М.Бокрица. М.: Химия, 1982.-620 с.

 7. Глінка М. Л. Загальна хімія. – К.: Вища школа, 1982. – 608 с.

 8. Хімія.: Навчальний посібник для абітурієнтів /В.М. Іщенко, Н.І. Буряк, І.Г. Рябоконь, П.Г. Нагорний та ін..– К.: НУХТ, 2005. – 340 с.

 9. Іщенко В.М., Кочубей-Литвиненко О.В. Збірник завдань з хімії та технології: Практикум. – К.: НУХТ, 2010. – 27 с.

 10. Полумбрик О.М., Карнаухов О.І., Федоренко Т.В. Окисно-відновні процеси: Київ: НУХТ, 2002.

 11. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика: Справочник. – М.: Высш. шк., 1991. – 288 с.

 12. Жаровський Ф. Г., Пилипенко А. Т., П’ятницький І. В. Аналітична хімія. – К: Вища школа, 1982. – 542 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи