Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 192.44 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір192.44 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,


Ректор С.В. Іванов

" 27 " лютого 2012 р.


програма

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Схвалено на засіданні кафедри

біохімії та екологічного контролю

Протокол № 13 від "21" лютого 2012 р.

Завідувач кафедри ___________ Л.В. Левандовський


Схвалено Вченою радою факультету

біотехнології та екологічного контролю

Протокол № 8 від "22" лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

в.о. декана Г.І. Архіпова2012

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.


^ ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА НЕОЕКОЛОГІЯ

 1. Екологія як наука. Науковий та прикладний аспекти. Структура сучасної екології.

 2. Причини виникнення глобальної екологічної кризи. Глобальні екологічні проблеми сучасності.

 3. Структура навколишнього середовища. Склад, будова та екологічне значення геосфер. Ноосфера.

 4. Біосфера Землі. Межі поширення біосфери. Особливості та основні функції живої речовини.

 5. Поняття екосистема, біотоп, біоценоз, біогеоценоз, сукцесії. Антропогенні та штучні екосистеми.

 6. Трофічні ланцюги (мережі). Правило екологічної піраміди. Ефект концентрування ксенобіотиків у трофічних ланцюгах.

 7. Екологічні фактори, їх характерні ознаки та класифікація. Екологічна валентність. Закони Лібіха, Мітчерліха та Шелфорда.

 8. Колообіг енергії та речовини в природі. Закон біогенної міграції атомів.

 9. Ресурсний цикл в антропогенних екосистемах. Закон зменшення енерговіддачі у природокористуванні.

 10. Біологічна та екологічна рівновага. Закон внутрішньої динамічної рівноваги.

 11. Природні та антропогенні забруднення біосфери. Основні джерела, класифікація, характеристика. Екологічне навантаження.

 12. Екологічна безпека атмосфери. Нормування якості повітря.

 13. Трансформація забруднень в атмосфері. Глобальні екологічні наслідки забруднення.

 14. Очищення промислових газодимових викидів.

 15. Екологічна безпека гідросфери. Нормативні вимоги до якості води.

 16. Основні способи очищення стічних вод.

 17. Екологічна безпека літосфери. Екологічні наслідки забруднення ґрунтів. Контроль і управління якістю ґрунтів.

 18. Новітні напрями прикладної екології.

 19. Антропогенний ресурсний цикл. Безвідходні та маловідходні технології.

 20. Рекуперація і утилізація відходів та комплексна переробка сировини. Перспективні напрями раціонального природокористування.


^ ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

 1. Основні положення процедури проведення екологічної експертизи.

 2. Модернізація виробництва – системно-екологічний підхід.

 3. Об‘єкти та суб‘єкти державної екологічної експертизи.

 4. Громадська екологічна експертиза.

 5. Екологічний аудит.

 6. Законодавчі основи системного екологічного управління в Україні.

 7. Міжнародні стандарти та законотворча діяльність України з екологічної експертизи.


^ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

 1. Визначення: право, екологічне право, його зміст та завдання. Метод екологізації екологічного права, його напрями.

 2. Екологічне законодавство. Джерела екологічного права. Права та обов’язки громадян. Спеціальні обов’язки. Гарантії екологічних прав громадян.

 3. Правовий режим використання, відтворення та охорони вод в Україні. Загальне та спеціальне водокористування. Контроль і управління в галузі використання, відтворення та охорони вод.

 4. Правова охорона атмосферного повітря. Правові заходи охорони атмосферного повітря.

 5. Контроль та управління в галузі охорони атмосферного повітря. Заходи щодо його охорони.

 6. Механізм реалізації екологічного права. Види екологічних правопорушень.

 7. Види відповідальності за порушення екологічного законодавства.


^ СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ У ПРИРОДООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Система НАССР, її значення для виробництва конкурентноспроможної продукції. Принципи системи НАССР.

 2. Стандартизація та охорона навколишнього природного середовища. Міжнародні стандарти ІSО 14000.

 3. Категорії нормативних документів, їх характеристика.

 4. Сертифікація та управління якістю продукції, їх характеристика.

 5. Міждержавні стандарти ІSО 9000, їх значення щодо випуску конкурентноспроможної продукції.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Державна система екологічного управління. Мета і головні завдання, функції та органи загального державного управління.

 2. Система місцевого екологічного управління. Стратегічні завдання. Екологічні функції місцевого самоврядування. Системи місцевого екологічного управління. Місцева екологічна політика.


^ ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

 1. Біотехнологічні методи захисту та оздоровлення біосфери.

 2. Склад аеробного активного мулу.

 3. Аеробні процеси очищення стічних вод. Основні показники активного мулу. Класифікація аеротенків.

 4. Культивування мікроорганізмів. Кінетика росту мікроорганізмів.

 5. Переваги анаеробних технологій очищення стоків. Біохімізм та збудники метанового бродіння. Способи інтенсифікації процесу.

 6. Компостування відходів. Основні стадії та параметри процесу.

 7. Біотехнологічні альтернативи у сільському господарстві. Пробіотики, азотфіксуючі бактерії, біопестициди.

 8. Проблеми та перспективи використання генетично модифікованих організмів.

 9. Клонування організмів. Проблеми та перспективи.

 10. Екологічна біотехнологія – основа енергетики майбутнього. Отримання біопалива.


^ МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 1. Фоновий моніторинг, його роль в оцінюванні та прогнозуванні глобального стану атмосфери.

 2. Оцінка забруднення навколишнього середовища за допомогою біологічних об’єктів.

 3. Види постів, програми і терміни спостережень за забрудненням атмосферного повітря.

 4. Принципи організації спостереження і контролювання якості поверхневих вод.

 5. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами.


^ ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ СИРОВИНИ

 1. Технологія м’яса та м’ясопродуктів. Основні принципи.

 2. Технологія хлібопекарного виробництва. Принципова технологічна схема виробництва хліба.

 3. Технологія кондитерського виробництва. Принципова технологічна схема виробництва цукерок.

 4. Технологія зберігання та переробки зерна. Шкідники зерна та засоби боротьби з ними.

 5. Технологія цукрового виробництва. Основні стадії і технологічні параметри процесів очищення дифузійного соку.

 6. Технологія цукрового виробництва. Основні параметри процесів упарювання сиропу та кристалізації цукру.

 7. Технологія молока та молочних продуктів. Асортимент і принципи одержання молокопродуктів.

 8. Технологія виноробства. Класифікація вин, особливості виробництва марочних та ігристих вин.

 9. Технологія спирту із крохмалевмісної сировини. Використання ферментних препаратів.

 10. Технологія спирту із меляси. Основні режимні параметри приготування та зброджування мелясного сусла.

 11. Технологія солоду для пивоваріння. Ферменти солоду, їх роль у приготуванні сусла.

 12. Технологія пива. Характеристика основних стадій.

 13. Технологія соняшникової олії. Способи вилучення олії із сировини: переваги та недоліки.

 14. Технологія консервування рослинної сировини.

 15. Позитивна роль реакції меланоїдиноутворення у харчових технологіях.

 16. Негативна роль реакції меланоїдиноутворення у харчових технологіях.


^ ЕКОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

  1. Шляхи екологізації виробництва.

  2. Сучасний екологічний стан харчових виробництв.

  3. Екологічна діяльність на підприємствах харчової промисловості.

  4. Екологічні проблеми виробництва спирту із меляси. Джерела забруднення довкілля, їх характеристика та шляхи знешкодження.

  5. Екологічні проблеми виробництва спирту із крохмалевмісної сировини. Джерела забруднення довкілля, їх характеристика та шляхи знешкодження.

  6. Екологічні проблеми виробництва вина і соків. Джерела забруднення довкілля, їх характеристика та шляхи знешкодження.

  7. Екологічні проблеми молочного виробництва. Джерела забруднення довкілля, їх характеристика та шляхи знешкодження.

  8. Екологічні проблеми виробництва олії. Джерела забруднення довкілля, їх характеристика та шляхи знешкодження.

  9. Екологічні проблеми виробництва солоду і пива. Джерела забруднення довкілля, їх характеристика та шляхи знешкодження.

  10. Екологічні проблеми м’ясного виробництва. Джерела забруднення довкілля, їх характеристика та шляхи знешкодження.

  11. Екологічні проблеми цукрового виробництва. Джерела забруднення довкілля, їх характеристика та шляхи знешкодження.

  12. Загальна характеристика способів очищення стічних вод харчових підприємств.

  13. Принципи розрахунку кількості продуктів розкладу білків в анаеробних умовах на полях фільтрації.

  14. Принципи розрахунку збитків від забруднення водоймищ стічними водами.

  15. Умови скидання стічних вод у каналізацію та відкриті водойми.

  16. Принципи вибору технологій очищення стічних вод харчових підприємств. Перетворення органічних речовин в анаеробній та аеробній стадіях біологічного очищення.

  17. Умовно-чисті та забруднені води харчових виробництв. Шляхи їх використання або знешкодження.

  18. Організовані та неорганізовані викиди харчових виробництв.

  19. Утворення та раціональне використання відходів як вторинних матеріальних ресурсів харчових виробництв.


^ ОХОРОНА ПРАЦІ

 1. Нормативно-технічні документи з охорони праці.

 2. Трьохступеневий контроль за охороною праці на підприємствах.

 3. Аналіз виробничого травматизму.

 4. Органи державного нагляду, права і обов’язки технічних інспекторів.

 5. Виробничий травматизм, облік нещасних випадків на виробництві та порядок розслідування.

 6. Інструктажі, їх оформлення та проведення.

 7. Професійні захворювання, розслідування та облік.

 8. Види трудових договорів.

 9. Закон України «Про охорону праці».

 10. Дія електричного струму на людину. Фактори, які впливають на наслідки ураження електричним струмом.

 11. Класифікація посудин, що працюють під тиском. Заходи безпеки при експлуатації посудин, що працюють під тиском.

 12. Методи боротьби з шумом і вібрацією.

 13. Види виробничого освітлення. Вимоги до освітлення.

 14. Види виробничого пилу та його шкідливість. ГДК пилу в повітрі.

 15. Класифікація виробничих приміщень за вибухо- і пожежонебезпекою.

 16. Класифікація систем вентиляції за способом організації повітрообміну.

 17. Мікроклімат у виробничих приміщеннях. Нормування мікроклімату. Заходи з нормалізації мікроклімату.

 18. Поняття про горіння, вибух, пожежу.

 19. Вогнегасники і принцип їх роботи.

 20. Класифікація приміщень за небезпекою ураження людини електричним струмом.

 21. Методи контролю вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

 22. Класифікація умов праці за показниками шкідливих та небезпечних факторів.

 23. Класифікація шкідливих і небезпечних факторів за природою дії.

 24. Вентиляція виробничих приміщень. Види та призначення вентиляційних систем.

 25. Аспіраційні системи вентиляції.

 26. Основні світлотехнічні характеристики.

 27. Види електричних травм.

 28. Класифікація легкозаймистих та горючих речовин.

 29. Класифікація пилу за пожежо- і вибухонебезпекою.

 30. Пожежна небезпека технологічного обладнання.ЗАДАЧІ

    1. Охарактеризувати санітарно-гігієнічний стан атмосфери населеного пункту за умови присутності декількох забруднювачів.

    2. Охарактеризувати санітарно-гігієнічний стан водойми за умови одночасного надходження декількох забруднювачів.

    3. Визначення концентрації забруднювача у приземному шарі атмосфери.

    4. Розрахунок значення гранично допустимого викиду (ГДВ).

    5. Розрахунок збору за забруднення повітряного середовища стаціонарним джерелом.

    6. Розрахунок збору за забруднення природних водойм.

    7. Визначення основних показників активного мулу.

    8. Визначення основних параметрів процесу культивування аеробних мікроорганізмів.

    9. Придатність стічних вод до біологічного очищення в аеробних та анаеробних умовах.

    10. Розподіл заробітку між членами бригади залежно від тарифного коефіцієнта та кількості днів роботи.

    11. Побудова балансу робочого часу одного робітника.

    12. Визначення фонду оплати праці для робочого місця.

    13. Визначення показників використання потужності.

    14. Визначення показників економічної ефективності екологічного заходу.

    15. Розрахунок місячного заробітку робітника при почасово-преміальній та відрядно-преміальній системах зарплати.

    16. Визначення місячного заробітку бригади.

    17. Визначення явочної спискової та середньоспискової чисельності основних робітників.

    18. Визначення показників економічної ефективності впровадження екологічного заходу.

    19. Визначення річного прибутку від виробництва, рентабельності продукції та витрат на 1 грн. продукції.

    20. Визначення кількості виробленої продукції за рік та кількості днів роботи заводу

    21. Визначення величини капітальних витрат при технічному переоснащенні.


ЛІТЕРАТУРА

Загальна екологія та неоекологія

1. Анцыпович И.С., Попенко А.Я. Охрана окружающей среды на предприятиях мясной и молочной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 254 с.

2. Баулов В.П., Лысак Т.Н., Полуторнова Т.И. Охрана природы и защита окружающей среды в пищевой промышленности. – М.: Легк. и пищ. пром-сть, 1983. – 203 с.

3. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології . – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

4. Дедю М.М. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев: Картя Молдовеняска, 1990. – 406 с.

5. Домарецький В.А. Екологія харчової сировини та продуктів харчування. – К.: ІСД, 1994. – 343 с.

6. Закон України про охорону навколишнього природного середовища. – К.: Україна, 1991.

7. Запольський А.К., Українець А.І. Екологізація харчових виробництв. – К.: Вища школа, 2005. – 423 с.

8. Лукашев В.К., Лукашев К.И. Научные основы охраны окружающей среды. – Минск: Высш. шк., 1980. – 256 с.

9. Охрана окружающей среды // Под ред. С.В.Белова. – М.: Высш. шк., 1991. – 319 с.

Екологічна експертиза

 1. Закон України про екологічну експертизу. – К.: 1995. – 16 с.

2. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Салюк А.І. Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід. – К.: 1997. – 285 с.

Екологічне право

 1. Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.: Вен турі, 2005. – 307 с.

 2. Водний кодекс України від 06.06.95.

 3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 зі змінами та доповненнями.

 4. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.92.

 5. Кілічава Т.М. Екологічне право. – К.: Університет «Україна», 2005. – 302 с.

Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності

 1. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации. – М.: Агропромиздат, 1999. – 350 с.

 2. Сергеев А.Т. Сертификация. – М.: Агропромиздат, 1999. – 248 с.

 3. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікація. – К.: Урожай, 1998. – 152 с.

Організація управління в екологічній діяльності

1. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М. та ін. Екологічне управління. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

Екологічна біотехнологія

 1. Бекер М.Е., Лиепиньш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология. - М.: Агропромиздат, 1990. - 334 с.

 2. Экологическая биотехнология: Пер. с англ. / Под. ред. К.Ф. Форстера, Д.А.Дж. Вейза. - Л.: Химия, 1990. - Пер. изд.: Великобритания, 1987. - 384 с.

 3. Екологічна біотехнологія: Конспект лекцій з дисципліни для студ. 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” напряму 0708 „Екологія” ден. форми навчання / Уклад. Н.О.Бублієнко–К.: НУХТ, 2005.–35 с.

 4. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Левенко Б.О. Основи біотехнології рослин. – Підручник. – К., 2000 . – 248 с.

 5. Никитин Г.А. Метановое брожение в биотехнологии.– К.: Выща шк., 1990. – 207 с.

 6. Очистка производственных сточных вод /С.В.Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М.Ласков, Ю.В.Воронов. - М.: Стройиздат, 1985. - 335 с.

 7. Сельскохозяйственная биотехнология: Учеб/ В.С .Шевелуха, Е.А.Калашникова, Е.С.Воронин и др. – М.: Высш. Шк., 2003. – 469 с.

Технологія переробки рослинної і тваринної сировини

1. Домарецький В.А. Технологія солоду і пива: Підручник. – К.: ИНКОС, 2004. – 432 с.

2. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів: К.: НУХТ, 2003. – 572 с.

3. Технология пищевых производств/ Л.П.Ковальская, И.С.Шуб, Г.М.Мельник и др.; Под ред. Л.П.Ковальской. – М.: Колос, 1999. – 732 с.

4. Шиян П.Л., Сосницький В.В., Олійнічук С.Т. Інноваційні технології спиртової промисловості. Теорія і практика. – К.: Асканія, 2009. – 424 с.

Моніторинг довкілля

1. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Академія, 2006. – 360 с.

2. Полєтаєва Л.М., Сафранов Т.А. Моніторинг навколишнього середовища: Навчальний посібник. – К.:КНТ, 2007. – 172 с.

Екологія харчових виробництв

1. Нікітін Г.О. Конспект лекцій з дисц. «Екологія харчових виробництв» для студентів спец. 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» ден. форми навч. – К.: УДУХТ, 2000. – 56 с.

2. Технологія спирту / В.А.Маринченко, В.А.Домарецький, П.Л.Шиян та ін. Під ред. В.А.Маринченко. – Вінниця: „Поділля – 2000”, 2003. – 496 с.

3. Цыганков С.П. Биологическая очистка сточных вод предприятий пищевой промышленности. – М.: Агропромиздат, 1988. – 165 с.

Охорона праці

1. Закон України «Про охорону праці».

2. Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000. – 409 с.

3. Никитин В.С., Бурашников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. – М.: Агропромиздат., 1991. – 350 с.

Задачі

1. Екологічний семінар: Метод. вказівки до вивч. дисципліни та провед. семінарських занять для студ. спец. 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” напряму 0708 „Екологія” ден. форми навчання / Уклад.: Л.В.Левандовський, Н.О.Бублієнко, Н.В.Левітіна, О.І.Семенова. – К.: НУХТ, 2004. – 19 с.

2. Основи екології. Хімія навколишнього середовища: Метод. вказівки до вивч. розділу „Охорона водного середовища” для студ. усіх спец. ден. та заоч. форм навч. /Уклад.: Л.І.Танащук, Л.О.Федоренченко. – К.: УДУХТ, 2001. – 28 с.

3. Основи екології: Метод. вказівки до викон. практ. робіт з теми „Нормування та стандартизація в галузі охорони повітр. середовища” середовища” для студ. усіх спец. ден. та заоч. форм навч. /Уклад.: Л.І.Танащук, Л.Ф.Степанець, В.Х.Суходол, А.І Ельперін. – К.: УДУХТ, 2001. – 28 с.


Критерії ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»

з дисциплін фахового вступного випробування за спеціальністю

^ 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальна оцінка виконання ККЗ визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання ККЗ. Округлення середньоарифметичної кількості балів до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються наступним чином:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення .

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, не може відтворити основні поняття, не володіє спеціальною термінологією.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію, слабко володіє спеціальною термінологією, у вирішенні практичних задач набуті знання застосовує з труднощами, технікою розрахунків володіє слабо

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень. Можливі незначні одна-дві помилки в технічній термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях, розрахунках

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.


Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії Л.В. Левандовський

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»

за спеціальністю 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

з дисциплін фахового вступного випробування,

що проводиться у формі співбесіди для категорії вступників,

яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання та навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

Оцінювання знань здійснюється у формі співбесіди. На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюється за обсягом і якості наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

«Високий» рівень знань має вступник, якщо він надав повні відповіді на поставлені питання, якщо він має чітке уявлення про основні положення екології як науки, її структуру та міждисциплінарний характер, структуру навколишнього середовища, біогеохімічні цикли, основні причини виникнення глобальної екологічної кризи та глобальні екологічні проблеми сучасності, зв'язок науково-технічного процесу та проблем екології, джерела забруднення навколишнього середовища та екологічні наслідки, раціональне природокористування та ресурсозбереження та показав детальні знання основних екологічних понять, шляхів впливу людського суспільства на навколишнє середовище, основних джерел та класифікацію забруднень атмосфери, санітарних вимог до якості складових навколишнього середовища, основних методів очищення газопилових викидів та стічних вод, впливу навколишнього середовища на здоров’я людини.

«Достатній» рівень знань має вступник, який при відповідях на поставлені запитання допускав непринципові неточності, одиничні незначні недоробки. Можливі незначні одна-дві по­милки в технічній термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях, розрахунках.

«Недостатній» рівень знань має вступник, якщо він у відповідях на поставлені запитання допускав принципові помилки, основний зміст питання не розкрив, спеціальною термінологією володіє погано, не може пояснити основні екологічні проблеми та явища.


Особи, рівень знань яких оцінений як «Недостатній», до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються


Голова комісії з проведення співбесіди Л.В. Левандовський

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20384
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20399
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20381
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20379
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20461
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20462
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи