Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 397.37 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/3
Дата30.07.2012
Розмір397.37 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


Голова приймальної комісії,


ректор ____________ С.В.Іванов


28 листопада 2011 р.


ПРОГРАМА


вступного екзамену з іноземної мови

для зарахування на навчання за ОКР «магістр» для спеціальностей напрямів 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 6.050101 Комп’ютерні наукиСхвалено

на засіданні кафедри іноземних мов


Протокол № 4

від 25 листопада 2011р.

Завідувач кафедри іноземних мов


______________Г.А. Чередніченко


Київ – 2011

Укладачі: Чередніченко Г.А., к.пед.н., доц., завідувач кафедри іноземних мов

Климова О.В., к.філол.н., доц. кафедри іноземних мов

Шапран Л.Ю., доцент кафедри іноземних мов

Бойко А.Г., ст. викладач німецької мови кафедри іноземних мов

Годованець Т.Ю., ст. викладач французької мови кафедри іноземних мов


ЗМІСТ


ВСТУП........................................................................................................


Мета проведення вступного екзамену

Характеристика змісту програми

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників


^ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ...................


СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ...........................................


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ.........................


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ.............


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА......................................................


ЗРАЗКИ БІЛЕТІВ......................................................................................

4


5


7


9


11


17


19


ВСТУП


Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.

Вимоги до вступного екзамену з іноземної мови  для зарахування на навчання за ОКР «магістр» базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і який є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2.


^ Мета проведення вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” – оцінити ступінь підготовленості вступників з іноземної мови з метою конкурсного відбору для навчання у Національному університеті харчових технологій.


^ Характеристика змісту програми

Програма вступного екзамену з іноземної мови для навчання за ОКР «магістр» базується на:

 • дескрипторах рівнів володіння мовою, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти у сфері викладання, вивчення та оцінювання мов (2001р.)

 • вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України

 • результатах допроектного дослідження викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах України (2004р.)^ Вимоги до здібностей і підготовленості вступників

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми вступники повинні мати вищу освіту за однойменною спеціальністю на рівні “Бакалавр” та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природно-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.


^ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ


Мовленнєві компетенції

Читання

Вступник повинен розуміти автентичні тексти різних жанрів і стилів обсягом до 2500 друкованих знаків, побудовані на матеріалах загальноекономічної та професійної тематики, розуміти складні тексти, уривки зі спеціальної літератури; розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації, вміти узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Текст може містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом виконання різноманітних письмових завдань до тексту.

Письмо

Вступник повинен мати знання та навички з орфографії іноземних мов, уміти правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи термінологічну лексику, відповідні граматичні форми (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо). Вступник повинен вміти письмово відповісти на задані питання на базі вивченого лексико-граматичного матеріалу, користуючись мовними засобами, поєднувати висловлювання у чіткий, логічно об'єднаний дискурс.


^ Лінгвістичні компетенції

Лексична компетенція

Мета - перевірка сформованості лексичної компетенції вступників, тобто засвоєння програмного лексичного матеріалу, сформованість у вступників лексичних навичок, а саме навичок інтуїтивно-правильного утворення, вживання і розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв’язків між словами іноземної мови. У вступників мають бути сформовані наступні види навичок.

1. Навички правильного вживання лексичних одиниць активного мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуаціями спілкування та цілями комунікації, що передбачає оволодіння такими операціями:

а) виклик лексичних одиниць з довготривалої пам’яті;

б) зовнішньо мовленнєве відтворення лексичних одиниць у потоці мовлення;

в) миттєве сполучення даної одиниці з іншими словами, що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності.

^ 2. Навички розпізнавання і розуміння лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів при читанні та виконанні завдань.

3. Навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць, що відносяться до потенційного словника при читанні та виконанні лексико-граматичних завдань.

4. Навички користування різними видами словників.

Програмний лексичний матеріал, необхідний для забезпечення англомовного спілкування вступників у різних галузях фахової усної та писемної комунікації, представлено в навчальному лексичному мінімумі курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».


^ Граматична компетенція

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із навчанням і спеціалізацією. Хоча викладання/вивчення англійської мови професійного спрямування зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Отже, основні граматичні структури є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.

Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації.


^ СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Вступний екзамен з іноземної мови проводиться в письмовій формі та складається з трьох частин:

Частина 1. Читання

Частина 2. Граматика

Частина 3. Письмо


Частина 1 та частина 2 побудовані у формі тесту.


Вступний екзамен оцінюється за 50-бальною шкалою. Особи, рівень знань яких за результатами вступного екзамену з іноземної мови оцінено нижче встановленої мінімальної кількості балів (30), до складання наступного вступного екзамену та до участі в конкурсі не допускаються.


^ Частина 1 «Читання»

Виконавши завдання цієї частини тесту, вступник продемонструєте своє вміння розуміти писемну англійську мову на матеріалі різноманітних текстів із автентичних джерел.

Ця частина тесту складається з 3-х завдань, серед яких: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на заповнення пропусків.

Кожне завдання складається з інструкції, тексту і запитань або тверджень до тексту.

^ Перше завдання (питання 1-5) – на встановлення відповідності. Вступнику необхідно прочитати тексти і твердження/заголовки/ситуації, а також підібрати до кожного тексту відповідно до завдання заголовок/твердження/ситуацію.

^ Друге завдання (питання 6-10) – з вибором однієї правильної відповіді. Вступнику необхідно прочитати текст і запитання до тексту, а потім вибрати правильний варіант відповіді з чотирьох поданих варіантів.

^ Третє завдання (питання 11-25) – на заповнення пропусків. Вступнику необхідно доповнити пропуски в тексті словами з поданих варіантів.


Кількість запитань: 25 тестових запитань

Кількість балів: 25 балів (1 бал за кожне питання)

^ Час виконання: 1 година


Частина 2 «Граматика»

Дана частина є лексико-граматичним тестом, який включає завдання з вибором однієї правильної відповіді на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичної і прагматичної компетенцій з використанням граматичних структур в поданому контексті.


^ Кількість запитань: 26 тестових запитань

Кількість балів: 13 балів (0,5 балу за кожне тестове запитання)

Час виконання: 1 година


Частина 3 «Письмо»

Частина тесту «Письмо» складається із 3-х запитань з курсу дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», на які потрібно дати розгорнуту та правильну відповідь.


^ Кількість запитань: 3 запитання

Кількість балів: 12 балів (4 бали за кожне тестове запитання)

Час виконання: 1 година


Кількісний розподіл завдань письмового екзамену з іноземної мови за видами мовленнєвої діяльності та знаннями і вміннями, що перевіряються, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

^ Види мов-леннєвої діяльності, що перевіряються

Загальне розуміння

Детальне розуміння

Вибіркове розуміння

Лексико-граматичні вміння та навички

Лексично-стилістичні та орфографічні вміння

^ Кількість завдань

Кількість балів

Читання

х

х

х25

25

Граматика


х
26

13

Письмо

х

3 запитання

12Усього

50^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ


Розроблені завдання вступного екзамену з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які вступають до магістратури.

Максимальна кількість балів на екзамені – 50.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче 30 балів, до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


ЧАСТИНА 1 (читання) 25 балів

Кількість тестових завдань – 25, кількість балів – 25, а саме 1 бал за кожне питання.


ЧАСТИНА 2 (лексико-граматичний тест) 13 балів

Кількість тестових завдань – 26, кількість балів – 13, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 0,5 балу.


ЧАСТИНА 3 (письмо) 12 балів

Кількість запитань – 3, кількість балів – 12, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 4 бали.

Критерії оцінювання відповіді на запитання:

Змістове наповнення (повнота розкриття запитання, володіння теоретичним та фактографічним навчальним матеріалом, вміння обґрунтувати свою позицію та привести приклади, використання у відповіді самостійно опрацьованої літератури)

Використання лексики (лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом, оперування поняттями та категоріями, що передбачені навчальною дисципліною, лексична правильність)

Використання граматики (орфографічна, морфологічна, синтаксична грамотність, логічність і стиль висловлення, зв’язність викладу думок)


^ Шкала оцінювання відповідей на запитання (максимальна кількість – 4 бали):

Змістове наповнення -

(Кількість балів – 0 – 1,5 тестових бали)

1,5 тестових бали – питання розкрите повністю

1 тестовиий бал – питання розкрите повністю, але містить неточності

0,5 тестового балу – питання розкрите не повністю

0 тестових балів – питання зовсім не розкрите

Використання лексики -

(Кількість балів – 0 – 1 тестовий бал)

^ 1 тестовий бал – використаний широкий спектр лексичних одиниць (включаючи термінологічну лексику), лексичний матеріал вжито адекватно.

0,5 тестового балу – використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

^ 0 тестових балів – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.


Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.

(Кількість балів – 0 – 1,5 тестових бали)

^ 1,5 тестових бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

 • вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

 • вживання артиклів (основні правила),

 • порушення порядку слів у реченні,

 • вживання частки to з інфінітивом,

 • вживання незлічуваних іменників (типу advice)

 • вживання умовних речень

Якщо в роботі наявні від однієї до трьох помилок, що відповідають хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, питання оцінюється в «3» бали.


1 тестовий бал – незначна кількість помилок (не більше восьми помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

 • вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

 • вживання артиклів (основні правила),

 • порушення порядку слів у реченні,

 • вживання частки to з інфінітивом,

 • вживання незлічуваних іменників (типу advice)

 • вживання умовних речень


Якщо в роботі наявні від чотирьох до восьми помилок, що відповідають хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, питання оцінюється в «2» бали.


0,5 тестового балу – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.

^ 0 тестових балів – велика кількість помилок (більше п’ятнадцяти), що суттєво заважають розумінню написаного або цілих фрагментів тексту.


Примітка 1:

  1. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за Змістове наповнення, то в такому випадку все питання оцінюється в «0 балів».

  2. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за критерій Використання лексики або Використання граматики, то в такому випадку все питання оцінюється в «0 балів».


Результат екзамену округлюється до цілих.


Примітка 2. У разі використання заборонених джерел вступник на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ


Читання

Вступник повинен продемонструвати знання в межах наступної тематики:


Англійська мова

 1. Development of Science and Technology.

 2. The Internet.

 3. Computers and Business.

 4. Computer Software.

 5. Computer Applications.

 6. Computer Hardware.

 7. Central Processing Unit (CPU)

 8. Structure of the Processor

 9. Units of Memory

 10. Data Storage Devices

 11. Optical Discs and Drivers.

 12. The Input Devices

 13. The Output Devices. The Monitor

 14. Computer Peripherals

 15. Operating Systems

 16. The Graphical User Interface

 17. Word-processing facilities

 18. Writing Tools. Spell-grammar checkers. Online Thesaurus.

 19. Spreadsheets

 20. Basic Features of Database programs

 21. Internet Software

 22. A Typical Web Page

 23. Programming Languages

 24. Computer Networks

 25. Computer Viruses

 26. Computer in the Office

 27. Information Systems


Німецька мова

1. Massenmedien.

2. Verkehrsmittel.

3. Umweltschutz.

4. Mein kunftiger Beruf.

5. Konnen wir heute ohne Computer auskommen?

6. Uber mich selbst. Vorstellungsgesprach.

7. Deutschsprachige Lander.

8. Im Lesesaal der Bibliothek.

9. Ich studiere Deutsch.

10. Unter welcher Adresse sind Sie im Internet zu erreichen?

11. Computer zu Hause.

12. Wozu nutzen Sie das Internet?

13. Computeranwendung in der Lehre.

14. Programmierung.

15. Automatisierung.


Французька мова

 1. Les grand savants français.

 2. Le développement de la science en France.

 3. La valuur humaine de la science en France.

 4. L’histoire de développement de la cybernétique.

 5. La permanence et l’universalite du phénomène cybernetique.

 6. L’internet. La création et le développement.

 7. L’ordinateur.

 8. Les ordinateurs dans les industries alimentaires.

 9. L’informatique.

 10. Le fonctionnement des systèmes d’informatique.

 11. Les markques des ordinateurs.

 12. Le WEB (le Web), un formidable outil de communication.

 13. Le développement de l’informatique en Ukraine.

 14. Le mémoire de l’ordinateur.

 15. Le langage de progammation.


Письмо


Англійська мова

 1. How is information processed by information systems? Support your answer with the description of the hierarchy of systems.

 2. What is the importance of the information systems in management? Support your answer with examples.

 3. What is the difference between bits and bytes?

 4. What does the acronym “ASC2” stand for? What is the purpose of this code?

 5. Why is the distinction between wide area networks (WANs) and local area networks (LANs)?

 6. How is it possible to differentiate spell checkers from grammar checkers?

 7. What are the main functions of spell checkers?

 8. What are the main functions of grammar checkers?

 9. Could you compare such operating systems as MS DOS and Windows XP?

 10. Could you interpret the meaning “multi-tasking’ in the work of an operating system?

 11. Which Internet utility will you use to have a live conversation (usually typed) on the Internet? Could you explain the procedure of its usage?

 12. What are input devices? Could you characterize the most used of them?

 13. What is the difference between editing keys and functional ones?

 14. What actions can be performed with the help of a mouse? Support your answer with examples.

 15. What is a Web browser and what is it used for?

 16. What is the difference between the Internet and the Web?

 17. What is a computer application? What are two general classes of application software, give their brief characteristics.

 18. What is a microprocessor? What are its main functions?

 19. What three basic characteristics differentiate microprocessors?

 20. What are the typical components of the CPU? Give their brief characteristics.

 21. What is an Optical Disc? Give its brief characteristics.

 22. What are three basic types of optical storage devices? Give their brief characteristics.

 23. What is an Optical Drive? Give its brief characteristics.

 24. What are computer peripherals? Give examples of external and internal devices.

 25. What is the difference between an input and an output device? Give examples.

 26. What text manipulation functions can word processing provide?

 27. How does a web page work?

 28. What is a web page? What is its main function?

 29. What is a computer virus? What are its major characteristics?

 30. What is the difference between a virus, a worm and a Trojan horse?

 31. What are spreadsheet applications? What are their main functions?

 32. What are Data Storage Devices?

 33. What is a monitor? What is its main function?

 34. What are basic features of Database Programs?

 35. What are programing languages?

 36. What are the main parts of the CPU?

 37. How can we store data and programs permanently?

 38. What is a scanner? How does it work ?What do you think are the benefits of using scanners in business?

 39. What is a printer? How does a laser printer work? What do you think are the benefits of using laser printers in business?

 40. What is the graphical user interface?

 41. How do you run а program on а computer with а graphical interface?

 42. What is a word processor?

 43. What makes word processors superior to a traditional typewriter?

 44. What are two important features offered by word processors? Give their brief characteristics.

 45. What is а database? Which tasks can be performed by using а database?

 46. How is the Internet used in business?

 47. How are computers used in business?

 48. What is а computer virus? How does it work?

 49. What is IT? What does it include?

 50. How many digits does a binary system use? What is a 'bit'?

 51. What is the difference between binary notation and the decimal system? Give some examples.

 52. What magnetic drives are there? Give brief characteristics of a hard disk.

 53. What is an e-mail? What are its advantages and disadvantages?

 54. What is a computer? Where are computers used nowadays?Німецька мова

1. Was sind die Kennzeichen des modernen Fernsehens?

2. Zu welchem globalen Problem f'ührt heutzutage der Treibhauseffekt?

3. Wozu nutzen Sie den Computer?

4. Welche Hauptaufgabe haben heutzutage die Massenmedien?

5. Wie kann man zur Zeit die Umweltverschmutzug verhindern?

6. Wozu nutzen Sie das Internet?

7. Welche Bedeutung haben heutzutage die Massenmedien?

8. Warum sollen die Betriebe abfallfreie Technologien eingesetzt?

9. Wie häufig nutzen Sie in Ihrem Haushalt das Internet?

10. Zu welcher Wirtschaftsregion gehört die Gegend, wo Sie leben?

11. Unter welcher Adresse sind Sie mit einer E-Mail zu erreichen?

Versenden Sie oft E-Mails? Wann? An wen?

12. Haben Sie den Zugang zum Internet? Bekommen Sie oft Informationen per Brief oder per E-Mails?

13. Seit wann nutzen Sie das Internet? Haben Sie Ihre eigene Internet-Seite?

14. Was halten Sie von der These, daß das Internet das Ausbildungsniveau hebt?

15. Sind Sie einverstanden, daß Computer und Internet möglichst früh im Schulunterricht eingesetzt werden müssen?

16. Manche Leute verbringen den ganzen Tag im Internet. Denken Sie nicht, daß sie den Blick für die Realität verlieren?

17. Spielt das Internet eine bedeutende Rolle in ihrem Leben?

18. Teilen Sie die Meinung, daß die Kinder aus Computerspielen nichts fürs Leben lernen?

19. Die Städte Deutschlands, die am Rheinufer liegen.

20. München — Stadt der Kunst und Industrie.


Французька мова

1. Sur quelle base a été fondé lUniversité?

2. Combien d’étudiants avait lUniversité én 1930?

3. Combien d’étudiants y a-t-il actuellement?

4. Quelle qualification ont les d’étudiants?

5. Combien de facultés fonctionnent-ils actuellement?

6. Quest-ce que signifie le motinternet”?

7. Quand et où été créé un réseau experimental?

8. En quelle année lInternet a pris sa forme actuelle?

9. Qu’est-ce qu’on fait à l’Internet?

10. Comment peut-on se connecter à l’Internet?

11. Quand la France a-t-elle commencé une veritable politique d’environnement?

12. La protection de l’environnement est-elle une nécessité? Pourquoi est-elle nécessaire?

13. Pourquoi est-ce nécessaire d’apprendre des langues étrangères?

14. Quelle place occupe le français dans le classement de principales langues enseignées comme étrangères?

15. Combien de personnes du monde entire parlent français?


Лексична компетенція

Вступник повинен продемонструвати знання в межах наступної тематики:


Англійська мова

Німецька мова

Французька мова


 1. Комп’ютер.

 2. Центральний процесор.

 3. Мікропроцесори.

 4. Програми.

 5. Блок управління.

 6. Арифметико-логічний пристрій.

 7. Пам’ять.

 8. Апаратне забезпечення.

 9. Створення мережі та Інтернет.

 10. Програмне забезпечення.

 11. Клавіатура.

 12. Комп’ютерний монітор.

 13. Периферійні пристрої.

 14. Комп’ютерна миша.

 15. Інтернет.

 16. Операційна система.

 17. Стек протоколів IP.

 18. Структура Інтернету.

 19. Запам'ятовуючі пристрої.

 20. Сучасні способи використання Інтернету.

 21. Передача даних.

 22. Типи комп’ютерів.

 23. Електроніка

 24. Автоматизація.

 25. Інформаційні технології.

 26. Автоматизоване виробництво і управління.

 27. Програмне забезпечення для бізнесу.

 28. Комп’ютерна помилка (баг).

 29. Інтерфейс.

 30. Комп’ютери в моделюванні і виробництві.Граматична компетенція


Англійська мова

 1. Prepositions.

 2. Article.

 3. Present Simple.

 4. Participle 1.

 5. Present Continuous.

 6. Present Simple or Present Continuous.

 7. Future Tenses.

 8. Impersonal sentences.

 9. Degrees of comparison (adjectives and adverbs).

 10. Past Simple.

 11. Present Perfect Simple.

 12. Past Simple or Present Perfect Simple.

 13. Past Participle

 14. Present Perfect Continuous

 15. Past Continuous

 16. Past Perfect Simple

 17. Past Perfect Continuous

 18. Conditional Sentences

 19. Modal verbs

 20. Passive Voice

 21. Countable and Uncountable Nouns. Quantifiers Used with Countable and Uncountable Nouns.

 22. Reported Speech

 23. Infinitive. Complex Object. Complex Subject. For-Phrase

 24. Gerund

 25. Gerund or Infinitive

 26. Subjunctive


Німецька мова

  1. Das Substantiv. Deklination der Substantive. Gebrauch des Artikels. Singular und Plural.

  2. Das Verb. Präsens. Starke und schwache Verben.

  3. Personalpronomen. Possessivpronomen. Demonstrativpronomen.

  4. Präpositionen mit Dativ und Akkusativ.

  5. Die Verben mit trennbaren und untrennbaren. Präfixen.

  6. Reflexive Verben. Modalverben. Prateritum.

  7. Satzreihe. Wortfolge.

  8. Satzgefüge. Infinitivgruppen.

  9. Adjektiv. Steigerungsstufe der adjektive.

  10. Pronominaladverbien.

  11. Perfekt. Grundformen des Verbs.

  12. Passiv. Bildung und Gebrauch.

  13. Plusquamperfekt.

  14. Das Numerale.

  15. Das Abverb. Steigerungsstufe des Adverbs.


Французька мова

 1. L’article. L’article défini, indéfini, partitif contracté.

 2. Le nom. Le féminin des noms, le pluriel des noms.

 3. L’adjectif. La place de l’adjectif dans la proposition. Le pluriel des adjectives, le feminine des adjectives. Le dégres de comparison des adjectives.

 4. Le verbe. Les verbs pronominaux. L’impératif.

 5. L’adverbe. La formation des adverbs à l’aide de suffixe –ment. Les degrés de comparaison des adverbs.

 6. Le pronom. Les pronoms indéfinis, les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs.

 7. Les types des propositions interrogatives.

 8. Les verbe. Les temps simples.

 9. Les verbe. Les temps composés.

 10. La forme passive.

 11. L’infinitif. L’infinitif présent, passé.

 12. La mise en relief.

 13. La préposition. La conjunction.

 14. La concordance des temps de l’indicatif.

 15. Le subjonctif présent, passé. La formation et l’emploi.

 16. La proposition. La proposition simple, la proposition subordonnée.

 17. Le gérondif, le participe présent, l’adjectif verbal.

 18. Le participe passé. L’accord du participe passé avec le nom.

 19. Узгодження часів умовного способу.

 20. Le passé antérieur. Le futur antérieur.

 21. Le discours direct, le discours indirect. L’emploi des temps au discours direct, au discours indirect.

 22. La dérivation.

 23. La famille des mots.

 24. La proposition simple, la phrase composée.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Англійська мова
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи