Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 122.43 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір122.43 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор______________С.В. Іванов

«27» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР

«бакалавр» за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»


Схвалено на засіданні кафедри

автоматизації процесів управління

Протокол № 9 від 14 лютого 2012 р.

Завідувач кафедри, проф. _____________ А.П. Ладанюк


Схвалено на засіданні кафедри

інтегрованих автоматизованих

систем управління

Протокол № 9 від 14 лютого 2012 р.

Завідувач кафедри ____________ І.В.ЕльперінСхвалено Вченою радою факультету

автоматизації комп’ютерних систем

Протокол № 8 від 22 лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан______________ Л.Ю. Маноха2012


1. Загальні положення


Мета екзамену полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами, відповідності освітньо-кваліфікаційному рівню – бакалавр. Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо відповідного розуміння предметів і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені відповідно ОКР бакалавр.


1.1. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Вимірювання та за якими ознаками класифікують вимірювання. Класифікація вимірювань та характеристика кожного із них.

Принцип та метод вимірювання. Характеристика методів вимірювання.

Засіб вимірювання (ЗВ). Основні метрологічні характеристики ЗВ та характеристика основних видів ЗВ.

ДСП та її призначення. Схемотехнічні ознаки покладені в основу її побудови. Характеристика цих ознак. Гілки ДСП.

Похибки засобу вимірювання та результати вимірювань. Класифікація похибок по числовому вираженню та класифікацію складових похибок вимірювання.

Класифікація методів і засобів вимірювання температури та принципи їхньої дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання тиску. Принцип їх дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання рівня. Суть та принцип їхньої дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання витрати рідин, газів та сипких матеріалів. Характеристика принципів їхньої дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання складу рідин та принцип їхньої дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання вологості, принцип їхньої дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин. Характеристика принципів їхньої дії.


1.2. Теорія автоматичного керування


Визначення передаточної функції. Виведення її з диференційного рівняння.

Визначення динамічних властивостей об'єкта з кривої розгону.

Частотні характеристики об'єкта (АЧХ, ФЧХ, АФХ).

Межа стійкості. Критерій стійкості Найквіста.

Запас стійкості. Критерій стійкості Михайлова.

Особливості застосування П-закону регулювання. Передаточна функція П-регулятора, переваги і недоліки.

Застосування ПІ-закону регулювання. Передаточна функція ПІ-регулятора, переваги і недоліки.

Застосування ПІД-закону регулювання. Передаточна функція ПІД-регулятора, переваги і недоліки.

Визначення оптимальних настройок ПІ-регулятора (графо-аналітичний метод).

Визначення якості регулювання з перехідних процесів.

Критерії якості регулювання (інтегральний і інтегральний квадратичний).


2. ^ Перелік питань для підготовки до фахового вступного випробування


Метрологія, технологічні вимірювання та прилади 1. Що таке вимірювання та за якими ознаками класифікують вимірювання? Проведіть класифікацію вимірювань та охарактеризуйте суть кожного із них.

 2. Що таке принцип та метод вимірювання? Охарактеризуйте відомі Вам методи вимірювання.

 3. Що таке засіб вимірювання (ЗВ)? Приведіть основні метрологічні характеристики ЗВ та охарактеризуйте основні види ЗВ.

 4. Що таке ДСП та її призначення? Які схемо-технічні признаки положені в основу її побудови? Охарактеризуйте ці признаки та відомі Вам гілки ДСП.

 5. Що таке похибки засобу вимірювання та результату вимірювання? Проведіть класифікацію похибок по числовому вираженню та класифікацію складових похибок вимірювання.

 6. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання температури та принципи їхньої дії.

 7. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії?

 8. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання рівня. В чому суть принципу їхньої дії?

 9. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання витрати рідин, газів та сипких матеріалів, охарактеризуйте принципи їхньої дії.

 10. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання складу рідин та принципи їхньої дії.

 11. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання вологості. В чому суть принципу їхньої дії?

 12. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин, охарактеризуйте принципи їхньої дії.


Теорія автоматичного керування


 1. Дати визначення передаточної функції. Пояснити її виведення з диференційного рівняння.

 2. Визначення динамічних властивостей об'єкта з кривої розгону.

 3. Частотні характеристики об'єкта (АЧХ, ФЧХ, АФХ).

 4. Що таке межа стійкості? Критерій стійкості Найквіста.

 5. Що таке запас стійкості? Критерій стійкості Михайлова.

 6. Особливості застосування П-закону регулювання. Навести передаточну функцію П-регулятора, переваги і недоліки.

 7. Особливості застосування ПІ-закону регулювання. Навести передаточну функцію ПІ-регулятора, переваги і недоліки.

 8. Особливості застосування ПІД-закону регулювання. Навести передаточну функцію ПІД-регулятора, переваги і недоліки.

 9. Визначення оптимальних настройок ПІ-регулятора (графо-аналітичний метод).

 10. Визначення якості регулювання з перехідних процесів.

Критерії якості регулювання (інтегральний і інтегральний квадратичний


Вища математика


1. Основні елементарні функції, їх властивості та графіки.

2. Границя функції в точці. Нескінченно малі функції та їх властивості.

3. Неперервність функції в точці. Властивості функцій неперервних на відрізку.

4. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Таблиця похідних.

5. Похідні та диференціали вищих порядків. Фізичний зміст похідної другого порядку.

6. Екстремуми функції і їх знаходження за допомогою похідних. Загальна схема дослідження функцій та побудова їх графіків.

7. Визначники другого і третього порядків та їх властивості.

8. Системи лінійних рівнянь. Правило Крамера.

9. Матриці. Дії над матрицями. Матричний метод розв"язування систем лінійних рівнянь.

10. Вектори. Дії з векторами. Скалярний, векторний і мішаний добутки векторів.

11. Декартова і полярна система координат. Різні рівняння прямої на площині.

12. Лінії другого порядку на площині: коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх геометричні властивості та рівняння.

13. Рівняння площини і прямої в просторі. Поверхні другого порядку.

14. Функції двох змінних. Частинні похідні, повний диференціал. Екстремум функції двох змінних.

15. Похідна за напрямом, градієнт та його властивості.

16. Невизначений інтеграл та його властивості. Таблиця інтегралів.

17. Методи інтегрування: заміна змінної, інтегрування частинами.

18. Визначений інтеграл та його властивості. Формула Ньютона-Лейбніца.

19. Невласні інтеграли та їх властивості. Застосування визначених інтегралів в прикладних задачах.

20. Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння першого порядку.

21. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку: однорідні та неоднорідні.

22. Основні класи диференціальних рівнянь, що інтегруються в квадратурах.

23. Застосування диференціальних рівнянь для розв’язання прикладних задач.


3. Критерії оцінювання знань вступників з фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»


Студент повинен продемонструвати фахові знання з ряду дисциплін професійної підготовки: «Теорія автоматичного керування», «Автоматизація технологічних процесів», «Системний аналіз складних систем управління», «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Основи охорони праці», «Організація, планування та управління підприємством галузі».

Студент повинен знати:

 • методи, принципи та концепції побудови автоматичних систем керування різного рівня та призначення;

 • математичний апарат для аналізу, синтезу та моделювання об’єктів та систем;

 • методи вимірювання технологічних змінних:

 • технічні засоби для побудови систем автоматизації (контрольно-вимірювальні прилади, автоматичні регулятори, мікропроцесорні пристрої тощо) та їх характеристики;

 • принципи управління підприємством, показники та оцінки ефективності управління;

 • закон України про охорону праці.


Вміти:

 • використовувати методи аналізу та синтезу для оцінки властивостей автоматичних систем;

 • обирати необхідні технічні засоби, оцінювати похибки вимірювань, а також надійність автоматичних систем;

 • розробляти структури та схеми керування, розраховувати оптимальні параметри системи;

 • розробляти необхідні забезпечення систем (інформаційне, програмне, технічне, організаційне);

 • визначати економічну ефективність систем автоматизації;

 • застосовувати положення закону України про охорону праці.

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється від 0 до 20 балів.

20 балів виставляється студенту, який продемонстрував всебічне, систематичне та глибоке знання програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та ознайомився із додатковою літературою, рекомендованою програмою.

Крім того, студент повинен осягнути взаємозв’язок основних фахових понять спеціальності та їх значення для отримуваної спеціальності, проявити творчі здібності в розумінні, викладенні та використанні програмного матеріалу.

15 балів виставляється студенту, який продемонстрував повне знання програмного матеріалу, успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою.

Крім того, студент повинен показати систематичний характер знань, вміння до їх самостійного поповнення і оновлення в ході подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

10 балів виставляється студенту, який проявив знання основного програмного матеріалу в об’ємі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою та знає основну рекомендовану літературу.

У відповіді на іспиті та при виконанні завдань студент допускає помилки, але володіє необхідними знаннями для виправлення цих помилок під керівництвом викладача.

5 балів виставляється студенту, який виявив прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Студент не може продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності по закінченню вузу без додаткових занять з дисципліни.

0 балів виставляється студенту, який не показав знань з основного програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Студент не може продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності по закінченню вузу без додаткових занять з дисципліни.

Вступники, які сумарно набрали менше 25 балів, до участі у конкурсі не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії О.М. Пупена


4. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст»
за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» з дисциплін фахового вступного випробування,
що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


Студент повинен продемонструвати фахові знання з ряду дисциплін професійної підготовки: «Теорія автоматичного керування», «Автоматизація технологічних процесів», «Системний аналіз складних систем управління», «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Основи охорони праці», «Організація, планування та управління підприємством галузі».

Студент повинен знати:

 • методи, принципи та концепції побудови автоматичних систем керування різного рівня та призначення;

 • математичний апарат для аналізу, синтезу та моделювання об’єктів та систем;

 • методи вимірювання технологічних змінних:

 • технічні засоби для побудови систем автоматизації (контрольно-вимірювальні прилади, автоматичні регулятори, мікропроцесорні пристрої тощо) та їх характеристики;

 • принципи управління підприємством, показники та оцінки ефективності управління;

 • закон України про охорону праці.


Вміти:

 • використовувати методи аналізу та синтезу для оцінки властивостей автоматичних систем;

 • обирати необхідні технічні засоби, оцінювати похибки вимірювань, а також надійність автоматичних систем;

 • розробляти структури та схеми керування, розраховувати оптимальні параметри системи;

 • розробляти необхідні забезпечення систем (інформаційне, програмне, технічне, організаційне);

 • визначати економічну ефективність систем автоматизації;

 • застосовувати положення закону України про охорону праці.


Рівень “високий виставляється студенту, який продемонстрував всебічне, систематичне та глибоке знання програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та ознайомився із додатковою літературою, рекомендованою програмою.

Крім того, студент повинен осягнути взаємозв’язок основних фахових понять спеціальності та їх значення для отримуваної спеціальності, проявити творчі здібності в розумінні, викладенні та використанні програмного матеріалу.

^ Рівень “достатній” виставляється студенту, який проявив знання основного програмного матеріалу в об’ємі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою та знає основну рекомендовану літературу.

У відповіді на іспиті та при виконанні завдань студент допускає помилки, але володіє необхідними знаннями для виправлення цих помилок під керівництвом викладача.

рівень “недостатній” виставляється студенту, який виявив прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Студент не може продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності по закінченню вузу без додаткових занять з дисципліни.


Голова комісії для проведення співбесіди О.М.Пупена


5. Література


 1. Ладанюк А.П. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування», ч.1 / А.П. Ладанюк. – Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2004. – 184 с.

 2. Ладанюк А.П. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування», ч.2 / А.П. Ладанюк; Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2005. – 115 с.

 3. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с.

 4. Гончаренко Б.М. Цифрові системи керування: Навчальний посібник / Б.М. Гончаренко, О.П. Лобок, А.П. Ладанюк. – Вінниця: Нова книга, 2007.–160 с.

 5. Трегуб В.Г. Основи комп’ютерно-інтегрованого управління: Навчальний посібник / В. Г. Трегуб; Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2006 – 139 с.

 6. Рішан О.Й. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Курс лекцій для студ.спец. 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» та 7.092502 «Компۥютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден.та заочн. форм .навчання. -0К.: НУХТ, 2007.- 163 с.

 7. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості: Підручник / А.П. Ладанюк, В.Г. Трегуб, І.В. Ельперін, В.Д. Цюцюра. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 234 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи