Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 254.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір254.38 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор _____________ С.В. Іванов

27 лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.05020202 «Комп’ютерноінтегровані технологічні процеси та виробництва»Схвалено на засіданні кафедри

інтегрованих автоматизованих

систем управління

Протокол № 9 від 14 лютого 2012 р.

Завідувач кафедри ____________ І.В.Ельперін

Схвалено Вченою радою

факультету автоматизації комп’ютерних систем

Протокол № 8 від 22 лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан ______________Л.Ю. Маноха2012


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета екзамену полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами, відповідності освітньо-кваліфікаційному рівню – спеціаліст. Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад.


  1. ^ Теорія автоматичного управління


Автоматизація виробництва – один з пріоритетних напрямків науково-технічного прогресу. Основні поняття теорії управління, класифікація систем управління, принципи управління.

Математичні моделі лінійних автоматичних систем. Основні види статичних та динамічних характеристик.

Типові ланки, їх характеристики. Структурні схеми та їх перетворення. Передаточні функції розімкнених та замкнених систем. Математичні моделі автоматичних регуляторів.

Якість перехідних процесів. Прямі показники якості, критерії якості. Методи підвищення якості перехідних процесів. Корекція автоматичних систем.

Нелінійні системи, методи їх дослідження. Метод фазового простору. Наближені методи дослідження нелінійних систем. Статистична, гармонійна та вібраційна лінеаризація.

Випадкові процеси в автоматичних системах, їх характеристики. Точність автоматичних систем при випадкових збуреннях. Визначення оптимальної передаточної функції системи.

Дискретні системи, їх класифікація. Основні характеристики та область застосування позиційних, імпульсних та цифрових систем.

Багатоконтурні та спеціальні системи. Характеристики, область застосування та методика розрахунку інваріантних, автономних, каскадних систем. Системи з допоміжними сигналами за похідною. Системи з запізнюванням, з розподіленими параметрами, нестаціонарні.

Постановки та приклади задач оптимального управління в автоматичних системах. Формалізація оптимальних задач. Методи оптимального управління: принцип максимума Пантрягіна, метод динамічного програмування Белмана.

Адаптивні системи, їх класифікація, методи розрахунку та оцінки прогресу функціонування. Екстремальні системи.

Література: [1,2,3,11].  1. Інтегровані системи керування


Принципи побудови інтегрованих систем керування. Загальні відомості про автоматизовані системи управління (АСУ) та їх еволюцію, поняття про АСУ підприємствами та технологічними процесами, про інтегровані та розподілені АСУ.

Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП), їх призначення та функції, склад та послідовність розробки. Функціональна та технічна структура ієрархічно-розподілених АСУТП. Використання програмно-технічних комплексів та SCADA-програм. Обчислювальні мережі та вузли нижнього та верхнього рівнів ієрархічно-розподілених АСУТП.

Призначення та функції, склад та структура корпоративних систем управління бізнес-процесами. Функціональна, технічна, інформаційна та програмна інтеграція в АСУ промисловими підприємствами. Створення інтегрованих АСУ системними інтеграторами, використання консалтінга та реінжініринга. Структуровані кабельні мережі та створення промислових інтелектуальних будівль.

Обробка первинної інформації в АСУ. Перетворення сигналів в інформаційних каналах і задачі первинної обробки інформації. Вибір частоти опитування датчиків та теорема Котельнікова-Шенонна. Фільтрація сигналів і аналітичне градуювання датчиків.

Контроль достовірності і корекція виміряних значень контрольованих величин об’єкту управління. Інтегрування та усереднення вимірюваних величин. Урахування динамічних зв’язків між вимірюваними змінними та розрахунок поточних значень техніко-економічних показників.

Література: [9].


  1. автоматизація неперервних і періодичних процесів


Автоматизація та оптимізація неперервних технологічних процесів. Методика аналізу технологічного процесу як об’єкту управління. Особливості технологічних процесів як об’єктів регулювання: розподіленість вихідних змінних, транспортні запізнення, багатозв’язаність, нестаціонарність та нелінійність.

Вибір схем автоматичного регулювання технологічними змінними.

Використання автономних, інваріантних і комбінованих АСР, систем регулювання з адаптивною та неадаптивною моделлю об’єкту для автоматизації складних об’єктів.

Алгоритми оптимізації неперервних технологічних процесів для різних випадків їх визначеності (об’єкти з повною та неповною інформацією, погано визначені об’єкти). Пошукові алгоритми та їх використання.

Автоматизація та оптимізація періодичних технологічних процесів. Специфіка періодичних процесів як об’єктів управління. Критерії оптимізації періодичних процесів. Використання логіко-динамічних моделей для побудови математичних моделей апаратів періодичної дії (АПД). Логіко-динамічна структура автоматизованих систем управління АПД. Логічна і динамічна підсистеми АСУ АПД. Використання регуляторів зі змінною структурою і адаптивних систем управління для автоматизації АПД.

Алгоритми оптимального управління АПД та їх вибір. Визначення оптимальної тривалості циклу АПД, застосування для вирішення цієї задачі алгоритмів одномірного пошуку. Використання прогнозуючих фізичних моделей при оптимізації АПД.

Оптимальне управління технологічними комплексами. Технологічні комплекси (ТК), їх структура і класифікація. Постановка задачі оптимального управління ТК. Методи декомпозиції задач оптимального управління ТК. Алгоритми оптимального управління ТК паралельної структури з апаратами неперервної дії та їх вибір. Алгоритми оптимального управління ТК послідовної структури з апаратами неперервної дії та їх вибір.

Технологічні комплекси з АПД, особливості їх функціонування. ТК АПД з паралельно-часовим та послідовно-часовим завантаженням та вивантаженням. Вибір алгоритмів оптимального управління ТК АПД в залежності від структури ТК та особливостей його функціонування.

Література: [15,16].  1. ^ Метрологія, основи вимірювань, Технологічні вимірювання та прилади


Основні визначення та поняття в метрології. Принципи та методи вимірювання фізичних величин. Основні системи одиниць вимірювання фізичних одиниць. Система СІ. Засоби вимірювання та їх характеристики. Точнісна ієрархія засобів вимірювання. Похибки вимірювання фізичних величин за причини їх виникнення. Методи опису похибок вимірювання. Похибки засобів вимірювання. Класи точності засобів вимірювання. Математична обробка результатів вимірювань.

Метрологічне забезпечення та розрахунки метрологічних характеристик засобів вимірювання. Державна та відомча метрологічні служби, їх структура та основні задачі.

Методи та засоби вимірювання температури, тиску, рівня, витрати, вологості, густини, складу та властивостей рідин та газів. Вторинні прилади для автоматичного контролю технологічних параметрів. Розрахунки мостових схем автоматичних потенціометрів та мостів. Інформаційно-вимірювальні системи, їх структурні схеми і основні вузли.

Література: [14,16].  1. ^ Мікропроцесорні ТА Технічні засоби автоматизації


Загальна структура та класифікація мікропроцесорних засобів автоматизації. Мікропроцесорні контролери, їх призначення, узагальнена структура, класифікація, мови програмування.

Призначення, функціональна структура та програмування мікропроцесорних контролерів: TSX Modicon Twido, TSX Modicon Micro, TSX Modicon Premsum. Мови програмування, які відповідають міжнародному стандарту МЕК 61131-3.

Програмне забезпечення операторських станцій управління створених на баз ПЕОМ. SCADA-програми, їх класифікація, функціональні можливості. Порядок розробки автоматизованого робочого місця оператора-технолога.

Методи стандартизації у виробництві ТЗА. Агрегатування і уніфікація. Елементний, блочний і агрегатний принципи виконання ТЗА. Державна система приладів і засобів автоматизації (ДСП). Гілки засобів автоматизації ДСП. Класифікація сигналів ДСП. Параметри аналогових і дискретних електричних сигналів-носіїв інформації. Узагальнена технічна структура АСУТП і класи використовуваних технічних засобів автоматизації (засоби отримання, передачі, перетворення, зберігання і відображення інформації, виконавчі механізми і регулюючі органи).

Управляючі обчислювальні комплекси (УОК), їх структура та основні елементи. Процесори, їх структура і виконуючі функції. Запам’ятовуючі засоби, засоби вводу-виводу інформації, засоби зв’язку з оператором. Інтерфейси. Програмне забезпечення УОМ.

Мікропроцесорні ТЗА, їх класифікація і застосування.

Технічні засоби автоматизації локальних систем автоматичного регулювання. Агрегатні комплекси і системи автоматичних регуляторів: Контур, Каскад, АКЕЗР. Склад комплексів і характеристика основних і допоміжних засобів та пристроїв. Виконуючі пристрої систем автоматизації. Пневматичні засоби автоматизації. Комплекси УСЕППА. Регулюючі і функціональні блоки системи СТАРТ.

Література: [10,13,14,16].


  1. ^ Проектування систем автоматизації


Складові загального комплекту проектно-кошторисної документації АСУТП. Зміст технічного та інформаційного забезпечення проектно-кошторисної документації. Зміст завдання на проектування системи автоматизації. Характеристика проектної документації, завдання й організація проектування систем автоматизації. Організація проектування локальних систем автоматизації. Зміст та послідовність проектування. Основні завдання передпроектних та проектних робіт для локальних систем автоматизації.

Проведення аналізу об’єкту та передпроектних робіт. Проведення робіт на стадіях "технічний проект", "технічне завдання", "робоча документація". Вибір технічних та програмних засобів. Проектування живлення СА. Проектування щитів. Проектування щитових приміщень.

Правила виконання схем автоматизації, принципових електричних та пневматичних схем. Правила виконання креслень загального вигляду щитових конструкцій.

Література: [17,18,19].


^ 2. Контрольні запитання до програми фахових вступних випробувань


Спеціаліст 7.05020202

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»


 1. Навести структуру автоматичної системи регулювання. Описати процес її функціонування для конкретного об’єкта. Основні терміни та визначення.

 2. Принципи управління. Виконати їх порівняльний аналіз для технологічного об’єкта.

 3. Методи лінеаризації нелінійних характеристик. Оцінка точності лінеаризації.

 4. Види динамічних характеристик автоматичних систем, їх використання в задачах аналізу та синтезу.

 5. Частотні характеристики автоматичних систем, види та форми їх представлення. Приклад.

 6. Передаточні функції елементів та замкнених систем. Приклад.

 7. Елементарні динамічні ланки, їх характеристики, приклади

 8. Структурні схеми АСР та їх перетворення. Приклади

 9. Передаточні функції замкнених АСР для регульованої координати та похибки відносно збурення та зміни завдання.

 10. Об’єкти регулювання, їх загальні властивості: інерційність, ємкість, запізнювання, самовирівнювання. Приклад.

 11. Математичні моделі об’єктів, їх використання в задачах аналізу та синтезу.

 12. Спостережність та керованість об’єктів, їх оцінка на основі математичних моделей в координатах стану.

 13. Аналітичні моделі елементарних об’єктів. Приклади.

 14. Типові автоматичні регулятори. Область застосування П-, ПД-, І-, Д-регуляторів.

 15. Типові автоматичні регулятори, область застосування ПІ- та ПІД-регуляторів.

 16. Стійкість автоматичних систем. Алгебраїчні критерії стійкості та область їх застосування.

 17. Стійкість автоматичних систем. Частотні критерії стійкості та область їх застосування.

 18. Область стійкості. Запас стійкості, приклади.

 19. Якість перехідних процесів, прямі показники якості. Приклад.

 20. Частотні та кореневі критерії якості. Типові перехідні процеси.

 21. Інтегральні критерії якості, приклад застосування.

 22. Статичні та астатичні системи, порядок астатизму та методи усунення статизму.

 23. Методи часового аналізу автоматичних систем. Приклад прямого розрахунку системи з П-регулятором

 24. Частотні характеристики замкнених АСР. Визначення параметрів системи на межі стійкості та із заданим запасом стійкості.

 25. Нелінійні системи, їх особливості. Типові не лінійності.

 26. Методи гармонійної та статистичної лінеаризації нелінійних систем

 27. Випадкові сигнали в АСР, їх оцінки та характеристики.

 28. Особливості проходження випадкових сигналів через лінійні та нелінійні системи.

 29. Оптимізація настройок автоматичних регуляторів. Приклад.

 30. Адаптивні та екстремальні системи. Приклади для технологічних об’єктів

 31. Неперервні технологічні об’єкти управління, їх статичні і динамічні параметри. Порівняйте вплив цих параметрів за каналами регулювання і збурення на якість регулювання.

 32. Параметрична оптимізація АСР, критерії оптимізації та обмеження. Порівняйте експериментальне визначення та аналітичний розрахунок оптимальних настройок регуляторів методом незатухаючих коливань.

 33. Комбіновані АСР, діапазон застосування, часткова і повна компенсація збурень. Порівняйте варіанти підмикання компенсатора до входу об’єкта і до входу регулятора.

 34. Об’єкти багатозв’язаного регулювання, їх моделі та оцінка ступені взаємозв’язку двох змінних таких об’єктів. Наведіть фізичний зміст коефіцієнта зв’язності у разі, коли його значення перевищує одиницю.

 35. Незв’язане регулювання об’єктів із взаємозалежними змінними, діапазон застосування, переваги і недоліки. Наведіть приклади застосування незв’язного регулювання таких об’єктів.

 36. Автономне регулювання об’єктів із взаємозалежними змінними, діапазон застосування, переваги і недоліки. Визначення передатної функції компенсаторів автономної АСР. Наведіть приклади застосування автономного регулювання таких об’єктів.

 37. Апарати періодичної та напівперіодичної дії, особливості реалізації в них неперервних та періодичних процесів, коефіцієнт періодичності. Наведіть приклади апаратів періодичної дії.

 38. Послідовність побудови систем управління апаратами періодичної дії (АПД). Вибір критерію управління та формування мети управління АПД. Наведіть приклади критеріїв управління АПД.

 39. Особливості математичного опису апаратів періодичної дії як об’єктів управління. Характеристика логічної і динамічної частин цього опису та мов, що використовуються при цьому. Наведіть основні правила поєднання логічної та динамічної частин.

 40. Структура та класифікація систем управління апаратами періодичної дії. Класифікація та принципи побудови динамічної підсистеми управління апаратами періодичної дії. Наведіть способи розробки та види програм, які при цьому використовуються.

 41. Оптимізація періодичних технологічних процесів. Постановка задачі. Вибір тривалості циклу роботи АПД.

 42. Використання прогнозуючих фізичних моделей для управління АПД.

 43. Реалізація керувальних функцій в мікропроцесорних системах автоматизації (загальні положення, позиційні та швидкісні алгоритми регулювання).

 44. Реалізація керувальних функцій за допомогою контролерів (наведіть алгоритм аналогового регулювання).

 45. Нестандартні алгоритми регулювання.

 46. Призначення, об’єкти та функції АСУТП. Наведіть приклади регулювальних та інформаційних, основних та допоміжних функцій АСУТП.

 47. Склад АСУТП та характеристика різних видів його забезпечення. Наведіть приклади і дайте коротку характеристику програм, що входять до загального та спеціального програмного забезпечення АСУТП.

 48. Обчислювальні мережі АСУТП, їх призначення та поділ на ієрархічні рівні. Порівняйте характеристики польових шин та локальних обчислювальних мереж верхнього рівня АСУТП

 49. Обчислювальні мережі АСУТП: принципи управління, топології, протоколи та методи доступа. Наведіть приклади мереж з децентралізованими випадковими та детермінованими методами доступа.

 50. Обчислювальні мережі АСУТП: фізичне середивище передачі даних та комунікаційні пристрої. Порівняйте мережі з концетраторами та комутаторами.

 51. Структура інформаційно-вимірювальний канал в АСУТП. Опишіть, як перетворюється вимірювальна величина під час передавання сигналу каналом і які виникають похибки під час квантування сигналу за рівнем і за часом.

 52. Вибір періоду опитування датчиків. Порівняйте розв’язання цієї задачі для випадків, коли інформаційно-вимірювальний канал відімкнуто до комп’ютера та до контролера.

 53. Фільтрація сигналів, спотворених шумами. Методи розробки фільтрів і способи їх реалізації. Наведіть приклади стандартних алгоритмів фільтрації контролерів.

 54. Типові фільтри і задача їх параметричної оптимізації. Порівняйте фільтр ковзного середнього і експоненціальний фільтр.

 55. Статистичні типові фільтри, їх параметрична оптимізація. Порівняйте статистичний фільтр нульового і першого порядків.

 56. Алгоритмічна самодіагностика. Види відмов інформаційно-вимірювального каналу. Виявлення повної відмови та підвищення достовірності інформації. Наведіть стандартні алгоритми контролерів, які використовуються для алгоритмічної самодіагностики.

 57. Виявлення часткової відмови у разі застосування апаратурного резервування. Порівняйте алгоритм “порівняння з середнім” з алгоритмом “попарне порівняння” за методами виявлення відмови та підвищення достовірності інформації.

 58. Виявлення часткової відмови при використанні логічних зв’язків між контрольованими змінними. Опишіть, як у цьому випадку виявляють часткову відмову і підвищують достовірність.

 59. Дискретне інтегрування та усереднення поточних значень вимірювальних величин. Порівняйте метод прямокутників з методом трапецій; поясніть, для чого в цих випадках застосовуються рекурентні співвідношення. Наведіть стандартні алгоритми контролерів, які використовуються для та усереднення.

 60. Визначення невимірювальних величин, характеристика алгоритмів, що при цьому використовуються. Наведіть методи компенсації статичних і динамічних похибок.

 61. Принципи та методи вимірювання, їх суть, основне рівняння вимірювання. Статичні та динамічні вимірювання та їх використання. Постійна часу, час запізнення, час перехідного процесу та ін.

 62. Компенсаційний та диференційний метод вимірювання та їх використання в приладах. Приклади.

 63. Похибки вимірювань фізичних величин: систематичні, випадкові, промахи. Істинне, дійсне значення фізичної величини. Результати вимірювань.

 64. Засоби вимірювальної техніки, їх призначення та класифікація за основними властивостями. Державна система приладів та засобів автоматизації (ДСП) мета її утворення, класифікація.

 65. Похибки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Класи точності ЗВТ. Метрологічне визначення класу точності. Точнісна ієрархія засобів вимірювальної техніки від еталонів до робочих засобів.

 66. Дистанційні системи передачі сигналів вимірювальної інформації, основні типи та вимоги до них. (навести і описати одну із схем).

 67. Манометричні термометри: газові, рідинні, конденсаційні. Принцип їх дії та використання в промисловості. Особливості та способи вимірювання.

 68. Термоелектричні перетворювачі, принцип дії, рівняння термопари (ТЕРС, типи, статичні і динамічні характеристики. Методи термокомпенсації температури холодних кінців.

 69. Автоматичні потенціометри, принцип дії, електрична схема, основні типи та їх використання.

 70. Терморезисторні перетворювачі, принцип дії, типи, статичні та динамічні характеристики, область їх використання.

 71. Автоматичні мости, принцип дії, схема, типи і область їх використання.

 72. Тензоелектричні прилади тиску “САПФІР-22”, принцип роботи, будова, класи точності та використання в промисловості.

 73. Трубчато-пружинні та диференційні мембранні манометри, принцип дії, будова, типи, межі вимірювання тиску та область їх використання.

 74. Витратоміри та лічильники, одиниці вимірювання. Основні групи витратомірів. Витратоміри змінного перепаду тиску, принцип дії, рівняння витрати. Методика повірки.

 75. Витратоміри та лічильники, одиниці вимірювання. Основні групи витратомірів. Електромагнітні витратоміри, принцип дії, будова, склад, типи. Методика повірки.

 76. Кондуктометричні методи аналізу рідин, основи кондуктометрії, одиниці електропровідності. Вплив на електропровідність роду електролітів, концетрації, температури розчинів.

 77. рН-метрія, основи потенціометричного вимірювання. Вимірювальна комірка. Роль вимірювального та порівняльного електродів.

 78. Термокондуктометричні газоаналізатори, принцип дії, будова, склад та їх використання в промисловості. Електрична схема моста.

 79. Оптико-акустичні газоаналізатори, принцип дії, будова, склад та їх використання в промисловості.

 80. Магнітні киснеміри, принцип дії, будова, електрична схема вимірювального моста. Область використання.

 81. Логометри, принцип дії, будова, електрична схема та область використання.

 82. Психрометричний вологомір газових середовищ, принцип роботи, схема та область використання.

 83. Електричні виконавчі механізми. Будова, типи, принцип дії. Навести приклад застосування MEО в САР (схема).

 84. Пневматичні засоби автоматизації. Пневмоперетворювачі, їх схеми та принципи дії, пояснити переваги та недоліки. Приклади застосування пневмоперетворювачів.

 85. Магнітні підсилювачі, їх конструкція. Навести приклади застосування.

 86. Електромагнітні реле, поляризовані реле. Навести схеми, принцип дії. Фактори, що впливають на роботу реле електричні дуги, окиснення контактів. Шляхи їх усунення.

 87. Релейні перетворювачі, контактні: електромагнітні реле, магнітні пускачі, кінцевики. Безконтактні: магнітні підсилювачі. Їх характеристики, принцип дії, область застосування.

 88. Електричні перетворювачі. Характеристики, вимоги до них. Механо-електричні перетворювачі. Схема принципова. Застосування в системах автоматизації. Приклади.

 89. Електричні перетворювачі сисгналів. Їх класифікація по вхідним та вихідним сигналам, по роду використовуємої енергії, по характеру вихідного та вхідного сигналу. Застосування в САР, навести приклади.

 90. Джерела змінного та постійного струму. Структурні схеми. Види стабілізаторов. Переваги та недоліки. Область застосування.

 91. Складові загального комплекту проектно-кошторисної документації АСУТП.

 92. Зміст технічного та інформаційного забезпечення проектно-кошторисної документації.

 93. Зміст завдання на проектування системи автоматизації. Характеристика проектної документації, завдання й організація проектування систем автоматизації.

 94. Організація проектування локальних систем автоматизації. Назвіть визначальні фактори при розробці систем автоматизації виробництва.

 95. Зміст та послідовність проектування. Основні завдання передпроектних та проектних робіт для локальних систем автоматизації.

 96. Відмінність робочого проекту та робочої документації. Поясніть в чому проявляється узгодження проекту по автоматизації.

 97. Поясніть, як проводиться вибір рівня автоматизації. Назвіть визначальні фактори при автоматизації виробництва. Поясніть поняття системної інтеграції її ціль та задачі.

 98. Класифікація промислових підприємств. Моделі промислових підприємств.

 99. Назвіть задачі, які вирішують під час аналізу технологічного процесу. Поясніть для чого проводять визначення інформації, необхідної для оцінки стану об'єкта, та відповідних інформаційних точок.

 100. Назвіть задачі, які вирішують під час вибору каналів керуючих дій, під час вибору технічних засобів та їх місця розташування, під час вибору мікропроцесорних контролерів.

 101. Назвіть задачі, які вирішують під час вибору засобів отримання інформації про стан об'єкту, засобів реалізації керуючих дій, засобів подання інформації.

 102. Наведіть умови вибору апаратури захисту. Наведіть приклад схеми використання.

 103. Умови вибору напруги та джерел живлення для системи автоматизації. Чи дозволяється використовувати напругу живлення для датчиків і виконавчих механізмів величиною 40 В і 46 В, 11 В і 13 В? Яка з наведених напруг входить в рекомендовані значення для використання схем сигналізації: 210В, 215В, 220В, 225В, 230В, 240В, 39В, 41В, 42В, 44В, 11В, 12В,13В?

 104. Навести приклад виконання принципової схеми сигналізації стрічковим (рядковим) способом.

 105. Вимоги до прокладання електричної проводки в середині щита, в землі, в траншеях. Скільки може використовуватись провідників для живильних мереж і скільки для розподільчих мереж?

 106. Який поділ, виконання та конфігурацію може мати схема живлення? Наведіть приклад виконання принципової схеми живлення однолінійним та багатолінійним способом.

 107. Вибір перерізу провідників. Чи дозволяється використовувати в мережі живлення і управління мідні провідники з перерізом 0,2 мм2.

 108. Вимоги до щитових приміщень. В яких випадках там встановлюються панельні та оперативні щити. Як рекомендується встановлювати апарати і прилади в середині та на лицьовій панелі пультів та щитів?

 109. Навести приклад виконання принципової схеми живлення та управління рознесеним та стрічковим (рядковим) способом.

 110. Покажіть, як зображуються на схемі автоматизації (СА): первинні перетворювачі, вбудовані у технологічне устаткування і трубопроводи; проміжні перетворювачі місцевого монтажу; вторинні прилади, встановлені на щиті.

 111. Особливості зображення на СА перетворювачів сигналів і обчислювальних пристроїв, у позначенні яких використовується літера Y.

 112. Особливості зображення на СА і позначення засобів вимірювань, у яких первинний і проміжний перетворювачі становлять одне конструктивне ціле. За яких умов допускається на СА з допомогою одного зображення показувати кілька засобів вимірювань і які особливості їх позначення?

 113. Як зображуються на СА схеми сигналізації і в чому особливість зображення засобів вимірювань, що мають технологічні контакти – приймальні елементи цих схем?

 114. Яка апаратура схем управління і сигналізації показується на СА? У чому особливість її зображення і позначення на СА?

 115. Як зображуються і позначаються на СА магнітний пускач, перемикачі і кнопки? У чому особливість зображення на СА і позначення світлових і звукових сигналізаторів?

 116. Як зображують на СА мікропроцесорні контролери та ПЕОМ ? Як позначають функції, що виконують МПК та ПЕОМ ?

 117. В чому особливість позицювання елементів регулювальних та контролюючих контурів на СА ? В чому особливість зображення на СА контролерів та ПЕОМ при використанні безщитових пунктів управління ?

 118. З чого починають вибір мікропроцесорного контролера (МПК) ? Як проектувальник може вплинути на надійність та живучість мікропроцесорної системи автоматизації ?

 119. Як зображують на схемі автоматизації (СА) блок ручного (дистанційного) управління, коли він є окремим конструктивним пристроєм ?

 120. Як зображують на СА виконавчий механізм ? Які додаткові знаки застосовують для характеристики положення регулюючих органів у разі припинення подачі енергії або керуючого сигналу ?^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»
з дисциплін фахового вступного випробування
за спеціальністю 7.05020202 «Комп
ۥютерно-інтегровані технологічні

процеси та виробництва»


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриман-ими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

Голова фахової атестаційної комісії І.В.Ельперін

^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»
за спеціальністю 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»» з дисциплін фахового вступного випробування,
що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 роціМета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова комісії з проведення співбесіди І.В.Ельперін


ЛІТЕРАТУРА

 1. Ладанюк А.П. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування», ч.1 / А.П. Ладанюк. – Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2004. – 184 с.

 2. Ладанюк А.П. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування», ч.2 / А.П. Ладанюк; Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2005. – 115 с.

 3. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с.

 4. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу: Навчальний посібник / А.П. Ладанюк. – Вінниця.: Нова книга, 2004. – 176 с.

 5. Ельперін І.В. Промислові контролери: Навчальний посібник / І.В. Ельперін; Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2003. – 320 с.

 6. Ельперін І.В. Конспект лекцій з дисципліни «Промислові контролери» ч.1. / І.В.Ельперін. – Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2007. –84 с.

 7. Ельперін І.В. Конспект лекцій з дисципліни «Промислові контролери» ч.2. / І.В.Ельперін. – Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2007. –106 с.

 8. Гончаренко Б.М. Цифрові системи керування: Навчальний посібник / Б.М. Гончаренко, О.П. Лобок, А.П. Ладанюк. – Вінниця: Нова книга, 2007.–160 с.

 9. Трегуб В.Г. Основи комп’ютерно-інтегрованого управління: Навчальний посібник / В. Г. Трегуб; Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2006 – 139 с.

 10. Промислові засоби автоматизації / А.К. Бабченко та інш. – Харків.: НТУ «ХПІ», 2001. – 470 с.

 11. Кубрак А.И. Численный анализ и программирование / А.И. Кубрак, И.М. Голинко, А.В. Ситников. – Кам. Под.: Каліграф, 2008. – 256 с.

 12. Основи проектування цифрових логічних пристроїв: навчальний посібник / Б.В.Дурняк та інш. – Львів: Вид-во Української академії друкарства, 2006. – 272 с.

 13. Контроллеры и процессоры с параллельной архитектурой: Учебник / И.П. Фурман и др. – Х.: УкрГАЖТ, 2006. – 416 с.

 14. Рішан О.Й. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Курс лекцій для студ.спец. 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» та 7.092502 «Компۥютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден.та заочн. форм .навчання. -0К.: НУХТ, 2007.- 163 с.

 15. Автоматизація виробничих процесів. Методичні вказівки до вивч. дисципліни та виконання контрольних робіт для студ напряму 0925 « Автоматизація і компۥютерно-інтегровані технології» ден. та заочн. форм навчання. / Уклад.: Тре губ В.Г., Калениченко Г.Ф.- К.:НУХТ,2004.

 16. Автоматизація виробничих процесів та виробництв харчової промисловості. Підручник. /А.П.Ладанюк А.П., В.Г.Трегуб, І.В.Ельперін, В.Д.Цюцюра – К.: Аграрна освіта,2001.

 17. Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование систем автоматизации техно-логических процессов: Справочное пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1983.

 18. Клюев А.С. и др. Проектирование систем автоматизации технологических про-цессов: Справочное пособие под ред. А.С.Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

 19. Трегуб В.Г., Ладанюк А.П., Плужников Л.Н. Проектирование, монтаж и эк-сплуатация систем автоматизации в пищевой промышленности. – М.: Агропромиздат, 1991.

 20. Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах /Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П.. – Київ. Ліра-К, 2011. – 552 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20384
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20399
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20381
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20379
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20461
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20462
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи