Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 150.89 Kb.
НазваМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України
Дата30.07.2012
Розмір150.89 Kb.
ТипДокументи

Міністерство Освіти і науки, молоді та спорту України


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії


професор С.В. Іванов


« » __________ 2011 р.

ПРОГРАМА


Фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки

6.050502 „ Інженерна механіка, 6.050503 „Машинобудування”
Схвалено на засіданні кафедри

Машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання

Протокол № 15 від " 29 " березня 2011р.

Завідувач кафедри _____________ Є.В. ШтефанСхвалено Вченою радою факультету

Інженерної графіки та пакувальної техніки

Протокол № від " 28" квітня 2011р.

Голова Вченої ради факультету,

декан С.І.Блаженко2011


Програма схвалена (протокол №___ від ____________2011р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Завідувач кафедри ______________________________________Мирончук В.Г.

(Підпис) (Прізвище, ініціали)


Програма схвалена (протокол №___ від ____________2011р.) на засіданні кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Завідувач кафедри _____________________________________Таран В.М.

(Підпис) (Прізвище, ініціали)


Програма схвалена (протокол №___ від ____________2011р.) на засіданні кафедри Технічної механіки та пакувальної техніки

Завідувач кафедри ______________________________________Соколенко А.І.

(Підпис) (Прізвище, ініціали)


Програма схвалена (протокол №___ від ____________2011р.) на засіданні кафедри Теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Завідувач кафедри ______________________________________Серегін О.О.

(Підпис) (Прізвище, ініціали)


Розділ 1. Матеріалознавство

1.1. Кристалізація металів [1]

Процес кристалізації металів. Форма і величина кристалічних утворень, їх залежності від різних факторів. Модифікування рідких металів, їх призначення, види модифікаторів.

1.2. Будова і властивості сплавів [1,3]

Компоненти, фази і структурні складові сплавів. Тверді розчини, хімічні сполуки і суміші. Їх утворення і властивості. Види діаграм стану сплавів. Зв'язок діаграм стану з властивостями сплавів.

^ 1.3. Залізовуглецеві сплави [1,3]

Залізо, його властивості, поліморфні перетворення. Ферит і цементит. Діаграма стану залізо - цементит. Сталі і чавуни, їх кристалізація, структура, класифікація за складом і призначенням. Їх властивості і маркування.

^ 1.4. Основи термічної обробки сталі [1,3]

Перетворення в сталі при нагріванні і охолодженні. Кристалічні точки перетворень в сталі. Перетворення аустеніту при різних швидкостях охолодження. Будова і властивості продуктів розпаду аустеніту. Кристалічна швидкість охолодження. Діаграма ізотермічного перетворення аустеніту.

Види термічної обробки сталі і відпал, нормалізація, гартування і відпуск, їх сутність, види і призначення. Загартовуваність і прогартовуваність сталі. Критичний діаметр гартування. Хіміко-термічна обробка сталі; цементація, азотування, гідро цементації, їх призначення і технологія виконання.

^ 1.5. Основи легування сталі і сплавів.[1]

Фази і структурні складові в легованих сталях. Вплив легуючих елементів на поліморфізм, стійкість аустеніту, критичну швидкість охолодження, прогартовуваність, критичний діаметр гартування сталі. Класифікація легованих сталей за структурою та призначенням. Маркування легованих сталей.

^ 1.6. Кольорові метали і сплави [1]

Мідь, її властивості. Латуні і бронзи, їх класифікація за складом, будовою, властивостями. Сплави де формівні і ливарні.

Алюміній, його властивості. Де формівні і ливарні алюмінієві сплави, їх склад, будова, властивості, призначення.

Магній, його властивості. Сплави на основі магнію, їх призначення.

Титан, його властивості. Сплави на основі титану. Їх склад, властивості, термообробка, призначення.

Антифрикційні сплави: бабіти, бронзи, антифрикційні чавуни; їх склад, будова і властивості, призначення.

Спечені матеріали на основі заліза, міді, інших металів. Їх склад, будова, властивості, призначення.

^ 1.7. Неметалеві матеріали [1,3]

Загальна характеристика полімерних матеріалів. Пластмаси, їх склад, класифікація за будовою і призначенням. Пластмаси без наповнювачів, з порошковими, волокнистими та шаруватими наповнювачами.

Матеріали на основі гуми.

Розділ 2. Технологія конструкційних матеріалів.

2.1. Загальна характеристика ливарного виробництва. [2,4]

Технологічний процес одержання виливків формуванням в землю. Спеціальні методи виливання в кокіль, відцентрове виливання, виливання під тиском, за витоплювальними методами в оболонкові форми.

^ 2.2. Основні методи виготовлення заготовок і деталей тиском. [2,4]

Фізичні основи обробки тиском.

Прокатування, пресування, волочіння.

Основні операції, обладнання, інструментування.

Гаряче об'ємне штампування. Типи штампів. Обладнання для гарячого об'ємного штампування.

Листове штампування. Основні технологічні операції і види штампів.

^ 2.3. Основи зварювального виробництва. [2]

Основні види термічного зварювання: електродугове, електрошлакове, газокисневе, термічне, лазерне, електронно-променеве.

Основні види термомеханічного зварювання: електроконтактне, газопресове, дифузійне.

Основні види механічного зварювання, вибухом, холодне, ультразвукове, тертям.

Вогневе різання і газокисневе, плазмове, лазерне.

Напруження і деформації при зварюванні.

^ 2.4. Загальна характеристика оброблення матеріалів різальними інструментами. [2,4]

Основні схеми оброблення різальними інструментами. Геометрія різальних інструментів, різців, фрез, свердел, протяжок. Основні рухи в металорізальних верстатах. Класифікація металорізальних верстатів.

^ 2.5. Оброблення деталей на токарних верстатах [2,4]

Типи токарних верстатів. Основні види приладдя і інструментів. Основні схеми оброблення і види робіт на токарних верстатах. Токарно-револьверні, карусельні верстати.

Обробка деталей на токарних автоматах.

2.6. Оброблення деталей на фрезерних верстатах [2,4]

Основні типи фрез. Види фрезерних верстатів і схеми обробки на них. Універсальна ділильна головка.

2.7. Зубонарізання [2,4]

Методи формування зубців копіюванням і огинанням. Обробка шестерень на зубодовбальних верстатах, зубофрезерних і зубостругальних верстатах, схеми обробки, інструмент.

2.8. Обробка деталей на шліфувальних верстатах. [2,4]

Особливості процесу шліфування. Основні характеристики і позначення шліфувальних кругів. Основні типи шліфувальних верстатів і схеми обробки на них.

2.9. Технологія виготовлення деталей з порошків і пластмас. [2]

Одержання порошків, шліфування, спікання. Прокатка порошків. Гаряче пресування прес-порошків і волокнітів. Виготовлення деталей з термопластів.


Перелік питань для проведення вступного випробування з фахових дисциплін для вступників, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

за напрямами 6.050502 „Інженерна механіка, 6.050503 „Машинобудування”


 1. В чому полягає процес рекристалізації?

 2. Як змінюються механічні властивості металів при рекристалізаційному відпалі?

 3. Які типи сплавів ви знаєте?

 4. Що таке евтектика?

 5. Як позбутися дедритної ліквації?

 6. Який вигляд має діаграма стану для сплавів твердих розчинів?

 7. Який вигляд має діаграма стану для сплавів - сумішів?

 8. В чому полягає суть правила відрізків?

 9. Які фази можуть бути в залізовуглецевих сплавах?

 10. Які залізовуглецеві сплави Ви знаєте?

 11. Які структурні складові в до- і заевтектоїдних сталях?

 12. Назвіть структурні складові білих чавунів.

 13. Нарисуйте діаграму залізо – цементит.

 14. Як впливає вуглець на механічні властивості сталей?

 15. Чому сірка і фосфор є шкідливими домішками для сталей?

 16. Які форми графіту можуть бути в чавунах?

 17. Чи можна використовувати киплячу сталь при температурі -40ºС?

 18. Які переваги сірих чавунів в порівнянні зі сталями?

 19. З яких сталей Ви б виготовляли зубила і терпуги?

 20. Як змінюється структура сталі при нагріванні вище точки Ас3?

 21. Що таке перегрівання і перепал?

 22. Як відбувається перетворення перліту в аустеніт?

 23. В яких ділянках структури з`являються перші зародки аустеніту при нагріванні?

 24. Як відбувається перетворення аустеніту в перліт?

 25. Що таке сорбіт і троостит?

 26. Коли відбувається мартенситне перетворення?

 27. Назвіть особливості мартенситного перетворення.

 28. Нарисуйте діаграму ізотермічного розпаду аустеніту.

29. Які основні види термічної обробки Ви знаєте?

 1. З якою метою здійснюється відпалювання?

 2. Коли потрібно здійснювати нормалізацію?

 3. Які основні види гартування ви знаєте?

 4. Що дає обробка холодом?

 5. Що таке загартовуваність і прогартовуваність?

 6. Що таке критичний діаметр гартування?

 7. Які перетворення відбуваються в загартованій сталі при нагріванні?

 8. Що таке відпускна крихкість?

 9. В чому полягає суть хіміко-термічної обробки сталі?

 10. Для чого і як здійснюється цементація сталі?

 11. Яка термічна обробка потрібна після цементації?

 12. Як здійснюється азотування сталі?

 13. Які переваги нітроцементації перед цементацією?

 14. Які фази можуть бути в легованих сталях?

 15. Як впливають манган і нікель на поліморфне перетворення заліза?

 16. Як залежать механічні властивості легованого фериту від наявності легувальних елементів ?

 17. Які карбідні фази можуть бути в структурі легованих сталей?

 18. Як впливають легувальні елементи на стабільність аустеніту?

 19. Як позначають леговані сталі?

 20. Як поділяють леговані сталі за структурою в рівноважному стані?

 21. Як розрізняються леговані сталі за призначенням?

 22. Чим відрізняються мартенситні сталі від інших легованих сталей?

 23. Які вимоги до сталей, що використовуються для зварних металоконструкцій?

 24. Для яких виробів використовують леговані сталі після цементації?

 25. Які вимоги до шарикопідшипникових сталей?

 26. Які переваги легованих інструментальних сталей перед вуглецевими?

 27. Особливості термічної обробки швидкорізальної сталі.

 28. Основні вимоги до сталей для вимірювального інструменту.

 29. Який легувальний елемент є основним в корозієстійких сталях?

 30. До яких сталей за структурою відносяться сталі 08Х17Т та 12Х18Н10Т?

 31. Що виготовдяють із сталей типу 40Х13?

 32. Що таке жаростійкість та жароміцність?

 33. Які вимоги до жароміцних сталей?

 34. Які магнітно-м`які матеріали Ви знаєте?

 35. Яку структуру мають парамагнітні сталі?

 36. На які групи поділяють алюмінієві сплави?

 37. Чим пояснюється зміцнення дуралюміну при старінні?

 38. Що таке силумін і як можна поліпшити його властивості?

 39. Як впливають домішки на властивості міді?

 40. Якій термічній обробці піддають берилійові бронзи?

 41. Основні види порошкових матеріалів?

 42. Який склад порошкових антифрикційних і фрикційних матеріалів?

 43. Які особливості використання пластмас в обладнанні харчових виробництв?

 44. Основні види термопластів?

 45. Що таке газонаповнені пластмаси і їх використання?

 46. Наведіть загальну схему технологічного процесу виготовлення виливків?

 47. Назвіть склад ливарних сумішей?

 48. Які операції виконують при формуванні вручну за рознімними моделями?

 49. Які основні переваги кокільного виливання?

 50. Які машини використовують при виливанні під тиском?

 51. Назвіть основні операції виливання за відтоплювальними моделями.

 52. Назвіть основні операції одержання оболонкових форм.

 53. Назвіть основні фактори, які впливають на пластичність металів.

 54. Назвіть основні схеми прокатування.

 55. Назвіть основні етапи виготовлення безшовних і зварних труб.

 56. Які основні переваги пресування?

 57. Назвіть основні складові елементи інструментів для волочіння.

 58. Назвіть основні операції кування.

 59. Суть об`ємного штампування і його переваги перед куванням?

 60. Схеми роботи штампувальних молотів і пресів?

 61. Наведіть схему роботи і використання горизонтально-ковальських машин.

 62. Назвіть особливості та основні види холодного штампування.

 63. Особливості використання особливих методів листового штампування.

 64. Як класифікують способи зварювання?

 65. Які основні властивості зварювальної дуги?

 66. Яка роль електродних покриттів і які їхні складові?

 67. Основні переваги зварювання під шаром флюсу?

 68. У чому суть електрошлакового зварювання7

 69. Які є види зварювання в захисних газах?

 70. На якому принципі грунтується контактне зварювання і які його основні види?

 71. Суть дифузійного зварювання, його застосування?

 72. Суть і призначення зварювання тертям?

 73. Суть і призначення зварювання вибухом?

 74. Які особливості зварювання вуглецевих і легованих сталей?

 75. Назвіть основні способи зварювання чавунних деталей.

 76. Які основні дефекти зварних з`єднань і причини їх утворення?

 77. Що таке зона термічного впливу?

 78. Які Ви знаєте рухи в металорізальних верстатах?

 79. Які основні типи токарних різців Ви знаєте?

 80. Які види робіт виконують на токарних верстатах?

 81. Особливості будови і роботи на токарних револьверних верстатах.

 82. Які операції обробки отворів виконують на свердлильних верстатах?

 83. Геометричні параметри спірального свердла?

 84. Основні типи і використання зенкерів і розверток?

 85. Назвіть основні типи фрез.

 86. Дайте характеристику основних типів фрезерних верстатів.

 87. Дайте характеристику основних робіт, які виконують на фрезерних верстатах.

 88. Які Ви знаєте основні методи формоутворення зуб`їв зубчастих коліс?

 89. Назвіть особливості обробки деталей шліфуванням.

 90. Наведіть схеми плоского шліфування.

 91. Дайте характеристику хонінгування.

 92. Наведіть схеми колібрування.

 93. Дайте характеристику основних методів електрофізичної обробки.

 94. Які особливості електрохімічної обробки?

 95. У чому суть порошкової металургії?

 96. Назвіть основні способи формування виробів з порошкових матеріалів.

 97. У чому суть і призначення спікання виробів з порошків?

 98. Назвіть основні способи переробки пластмас у вироби. У чому полягає їх суть?

 99. Як одержують покриття з пластмас?Список рекомендованої літератури:


 1. Лихіцн Ю.М., Леонтьева В.П., Материаловедение.-М., Машиностроение, 1990.-528 с.

 2. Технологія конструкційних матеріалів. За ред. Сологуба М.А. – К.: Вища школа, 2002с.

 3. В. Попович. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавства. - Львів, 2000.-264с.

 4. Технологія конструкційних матеріалів./ під ред. А.М.Дальского. – М.:Машиностроение, 990.-352с.Міністерство Освіти і науки, молоді та спорту України

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Критерії оцінки знань вступників на вступному випробуванні з фахових дисциплін, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямами

6.050502 „Інженерна механіка, 6.050503 „Машинобудування”

90 - 100 балів

Чітко і вичерпно відповідає на питання в об’ємі програми. Знає склад і властивості сплавів, їх залежність від різних факторів. Правильно і акуратно креслить діаграми стану, схеми структур сплавів, графіків і інших ілюстрацій до письмової відповіді. Розуміє сутність фазових та інших перетворень в сплавах і залежність їх протікання від різних факторів. Знає сутності технологічних режимів різних видів обробки металів з метою зміни їх властивостей. Уміє вибирати і обґрунтовувати вибір деталей для виготовлення різних деталей і призначати режим їх термічної обробки. Уміє вести співбесіду з екзаменатором по поставлених питаннях, легко виправляє незначні неточності у відповідях по зауваженнях екзаменатора. Знайомий з рекомендованою літературою.


61 - 89 балів

Достатньо повно відповідає на питання в об’ємі програми. Допускає незначні помилки в відповідях і виправляє їх при додаткових питаннях екзаменатора. Одержані знання застосовує для вирішення практичних задач по вибору і обробці металів для виготовлення конкретних заготовок та деталей.


26 - 60 балів

Виявляє суттєві недоліки в знані окремих розділів програми. Допускає суттєві помилки у відповідях на запитання, але здатний виправити їх при додаткових питаннях екзаменатора. Одержані знання з труднощами застосовує для вирішення практичних питань.


0- 25 балів

Не відповідає на окремі питання білета, виявляє незнання окремих розділів дисципліни. У відповідях допускає суттєві і принципові помилки і не може їх виправити при додаткових питаннях екзаменатора. Положення дисципліни не може застосувати для вирішення практичних питань.


Голова фахової атестаційної комісії Штефан Є.В.


Міністерство Освіти і науки, молоді та спорту України

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Критерії оцінки знань вступників на вступному випробуванні у формі співбесіди з фахових дисциплін для категорій вступників згідно п.п. 8.1,17.17 Правил прийому до НУХТ у 2011 році, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямами

6.050502 „Інженерна механіка, 6.050503 „Машинобудування”

Фахове вступне випробування оцінюється за 5 - бальною шкалою від двох до п’яти балів. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання.

Рівень „високий” виставляється, якщо вступник:

 1. Чітко і вичерпно відповідає на питання в об’ємі програми.

 2. Знає склад і властивості сплавів, їх залежність від різних факторів.

 3. Правильно і акуратно креслить діаграми стану, схеми структур сплавів, графіків і інших ілюстрацій до письмової відповіді.

 4. Розуміє сутність фазових та інших перетворень в сплавах і залежність їх протікання від різних факторів.

 5. Знає сутності технологічних режимів різних видів обробки металів з метою зміни їх властивостей.

 6. Уміє вибирати і обґрунтовувати вибір деталей для виготовлення різних деталей і призначати режим їх термічної обробки.

 7. Уміє вести співбесіду з екзаменатором по поставлених питаннях, легко виправляє незначні неточності у відповідях по зауваженнях екзаменатора;

 8. Знайомий з рекомендованою літературою.

Рівень „ достатній” виставляється вступнику, який

 1. Достатньо повно відповідає на питання в об’ємі програми.

 2. Допускає незначні помилки в відповідях і виправляє їх при додаткових питаннях екзаменатора.

 3. Одержані знання застосовує для вирішення практичних задач по вибору і обробці металів для виготовлення конкретних заготовок та деталей.

 4. Допускає суттєві помилки у відповідях на запитання, але здатний виправити їх при додаткових питаннях екзаменатора.

 5. Одержані знання з труднощами застосовує для вирішення практичних питань.

Рівень „недостатній” виставляється, якщо вступник:

 1. Не відповідає на окремі питання білета, виявляє незнання окремих розділів дисципліни.

 2. У відповідях допускає суттєві і принципові помилки і не може їх виправити при додаткових питаннях екзаменатора.

 3. Положення дисципліни не може застосувати для вирішення практичних питань.


Голова фахової атестаційної комісії Штефан Є.В.

Схожі:

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи