Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Скачати 348.34 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Сторінка1/3
Дата30.07.2012
Розмір348.34 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


Голова приймальної комісії НУХТ,


ректор ____________ С.В.Іванов


27 травня 2011 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування з іноземної мови для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальностями напрямів підготовки
6.050502 Інженерна механіка, 6.050503 Машинобудування, 6.050501 Прикладна механіка, 6.050601 Теплоенергетика, 6.050604 Енергомашинобудування, 6.050701 Електротехніка та електротехнологіїСхвалено Схвалено

на засіданні кафедри іноземних Радою енергетичного

мов загальної підготовки факультету


Протокол №______ Протокол №________

від “___”__________2011р. від “___”__________2011р.

Завідувач кафедри іноземних мов Декан енергетичного

загальної підготовки факультету

_____________ Є.С. Смірнова _________ М.О. Масліков


Схвалено

Радою факультету

Інженерної механіки та

пакувальної техніки

Протокол №________

від “___”__________2011р.

Декан факультету


______ С.І. Блаженко


2011


Укладачі: Чередніченко Г.А., к.пед.н., доц., завідувач кафедри іноземних мов

Шапран Л.Ю., доцент кафедри іноземних мов

Михайлова Н.О., ст.викладач кафедри іноземних мов загальної підготовки

Кохан О.М., ст.викладач кафедри іноземних мов загальної підготовки

Бойко А.Г., ст.викладач німецької мови кафедри іноземних мов

Годованець Т.Ю., ст.викладач французької мови кафедри іноземних мов


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………….4

Мета проведення вступного екзамену

Характеристика змісту програми

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників

^ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ………………………5

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ……...…………..7

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ……….…………………..……......12

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ………………………...14

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………………17

ДОДАТОК. Зразок білету………………………………………………………...18


ВСТУП


Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.

Вимоги до вступного екзамену з іноземної мови  для зарахування на навчання за ОКР «магістр» базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і який є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2.


Мета проведення вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” за спеціальностями напрямів підготовки 6.050502 Інженерна механіка, 6.050503 Машинобудування, 6.050501 Прикладна механіка, 6.050601 Теплоенергетика, 6.050604 Енергомашинобудування, 6.050701 Електротехніка та електротехнології – оцінити ступінь підготовленості вступників з іноземної мови з метою конкурсного відбору для навчання у Національному університеті харчових технологій.


^ Характеристика змісту програми

Програма вступного екзамену з іноземної мови для навчання за ОКР «магістр» базується на:

 • дескрипторах рівнів володіння мовою, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти у сфері викладання, вивчення та оцінювання мов (2001р.)

 • вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України

 • результатах допроектного дослідження викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах України (2004р.)^ Вимоги до здібностей і підготовленості вступників

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми вступники повинні мати вищу освіту за однойменною спеціальністю на рівні “Бакалавр” та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природно-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

Читання

Вступник повинен продемонструвати знання в межах вивченої фахової тематики.


Граматична компетенція

Англійська мова

 1. Prepositions.

 2. Article.

 3. Present Simple.

 4. Participle 1.

 5. Present Continuous.

 6. Present Simple or Present Continuous.

 7. Future Tenses.

 8. Impersonal sentences.

 9. Degrees of comparison (adjectives and adverbs).

 10. Past Simple.

 11. Present Perfect Simple.

 12. Past Simple or Present Perfect Simple.

 13. Past Participle

 14. Present Perfect Continuous

 15. Past Continuous

 16. Past Perfect Simple

 17. Past Perfect Continuous

 18. Conditional Sentences

 19. Modal verbs

 20. Passive Voice

 21. Countable and Uncountable Nouns. Quantifiers Used with Countable and Uncountable Nouns.

 22. Reported Speech

 23. Infinitive. Complex Object. Complex Subject. For-Phrase

 24. Gerund

 25. Gerund or Infinitive

 26. Subjunctive


Німецька мова

  1. Das Substantiv. Deklination der Substantive. Gebrauch des Artikels. Singular und Plural.

  2. Das Verb. Präsens. Starke und schwache Verben.

  3. Personalpronomen. Possessivpronomen. Demonstrativpronomen.

  4. Präpositionen mit Dativ und Akkusativ.

  5. Die Verben mit trennbaren und untrennbaren. Präfixen.

  6. Reflexive Verben. Modalverben. Prateritum.

  7. Satzreihe. Wortfolge.

  8. Satzgefüge. Infinitivgruppen.

  9. Adjektiv. Steigerungsstufe der adjektive.

  10. Pronominaladverbien.

  11. Perfekt. Grundformen des Verbs.

  12. Passiv. Bildung und Gebrauch.

  13. Plusquamperfekt.

  14. Das Numerale.

  15. Das Abverb. Steigerungsstufe des Adverbs.


Французька мова

 1. L’article. L’article défini, indéfini, partitif contracté.

 2. Le nom. Le féminin des noms, le pluriel des noms.

 3. L’adjectif. La place de l’adjectif dans la proposition. Le pluriel des adjectives, le feminine des adjectives. Le dégres de comparison des adjectives.

 4. Le verbe. Les verbs pronominaux. L’impératif.

 5. L’adverbe. La formation des adverbs à l’aide de suffixe –ment. Les degrés de comparaison des adverbs.

 6. Le pronom. Les pronoms indéfinis, les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs.

 7. Les types des propositions interrogatives.

 8. Les verbe. Les temps simples.

 9. Les verbe. Les temps composés.

 10. La forme passive.

 11. L’infinitif. L’infinitif présent, passé.

 12. La mise en relief.

 13. La préposition. La conjunction.

 14. La concordance des temps de l’indicatif.

 15. Le subjonctif présent, passé. La formation et l’emploi.

 16. La proposition. La proposition simple, la proposition subordonnée.

 17. Le gérondif, le participe présent, l’adjectif verbal.

 18. Le participe passé. L’accord du participe passé avec le nom.

 19. Узгодження часів умовного способу.

 20. Le passé antérieur. Le futur antérieur.

 21. Le discours direct, le discours indirect. L’emploi des temps au discours direct, au discours indirect.

 22. La dérivation.

 23. La famille des mots.

 24. La proposition simple, la phrase composée.


Письмо

Вступник повинен продемонструвати знання в межах наступної тематики:

Англійська мова:

 1. What is energy? What types of energy do you know?

 2. What is a simple definition of machine? Give a few examples of very simple machines.

 3. What is a machine tool? Describe its functions.

 4. What is the principal purpose of bearings? What types of them do you know?

 5. What is an electric current? What types of electric current do you know?

 6. What do you know about wind energy?
 1. What is the main task of food industry nowadays?

 2. Why is the development of food industry considered one of the major trends in modern economy?

 3. What difficulties does Ukrainian food industry undergo in the conditions of market economy?

 4. What is junk food?

 5. Fast food is not healthy but it is so popular with young people. Why?

 6. What do you know about genetically modified products (GMP)?
 1. What is ecological situation in Ukraine?

 2. What do you know about greenhouse effect?

 3. What can you say about global warming and its consequences?

 4. What do you know about Green Peace?

 5. What are the renewable sources of energy?

 6. What do you understand under the term biosphere?
 1. What purposes do people use the internet for?

 2. Why is the computer considered to be one of the greatest inventions of the mankind?

 3. What is the role of the internet in our life?

 4. What is e-mail? What is it used for?

 5. How has the Internet changed the way you live?

 6. What are some advantages and disadvantages of using e-mail?
 1. What famous Ukrainian scientists do you know? What is their contribution into the science (technology)?

 2. How has science influenced our lives?

 3. Which areas of science do you think are the most interesting? Why?

 4. Would you like to connect your life with science? Why?

 5. How can the quality of life benefit from the work of scientists? Give examples.

 6. What do you think the development of science depend on?^ СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Вступний екзамен з іноземної мови проводиться в письмовій формі та складається з трьох частин:

Частина 1. Читання

Частина 2. Граматика

Частина 3. Письмо


Частина 1 та частина 2 побудовані у формі тесту.


Вступний екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою. Особи, рівень знань яких за результатами вступного екзамену з іноземної мови оцінено нижче встановленої мінімальної кількості балів (60), до складання наступного вступного екзамену та до участі в конкурсі не допускаються.


^ Частина 1 «Читання»

Виконавши завдання цієї частини тесту, вступник продемонструєте своє вміння розуміти писемну англійську мову на матеріалі різноманітних текстів із автентичних джерел.

Ця частина тесту складається з 3-х завдань, серед яких: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на заповнення пропусків.

Кожне завдання складається з інструкції, тексту і запитань або тверджень до тексту.

^ Перше завдання (питання 1-7) – на встановлення відповідності. Вступнику необхідно прочитати тексти і твердження/заголовки/ситуації, а також підібрати до кожного тексту відповідно до завдання заголовок/твердження/ситуацію.

^ Друге завдання (питання 8-12) – з вибором однієї правильної відповіді. Вступнику необхідно прочитати текст і запитання до тексту, а потім вибрати правильний варіант відповіді з чотирьох поданих варіантів.

^ Третє завдання (питання 13-25) – на заповнення пропусків. Вступнику необхідно доповнити пропуски в тексті реченнями/частинами речень або словами/словосполученнями з поданих варіантів.


^ Кількість запитань: 25 тестових запитань

Кількість балів: 50 балів (2 бали за кожне питання)

Час виконання: 1 година


Частина 2 «Граматика»

Дана частина є лексико-граматичним тестом, який включає завдання з вибором однієї правильної відповіді на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичної і прагматичної компетенцій з використанням граматичних структур в поданому контексті.


^ Кількість запитань: 26 тестових запитань

Кількість балів: 26 балів (1 бал за кожне тестове запитання)

Час виконання: 1 година


Частина 3 «Письмо»

Частина тесту «Письмо» складається із 3-х запитань з курсу дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», на які потрібно дати розгорнуту та правильну відповідь.


^ Кількість запитань: 3 запитання

Кількість балів: 24 бали (8 балів за кожне тестове запитання)

Час виконання: 1 година


Кількісний розподіл завдань письмового екзамену з іноземної мови за видами мовленнєвої діяльності та знаннями і вміннями, що перевіряються, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

^ Види мов-леннєвої діяльності, що перевіряються

Загальне розуміння

Детальне розуміння

Вибіркове розуміння

Лексико-граматичні вміння та навички

Лексично-стилістичні та орфографічні вміння

^ Кількість завдань

Кількість балів

Читання

х

х

х25

50

Граматика


х
26

26

Письмо

х

3 запитання

24Усього

100^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ


Розроблені завдання вступного екзамену з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які вступають до магістратури.

Максимальна кількість балів на екзамені – 100, відповідно оцінювання завдань здійснюється за такою шкалою:


^ КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

ЗАГАЛЬНИЙ БАЛ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

90 – 100 балів

„п’ять”

75– 89  балів

„чотири”

74-60  балів

„три”

менше 60 балів

„два”


Особи, рівень знань яких оцінений нижче 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


ЧАСТИНА 1 (читання) 50 балів

Кількість тестових завдань – 25, кількість балів – 50, а саме 2 бали за кожне питання.


ЧАСТИНА 2 (лексико-граматичний тест) 26 балів

Кількість тестових завдань – 26, кількість балів – 26, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 1 бал.


ЧАСТИНА 3 (письмо) 24 бали

Кількість запитань – 3, кількість балів – 24, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 8 балів.


Критерії оцінювання відповіді на запитання:


Змістове наповнення (повнота розкриття запитання, володіння теоретичним та фактографічним навчальним матеріалом, вміння обґрунтувати свою позицію та привести приклади, використання у відповіді самостійно опрацьованої літератури);

Використання лексики (лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом, оперування поняттями та категоріями, що передбачені навчальною дисципліною, лексична правильність,);

Використання граматики (орфографічна, морфологічна, синтаксична грамотність, логічність і стиль висловлення, зв’язність викладу думок);


^ Шкала оцінювання відповіді на запитання

Максимальна кількість – 8 балів.


Змістове наповнення

(Кількість балів – 0 – 3 тестових бали)

3 тестових бали – питання розкрите повністю

2 тестових бали – питання розкрите повністю, але містить неточності

1 тестовий бал – питання розкрите не повністю

0 тестових балів – питання зовсім не розкрите


Використання лексики -

(Кількість балів – 0 – 2 тестових бали)

2 тестових бали – використаний широкий спектр лексичних одиниць (включаючи термінологічну лексику), лексичний матеріал вжито адекватно.

1 тестовий бал – використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

0 тестових балів – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.


Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.

(Кількість балів – 0 – 3 тестових бали)

^ 3 тестових бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

 1. вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

 2. вживання артиклів (основні правила),

 3. порушення порядку слів у реченні,

 4. вживання частки to з інфінітивом,

 5. вживання незлічуваних іменників (типу advice)

 6. вживання умовних речень

Якщо серед трьох помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, робота оцінюється в «3» бали


2 тестових бали – незначна кількість помилок (не більше восьми помилок ), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

 1. вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

 2. вживання артиклів (основні правила),

 3. порушення порядку слів у реченні,

 4. вживання частки to з інфінітивом,

 5. вживання незлічуваних іменників (типу advice)

 6. вживання умовних речень


Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ або помилок більше ніж вісім, робота оцінюється в «2» бали


1 тестовий бал – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.

^ 0 тестових балів – велика кількість помилок (більше п’ятнадцяти), що суттєво заважають розумінню написаного або цілих фрагментів тексту.


Примітка:

  1. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за Змістове наповнення, то в такому випадку все питання оцінюється в «0 балів».

  2. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за критерій Використання лексики або Використання граматики, то в такому випадку все питання оцінюється в «0 балів».Примітка. У разі використання заборонених джерел вступник на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Англійська мова
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20459
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 0-20350166
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20401
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20368
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20420
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20402
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20423
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20424
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20403
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи