Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Скачати 246.22 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Дата30.07.2012
Розмір246.22 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії,

ректор______________С.В.Іванов

« 28 » листопада 2011 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за

ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»Схвалено на засіданні кафедри

Машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв


Протокол №___від «__»________2011р.
Схвалено Вченою радою

факультету Інженерної механіки

та пакувальної техніки

Протокол № ___ від «__» ________2011 р.


Зав.кафедри ___________ В.М.Таран

Декан ________________ С.І. БлаженкоКиїв - 2011

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр» за спеціальністю 7.050503141 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,

яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТу 2012 році

Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

"Високий" рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і допоміжну літературу, рекомендовану програмою. "Високий" рівець виставляється вступникам, які засвоїли основні поняття програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

"Достатній" рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою. "Достатній" рівень виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні завдань.

"Недостатній" рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчального матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. "Недостатній" рівень виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових знань з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як "Недостатній", до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова комісії з проведення співбесіди В.М.Таран


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр» з дисциплін фахового вступного випробування за спеціальністю 7.050503141 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

0 балів - вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об'єкт вивчення (питання).

10 балів - вступник має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

30 балів - вступник має уявлення про об'єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі , елементарні визначення, виявляє здатність до викладення матеріалу.

50 балів - вступник має уявлення про об'єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні визначення, виявляє здатність елементарно викласти матеріал.

60 балів - вступник знає (відтворює) меншу половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів - вступник знає (відтворює) більшу половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні теоретичних положень.

70 балів - вступник знає і розуміє значно більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робить висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні теоретичних положень.

75 балів - вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів - вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їг пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв'язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів - вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенню практичних завдань.

90 балів - вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює нові факти і явища.

95 балів - вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані " знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, іде'.! виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв'язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв'язанні практичних завдань.

100 балів - вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв'язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдаруванню та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії В.М.Таран


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогах до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».


 1. ^ ПРОЦЕСИ І ОБЛАДНАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ І МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
 1. Вступ. Класифікація процесів і обладнання фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Напрямки розвитку. [8о, 16о, 21о]

 2. Структурно-механічні властивості матеріалів фармацевтичної та мікробіологічної промисловості [14о, 16о, 1д]

 3. Моделювання процесів і апаратів. [6о, 17о, 18о]

Теорія подібності. Метод аналізу розмірностей.

 1. Процеси та обладнання для механічної переробки сировини. [3о, 5о, 9о, 11о, 17о, 18о]

 2. Подрібнення. [7о, 11о, 13о, 17о, 18о]

Класифікація способів подрібнення. Теорія подрібнення. Обладнання для подрібнення. Розрахунок обладнання. Різання. Теорія різання. Обладнання для різання.

 1. Сортування. [3о, 70, 9о, 11о, 13о]

Методи та ефективність сортування. Обладнання для сортування матеріалів. Розрахунок обладнання.

 1. Перемішування. [5о, 6о, 70, 11о, 13о, 16о, 17о]

Перемішування рідин. Теорія перемішування. Обладнання для механічного, пневматичного, пневмомеханічного та потокового перемішування. Конструкції обладнання. Перемішування сипких матеріалів. Будова, робота і розрахунок обладнання для перемішування сипких матеріалів.

 1. ^ Обробка матеріалів тиском. [3о, 5о, 6о, 8о, 12о, 16о, 17о]

Теорія обробки матеріалів тиском. Віджимання рідин, формування пластичних матеріалів, пресування. Обладнання для обробки тиском.

 1. Розділення неоднорідних систем. Характеристика і методи розділення неоднорідних систем. [5о, 6о, 7о, 17о, 18о]

 2. Осадження у полі гравітаційних сил. [5о, 7о, 13о,17о, 18о]

Конструкції та розрахунок відстійників.

 1. Фільтрування. [3о, 5о, 7о, 13о, 17о, 18о]

Теорія фільтрування. Методи і обладнання для фільтрування суспензій. Будова, принцип дії і розрахунок рідинних фільтрів.

 1. Осадження і фільтрування в полі відцентрових сил. [3о,5о,13о, 17о, 18о]

Особливості відцентрового осідання. Конструкції, принцип роботи та розрахунок обладнання.

 1. Обладнання для розділення газових систем. [3о, 5о, 17о, 18о]

 2. Мембранні методи розділення. [5о, 11о,13о, 16о, 17о]

Теорія мембранних процесів. Апарати та установки для проведення мембранних процесів.

 1. Основи масопередачі. [6о, 8о, 14о, 16о, 18о]

Класифікація масообмінних процесів. Теорія масопереносу. Подібність масообмінних процесів.

 1. Абсорбція. [3о, 5о, 7о, 13о, 17о, 18о]

Класифікація абсорбційних процесів. Теоретичні основи абсорбційних процесів. Теоретичні основи абсорбційних процесів. Обладнання для проведення абсорбційних процесів. Будова, принцип дії і розрахунок обладнання для проведення процесів абсорбції.

 1. ^ Масопередача і споживання кисню при ферментації. [2о, 8о, 14о, 15о, 18о, 20о]

Теоретичні основи абсорбції кисню рідиною. Теоретичні основи процесу ферментації.

 1. Обладнання для культивування мікроорганізмів на твердих живильних середовищах. [1о, 2о, 8о, 14о, 16о, 20о]

Класифікація обладнання. Будова, принцип дії і розрахунок ростильних установок.

 1. ^ Обладнання для культивування мікроорганізмів на рідинних живильних середовищах. [1о, 2о, 8о, 14о, 16о, 14д ]

Класифікація обладнання. Будова, принцип дії і розрахунок ферментаторів.

 1. Адсорбція. [3о, 5о, 7о, 13о, 17о, 18о]

Класифікація процесу адсорбції і обладнання. Теоретичні основи процесу адсорбції. Обладнання для проведення адсорбційних процесів. Будова принцип дії і розрахунок адсорберів.

 1. ^ Перегонка і ректифікація рідин. [7о, 11о, 13о, 17о]

Класифікація процесів перегонки і ректифікації. Теоретичні основи процесу перегонки і ректифікації. Класифікація обладнання для проведення процесу перегонки і ректифікації. Обладнання для проведення процесу перегонки і ректифікації. Будова, принцип дії і розрахунок апаратів для перегонки і ректифікації.

 1. Екстракція. [3о, 5о, 11о, 13о, 16о, 17о, 18о]

Класифікація способів екстракції. Теоретичні основи процесу екстрагування.

 1. ^ Екстрагування в системі тверда тіло-рідина. [5о, 11о, 13о, 16о, 17о, 18о]

Класифікація екстракційних апаратів. Обладнання для екстрагування в системі тверде тіло - рідина. Будова, принцип дії і розрахунок екстракторів.

 1. ^ Екстрагування в системі рідина-рідина. [3о, 5о, 11о, 13о, 16о, 17о, 18о]

Теоретичні основи екстрагування в системі рідина-рідина. Класифікація методів та обладнання екстрагування. Обладнання для екстрагування в системі рідина-рідина. Будова, принцип дії і розрахунок екстракторів.

 1. Кристалізація. [3о, 5о, 11о, 13о, 16о, 17о, 18о]

Теоретичні основи процесу кристалізації. Класифікація способів і обладнання для проведення кристалізації. Кристалізатори, будова, принцип дії і розрахунок кристалізаторів.

 1. Сушіння. [3о, 5о, 11о, 13о, 16о, 17о, 18о]

Теоретичні основи процесу сушіння. Класифікація способів і обладнання для проведення процесу сушіння. Сушарки. Будова, принцип дії і розрахунок сушарок.

 1. ^ Основи теплопередачі. [3о, 5о, 11о, 13о, 16о, 17о, 18о]

Основні принципи конструювання теплообмінних апаратів. Загальні відомості про процес теплопередачі.

 1. Теплова подібність. [17o, 18o]

Тепловіддача без зміни агрегатного стану. Теплопередача при зміні агрегатного стану. Теплопередача при нестаціонарному режимі.

 1. Нагрівання, охолодження і конденсація. [3о, 5о, 11о, 13о, 17о, 18о]

Нагріваючі агрегати і способи їх нагрівання. Охолодження. Способи охолодження та конденсації.

 1. Теплообмінні апарати. [3о, 5о, 11о, 13о, 16о, 17о, 18о]

Класифікація і вибір типу теплообмінних апаратів. Будова принцип дії і розрахунок теплообмінних апаратів.

 1. Стерилізація живильних середовищ. [1о, 2о, 8о, 14о, 16о, 14д ]

 2. Обладнання для стерилізації сипких живильних середовищ. [1о, 2о, 8о, 14о, 18о, 17д ]

Класифікація обладнання. Будова, принцип дії і розрахунок стерилізаторів.

 1. Обладнання для стерилізації рідинних живильних середовищ. [2о, 8о, 14о, 16о]

Класифікація обладнання. Будова, принцип дії і розрахунок стерилізаторів.

 1. Випарювання. [6о, 11о, 13о, 15о, 17о]

Класифікація методів випарювання. Основи теорії розрахунку корпусних випарних установок.

 1. Випарні апарати. Класифікація випарних апаратів. Будова, принцип дії і розрахунок випарних апаратів. [6о, 11о, 13о, 17о, 18о]

 2. ^ Обладнання для концентрування біологічно активних речовин. [1о, 2о, 8о, 14о, 16о, 18о]

Класифікація методів концентрування. Обладнання для концентрування. Будова, принцип дії і розрахунок обладнання для концентрування.

 1. Конденсація. [3о, 6о, 11о, 13о, 17о]

Класифікація методів і обладнання для проведення конденсації. Конденсатори. Будова, принцип дії і розрахунок конденсаторів.


^ 2. МОНТАЖ, РЕМОНТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ


 1. Загальні питання підготовки, організації та проведення монтажу технологічного обладнання. [4о, 10о, 8д, 12 д, 13д]

Визначення основних понять. Планування, підготовка та організація проведення монтажних робіт. Сучасні методи та способи проведення монтажу. Основи техніки безпеки при проведенні монтажних, ремонтних, пуско-налагоджувальних робіт та експлуатації технологічного обладнання.

 1. ^ Матеріально-технічні засоби для виконання монтажних робіт. [4о, 10о]

Засоби для переміщення, монтажу і випробування обладнання. Основні спеціальні пристосування для монтажу обладнання і інженерних комунікацій.

 1. ^ Монтаж технологічного обладнання. [4о, 10о, 12д, 13д, 14д]

Технологія монтажу обладнання. Фундаменти під обладнання. Такелажні роботи. Розрахунок конструктивних параметрів такелажних пристроїв. Монтаж загальногалузевого обладнання. Особливості монтажу основних видів машин і апаратів фармацевтичного та мікробіологічного виробництва.

 1. ^ Монтажно-збиральні та зварювальні роботи. [ 10о, 12д, 13д]

Виготовлення та монтаж технологічних трубопроводів, деталей та вузлів. Випробування змонтованих трубопроводів. Виготовлення і монтаж металоконструкцій і нестандартного обладнання. Стандартизація і контроль якості монтажних робіт.

 1. ^ Планування, організація і управління ремонтними роботами. [4о, 10о]

Система планово-попереджувального ремонту /ППР/. Види ремонтів. Складання графіків ППР. Дефектна відомість. Нормативно-технічна документація для ведення ремонту обладнання і здачі його в експлуатацію.

 1. ^ Ремонт технологічного обладнання і трубопроводів. [4о, 10о, 12д, 13д]

Організація ремонту. Ремонт загальногалузевого обладнання. Ремонт основних видів технологічного обладнання. Загальні ремонтні роботи: шліцьових і шпонкових з’єднань, дефекти заклепочних, зварюваних і паяних з’єднань, ремонт підшипників ковзання і кочення, ремонт валів та зубчастих коліс.

 1. ^ Технологія пусконалагоджувальних робіт. [4о, 10о, 13д]

Організаційно-технічна підготовка для виконання пусконалагоджувальних робіт. Встановлення, вивірка, кріплення обладнання, випробування холостою ходою. Наладка технологічного обладнання.

 1. ^ Основи теорії змащення. [4о, 10о, 12д, 13д, 14д]

Види мастильних матеріалів, які застосовуються у фармацевтичному виробництві. Їх характеристики та способи використання. Поточна та циркуляційна системи змащування.

 1. ^ Технічна діагностика обладнання. [4о, 10о]

Види технічного діагностування обладнання. Засоби та прилади технічної діагностики.

 1. Показники системи технічного обслуговування та експлуатації машин. [4о, 10о, 12д]

Види та методи технічного обслуговування. Економічна оцінка надійності обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості. Пошкодження та відмови.

 1. ^ Валідація фармацевтичного виробництва. [16о, 9д, 13д]

Мета та задачі валідації. Валідація виробничих процессів. Кваліфікація установки та роботи основного технологічного бладнання. Валідація та поточний контроль чистих приміщень. Валідація процедур очистки виробничого обладнання. Валідація систем водопідготовки. I, II та III етапи валідації. Документація по валідації.

 1. ^ Вимоги до обладнання та приміщень фармацевтичного виробництва відповідно правил GMP EC. [16о, 9д, 13д]

Визначення. Вимоги щодо виробничих, допоміжних приміщень та до технологічного обладнання. Методи очистки виробничого обладнання. Вимоги до розчинників, миючих та дезінфікуючих засобів. Вимоги до матеріалів та інвентарю для очистки. Процедура очистки. Контроль процедур очистки. Маркування обладнання. Документування процедур очистки.

 1. ^ Експлуатація та обслуговування підйомно-транспортного обладнання. [4о, 10о, 4д, 12д]

Норії, стрічкові, ланцюгові, гвинтові та шнекові конвеєри. Регулювання, пуск, вивід під навантаження, несправності в роботі та способи їх усунення.

 1. ^ Експлуатація та обслуговування обладнання для різки, подрібнення, очищення та сортування сировини та продуктів. [4о, 10о, 4д, 12д, 13д]

Різки, гомогенізатори, дробарки, очисні та сортувальні машини. Особливості технічного обслуговування та експлуатації

 1. ^ Експлуатація та обслуговування обладнання для миття тари і обладнання. [4о, 10о, 4д, 12д, 13д]

Машини для мийки флаконів та ампул. Пристрої для миття технологічного обладнання. Налагодження, пуск, несправності та способи їх усунення.

 1. ^ Експлуатація та обслуговування обладнання для перемішування сипких, рідких, мазеподібних продуктів. [4о, 10о, 4д, 12д, 13д]

Барабанні, лопатеві, шнекові змішувальні машини, дражерувальні агрегати, ємкісні апарати Особливості технічного обслуговування та експлуатації.

 1. ^ Експлуатація та обслуговування обладнання для фільтрації, кристалізації, пастеризації та стерилізації. [4о, 10о, 4д, 12д, 13д]

Фільтри для бактеріального очищення повітря, мембранні та патронні фільтри, фільтр-преси, вальцьові кристалізатори, пастеризатори, автоклави-стерилізатори. Особливості технічного обслуговування та експлуатації.

 1. ^ Експлуатація та обслуговування обладнання для грануляції, пресування, культивування мікроорганізмів та екстракції. [4о, 10о, 12д, 13д]

Гранулятори, преси, ферментатори колонного та барабанного типу, інокулятори, екстракційні апарати. Особливості технічного обслуговування та експлуатації.

 1. ^ Експлуатація та обслуговування обладнання для абсорбції, адсорбції, випарювання та сушки. [4о, 10о, 12д, 13д]

Поверхневі, плівкові, насадкові, тарілчасті абсорбери. Адсорбери періодичної та безперервної дії. Перегонні та випарні апарати. Сушарки барабанні, стрічкові, розпилюючи, сублімаційні. Особливості технічного обслуговування та експлуатації.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для проведення фахового вступного випробування для вступу на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр» за спеціальністю 7.05050314 «Обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв»


Частина 1. Процеси і обладнання фармацевтичних і мікробіологічних виробництв

 1. Основи теорiї процесу екстрагування в системi рiдина-рiдина.

 2. Основи процесу ферментацiї мiкроорганiзмiв одноступеневої екстракцiї.

 3. Основи теорiї процесу екстрагування в системi тверде тiло - рiдина.

 4. Основи процесу барботажу повiтря у рiдину.

 5. Основи процесу адсорбцiї.

 6. Основи процесу простої перегонки та ректифiкацiї.

 7. Основи процесу кристалiзацiї. Матерiальний та тепловий баланс процесу кристалiзацiї.

 8. Основи процесу сушiння.

 9. Основи процесу абсорбцiї.

 10. Визначення рушiйної сили процесу масопередачi.

 11. Основи теорiї подiбностi механiчних процесiв.

 12. Моделi процесу подрiбнення.

 13. Основнi принципи метода аналiза розмiрностей.

 14. Фiзичнi основи руху твердих тiл у рiдинi пiд дiєю сил тяжіння.

 15. Фiзичнi основи процесу брикетування.

 16. Складання матерiального i теплового балансiв трьохступеневої випарної установки.

 17. Основи руху твердих частинок у полi дiї вiдцентрових сил.

 18. Основи процесу конденсацiї парової фази.

 19. Основи теорiї процесу теплопередачi.

 20. Основи теорiї подiбностi теплових процесiв.

 21. Основи теорiї процесу фiльтрування суспензiй.

 22. Матерiальний баланс та побудова робочих лiнiй масообмiнних процесiв.

 23. Основи конвективної дифузiї.

 24. Основи теорiї подiбностi масообмiнних процесiв.

 25. Зв’язок мiж коефiцiєнтами масопередачi i масовiддачi масообмiнних процесiв.

 26. Адсорбцiйнi апарати. Класифiкацiя, будова i принцип дiї адсорберiв з рухомим шаром поглинача. Розрахунок безперервно дiючих адсорберiв.

 27. Обладнання для перемiшування рiдин. Класифiкацiя способiв перемiшування. Пропелернi та турбiннi мiшалки. Визначення витрат енергiї при механiчному перемiшуваннi.

 28. Обладнання для культивування мiкроорганiзмiв на рiдинних живильних середовищах. Класифiкацiя, будова i принцип дiї ферментаторiв для стерильного культивування мiкроорганiзмiв. Розрахунок ферментаторiв.

 29. Обладнання для роздiлення суспензiй методом фiльтрування. Класифiкацiя фiльтрувальних перегородок. Фiльтрацiйнi апарати перiодичної та безперервної дiї, їх будова та принцип дiї. Розрахунок перiодично дiючих фiльтрiв.

 30. Теплообмiннi апарати і їх класифiкацiя. Будова i принцип дiї кожухотрубних теплообмiнникiв. Розрахунок теплообмiнних апаратiв.

 31. Обладнання для роздiлення сипкої сумiшi. Класифiкацiя обладнання для сортування. Будова i принцип роботи ситових сепараторiв. Визначення продуктивностi та ефективностi ситових сепараторiв.

 32. Обладнання для очищення газiв фiльтруванням. Будова i принцип дії фiльтрiв для бактерiального очищення повiтря. Розрахунок апаратiв для очищення газiв.

 33. Обладнання для культивування мiкроорганiзмiв на рiдинних живильних середовищах при нестерильних умовах. Класифiкацiя, будова та принцип дiї ферментаторiв для нестерильного культивування мiкроорганiзмiв. Розрахунок ферментаторiв.

 34. Обладнання для стерилiзацiї сипучих живильних середовищ. Класифiкацiя, будова i принцип дiї перiодично дiючих стерилiзаторiв. Розрахунок апаратiв для стерилiзацiї сипких живильних середовищ.

 35. Обладнання для проведення мембранних процесiв. Класифiкацiя мембранних процесiв. Будова та принцип дiї апаратiв для зворотного осмосу i ультрафiльтрування. Розрахунок апаратiв для ультрафiльтрування.

 36. Обладнання для сушки та його класифiкацiя. Будова та принцип дiї конвективних сушарок. Розрахунок сушарок.

 37. Ректифiкацiйнi установки для роздiлення бiнарних сумiшей. Класифiкацiя, будова i принцип дiї ректифiкацiйних установок. Розрахунок ректифiкацiйних апаратiв.

 38. Обладнання для кристалiзацii речовин та його класифiкацiй. Будова та принцип дiї кристалiзаторiв. Розрахунок кристалiзаторiв.

 39. Обладнання для культивування мiкроорганiзмiв на твердих живильних середовищах та його класифiкацiя. Будова i принцип дiї установок колонного та барабанного типу. Розрахунок установок культивування мiкроорганiзмiв на твердих живильних середовищах.

 40. Екстракцiйнi апарати для екстрагування в системi рiдина-рiдина. Класифiкацiя екстракцiйних апаратiв. Будова та принцип дiї екстракторiв з пiдведенням зовнiшньої енергiї. Розрахунок екстракцiйних апаратiв.

 41. Екстракцiйнi апарати для екстрагування в системi тверде тiло - рiдина. Способи екстрагування. Будова та принцип дiї безперервнодiючих екстракторiв. Розрахунок екстракцiйних апаратiв.

 42. Випарнi апарати i їх класифiкацiя. Будова i принцип дiї випарних апаратiв з виносними нагрiвальними камерами. Розрахунок однокорпусних випарних апаратiв.

 43. Абсорбцiйнi апарати i їх класифiкацiя. Будова i принцип дiї поверхневих i плiвкових абсорберiв. Розрахунок абсорберiв.

 44. Обладнання для змiшування сипких матерiалiв. Класифiкацiя обладнання для змiшування сипких матерiалiв. Змiшувачi безперервної дії.

 45. Обладнання для брикетування матерiалiв i його класифiкацiя. Будова i принцип дiї машин для брикетування. Визначення продуктивностi брикетуючих пресiв.

 46. Обладнання для стерилiзацi рiдинних живильних середовищ, його класифiкацiя. Будова i принцип дiї установок для безперервної стерилiзацiї рiдинних живильних середовищ.

 47. Центрифуги та їх класифiкацiя. Будова i принцип дiї фiльтрувальних центрифуг. Розрахунок фiльтрувальних центрифуг.

 48. Обладнання для подрiбнення матерiалiв та його класифiкацiя. Будова i принцип роботи машин для середнього i мiлкого подрiбнення. Визначення продуктивностi та витрат енергi при подрiбненнi.

 49. Обладнання для гравiтацiйного осаджування твердих частинок у рiдинi. Класифiкацiя вiдстiйникiв. Будова i принцип дiї вiдстiйникiв безперервної дiї. Розрахунок вiдстiйникiв.

 50. Обладнання для вiджимання рiдини iз твердого залишку та його класифiкацiя. Будова i принцип дiї пресiв для вiджимання рiдини. Визначення продуктивностi i витрат енергiї пресiв для вiджимання рiдини.Частина 2. Монтаж, ремонт та експлуатація технологічного обладнання

 1. Методи очистки технологічного обладнання. Способи змащування вузлів та механізмів машин.

 2. Налагодження технологічного обладнання. Пусконалагоджувальні роботи.

 3. Ремонт технологічного обладнання та трубопроводів. Організація ремонту. Ремонтні служби.

 4. Виготовлення та монтаж трубопроводів. Технологія склеювання стиків сталевих та вініпластових трубопроводів.

 5. Виготовлення металоконструкцій та нестандартного обладнання.

 6. Встановлення, вивірка та кріплення обладнання. Випробування змонтованого обладнання.

 7. Монтажно-збірні та зварювальні роботи. Зварні з’єднання.

 8. Технологія монтажу обладнання. Порядок проведення розміточних робіт.

 9. Матеріально-технічні засоби виконання монтажних робіт. Спеціальні пристосування для монтажу технологічного обладнання та комунікацій.

 10. Передмонтажна ревізія технологічного обладнання та трубопроводів. Способи ведення монтажних робіт.

 11. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації контактних сушарок.

 12. Монтажопридатність обладнання. Монтажно-технічна документація.

 13. Система ППР. Види ремонту. Порядок складання графіка ППР.

 14. Методи очистки технологічного обладнання.

 15. Технічна діагностика обладнання. Види діагностики. Дефектація вузлів та деталей.

 16. Перелік документів, необхідних при придбанні нового технологічного обладнання згідно з вимогами GMP.

 17. Вимоги до виробничого технологічного обладнання та комунікації фармацевтичних та мікробіологічних виробництв згідно з вимогами GMP.

 18. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації шнекових грануляторів.

 19. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації фільтрів для очищення повітря та абсорберів.

 20. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації автоклавів, стерилізаторів, ферментаторів та інокуляторів.

 21. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації стрічкових, гвинтових та пластинчатих конвеєрів.

 22. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації стрічкових та барабанних сушарок.

 23. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації ректифікаційних колон вакуум випарних установок та теплообмінників.

 24. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації центрифуг і роторно-пульсаційних апаратів.

 25. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації сублімаційної та розпилювальної сушарок.

 26. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації дражерувальних агрегатів та пристроїв для перемішування.

 27. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації патронних фільтрів пресів.

 28. Особливості монтажу, технічного обслуговування та експлуатації молоткових, дискових та вальцьових дробарок.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 1. Бобылёв Р.В. и др. Технологии лекарственных форм. – М.: Медицина, 1991. –544

 2. Быков В.А. и др. Расчёт процессов микробиологических производств. – К.: Техника, 1985. – 245 с.

 3. Гальперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. –М.: Химия, 1981. – 812 с.

 4. Гальперин Д.М., Миловидов Г.В. Технология монтажа, наладки и ремонта оборудования пищ. производств. – М.: ПО «Агропромиздат», 1990.– 399с.

 5. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: В 2 кн. – М.: Химия, 1995.

 6. Иоффе И. Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии: Учебник для техникумов. — Л: Химия, 1991.— 352 с., ил.

 7. Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В Процессы и аппараты пищевой технологии. 2-е изд. Перераб. И допол. – М.: Колос, 2000. – 551 с.

 8. Калунянц К.А., Голгер Л.И., Балашов В.Е. Оборудование микробиологических производств. - М.: Агропромиздат, 1987. - 398с.

 9. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1973. – 752 с.

 10. Котляр Л.И. Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технологического оборудования. – Изд. 2-е. переб. и доп. – М.: «Колос», 1997.- 272с.

 11. Машины и аппараты пищевых производств. В 2-х кн. Учеб. Для вузов. Под ред. акад. РАСХН В.А.Панфилова.- М.: Высш. шк. 2001.- 680 с.:ил.

 12. Новиков Е.Д. и др. Автоматы для изготовления лекарственных форм фасовки. – М.: Медицина, 1980. – 296 с.

 13. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / І.С.Гулий, М.М.Пушанко, В.М.Тарн, В.Г.Мирончук та ін. – Вінниця:Нова книга, 2001,-576с.

 14. Оборудование предприятий ферментной промышленности. С.П.Колосков. – М.:Пищевая промышленность, 1969 – 384 с.

 15. Основы проектирования химических производств: Учебник для вузов/Под ред. А.И. Михайличенко. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. - 332 с.

 16. Промышленная технология лекарств: /Учебник. В 2-х т./ В.И.Чуешов, М.Ю. Чернов, Л.М. Хохлова и др../; Под ред. проф. В.И.Чуешова.- Х: МТК-Книга; Издательство НФАУ, 2002.

 17. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник / За ред. проф. І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

 18. Прохоров О.М., Шутюк В.В. Процеси та обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості: Конспект лекцій. – Ч.1,2.- К.:УДУХТ, 2000,-180с.

 19. Рогов Й.А., Горбатов А.В. Физические методы обработки пищевых продуктов. -М.: Пищевая промышленность, 1974. -583с.

 20. Соколов В. Н., Яблокова М. А. Аппаратура микробиологической промышленности.— Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988.— 278 с.: ил.

 21. Ярош М. Машины и оборудование для фармацевтического производства. ВЦП. – К.: 1988. – 216 с.Додаткова література

 1. Азаров Б.М.,Арет В.А., Инженерная реология пищевых производств. Учебное пособие.-М.: МТИПП МВССО, 1978.-113с.

 2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. - М.: Машиностроение, 1978, т.І, II, III 728с., 558с.

 3. Воловик Е.Л. Технологические рекомендации по применению методов восстановления деталей машин. – М.: ГосНИТИ, 1976. – 180с.

 4. Гурський П.В., Перцевий Ф.В., Гулий І.С. та ін. Практикум. Монтаж, ремонт, наладка обладнання харчових виробництв: Навч. посібник. Харків 2001.-230с.

 5. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов й деталей машин. - М.: Высш. шк., 1978. -352с.

 6. Кольман-Иванов Э.Э. Машины-автоматы химических производств. Теория и расчёт. М.: Машиностроение, 1972. С. 296.

 7. Макаров Ю.И. Аппараты для смешивания сыпучих материалов.-М.: Машиностроение, 1973.-215с.

 8. Проников А.С. Надежность машин. - М.: Машиностроение, 1978. -592с.

 9. Правила безпеки для виробництва мікробіологічної промисловості. ДНАОП 1.9.10-1.0-79.

 10. Смесители для сыпучих и пастообразных материалов. Каталог, М., 1985.

 11. Справочник специалиста пищевых производств. Книга 1 Механика/ А.И.Соколенко, А.И.Украинец, В.Л.Яровой и др.; Под ред. А.И.Соколенко - К.:АртЭк, 2001 – 304 с.: ил.

 12. Супрунчук В.К., Роменський М.П. Ремонт обладнання підприємств по переробці сільськогоподарської продукції. Довідник. – К.: Урожай, 1992

 13. Удодов С.О., Марцинкевич Л.В. Монтаж, ремонт та експлуатація технологічного обладнання. Конспект лекцій. – К.: НУХТ, 2010, - 133 с.

 14. Шишацкий Ю.И., Семенов Н.Ф., Федоров В.А. и др. Справочник механика дрожжевого завода. - М.: Агропромиздат, 1987. - 295 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20459
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 0-20350166
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20401
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20368
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20420
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20402
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20423
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20424
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20403
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи