Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Скачати 84.73 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Дата30.07.2012
Розмір84.73 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії НУХТ, ректор _________________ С.В. Іванов

27 лютого 2012 р.


ПРОГРАМАфахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика»Схвалено на засіданні кафедри теплоенергетики та холодильної техніки.

Протокол № 14 від 16 лютого 2012р.

Завідувач кафедри ___________ М.О.Прядко

Схвалено Вченою радою факультету енергетики і енергоменеджменту.

Протокол № 7 від 20 лютого 2012р.

Голова Вченої ради факультету,


декан М.О.МасліковКиїв – 2012

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

Фахові дисципліни

1. Технічна термодинаміка.

1. Теплота і робота – дві форми енергії. Робоче тіло.

2. Термодинамічний стан, процес і система. Рівняння стану. Ідеальний газ, рівняння його стану. Суміші газів.

3. Теплоємкість.

4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія, ентальпія газу.

5. Другий закон термодинаміки. Прямі і зворотні цикли, термічний к.к.д., цикл Карно. Ентропія газу. Термодинамічні процеси. Робочі процеси теплових двигунів, цикл Ренкіна.

6. Водяна пара, рівняння її стану. PV, TS- діаграми водяної пари. Витікання і дроселювання газів і парів.

7. Вологе повітря, параметри стану. ID-діаграми вологого повітря.

^ 2. Теорія теплообміну.

1. Теплопередача. Теплопровідність. Закон Фур'є, коефіцієнт теплопровідності. Передача тепла крізь пласку і циліндричну стінки.

2. Конвективний теплообмін, рівняння Ньютона, коефіцієнт тепловіддачі. Критеріальні рівняння. Тепловіддача при зміні агрегатного стану робочого тіла.

3. Теплообмін випромінюванням. Закони Стефана-Больцмана, Кірхгофа.

4. Теплообмінні апарати. Визначення поверхні теплообміну. Тепловий розрахунок.

^ 3. Енергетичне паливо.

1. Загальна класифікація.

2. Елементарний склад палива.

3. Технічні характеристики палива. Горюча маса, вологість, зольність, вихід летких.

4. Горіння палива. Продукти горіння. Коефіцієнт надміру повітря.

^ 4. Котельні установки.

1. Схема котельної установки.

2. Парові та водогрійні котли: класифікація, принцип дії.

3. Водопідготовка. Норми якості живильної води. Схеми хімічного очищення води.

4. Деаерація води.

5. Тепловий баланс. ККД котла.

^ 5. Теплові двигуни.

1. Класифікація теплових двигунів.

2. Парові турбіни: класифікація, принцип дії.

3. Показники ефективності роботи парових турбін.

^ 6. Джерела та системи тепло енергопостачання

1. Теплові електричні станції. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.

2. Теплові електроцентралі. Схеми. Показники ефективності. Переваги ТЕЦ.

3. Котельні. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.

4. Теплові мережі. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.

перелік питань для підготовки до випробовування

 1. Теплота і робота – дві форми енергії

 2. Ідеальний газ, рівняння його стану.

 3. Що таке питома теплоємність речовини?

 4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія, ентальпія газу.

 5. Другий закон термодинаміки.

 6. Прямі і зворотні цикли, термічний к.к.д., цикл Карно.

 7. Робочі процеси теплових двигунів, цикл Ренкіна.

 8. Водяна пара, рівняння її стану. PV, TS- діаграми водяної пари.

 9. Вологе повітря, параметри стану. ID-діаграми вологого повітря.

 10. Одиниці виміру кількості теплової енергії?

 11. Одиниці виміру кількості електричної енергії?

 12. Одиниці виміру потужності?

 13. Що таке теплота пароутворення?

 14. Які види енергії виробляються в ТЕЦ?

 15. Яка розмірність одиниці тиску Паскаль?

 16. Чому дорівнює теплота плавлення льоду?

 17. Теплопровідність. Закон Фур'є, коефіцієнт теплопровідності.

 18. Конвективний теплообмін, рівняння Ньютона, коефіцієнт тепловіддачі.

 19. Теплообмін випромінюванням.

 20. Теплообмінні апарати. Визначення поверхні теплообміну. Тепловий розрахунок.

 21. Яке перетворення енергії відбувається в топках котлів чи печах, що спалюють паливо?

 22. Схема котельної установки.

 23. Парові та водогрійні котли: класифікація, принцип дії.

 24. Тепловий баланс. ККД котла.

 25. Які хімічні елементи окислюються в результаті згоряння палива?

 26. Який фізичний зміст коефіцієнту корисної дії двигуна?

 27. Яке призначення димових труб котелень чи електростанцій?

 28. Які чинники визначають висоту димової труби?

 29. Які енергетичні перетворення відбуваються в паровій турбіні чи машині?

 30. Які хімічні сполуки можуть бути в складі природної води?

 31. Що необхідно зробити з водою щоб видалити розчинені в ній гази?

 32. Навіщо нагрівати мазут до того, як його спалити?

 33. З якою метою на парових котлах чи в посудинах, що працюють під тиском, встановлюють запобіжні клапани?

 34. Як працює опалювальна батарея в житлових приміщеннях?

 35. Порівняти паливо, мазут і природний газ з точки зору простоти їх використання?

 36. Чого більше необхідно витратити – соломи чи вугілля для нагрівання однакової кількості води?

 37. Як залежить від тиску води її температура кипіння?

 38. Чи різняться між собою кількості теплоти, необхідні для нагрівання на однакову температуру 1 кг води і 1 кг повітря?

 39. Навіщо необхідний редуктор на газовому балоні при використанні газу в газових плитах?

 40. Теплові електроцентралі. Схеми. Показники ефективності.

 41. Котельні. Класифікація, основне та допоміжне обладнання.

 42. Схема водогрійної котельні.

 43. Схема парової котельні.

 44. Схема котельні з паровими та водогрійними котлами.

Критерії оцінювання знань

вступників на навчання за ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.050601 «Теплоенергетика» з дисциплін фахового вступного випробування,що проводиться у формі іспиту


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати отримані знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за обсягом і якістю виконаного завдання.

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється від 0 до 20 балів.

20 балів виставляється вступнику, який продемонстрував всебічне, систематичне та глибоке знання програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та ознайомився із додатковою літературою, рекомендованою програмою.

Крім того, вступник повинен осягнути взаємозв’язок основних фахових понять спеціальності та їх значення для отримуваної спеціальності, проявити творчі здібності в розумінні, викладенні та використанні програмного матеріалу.

15 балів виставляється вступнику, який продемонстрував повне знання програмного матеріалу, успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою.

Крім того, вступник повинен показати систематичний характер знань, вміння до їх самостійного поповнення і оновлення в ході подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

10 балів виставляється вступнику, який проявив знання основного програмного матеріалу в об’ємі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою та знає основну рекомендовану літературу.

У відповіді на іспиті та при виконанні завдань вступник допускає помилки, але володіє необхідними знаннями для виправлення цих помилок під керівництвом викладача.

5 балів виставляється вступнику, який виявив прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Вступник не може продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності по закінченню вузу без додаткових занять з дисципліни.

0 балів виставляється вступнику, який не показав знань з основного програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Вступник не може продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності по закінченню вузу без додаткових занять з дисципліни.

Вступники, які сумарно набрали менше 25 балів, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються


Голова фахової атестаційної комісії М.О. Масліков

^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР бакалавра на основі ОКР бакалавра/спеціаліста
за напрямом 6.050601 «Теплоенергетика» з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 роціМета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування. Знання оцінюються за якістю даних відповідей.

Фахове вступне випробування оцінюється рівнем знань: «високий», «достатній», «недостатній».

 • Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

 • Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

 • Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії М.О. Масліков


Література


Основна

1. Теплотехніка /за ред. О.Ф.Буляндри і Б.Х.Драганова/ К. Вища школа, 1998.

2. Маляренко В.А., Цвєтков В.В. Загальна теплотехніка. К.: НМК ВО, 1993.

3. Гусев В.М., Ковалев М.И., Попов В.П., Потрошков В.А. Теплотехника, отопление, и кондиционирование воздуха. Л.: Стройиздат, 1981.

Додаткова

1. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. М.: Госэнергоиздат, 1975.

2. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. М.: Госэнергоиздат, 1978.

3. Вукалович М.П., Новиков И.И. Техническая термодинамика. М.:Госэнергоиздат, 1978.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 0-20350166
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20437
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій Затверджую
move to 1192-20450
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20467
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20431
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20436
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20432
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20435
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20434
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20466
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20465
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи