Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Скачати 219.49 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Дата30.07.2012
Розмір219.49 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор _________________ С.В. Іванов

28 листопада 2011 р.


ПРОГРАМАфахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.05060101 «Теплоенергетика»
Схвалено на засіданні кафедри теплоенергетики та холодильної техніки.

Протокол № 5 від 14 листопада 2011р.

Завідувач кафедри ___________ М.О.Прядко


Схвалено Вченою радою факультету енергетики і енергоменеджменту.

Протокол № 4 від 24 листопада 2011р.

Голова Вченої ради факультету,

декан М.О.МасліковКиїв – 2011

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

Розділ 1. Теплотехнологічні процеси та установки

Варіанти конструктивних рішень рекуперативних теплообмінних апаратів ( ТА) безперервної дії. Способи компенсації термічних напружень в ТА. Способи інтенсифікації теплообміну в проточних частинах ТА .

Теплові конструктивні та перевірні розрахунки ТА. Температурний напір при змішаних схемах руху теплоносіїв. Ефективність ТА. Суть „Е – NTU” методу перевірного позрахунку ТА.

ТА з оребреною поверхнею теплообміну. Параметри оребрення. Ефективність ребра. Приведені до оребреної стінки коефіцієнти тепловіддачі та теплопередачі. Розрахунок поверхні теплообміну ТА з оребреними теплообмінними елементами.

Рекуперативні теплообмінні апарати періодичної дії. Розрахунок часу нагрівання води в акумуляторах тепла при паровому та водяному нагрівних теплоносіях. Витрата пари на ТА періодичної дії з паровим теплоносієм.

Регенератори. Схеми регенераторів з нерухомою та рухомою насадками. Температурні графіки зміни температур теплоносії та насадки. Розрахунок маси насадки регенератора з нерухомою насадкою.

Теплообмінні апарати змішування типу „газ-рідина”. Графічне зображення процесів зміни параметрів повітря та води в і – d діаграмі вологого повітря за умови проти- та прямотечії теплоносіїв при початковій температурі води менше точки роси та вище точки мокрого термометра.

Температурний напір в теплообмінних апаратах змішування. Розрахунок об”єму безнасадного скрубера для охолодження газу водою.

Варіанти конструктивних рішень випарних апаратів ( ВА) різних гідравлічних схем. Матеріальний та тепловий баланси випарного апарата. Залежність швидкості циркуляції від п”єзометричного рівня та температурного напору у ВА з природньою циркуляцією розчину. Особливості тепловіддачі при кипінні розчину в трубах. Гідродинамічна температурна депресія. Тепловий конструктивний розрахунок ВА при оптимальному п”єзометричному рівні.

Випарні установки різних технологічних схем. Визначення кількості випареної вологи, витрати пари на ВУ через відбори пари, величини виходу пари на конденсатор для досягнення заданої концентрації розчину. Методи розподілу корисної різниці температур.

Випарні установки з термокомпресорами, доцільність їх застосування. Характеристики пароструминних компресорів, місце пароструминного компресора в схемі випарної установки. Визначення кількості випареної вологи на ВУ та витрати пари на пароструминний компресор.

Конденсаторні установки. Визначення кількості води на конденсатор змішування, потужності вакуум-насоса. Висота барометричної труби. Визначення геометричних розмірів конденсатора змішування зі сегментними полицями.

Розділ 2. Нагнітачі та теплові двигуни

Термодинамічні та гідродинамічні процеси в робочих елементах насосів, вентиляторів , компресорів, двигунів внутрішнього згорання, парових турбін.

Рівняння Ейлера для повного напору відцентрового насоса. Роль кута нахилу лопаті у співвідношення статичної та динамічної складових напору. Ідеальні та реальні характеристики насосу. Методи запобігання кавітації, необхідний підпор перед насосом.

Робота насоса на систему. Визначення робочої точки системи. Робоче поле насосу, підбур насосу на задані параметри мережі. Метод параболи обрізки, метод подібних режимів. Послідовна та паралельна робота насосів.

Димососи та вентилятори. Конструкції та класифікація вентиляторів. Основні аеродинамічні схеми робочих коліс. Методика підбору вентиляторів.

Поршневі компресори. Термодинамічний аналіз процесів стискання. Визначення ідеальних та реальних величин роботи та кінцевих параметрів стискання. Ідеальна та реальна індикарорна діаграма. Коефіцієнт подачі, потужність компресора. Багатоступеневі поршневі машини. Ентальпійний метод розрахунку потужності та кінцевих параметрів.

Двигуни внутрішнього згорання. ( ДВЗ) Аналіз термодинамічних циклів ДВЗ. Карбюраторні ДВЗ, дизельні ДВЗ, аналіз систем, що визначають особливості їх роботи.

Парові турбіни. Аналіз процесів в робочій ступені активної та реактивної турбіни на базі векторних трикутників швидкостей. Термодинамічні основи паросилової установки на базі парових турбін. Конструктивне оформлення активних та реактивних турбін. Визначення ККД турбін.

Промислові парові турбіни. Технологічні схеми парових турбін типу „К” та „П”, „Т”, „ПТ”.”Р”. „ПР”. Енергетичні рівняння, термодинаміка процесу.

Розділ 3. Джерела теплопостачання промислових підприємств

Конденсаційна електрична станція (КЕС). Принципова теплотехнологічна схема. Термодинамічні основи циклу КЕС, термічний ККД циклу КЕС. Рівняння паливно-енергетичного балансу КЕС, поняття електричного ККД, параметри енергоносіїв. Аналіз технічних рішень по підвищенню термодинамічної ефективності КЕС. Роль початкових параметрів, проміжного перегріву пари, регенерації теплоти в системі регенеративних відборів пари з турбіни на енергетичні показники роботи КЕС.

Розрахунок теплової схеми ТЕС. Технікоекономічні показники роботи КЕС на вироблену та відпущену електроенергію.

Теплоенергоцентраль (ТЕЦ). Принципова енерготехнологічна схема, система паливно-енергетичних рівнянь ТЕЦ, питома витрата палива на відпуск теплової та електричної енергії. ККД ТЕЦ для вироблення теплоти та електроенергії. Система відпуску теплоти від ТЕЦ у вигляді пари. Поняття енергетичних втрат в системі ТЕЦ – явні та приховані.

Газотурбінна електрична станція ( ГТУ) . Принципова схема ГТУ зі згорянням при р = const. Термодинамічні основи ГТУ, поняття ККД та ККР . Роль початкових параметрів, регенеративного підігріву повітря, ступеневого підведення та відведення теплоти. Техніко-економічні аспекти, сфери та варіанти застосування ГТУ в промисловій теплоенергетиці.

Парогазові електричні станції (ПГУ). Термодинамічні передумови створення ПГУ. Варіанти об’єднання паросилової установки (ПСУ) та ГТУ та реалізації „бінарного” циклу. Принципові схеми ПГУ зі змішуванням та без змішування робочих тіл ПСУ та ГТУ.

Розділ 4. Котельні установки

Класифікація парогенераторів Схеми жаротрубних, газотрубних, горизонтально і вертикально водотрубних котлів, принцип їх роботи. Екранування топок і його призначення. Циркуляція води в парогенераторах різних типів. Загальні тенденції удосконалення конструкцій водотрубних котлів з натуральною циркуляцією.

Підготовка живильної води. Очищення води методом іонного обміну. Na-катіонування, NH3-катіонування, Н2-катіонування, аніонування води, нейтралізація, підлужнення.

Водний режим парового котла і якість пари, сепарація пари. Призначення воднохімічного режиму парогенераторів. Норми якості живильної води, котлової води і пари для парогенераторів низького і середнього тисків. Вимоги до якості котлової води. Водний режим парових котлів низького і середнього тисків. Фосфатування води. Безперервна і періодична продувка котла.

Основні відомості про паливо. Технічні характеристики палива. Теплота згоряння та приведені характеристики. Горіння палива Реакції горіння. Теоретичний об’єм повітря, необхідний для горіння. Теоретичний об’єм продуктів горіння. Коефіцієнт надміру повітря. Дійсні об’єми повітря і продуктів горіння. Ентальпія повітря і продуктів горіння.

Рівняння теплового балансу котла. ККД парогенератора брутто, визначення ККД за прямим і зворотним балансом. ККД нетто котельної установки. Визначення витрати палива. Шляхи підвищення ККД

Теплообмін в елементах парогенератора. Теоретична температура горіння палива. Температура димових газів на виході із топки. Застосування теорії подібності для розрахунку теплообміну в топці. Умови стійкого горіння палива. Допустимі значення температури газів на виході із топки.

Основні рівняння для розрахунку конвективних поверхонь нагріву: теплового балансу і теплопередачі. Коефіцієнт теплопередачі і його визначення. Коефіцієнт теплопередачі конвекцією і випромінюванням. Температурний напір. Методика повіркового і проектного розрахунку конвективних поверхонь нагріву.

Гідродинаміка пароводяного тракту Принципові схеми організації руху води і пароводяної суміші в елементах парових котлів: парогенератори з натуральною і примусовою циркуляцією і прямотокові.

Режими руху двофазного потоку в вертикальних і горизонтальних трубах. Основні характеристики двофазного потоку. Гідравлічний опір руху двофазного потоку в трубах.

Циркуляційний контур з натуральною циркуляцією і його основні елементи. Види циркуляційних контурів. Кратність циркуляції. Економайзерна дільниця та її визначення. Рушійний і корисний напір циркуляційного контуру.

Повна циркуляційна характеристика кип'ятильної труби. Причини порушення циркуляції. Перевірка надійності циркуляційного контуру на явище застою, вільного рівня і перекидання циркуляції.

Розділ 5. Теплові мережі

Теплове навантаження опалення, вентиляції та ГВП.

Річні витрати теплоти в системах теплопостачання. Графіки залежностей теплових навантажень від температури зовнішнього повітря. Графіки тривалості теплових навантажень від температури зовнішнього повітря. Інтегральний графік теплових навантажень системи теплопостачання.

Методи регулювання центрального теплопостачання. Залежні та незалежні системи теплопостачання. Сумісне паралельне включення на тепловому пункті опалення та ГВП. Сумісне змішане включення на тепловому пункті опалення та ГВП. Сумісне двоступеневе послідовне включення на тепловому пункті опалення та ГВП. Сумісне включення на тепловому пункті відкритої системи теплопостачання опалення та ГВП по принципу незалежного регулювання. Сумісне включення на тепловому пункті відкритої системи теплопостачання опалення та ГВП по принципу зв’язаного регулювання.

Акумулювання теплоти у відкритих системах теплопостачання.

Принципова схема підготовки теплоносія на ТЕЦ. Система теплопостачання з однотрубною транспортною і двотрубними розподільчими мережами.

Регулювання теплових навантажень у водяних системах теплопостачання. Характеристичне рівняння теплообмінного апарата. Коефіцієнт ефективності теплообмінників систем теплопостачання. Кількісне та якісне регулювання по навантаженню опалення. „Опалювальний” температурний графік. Якісне регулювання по навантаженню опалення, „Опалювально-побутовий” температурний графік. Якісне регулювання закритих систем теплопостачання по сумісному навантаженню опалення та ГВП. „Підвищений” температурний графік. Якісне регулювання відкритих систем теплопостачання по сумісному навантаженню опалення та ГВП. „Скорегований” температурний графік.

Гідравлічний розрахунок теплових мереж. Розрахунок потокорозподілу в кільцевій тепловій мережі. Гідравлічна стійкість теплових мереж. П’єзометричний графік теплової мережі, його побудова. Основні вимоги до режиму тисків ( динамічного та статичного) в тепловій мережі. Вплив режиму тисків в тепловій мережі на схеми теплових пунктів. Гідравлічний режим закритих систем теплопостачання.

перелік питань для підготовки до випробовування

 1. Варіанти конструктивних рішень рекуперативних теплообмінних апаратів (ТА) безперервної дії. Способи компенсації термічних напружень в ТА.

 2. Способи інтенсифікації теплообміну в проточних частинах ТА.

 3. Теплові конструктивні та перевірні розрахунки ТА. Температурний напір при змішаних схемах руху теплоносіїв.

 4. Ефективність ТА. Суть „Е – NTU” методу перевірного позрахунку ТА.

 5. ТА з оребреною поверхнею теплообміну. Параметри оребрення. Ефективність ребра. Приведені до оребреної стінки коефіцієнти тепловіддачі та теплопередачі.

 6. Розрахунок поверхні теплообміну ТА з оребреними теплообмінними елементами.

 7. Рекуперативні теплообмінні апарати періодичної дії. Розрахунок часу нагрівання води в акумуляторах тепла при паровому та водяному нагрівних теплоносіях. Витрата пари на ТА періодичної дії з паровим теплоносієм.

 8. Регенератори. Схеми регенераторів з нерухомою та рухомою насадками. Температурні графіки зміни температур теплоносії та насадки. Розрахунок маси насадки регенератора з нерухомою насадкою.

 9. Теплообмінні апарати змішування типу „газ-рідина”. Графічне зображення процесів зміни параметрів повітря та води в і – d діаграмі вологого повітря за умови проти- та прямотечії теплоносіїв при початковій температурі води менше точки роси та вище точки мокрого термометра.

 10. Температурний напір в теплообмінних апаратах змішування. Розрахунок об”єму безнасадного скрубера для охолодження газу водою.

 11. Варіанти конструктивних рішень випарних апаратів (ВА) різних гідравлічних схем. Матеріальний та тепловий баланси випарного апарата.

 12. Залежність швидкості циркуляції від п”єзометричного рівня та температурного напору у ВА з природньою циркуляцією розчину. Особливості тепловіддачі при кипінні розчину в трубах. Гідродинамічна температурна депресія.

 13. Тепловий конструктивний розрахунок ВА при оптимальному п”єзометричному рівні.

 14. Випарні установки різних технологічних схем.

 15. Визначення кількості випареної вологи, витрати пари на ВУ через відбори пари, величини виходу пари на конденсатор для досягнення заданої концентрації розчину. Методи розподілу корисної різниці температур.

 16. Випарні установки з термокомпресорами, доцільність їх застосування.

 17. Характеристики пароструминних компресорів, місце пароструминного компресора в схемі випарної установки. Визначення кількості випареної вологи на ВУ та витрати пари на пароструминний компресор.

 18. Конденсаторні установки. Визначення кількості води на конденсатор змішування, потужності вакуум-насоса. Висота барометричної труби. Визначення геометричних розмірів конденсатора змішування зі сегментними полицями.

 19. Термодинамічні та гідродинамічні процеси в робочих елементах насосів, вентиляторів , компресорів, двигунів внутрішнього згорання, парових турбін.

 20. Рівняння Ейлера для повного напору відцентрового насоса. Роль кута нахилу лопаті у співвідношення статичної та динамічної складових напору.

 21. Ідеальні та реальні характеристики насосу. Методи запобігання кавітації, необхідний підпор перед насосом.

 22. Робота насоса на систему. Визначення робочої точки системи.

 23. Робоче поле насосу, підбір насосу на задані параметри мережі. Метод параболи обрізки, метод подібних режимів.

 24. Послідовна та паралельна робота насосів.

 25. Димососи та вентилятори. Конструкції та класифікація вентиляторів. Основні аеродинамічні схеми робочих коліс. Методика підбору вентиляторів.

 26. Поршневі компресори. Термодинамічний аналіз процусів стискання. Визначення ідеальних та реальних величин роботи та кінцевих параметрів стискання. Ідеальна та реальна індикаторна діаграма.

 27. Коефіцієнт подачі, потужність компресора.

 28. Багатоступеневі поршневі машини.

 29. Ентальпійний метод розрахунку потужності та кінцевих параметрів.

 30. Двигуни внутрішнього згорання. ( ДВЗ) Аналіз термодинамічних циклів ДВЗ.

 31. Карбюраторні ДВЗ, дизельні ДВЗ, аналіз систем, що визначають особливості їх роботи.

 32. Парові турбіни. Аналіз процесів в робочій ступені активної та реактивної турбіни на базі векторних трикутників швидкостей.

 33. Термодинамічні основи паросилової установки на базі парових турбін. Конструктивне оформлення активних та реактивних турбін. Визначення ККД турбін.

 34. Промислові парові турбіни. Технологічні схеми парових турбін типу „К” та „П”, „Т”, „ПТ”.”Р”. „ПР”. Енергетичні рівняння, термодинаміка процесу.

 35. Конденсаційна електрична станція (КЕС). Принципова теплотехнологічна схема. Термодинамічні основи циклу КЕС, термічний ККД циклу КЕС. Рівняння паливно-енергетичного балансу КЕС, поняття електричного ККД, параметри енергоносіїв.

 36. Аналіз технічних рішень по підвищенню термодинамічної ефективності КЕС. Роль початкових параметрів, проміжного перегріву пари, регенерації теплоти в системі регенеративних віборів пари з турбіни на енергетичні показники роботи КЕС.

 37. Розрахунок теплової схеми ТЕС. Техніко-економічні показники роботи КЕС на вироблену та відпущену електроенергію.

 38. Теплоенергоцентраль (ТЕЦ). Принципова енерготехнологічна схема, система паливно-енергетичних рівнянь ТЕЦ, питома витрата палива на відпуск теплової та електричної енергії. ККД ТЕЦ для вироблення теплоти та електроенергії.

 39. Система відпуску теплоти від ТЕЦ у вигляді пари. Поняття енергетичних втрат в системі ТЕЦ – явні та приховані.

 40. Газотурбінна електрична станція (ГТУ). Принципова схема ГТУ зі згорянням при р = const. Термодинамічні основи ГТУ, поняття ККД та ККР. Роль початкових параметрів, регенеративного підігріву повітря, ступеневого підведення та відведення теплоти.

 41. Техніко-економічні аспекти, сфери та варіанти застосування ГТУ в промисловій теплоенергетиці.

 42. Парогазові електричні станції (ПГУ). Термодинамічні передумови створення ПГУ. Варіанти об”єднання паросилової установки (ПСУ) та ГТУ та реалізації „бінарного” циклу. Принципові схеми ПГУ зі змішуванням та без змішування робочих тіл ПСУ та ГТУ.

 43. Класифікація парогенераторів Схеми жаротрубних, газотрубних, горизонтально і вертикально водотрубних котлів, принцип їх роботи.

 44. Екранування топок і його призначення. Циркуляція води в парогенераторах різних типів. Загальні тенденції удосконалення конструкцій водотрубних котлів з натуральною циркуляцією.

 45. Підготовка живильної води. Очищення води методом іонного обміну. Na-катіонування, NH3-катіонування, Н2-катіонування, аніонування води, нейтралізація, підлужнення.

 46. Водний режим парового котла і якість пари, сепарація пари. Призначення воднохімічного режиму парогенераторів. Норми якості живильної води, котлової води і пари для парогенераторів низького і середнього тисків.

 47. Вимоги до якості котлової води. Водний режим парових котлів низького і середнього тисків. Фосфатування води. Безперервна і періодична продувка котла.

 48. Основні відомості про паливо. Технічні характеристики палива. Теплота згоряння та приведені характеристики.

 49. Горіння палива Реакції горіння. Теоретичний об’єм повітря, необхідний для горіння. Теоретичний об’єм продуктів горіння. Коефіцієнт надміру повітря. Дійсні об’єми повітря і продуктів горіння.Ентальпія повітря і продуктів горіння.

 50. Рівняння теплового балансу котла. ККД парогенератора брутто, визначення ККД за прямим і зворотним балансом. ККД нетто котельної установки. Визначення витрати палива. Шляхи підвищення ККД.

 51. Теплообмін в елементах парогенератора. Теоретична температура горіння палива. Температура димових газів на виході із топки. Застосування теорії подібності для розрахунку теплообміну в топці.

 52. Умови стійкого горіння палива. Допустимі значення температури газів на виході із топки.

 53. Основні рівняння для розрахунку конвективних поверхонь нагріву парового котла: теплового балансу і теплопередачі. Коефіцієнт теплопередачі і його визначення. Коефіцієнт теплопередачі конвекцією і випромінюванням. Температурний напір.

 54. Методика повіркового і проектного розрахунку конвективних поверхонь нагріву парогенератора.

 55. Гідродинаміка пароводяного тракту Принципові схеми організації руху води і пароводяної суміші в елементах парових котлів: парогенератори з натуральною і примусовою циркуляцією і прямотокові.

 56. Режими руху двофазного потоку в вертикальних і горизонтальних трубах парових котлів. Основні характеристики двофазного потоку. Гідравлічний опір руху двофазного потоку в трубах.

 57. Циркуляційний контур з натуральною циркуляцією і його основні елементи. Види циркуляційних контурів. Кратність циркуляції. Економайзерна дільниця та її визначення. Рушійний і корисний напір циркуляційного контуру.

 58. Повна циркуляційна характеристика кип'ятильної труби. Причини порушення циркуляції. Перевірка надійності циркуляційного контуру на явище застою, вільного рівня і перекидання циркуляції.

 59. Теплове навантаження опалення, вентиляції та ГВП.

 60. Річні витрати теплоти в системах теплопостачання. Графіки залежностей теплових навантажень від температури зовнішнього повітря. Графіки тривалості теплових навантажень від температури зовнішнього повітря. Інтегральний графік теплових навантажень системи теплопостачання.

 61. Методи регулювання центрального теплопостачання. Залежні та незалежні системи теплопостачання. Сумісне паралельне включення на тепловому пункті опалення та ГВП. Сумісне змішане включення на тепловому пункті опалення та ГВП. Сумісне двоступеневе послідовне включення на тепловому пункті опалення та ГВП. Сумісне включення на тепловому пункті відкритої системи теплопостачання опалення та ГВП по принципу незалежного регулювання. Сумісне включення на тепловому пункті відкритої системи теплопостачання опалення та ГВП по принципу зв”язаного регулювання.

 62. Акумулювання теплоти у відкритих системах теплопостачання.

 63. Принципова схема підготовки теплоносія на ТЕЦ. Система теплопостачання з однотрубною транспортною і двотрубними розподільчими мережами.

 64. Регулювання теплових навантажень у водяних системах теплопостачання. Характеристичне рівняння теплообмінного апарата. Коефіцієнт ефективності теплообмінників систем теплопостачання.

 65. Кількісне та якісне регулювання по навантаженню опалення. „Опалювальний” температурний графік. Якісне регулювання по навантаженню опалення , „Опалювально-побутовий” температурний графік. Якісне регулювання закритих систем теплопостачання по сумісному навантаженню опалення та ГВП. „Підвищений” температурний графік. Якісне регулювання відкритих систем теплопостачання по сумісному навантаженню опалення та ГВП. „Скорегований” температурний графік.

 66. Гідравлічний розрахунок теплових мереж. Розрахунок потокорозподілу в кільцевій тепловій мережі. Гідравлічна стійкість теплових мереж.

 67. П”єзометричний графік теплової мережі, його побудова. Основні вимоги до режиму тисків (динамічного та статичного) в тепловій мережі.

 68. Вплив режиму тисків в тепловій мережі на схеми теплових пунктів. Гідравлічний режим закритих систем теплопостачання.

^ Критерії оцінювання знань

вступників на навчання за ОКР магістра на основі ОКР бакалавра/спеціаліста за спеціальністю 8.05060101 «Теплоенергетика» з дисциплін фахового вступного випробування


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за обсягом і якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі частини завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Окремі складові завдання ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

Оцінка 10 бал виставляється студенту, коли він має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

Оцінка 30 бали виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Оцінка 50 бали виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Оцінка 60 бали виставляється студенту, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки.

^ Оцінка 65 балів виставляється студенту тоді, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень

^ Оцінка 70 балів виставляється студенту тоді, коли він знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

^ Оцінка 75 балів виставляється студенту тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь студента має деякі незначні неточності.

^ Оцінка 80 балів виставляється студенту тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. відповідь студента повно і логічна. У відповіді студента повинні відчуватися необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

^ Оцінка 85 балів виставляється студенту тоді, коли він вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді студента відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

^ Оцінка 90 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

^ Оцінка 95 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді студента повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

^ Оцінка 100 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються


Голова фахової атестаційної комісії В.П. Петренко

^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР магістра на основі ОКР бакалавра/спеціаліста
за спеціальністю 8.05060101 «Теплоенергетика» з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 роціМета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування. Знання оцінюються за якістю даних відповідей.

Фахове вступне випробування оцінюється рівнем знань: «високий», «достатній», «недостатній».

 • Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

 • Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

 • Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії В.П. Петренко


Література

До розділу 1.

Основна

1. Бакластов А.М., Горбенко В.А. и др. Промышленные тепломассообменные процессы и установки. - М.: Энергоатомиздат, 1986, 328 с.

2. Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки. - М.: Энергия, 1972, 319 с.

3. Ильченко О.Т. и др. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. - Х.: Вища школа, Изд-во при Харьковском ун-те, 1985, 384 с.

Додаткова

 1. Справочник по теплообменникам: В 2 т. Т. 1/ С 74 Пер. с англ., под ред. Б.С. Петухова, В.К.Шикова. - Энергоатомиздат, 1987. - 560 с.: ил.

 2. Чернобильський Й.І. Випарні установки. - К.: Вища школа, 1970. 244 с.


До розділу 2.

Основна

1.Нигматуллин И.Н., Тепловые двигатели. – М.:Энергия, 1974. – 280 с

2.Черкасский В.М.Насосы, вентилятори, компрессори. – М.: Энергия, 1984. – 416 с.

Додаткова

1. Шлипченко З.С. Насосы, компрессоры, вентиляторы. – К.:Техника, 1976. – 368 с.

2. Щеголев А.В. Паровые турбины. – М.:Энергия, 1967. – 368 с.

До розділу 3.

1 Соколов Ю.П. Промышленные тепловые электростанции. – М.:Энергия, 1979. – 296.

2.Стерман Л.С.,Тевлин С.А., Шарков А.Т. Тепловые и атомные электростанции. – М.:Энергоиздат, 1982.

3.Бузников Е.Ф. и др. Производственные отопительные котельные. – М.: Энергия, 1979. – 246с.

До розділу 4.

1.Частухин В.И. Тепловой расчет промышленных парогенераторов. – К.: Вища школа, 1980.ст.182.

2. Частухин В.И. Лабутин А.А. Промышленные котлоагрегаты. – К.:"ВИПОЛ", 1993. стр.365

До розділу 5.

Основна

1.М.О.Прядко, В.І.Павелко, С.М.Василенко Теплові мережі. – Навчальний посібник/ за ред.. М.О.Прядка. –К.: Алера, 2005. – 227 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 0-20350166
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20433
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20436
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20425
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій Затверджую
move to 1192-20450
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20437
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20465
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20466
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20467
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20426
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20435
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи