Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Скачати 145.36 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Дата30.07.2012
Розмір145.36 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії НУХТ, ректор _________________ С.В. Іванов

27 лютого 2012 р.


ПРОГРАМАфахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050604 «Холодильні машини і установки»Схвалено на засіданні кафедри теплоенергетики та холодильної техніки.

Протокол № 14 від 16 лютого 2012р.

Завідувач кафедри ___________ М.О.Прядко

Схвалено Вченою радою факультету енергетики і енергоменеджменту.

Протокол № 7 від 20 лютого 2012р.

Голова Вченої ради факультету,


декан М.О.МасліковКиїв – 2012

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

Фахові дисципліни

1. Теоретичні основи холодильної техніки.

1. Теплота і робота – дві форми енергії. Робоче тіло.

2. Термодинамічний стан, процес і система. Рівняння стану. Ідеальний газ, рівняння його стану. Суміші газів.

3. Теплоємкість.

4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія, ентальпія газу.

5. Другий закон термодинаміки. Прямі і зворотні цикли, термічний к.к.д., цикл Карно. Ентропія газу. Термодинамічні процеси. Робочі процеси теплових двигунів, цикл Ренкіна.

6. Водяна пара, рівняння її стану. PV, TS- діаграми водяної пари. Витікання і дроселювання газів і парів.

7. Вологе повітря, параметри стану. ID-діаграми вологого повітря.

^ 2. Холодильні машини

 1. Теплофізичні, хімічні та фізико-хімічні властивості, фізіологічні властивості робочих речовин.

 2. Цикли і схеми одноступеневих парокомпресійних холодильних машин. Тепловий розрахунок холодильних машин.

 3. Цикли і схеми багатоступеневих парокомпресійних холодильних машин. Тепловий розрахунок холодильних машин.

 4. Каскадні холодильні машини.

 5. Холодильні компресори об’ємного принципу дії.

 6. Дійсні робочі процеси поршневого компресора. Індикаторні діаграми. Об’ємні та енергетичні коефіцієнти поршневого компресора.

 7. Класифікація холодильних поршневих компресорів та їх конструкція.

 8. Гвинтові компресори. Класифікація. Принцип дії. Об’ємні та енергетичні характеристики.

 9. Ротаційні компресори. Класифікація. Принцип дії. Теоретичний та дійсний процеси роботи ротаційних компресорі. Об’ємні та енергетичні коефіцієнти.

 10. Компресори динамічного принципу дії. Класифікація, конструкція.

 11. Методи регулювання продуктивності компресорів, їх характеристики.

 12. Конденсатори холодильних машин. Класифікація. Розрахунок конденсаторів.

 13. Випарники. Призначення та класифікація. Розрахунок випарників.

 14. Допоміжна апаратура. Роль допоміжної апаратури в підвищенні ефективності роботи холодильних машин.

 15. Класифікація газових холодильних машин.

 16. Обладнання газових холодильних машин.

 17. Схема та принцип дії пароежекторної холодильної машини (ПЕХМ).

 18. Робочі схеми та конструкції ПЕХМ.

 19. Схема та принцип дії абсорбційних холодильних машин (АХМ).

 20. Конструкції основних апаратів АХМ.

 21. Аналіз дійсних процесів АХМ. Характеристика та регулювання АХМ.

 22. Компресорні, компресорно-конденсаторні, компресорно-випарні, апаратні агрегати. Агрегатовані комплексні холодильні машини.

 23. Регульовані параметри холодильних машин. Регулювання холодопродуктивності холодильних машин.

^ 3. Холодильні установки

 1. Класифікація холо­дильнх установок за призначенням, продуктивністю, температурним режимом, режимом роботи, видом холодильного агенту, видом охолодження, видом споживаної енергії.

 2. Типи холодильників за призначенням. Особливості кожного з типів. Їх переваги та недоліки.

 3. Основні параметри стану повітряного середовища в охолоджуваному приміщенні. Рівноважні температура та відносна вологість повітря в охолоджуваному приміщенні? За рахунок яких факторів вони встановлюються? Як можна їх змінити?

 4. Схема технологічного процесу. Складання схем технологічного процесу. Таблиця обігу вантажів.

 5. Визначення місткості камер та продуктивності холодильника. Визначення площ допоміжних приміщень холодильника, розміри автомобільних та залізничних платформ, причалів.

 6. Перелічіть основні вимоги, що ставляться до планування холодильних підприємств. Як досягається виконання цих вимог?

 7. Будівельні огородження холодильників. Матеріали та властивості. Застосування.

 8. Тепло- і пароізоляція огорож холодильника. Теплоізоляційні матеріали. Вимоги до ізоляційних конструкцій холодильників.

 9. Зволоження теплоізоляції та будівельних конструкцій. Методи захисту. Відновлення властивостей ізоляційних конструкцій.

 10. Теплонадхоження у приміщення холодильника. Фактори, що впливають на величину теплонадходжень.

 11. Безпосереднє охолодження. Переваги та недоліки.

 12. Охолодження проміжними теплоносіями. Переваги та недоліки. Які вимоги ставляться до рідких проміжних холодоносіїв? Схеми охолодження з рідким проміжним холодоагентом.

 13. Опишіть конструкції камер, що забезпечують рівномірне охолодження (з теплозахисною оболонкою з примусовою циркуляцією повітря, з динамічною ізоляцією, панельна). У чому їх переваги та недоліки?

 14. Які системи розподілення повітря використовуються у камерах з повітряним охолодженням? У чому їх особливості?

 15. Вимоги, що ставляться до схем холодильних установок. Вимоги до схем подачі холодоагенту у випарювальну систему. Безнасосний та насосний способи подавання холодоагенту.

 16. Схеми розморожування інею з поверхонь охолоджувальних батарей.

 17. Вплив домішок до холодильних агентів на роботу холодильної установки. Ознаки наявності домішок. Методи видалення із систем холодильних установок.

 18. Вимоги до розташування обладнання під час проектування машинного відділення.

 19. Для яких потреб використовують водяний та сухий лід? У чому переваги та недоліки льодяних систем охолодження? Процеси заготовлення та вироблення штучного водяного льоду та сухого льоду.

 20. Холодильний транспорт. Види холодильного транспорту.

 21. Показники режиму роботи холодильної установки. Що таке оптимальний режим роботи холодильної установки?

 22. Техніко-економічні показники ефективності роботи холодильної установки.

^ 4. Холодильна технологія

 1. Що таке харчова та енергетична цінність харчового продукту? Назвіть складові харчових продуктів, опишіть основні властивості кожної з них.

 2. Теплофізичні характеристики харчових продуктів. Їх значення та вплив на холодильне оброблення.

 3. Мікроорганізми та фактори, що впливають на їх життєдіяльність. Як впливає інтенсивність життєдіяльності мікроорганізмів на процеси, що відбуваються у продуктах? Якими способами можна послабити вплив мікроорганізмів на продукт?

 4. Охолодне середовище. У чому полягає різниця між охолодним середовищем, холодоагентом та холодоносієм? Типи охолодних середовищ, що використовуються у харчовій промисловості. Переваги та недоліки кожного типу.

 5. Методи охолодження, що використовують у харчовій промисловості. Переваги та недоліки кожного методу.

 6. Розрахунки температур продукту в процесі охолодження та тривалості його охолодження до заданої температури графічним методом. Розрахунки витрати теплоти, відведеної для охолодження продукту.

 7. Заморожування. Переваги та недоліки заморожування порівняно з охолодженням. Кріоскопічна температура. У яких межах можуть коливатися її значення для харчових продуктів? Зміна теплофізичних характеристики продукту під час заморожування. Середня кінцева температура замерзання.

 8. Що таке евтектична концентрація і кріогідратна точка? Опишіть процеси заморожування розчинів з концентраціями вищими та нижчими за евтектичну у Т–с-діаграмі. Частка вимороженої вологи і її зв’язок з температурою продукту.

 9. Способи заморожування харчових продуктів. Тепловий розрахунок процесів заморожування. Визначення тривалості заморожування.

 10. Швидкість заморожування. ЇЇ вплив на якість продукту після розморожування. Температурні графіки заморожування дистильованої води і розчину. Конструкції і принцип дії швидкоморозильних апаратів.

 11. Граничний термін зберігання продукту. Температурно-вологісний режим зберігання та його складові.

 12. Процес усихання продукції під час зберігання. Які фактори впливають на нього? Розрахунок усушки продукції. Методи зменшення усушки.

 13. Зміни у продуктах тваринного походження під час холодильного зберігання. Автоліз м’яса. Ріниця між парним, задубілим та визрілим м’ясом.

 14. Використання холодильних технологій для зберігання плодоовочевої продукції. Характер змін, що відбуваються у продуктах рослинного походження впродовж зберігання. Що таке процес дихання і як він впливає на якість плодоовочевої продукції? Мета і принципи створення газових середовищ для зберігання продуктів рослинного походження.

перелік питань для підготовки до випробовування

 1. Сформулюйте перший та другий закон термодинаміки. За яким з них працюють холодильні машини?

 2. Зворотний термодинамічний цикл Карно. Дайте характеристику процесів, з яких він складається.

 3. За яким коефіцієнтом оцінюють ефективність роботи холодильної машини? Як він визначається?

 4. Які фазові перетворення речовини можуть бути використані для відведення теплоти від тіла?

 5. Що таке питома теплота випаровування? Яка розмірність цієї величини?

 6. Які одиниці використовуються для вимірювання кількості теплоти, роботи, витрати електроенергії?

 7. Які робочі речовини холодильних машин Ви знаєте? Чим вони відрізняються?

 8. З яких елементів складається парокомпресійна холодильна машина?

 9. Їх призначення?

 10. Які типи компресорів Ви знаєте? Чим вони відрізняються?

 11. Для чого у склад холодильної машини включають конденсатор? Які конденсатори Ви знаєте?

 12. Для чого до складу холодильної машини включають випарники? Які випарники ви знаєте?

 13. Які процеси вібуваються у регулювальному вентилі холодильної машини? Що таке ТРВ?

 14. Що таке “теоретичний описаний об’єм” холодильного компресора?

 15. Для чого використовують цю величину?

 16. Що таке коефіцієнт подавання холодильного компресора? Як він може

 17. бути визначений?

 18. Які зовнішні фактори впливають на роботу холодильної машини? В

 19. чому виражається цей вплив?

 20. Для чого із холодильної машини видаляють повітря? Як це відбувається?

 21. Що таке “гідравлічний удар” у компресорі? Коли він може виникнути?

 22. Як захистити компресор від гідравлічного удару?

 23. Чим викликана необхідність регулювання роботи холодильної

 24. машини? Перерахуйте відомі Вам методи регулювання.

 25. Конденсатори холодильних машин. Класифікація. Розрахунок конденсаторів.

 26. Випарники. Призначення та класифікація. Розрахунок випарників.

 27. Допоміжна апаратура. Роль допоміжної апаратури в підвищенні ефективності роботи холодильних машин.

 28. Класифікація холо­дильнх установок за призначенням, продуктивністю, температурним режимом, режимом роботи, видом холодильного агенту, видом охолодження, видом споживаної енергії.

 29. Типи холодильників за призначенням. Особливості кожного з типів. Їх переваги та недоліки.

 30. Основні параметри стану повітряного середовища в охолоджуваному приміщенні. Рівноважні температура та відносна вологість повітря в охолоджуваному приміщенні? За рахунок яких факторів вони встановлюються? Як можна їх змінити?

 31. Перелічіть основні вимоги, що ставляться до планування холодильних підприємств. Як досягається виконання цих вимог?

 32. Будівельні огородження холодильників. Матеріали та властивості. Застосування.

 33. Тепло- і пароізоляція огорож холодильника. Теплоізоляційні матеріали. Вимоги до ізоляційних конструкцій холодильників.

 34. Теплонадхоження у приміщення холодильника. Фактори, що впливають на величину теплонадходжень.

 35. Безпосереднє охолодження. Переваги та недоліки.

 36. Що таке проміжний холодоносій? Які холодоносії Ви знаєте?

 37. Охолодження проміжними теплоносіями. Переваги та недоліки. Які вимоги ставляться до рідких проміжних холодоносіїв? Схеми охолодження з рідким проміжним холодоагентом.

 38. Чому на теплообмінному обладнанні холодильних камер наморожується іней? Яким чином він впливає на роботу холодильної машини? Як методи його видалення Ви знаєте?

 39. Опишіть конструкції камер, що забезпечують рівномірне охолодження (з теплозахисною оболонкою з примусовою циркуляцією повітря, з динамічною ізоляцією, панельна). У чому їх переваги та недоліки?

 40. Які системи розподілення повітря використовуються у камерах з повітряним охолодженням? У чому їх особливості?

 41. Вплив домішок до холодильних агентів на роботу холодильної установки. Ознаки наявності домішок. Методи видалення із систем холодильних установок.

 42. Вимоги до розташування обладнання під час проектування машинного відділення.

 43. Для яких потреб використовують водяний та сухий лід? У чому переваги та недоліки льодяних систем охолодження? Процеси заготовлення та вироблення штучного водяного льоду та сухого льоду.

 44. Холодильний транспорт. Види холодильного транспорту.

 45. Показники режиму роботи холодильної установки. Що таке оптимальний режим роботи холодильної установки?

 46. Техніко-економічні показники ефективності роботи холодильної установки.

 47. Що таке заморожування продукту? Опишіть відомі Вам методи

заморожування.

 1. Які фактори впливають на швидкість холодильного оброблення продуктів?

 2. Як довго можуть зберігатися охолоджені та заморожені продукти?

 3. Як здійснюють захист камер холодильника від находження теплоти та вологи?

 4. Граничний термін зберігання продукту. Температурно-вологісний режим зберігання та його складові.

 5. Процес усихання продукції під час зберігання. Які фактори впливають на нього? Розрахунок усушки продукції. Методи зменшення усушки.

 6. Зміни у продуктах тваринного походження під час холодильного зберігання. Автоліз м’яса. Ріниця між парним, задубілим та визрілим м’ясом.

 7. Чим відрізняється безпосереднє охолодження камер холодильника від охолодження проміжними теплоносіями?

^ Критерії оцінювання знань

вступників на навчання за ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.050604 «Холодильні машини і установки» з дисциплін фахового вступного випробування,що проводиться у формі іспиту


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати отримані знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за обсягом і якістю виконаного завдання.

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється від 0 до 20 балів.

20 балів виставляється вступнику, який продемонстрував всебічне, систематичне та глибоке знання програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та ознайомився із додатковою літературою, рекомендованою програмою.

Крім того, вступник повинен осягнути взаємозв’язок основних фахових понять спеціальності та їх значення для отримуваної спеціальності, проявити творчі здібності в розумінні, викладенні та використанні програмного матеріалу.

15 балів виставляється вступнику, який продемонстрував повне знання програмного матеріалу, успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою.

Крім того, вступник повинен показати систематичний характер знань, вміння до їх самостійного поповнення і оновлення в ході подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

10 балів виставляється вступнику, який проявив знання основного програмного матеріалу в об’ємі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою та знає основну рекомендовану літературу.

У відповіді на іспиті та при виконанні завдань вступник допускає помилки, але володіє необхідними знаннями для виправлення цих помилок під керівництвом викладача.

5 балів виставляється вступнику, який виявив прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Вступник не може продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності по закінченню вузу без додаткових занять з дисципліни.

0 балів виставляється вступнику, який не показав знань з основного програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Вступник не може продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності по закінченню вузу без додаткових занять з дисципліни.

Вступники, які сумарно набрали менше 25 балів, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються


Голова фахової атестаційної комісії М.О. Масліков

^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР бакалавра на основі ОКР бакалавра/спеціаліста
за напрямом 6.050604 «Холодильні машини і установки» з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 роціМета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування. Знання оцінюються за якістю даних відповідей.

Фахове вступне випробування оцінюється рівнем знань: «високий», «достатній», «недостатній».

 • Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

 • Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

 • Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії М.О. Масліков


Література

Основна

 1. Холодильные машины: Учебник /Под ред. Тимофиевского Л.С. – С-П.: Политехника, 1997.- 992с.

 2. Холодильні установки. Підручник. У 2-х книгах. /І.Г.Чумак, В.П.Чепурненко, С.Ю.Лар'янівський та ін. К.: Либідь, 1995.

 3. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин: Учебное пособие / Под ред. Кошкина Н.Н. – Л.: Машиностроение, 1976.- 464с.

 4. Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов.– М.:Лег. и пищ. пром-сть, 1984.– 240 с.
Додаткова

1. Константинов Л.И., Мельниченко Л.Г. Расчеты холодильных машин и установок. М.: Агропромиздат, 1991.

4. Чумак И.Г., Чепурненко В.П. и др. Холодильные установки. М.: Агропромиздат, 1991.

5. Холодильная техника. Справочник. М.: Пищевая промышленность  Легкая промышленность (т.1. Эксплуатация холодильников, 1977; т.2. Холодильные компрессоры, 1981; т.3. Холодильные машины, 1982).

6.  Курылев Е.С., Герасимов Н.А., Примеры, расчеты и лабораторные работы по холодильным установкам. Л.: Машиностроение, 1971. 276 с.

7. Данилова Г.П. и др. Теплообменные аппараты холодильных установок. М.: Машиностроение, 1975.

8. Холодильные компресоры: Справ. /Под ред. Быкова А.В. – М.: легкая и пищевая промышленность, 1981. – 280 с.

9. Холодильные машины: Справ. /Под ред. Быкова А.В. – М.: легкая и пищевая промышленность, 1982. – 224 с.

10. Бараненко А.В., Куцакова В.Е., Борзенко Е.И., Фролов С.В.. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов: В 3-х ч.– М.: КолосС, ч.1 : 2001.– 136 с.; ч.2: 2003.– 240 с.; ч.3 : 2004.– 249 с.

11. Лашутина Н.Г. Холодильная техника в мясной и молочной промышленности.– М.: Агропромиздат, 1989.– 176 с.

12. Применение холода в пищевой промышленности. Холод в рыбной и пищевой промышленности: Справочник.– М.: Пищ. пром-сть, 1979.

13. Холодильная техника и технология: Учебник / Под ред. А.В. Руцкого. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 286 с.

14. Цуранов О. А., Крысин А. Г. Холодильная техника и технология.–СПб.:Лидер, 2004.– 448с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 0-20350166
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20437
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій Затверджую
move to 1192-20450
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20467
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20431
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20436
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20432
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20435
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20434
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20466
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20465
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи