Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Скачати 225.46 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Дата30.07.2012
Розмір225.46 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор _________________ С.В. Іванов

28 листопада 2011 р.


ПРОГРАМАфахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.05060403 «Холодильні машини і установки»
Схвалено на засіданні кафедри теплоенергетики та холодильної техніки.

Протокол № 5 від 14 листопада 2011р.

Завідувач кафедри ___________ М.О.Прядко


Схвалено Вченою радою факультету енергетики і енергоменеджменту.

Протокол № 4 від 24 листопада 2011р.

Голова Вченої ради факультету,

декан М.О.МасліковКиїв – 2011

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

1. Холодильні машини

Теплофізичні, хімічні та фізико-хімічні властивості, фізіологічні властивості робочих речовин. Вплив властивостей робочих речовин на конструкцію та експлуатаційні показники холодильних машин.

Цикли і схеми одноступеневих парокомпресійних холодильних машин. Тепловий розрахунок холодильних машин.

Цикли і схеми багатоступеневих парокомпресійних холодильних машин. Тепловий розрахунок холодильних машин.

Каскадні холодильні машини. Тепловий розрахунок каскадної холодильної машини.

Холодильні компресори об’ємного принципу дії. Теоретичний об’ємний компресор. Теоретичні процеси в компресорах об’ємного принципу дії під час ізотермічного, ізоентропійного та політропного стиснення ідеальних та реальних речовин.

Дійсні робочі процеси поршневого компресора. Індикаторні діаграми. Об’ємні та енергетичні коефіцієнти поршневого компресора.

Тепловий та конструктивний розрахунок холодильних поршневих компресорів. Класифікація холодильних поршневих компресорів та їх конструкція.

Гвинтові компресори. Класифікація. Принцип дії. Робочі процеси гвинтового компресора. Геометрична степінь стискання. Об’ємні та енергетичні характеристики.

Ротаційні компресори. Класифікація. Принцип дії. Теоретичний та дійсний процеси роботи ротаційних компресорі. Об’ємні та енергетичні коефіцієнти.

Компресори динамічного принципу дії. Класифікація, конструкція.

Рівняння одномірного руху робочої речовини, енергії, стану, робочого процесу, витрати, моментів кількості руху динамічних компресорів.

Термогазодинамічні процеси в елементах ступеня відцентрового компресора. Трикутники швидкостей. Робочий процес ступеня відцентрового компресора в тепловій діаграмі. Втрати в ступені.

Методи регулювання продуктивності компресорів, їх характеристики.

Конденсатори холодильних машин. Класифікація. Тепловий, гідравлічний та конструктивний розрахунки конденсаторів.

Випарники. Призначення та класифікація. Тепловий, гідравлічний та конструктивний розрахунки випарників.

Допоміжна апаратура. Роль допоміжної апаратури в підвищенні ефективності роботи холодильних машин.

Класифікація газових холодильних машин. Дійсні цикли та характеристики газових холодильних машин.

Обладнання газових холодильних машин.

Схема та принцип дії пароежекторної холодильної машини. Дійсні цикли пароежекторної холодильної машини.

Робочі схеми та конструкції ПЕХМ. Тепловий та конструктивний розрахунок основних елементів ПЕХМ.

Схема та принцип дії абсорбційних холодильних машин.

Тепловий розрахунок принципової схеми АХМ аналітичним та графічним методами.

Вплив параметрів зовнішніх джерел на процеси та ефективність абсорбційних холодильних машин.

Абсорбційно-резорбційні та безнасосні холодильні машини періодичної та безперервної дії.

Особливості конструкції та процесів абсорбційних бромистолітієвих ХМ.

Конструкції та особливості розрахунку основних апаратів АХМ.

Аналіз дійсних процесів АХМ. Характеристика та регулювання АХМ.

Компресорні, компресорно-конденсаторні, компресорно-випарні, апаратні агрегати. Агрегатовані комплексні холодильні машини.

Регульовані параметри холодильних машин. Регулювання холодопродуктивності холодильних машин.

Автоматизація роботи випарників та конденсаторів ХМ. Способи захисту ХМ від небезпечних режимів.

2. Холодильні установки

Дайте визначення холодильної установки. Як класифікуються холо­дильні установки за призначенням, продуктивністю, температурним режимом, режимом роботи, видом холодильного агенту, видом охолодження, видом споживаної енергії?

Типи холодильників за призначенням. Особливості кожного з типів. Їх переваги та недоліки.

Основні параметри стану повітряного середовища в охолоджуваному приміщенні. Рівноважні температура та відносна вологість повітря в охолоджуваному приміщенні? За рахунок яких факторів вони встановлюються? Як можна їх змінити?

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), бізнес-проект, технічний проект, робочі креслення. Переваги типового проектування.

Схема технологічного процесу. Складання схем технологічного процесу. Таблиця обігу вантажів.

Визначення місткості камер та продуктивності холодильника. Визначення площ допоміжних приміщень холодильника, розміри автомобільних та залізничних платформ, причалів.

Перелічіть основні вимоги, що ставляться до планування холодильних підприємств. Як досягається виконання цих вимог?

Будівельні огороження холодильників. Матеріали та властивості. Застосування.

Тепло- і пароізоляція огорож холодильника. Теплоізоляційні матеріали. Вимоги до ізоляційних конструкцій холодильників.

Зволоження теплоізоляції та будівельних конструкцій. Методи захисту. Відновлення властивостей ізоляційних конструкцій.

Теплонадхоження у приміщення холодильника. Фактори, що впливають на величину теплонадходжень. Розрахунок теплонадходжень.

Безпосереднє охолодження. Переваги та недоліки.

Охолодження проміжними теплоносіями. Переваги та недоліки. Які вимоги ставляться до рідких проміжних холодоносіїв? Схеми охолодження з рідким проміжним холодоагентом.

Опишіть конструкції камер, що забезпечують рівномірне охолодження (з теплозахисною оболонкою з примусовою циркуляцією повітря, з динамічною ізоляцією, панельна). У чому їх переваги та недоліки?

Які системи розподілення повітря використовуються у камерах з повітряним охолодженням? У чому їх особливості?

Вимоги, що ставляться до схем холодильних установок. Вимоги до схем подачі холодоагенту у випарювальну систему. Безнасосний та насосний способи подавання холодоагенту.

Схеми розморожування інею з поверхонь охолоджувальних батарей.

Вплив домішок до холодильних агентів на роботу холодильної установки. Ознаки наявності домішок. Методи видалення із систем холодильних установок.

Тепловий розрахунок системи охолодження циркуляційної води.

Показники вибирання типу і кількості холодильних машин та іншого обладнання під час проектування холодильної установки.

Вимоги до розташування обладнання під час проектування машинного відділення.

Для яких потреб використовують водяний та сухий лід? У чому переваги та недоліки льодяних систем охолодження? Процеси заготовлення та вироблення штучного водяного льоду та сухого льоду.

Холодильний транспорт. Види холодильного транспорту.

Показники режиму роботи холодильної установки. Що таке оптимальний режим роботи холодильної установки?

Причини та способи усунення відхилення температури кипіння холодоагенту. У чому полягає їх негативний вплив на роботу ХУ?

Техніко-економічні показники ефективності роботи холодильної установки.

Заходи на холодильних установках у разі аварійних ситуацій.

3. Холодильна технологія

Що таке колоїдно-дисперсні системи? Наведіть їх основні особливості порівняно з сумішами та розчинами. Класифікація колоїднодисперсних систем за агрегатним станом дисперсної фази та дисперсійного середовища.

Дифузія. Рушійна сила дифузії. У яких технологічних процесах харчової промисловості використовують дифузію?

Осмос. У яких біологічних та технологічних процесах він спостерігається? Що означає термін “напівпроникна мембрана”?

Теплофізичні характеристики харчових продуктів. Їх значення та вплив на холодильне оброблення.

Які зміни відбуваються з білками та ферментами під час зниження температур? Як вони впливають на процеси у клітинах та тканинах?

Мікроорганізми яких видів розвиваються на харчових продуктах упродовж холодильного оброблення? Як впливає інтенсивність життєдіяльності мікроорганізмів на процеси, що відбуваються у продуктах?

Назвіть фактори, що впливають на життєдіяльність мікроорганізмів. Що таке психрофільні та термофільні мікроорганізми? Опишіть фази розвитку мікроорганізмів.

Охолодне середовище. У чому полягає різниця між охолодним середовищем, холодоагентом та холодоносієм? Типи охолодних середовищ, що використовуються у харчовій промисловості. Переваги та недоліки кожного типу.

Розподіл температури у продукті впродовж охолодження? Розрахунок температури продукту в процесі охолодження та тривалість його охолодження до заданої температури графічним методом.

Особливості охолодження тіл з вологою поверхнею.

Методи охолодження у харчовій промисловості. Переваги та недоліки кожного методу.

Розрахунки витрати теплоти, відведеної для охолодження продукту. Порядок розрахунку камери охолодження.

Заморожування. Переваги та недоліки заморожування порівняно з охолодженням. Кріоскопічна температура. У яких межах можуть коливатися її значення для харчових продуктів?

Визначення евтектичної концентрації і кріогідратної точки. Процеси заморожування розчинів різних концентрацій у Т–s-діаграмі. Частка вимороженої вологи і її зв’язок з температурою продукту.

Зміна теплофізичних характеристики продукту під час заморожування. Середня кінцева температура замерзання.

Способи заморожування харчових продуктів. Тепловий розрахунок процесів заморожування. Визначення часу заморожування.

Швидкість заморожування. ЇЇ вплив на якість продукту після розморожування. Температурні графіки заморожування дистильованої води і розчину.

Конструкції і принцип дії морозильних апаратів. Як впливає швидкість руху повітря на швидкість заморожування. Розрахунок теплового навантаження морозильного апарата.

Переохолодження харчових продуктів. У якому температурному діапазоні воно здійснюється? У чому полягають переваги і недоліки переохолодження порівняно з охолодженням і заморожуванням?

Підморожування харчових продуктів. Які зміни при цьому відбуваються у продукті? У чому полягають переваги і недоліки підморожування порівняно з охолодженням і заморожуванням?

Холодильна технологія продуктів тваринного походження. Зміни у продуктах тваринного походження під час зберігання.

Процес усихання продукції під час зберігання. Які фактори впливають на нього? Розрахунок усушування продукції. Методи зменшення усушки.

Граничний термін зберігання продукту. Температурно-вологісний режим зберігання.

Отеплення і розморожування продуктів. Співвідношення швидкості заморожування та швидкість розморожування продукту. Розрахунок витрати теплоти на розмороження, отеплення.

Холодильна технологія рибної продукції. У чому полягає основна харчова цінність риби та морепродуктів? На які основні групи поділяється риба? Як жирність риби впливає на хід її зберігання?

Холодильна технологія молочних продуктів.

Використання холодильних технологій для зберігання плодоовочевої продукції. Характер змін, що відбуваються у продуктах рослинного походження впродовж зберігання.

Що таке процес дихання і як він впливає на якість плодоовочевої продукції? Мета і принципи створення газових середовищ для зберігання продуктів рослинного походження.

Холодильна технологія пивоваренного виробництва.

Холодильна технологія хлібопекарного виробництва.

Холодильна технологія у кондитерському виробництві.

Холодильна технологія у процесах олієжирової промисловості.

Холодильна технологія вироблення заморожених напівфабрикатів.


перелік питань для підготовки до випробовування


 1. Теплофізичні, хімічні та фізико-хімічні властивості, фізіологічні властивості робочих речовин. Вплив властивостей робочих речовин на конструкцію та експлуатаційні показники холодильних машин.

 2. Цикли і схеми одноступеневих парокомпресійних холодильних машин. Тепловий розрахунок холодильних машин.

 3. Цикли і схеми багатоступеневих парокомпресійних холодильних машин. Тепловий розрахунок холодильних машин.

 4. Каскадні холодильні машини. Тепловий розрахунок каскадної холодильної машини.

 5. Холодильні компресори об’ємного принципу дії. Теоретичний об’ємний компресор. Теоретичні процеси в компресорах об’ємного принципу дії під час ізотермічного, ізоентропійного та політропного стиснення ідеальних та реальних речовин.

 6. Дійсні робочі процеси поршневого компресора. Індикаторні діаграми. Об’ємні та енергетичні коефіцієнти поршневого компресора.

 7. Тепловий та конструктивний розрахок холодильних поршневих компресорів. Класифікація холодильних поршневих компресорів та їх конструкція.

 8. Гвинтові компресори. Класифікація. Принцип дії. Робочі процеси гвинтового компресора. Геометрична степінь стискання. Об’ємні та енергетичні характеристики.

 9. Ротаційні компресори. Класифікація. Принцип дії. Теоретичний та дійсний процеси роботи ротаційних компресорі. Об’ємні та енергетичні коефіцієнти.

 10. Компресори динамічного принципу дії. Класифікація, конструкція.

 11. Рівняння одномірного руху робочої речовини, енергії, стану, робочого процесу, витрати, моментів кількості руху динамічних компресорів.

 12. Термогазодинамічні процеси в елементах ступеня відцентрового компресора. Трикутники швидкостей. Робочий процес ступеня відцентрового компресора в тепловій діаграмі. Втрати в ступені.

 13. Методи регулювання продуктивності компресорів, їх характеристики.

 14. Конденсатори холодильних машин. Класифікація. Тепловий, гідравлічний та конструктивний розрахунки конденсаторів.

 15. Випарники. Призначення та класифікація. Тепловий, гідравлічний та конструктивний розрахунки випарників.

 16. Допоміжна апаратура. Роль допоміжної апаратури в підвищенні ефективності роботи холодильних машин.

 17. Класифікація газових холодильних машин. Дійсні цикли та характеристики газових холодильних машин.

 18. Обладнання газових холодильних машин.

 19. Схема та принцип дії пароежекторної холодильної машини. Дійсні цикли пароежекторної холодильної машини.

 20. Робочі схеми та конструкції ПЕХМ. Тепловий та конструктивний розрахунок основних елементів ПЕХМ.

 21. Схема та принцип дії абсорбційних холодильних машин.

 22. Тепловий розрахунок принципової схеми АХМ аналітичним та графічним методами.

 23. Вплив параметрів зовнішніх джерел на процеси та ефективність абсорбційних холодильних машин.

 24. Абсорбційно-резорбційні та безнасосні холодильні машини періодичної та безперервної дії.

 25. Особливості конструкції та процесів абсорбційних бромистолітієвих ХМ.

 26. Конструкції та особливості розрахунку основних апаратів АХМ.

 27. Аналіз дійсних процесів АХМ. Характеристика та регулювання АХМ.

 28. Компресорні, компресорно-конденсаторні, компресорно-випарні, апаратні агрегати. Агрегатовані комплексні холодильні машини.

 29. Регульовані параметри холодильних машин. Регулювання холодопродуктивності холодильних машин.

 30. Автоматизація роботи випарників та конденсаторів ХМ. Способи захисту ХМ від небезпечних режимів.

 31. Дайте визначення холодильної установки. Як класифікуються холо­дильні установки за призначенням, продуктивністю, температурним режимом, режимом роботи, видом холодильного агенту, видом охолодження, видом споживаної енергії?

 32. Типи холодильників за призначенням. Особливості кожного з типів. Їх переваги та недоліки.

 33. Основні параметри стану повітряного середовища в охолоджуваному приміщенні. Рівноважні температура та відносна вологість повітря в охолоджуваному приміщенні? За рахунок яких факторів вони встановлюються? Як можна їх змінити?

 34. Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО), бізнес-проект, технічний проект, робочі креслення. Переваги типового проектування.

 35. Схема технологічного процесу. Складання схем технологічного процесу. Таблиця обігу вантажів.

 36. Визначення місткості камер та продуктивності холодильника. Визначенння площ допоміжних приміщень холодильника, розміри автомобільних та залізничних платформ, причалів.

 37. Перелічіть основні вимоги, що ставляться до планування холодильних підприємств. Як досягається виконання цих вимог?

 38. Будівельні огороження холодильників. Матеріали та властивості. Застосування.

 39. Тепло- і пароізоляція огорож холодильника. Теплоізоляційні матеріали. Вимого до ізоляційних конструкцій холодильників.

 40. Зволоження теплоізоляції та будівельних конструкцій. Методи захисту. Відновлення властивостей ізоляційних конструкцій.

 41. Теплонадхоження у приміщення холодильника. Фактори, що впливають на величину теплонадходжень. Розрахунок теплонадходжень.

 42. Безпосереднє охолодження. Переваги та недоліки.

 43. Охолодження проміжними теплоносіями. Переваги та недоліки. Які вимоги ставляться до рідких проміжних холодоносіїв? Схеми охолодження з рідким проміжним холодоагентом.

 44. Опишіть конструкції камер, що забезпечують рівномірне охолодження (з теплозахисною оболонкою з примусовою циркуляцією повітря, з динамічною ізоляцією, панельна). У чому їх переваги та недоліки?

 45. Які системи розподілення повітря використовуються у камерах з повітряним охолодженням? У чому їх особливості?

 46. Вимоги, що сталяться до схем холодильних установок. Вимоги до схем подачі холодоагенту у випарювальну систему. Безнасосний та насосний способи подавання холодоагенту.

 47. Схеми розморожування інею з поверхонь охолоджувальних батарей.

 48. Вплив домішок до холодильних агентів на роботу холодильної установки. Ознаки наявності домішок. Методи видалення із систем холоильних установок.

 49. Тепловий розрахунок системи охолодження циркуляційної води.

 50. Показники вибирання типу і кількісті холодильних машин та іншого обладнання під час проектування холодильної установки.

 51. Вимоги до розташування обладнання під час проектування машинного відділення.

 52. Для яких потреб використовують водяний та сухий лід? У чому переваги та недоліки льодяних систем охолодження? Процеси заготовлення та вироблення штучного водяного льоду та сухого льоду.

 53. Холодильний транспорт. Види холодильного транспорту.

 54. Показники режиму роботи холодильної установки. Що таке оптимальний режим роботи холодильної установки?

 55. Причини та способи усунення відхилення температури кипіння холодоагенту. У чому полягає їх негативний вплив на роботу ХУ?

 56. Техніко-економічні показники ефективністі роботи холодильної установки.

 57. Заходи на холодильних установках у разі аварійних ситуацій.

 58. Що таке колоїдно-дисперсні системи? Наведіть їх основні особливості порівняно з сумішами та розчинами. Класифікація колоїднодисперсних систем за агрегатним станом дисперсної фази та дисперсійного середовища.

 59. Дифузія. Рушійна сила дифузії. У яких технологічних процесах харчової промисловості використовують дифузію?

 60. Осмос. У яких біологічних та технологічних процесах він спостерігається? Що означає термін “напівпроникна мембрана”?

 61. Теплофізичні характеристики харчових продуктів. Їх значення та вплив на холодильне оброблення.

 62. Які зміни відбуваються з білками та ферментами під час зниження температур? Як вони впливають на процеси у клітинах та тканинах?

 63. Мікроорганізми яких видів розвиваються на харчових продуктах упродовж холодильного оброблення? Як впливає інтенсивність життєдіяльності мікроорганізмів на процеси, що відбуваються у продуктах?

 64. Назвіть фактори, що впливають на життєдіяльність мікроорганізмів. Що таке психрофільні та термофільні мікроорганізми? Опишіть фази розвитку мікроорганізмів.

 65. Охолодне середовище. У чому полягає різниця між охолодним середовищем, холодоагентом та холодоносієм? Типи охолодних середовищ, що використовуються у харчовій промисловості. Переваги та недоліки кожного типу.

 66. Розподіл температури у продукті впродовж охолодження? Розрахунок температури продукту в процесі охолодження та тривалість його охолодження до заданої температури графічним методом.

 67. Особливості охолодження тіл з вологою поверхнею.

 68. Методи охолодження у харчовій промисловості. Переваги та недоліки кожного методу.

 69. Розрахунки витрати теплоти, відведеної для охолодження продукту. Порядок розрахунку камери охолодження.

 70. Заморожування. Переваги та недоліки заморожування порівняно з охолодженням. Кріоскопічна температура. У яких межах можуть коливатися її значення для харчових продуктів?

 71. Визначення евтектичної концентрації і кріогідратної точки. Процеси заморожування розчинів різних концентрацій у Т–s-діаграмі. Частка вимороженої вологи і її зв’язок з температурою продукту.

 72. Зміна теплофізичних характеристики продукту під час заморожування. Середня кінцева температура замерзання.

 73. Способи заморожування харчових продуктів. Тепловий розрахунок процесів заморожування. Визначення часу заморожування.

 74. Швидкість заморожування. ЇЇ вплив на якість продукту після розморожування. Температурні графіки заморожування дистильованої води і розчину.

 75. Конструкції і принцип дії морозильних апаратів. Як впливає швидкість руху повітря на швидкість заморожування. Розрахунок теплового навантаження морозильного апарата.

 76. Переохолодження харчових продуктів. У якому температурному діапазоні воно здійснюється? У чому полягають переваги і недоліки переохолодження порівняно з охолодженням і заморожуванням?

 77. Підморожування харчових продуктів. Які зміни при цьому відбуваються у продукті? У чому полягають переваги і недоліки підморожування порівняно з охолодженням і заморожуванням?

 78. Холодильна технологія продуктів тваринного похоження. Зміни у продуктах тваринного походження під час зберігання.

 79. Процес усихання продукції під час зберігання. Які фактори впливають на нього? Розрахнок усушування продукції. Методи зменшення усушки.

 80. Граничний термін зберігання продукту. Температурно-вологісний режим зберігання.

 81. Отеплення і розморожування продуктів. Співвідношення швидкісті заморожування та швидкість розморожування продукту. Розрахунок витрати теплоти на розмороження, отеплення.

 82. Холодильна технологія рибної продукції. У чому полягає основна харчова цінність риби та морепродуктів? На які основні групи поділяється риба? Як жирність риби впливає на хід її зберігання?

 83. Холодильна технологія молочних продуктів.

 84. Використання холодильних технологій для зберігання плодоовочевої продукції. Характер змін, що відбуваються у продуктах рослинного походження впродовж зберігання.

 85. Що таке процес дихання і як він впливає на якість плодоовочевої продукції? Мета і принципи створення газових середовищ для зберігання продуктів рослинного походження.

 86. Холодильна технологія пивоваренного виробництва.

 87. Холодильна технологія хлібопекарного виробництва.

 88. Холодильна технологія у кондитерському виробництві.

 89. Холодильна технологія у процесах олієжирової промисловості.

 90. Холодильна технологія вироблення заморожених напівфабрикатів.

Критерії оцінювання знань

вступників на навчання за ОКР спеціаліста на основі ОКР бакалавра за спеціальністю 7.05060403 «^ Холодильні машини і установки» з дисциплін фахового вступного випробування


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за обсягом і якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі частини завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Окремі складові завдання ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

Оцінка 10 бал виставляється студенту, коли він має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

Оцінка 30 бали виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Оцінка 50 бали виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Оцінка 60 бали виставляється студенту, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки.

^ Оцінка 65 балів виставляється студенту тоді, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень

^ Оцінка 70 балів виставляється студенту тоді, коли він знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

^ Оцінка 75 балів виставляється студенту тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь студента має деякі незначні неточності.

^ Оцінка 80 балів виставляється студенту тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. відповідь студента повно і логічна. У відповіді студента повинні відчуватися необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

^ Оцінка 85 балів виставляється студенту тоді, коли він вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді студента відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

^ Оцінка 90 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

^ Оцінка 95 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді студента повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

^ Оцінка 100 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються


Голова фахової атестаційної комісії А.В. Форсюк

^ Критерії оцінювання знань

вступників на навчання за ОКР спеціаліста на основі ОКР бакалавра за спеціальністю 7.05060403 «Холодильні машини і установки» з дисциплін фахового вступного випробування,що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування. Знання оцінюються за якістю даних відповідей.

Фахове вступне випробування оцінюється рівнем знань: «високий», «достатній», «недостатній».

 • Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

 • Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

 • Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії А.В. Форсюк

Література

Основна

 1. Холодильные машины: Учебник /Под ред. Тимофиевского Л.С. – С-П.: Политехника, 1997.- 992с.

 2. Холодильні установки. Підручник. У 2-х книгах. /І.Г.Чумак, В.П.Чепурненко, С.Ю.Лар'янівський та ін. К.: Либідь, 1995.

 3. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин: Учебное пособие / Под ред. Кошкина Н.Н. – Л.: Машиностроение, 1976.- 464с.

 4. Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов.– М.:Лег. и пищ. пром-сть, 1984.– 240 с.

 5. Масліков М.М. Холодильна технологія харчових продуктів: Навч. посіб. К: НУХТ, 2007.– 335 с.Додаткова

1. Константинов Л.И., Мельниченко Л.Г. Расчеты холодильных машин и установок. М.: Агропромиздат, 1991.

2. Кошкин Н.Н. и др. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин. Л.: Машиностроение, 1976.

3. Курылёв Е.С., Оносовский В.В, Румянцев Ю.Д. Холодильные установки. Учебник для студентов вузов специальности "Холодильная криогенная техника и кондиционирование". С-Пб.: Политехника, 1999. 576 с.

4. Чумак И.Г., Чепурненко В.П. и др. Холодильные установки. М.: Агропромиздат, 1991.

5. Холодильная техника. Справочник. М.: Пищевая промышленность  Легкая промышленность (т.1. Эксплуатация холодильников, 1977; т.2. Холодильные компрессоры, 1981; т.3. Холодильные машины, 1982).

6.  Курылев Е.С., Герасимов Н.А., Примеры, расчеты и лабораторные работы по холодильным установкам. Л.: Машиностроение, 1971. 276 с.

7. Данилова Г.П. и др. Теплообменные аппараты холодильных установок. М.: Машиностроение, 1975.

8. Холодильные компресоры: Справ. /Под ред. Быкова А.В. – М.: легкая и пищевая промышленность, 1981. – 280 с.

9. Холодильные машины: Справ. /Под ред. Быкова А.В. – М.: легкая и пищевая промышленность, 1982. – 224 с.

10. Бараненко А.В., Куцакова В.Е., Борзенко Е.И., Фролов С.В.. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов: В 3-х ч.– М.: КолосС, ч.1 : 2001.– 136 с.; ч.2: 2003.– 240 с.; ч.3 : 2004.– 249 с.

11. Лашутина Н.Г. Холодильная техника в мясной и молочной промышленности.– М.: Агропромиздат, 1989.– 176 с.

12. Применение холода в пищевой промышленности. Холод в рыбной и пищевой промышленности: Справочник.– М.: Пищ. пром-сть, 1979.

13. Холодильная техника и технология: Учебник / Под ред. А.В. Руцкого. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 286 с.

14. Цуранов О. А., Крысин А. Г. Холодильная техника и технология.–СПб.:Лидер, 2004.– 448с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 0-20350166
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20433
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20436
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20425
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій Затверджую
move to 1192-20450
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20437
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20465
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20466
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20467
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20426
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20435
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи