Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Скачати 130.73 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Дата30.07.2012
Розмір130.73 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії НУХТ, ректор _________________ С.В. Іванов

27 лютого 2012 р.


ПРОГРАМАфахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»Схвалено на засіданні кафедри електропостачання і енергоменеджменту.

Протокол № 8 від 17 лютого 2012 р.

Завідувач кафедри ___________ С.М.Балюта

Схвалено Вченою радою факультету енергетики і енергоменеджменту.

Протокол № 7 від 20 лютого 2012р.

Голова Вченої ради факультету,


декан М.О.МасліковКиїв – 2012

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

Фахові дисципліни
^

1.Електричні системи та мережі


Класифікація електричних мереж. Номінальні напруги елементів електричних систем. Режими роботи нейтралі електричних мереж.

Параметри ліній електропередачі. Активний та індуктивний опори повітряних і кабельних ліній.

Заступні схеми трансформаторів ( двох обмоткових, три обмоткових, з розщепленою обмоткою, автотрансформаторів).

Розрахунок гілки місцевої електричної мережі за умовами початку та умовами кінця. Спад напруги і втрата напруги у гілці.

Втрата потужності в повздовжніх та поперечних елементах заступних схем. Втрати потужності в трансформаторах.

Знаходження розподілу струмів за безпосереднім застосуванням законів Ома і Кірхгофа.

Порівняння варіантів виконання електричних мереж і їх елементів за методом приведених витрат.

Вибір площ перерізів проводів та кабелів з економічних міркувань. Вибір площ перерізів за економічною густиною струму. Метод економічних інтервалів.

Поняття допустимої втрати напруг. Вибір площ перерізів за допустимою втратою напруги.

Поняття про регулювання частоти і активної потужності в енергосистемі. Автоматичне частотне розвантаження.

Методи зниження втрат потужності в електричних мережах.

^ 2.Електричні станції та підстанції

Здатність до перевантаження трансформаторів та автотрансформаторів. Вибір трансформаторів та автотрансформаторів.

Жорсткі шини; межі використання; основні параметри. Умови вибору.

Струмо-обмежуюча дія реакторів та здатність підтримувати напругу на збірних шинах розподільних устроїв (РУ).

Схеми РУ радіального типу. Діапазон використання схем РУ першої групи, експлуатаційні особливості, економічні показники, ремонтопридатність, надійність.

Схеми РУ другої групи (багатокутників) з однією та двома системами збірних шин: експлуатаційні особливості, ремонтопридатність, надійність, економічні показники, діапазон використання.

Схеми підстанцій на нижчій напрузі.

Принципова схема ТЕЦ на генераторній напрузі. Вибір числа та потужностей трансформаторів зв’язку з системою.

Власні потреби (ВП) та оперативні кола на електричних станціях та підстанціях.

Склад ВП підстанцій та їх класифікація. Джерела електроенергії власних потреб та їх приєднання до мережі. Схема електропостачання власних потреб підстанцій.

^ 3.Електричні машини


Будова та принцип дії трансформатора. Типи магнітопроводів та схеми з’єднання обмоток трифазних трансформаторів.

Досліди х.х. та к.з. трансформатора. Визначення електричних параметрів Т-подібної заступної схеми «зведеного» трансформатора за допомогою паспортних даних.

Баланси активної та реактивної потужностей трансформатора.

Система рівнянь трансформатора та векторна діаграма трансформатора при активно-індуктивному навантаженні.

Спрощені заступна електрична схема та векторна діаграма трансформатора. Зовнішні характеристики трансформатора.

Будова та принцип дії асинхронного двигуна. Рівняння та електричні схеми заміщення (Т та Г-подібні) „ приведеної ” асинхронної машини.

Електромагнітний момент асинхронної машини. Формула Клоса. Природна та штучні механічні характеристики асинхронних машин. Режими роботи асинхронних машин.

Втрати у асинхронному двигуні та його ККД. Робочі характеристики асинхронного двигуна.

Пуск асинхронного двигуна з фазним ротором.

Будова та принцип дії синхронних генераторів та двигунів. Системи збудження синхронних машин.

Способи точної і грубої синхронізації синхронного генератора з мережею. Активна потужність синхронного генератора, що робить паралельно з мережею нескінченної потужності, та її регулювання. Електромагнітний момент та кутова характеристика синхронної машини.

Реактивна потужність синхронної машини, що робить паралельно з мережею та її регулювання. Синхронний компенсатор.

Пуск в хід синхронного двигуна. Порівняння синхронних двигунів з асинхронними.

Характеристики синхронного генератора при його роботі на автономне наван-таження (активне, активно-індуктивне, активно-ємнісне).

Будова та принцип дії генераторів і двигунів постійного струму.

ЕРС обмотки якоря та електромагнітний момент машини постійного струму.

Рівняння та вигляд механічної характеристики машини постійного струму. Режими роботи машин постійного струму. Системи збудження двигунів постійного струму.

Природна та штучні механічні характеристики машин постійного струму. Регулювання частоти обертання двигунів постійного струму.

Робочі характеристики двигунів постійного струму паралельного збудження.

Пуск двигунів постійного струму.

Електричне гальмування двигунів постійного струму.

^ 4. Електричні апарати (електричне обладнання)


Високовольтні вимикачі: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Роз’єднувачі: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Запобіжники: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Вимикачі навантаження: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Автоматичні вимикачі: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Пускачі та контактори: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Рубільники. Принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Трансформатор струму (ТС): основні параметри, режими роботи. Схеми заміщення та векторна діаграма ТС. Похибки.

Трансформатори напруги (ТН): основні параметри, режим роботи. Схеми з’єднання ТН та приєднання до мережі вищої напруги. Вибір ТН.

перелік питань для підготовки до випробовування

 1. Класифікація електричних мереж. Номінальні напруги елементів електричних систем.

 2. Режими роботи нейтралі електричних мереж.

 3. Параметри ліній електропередачі.

 4. Заступні схеми двох обмоткових трансформаторів.

 5. Заступні схеми трансформаторів .

 6. Порядок розрахунку гілки місцевої електричної мережі за умовами початку та умовами кінця.

 7. Поясніть відмінність понять спад напруги і втрата напруги у гілці.

 8. Визначення втрат потужності в повздовжніх та поперечних елементах заступних схем ліній електропередач.

 9. Порядок знаходження розподілу струмів за безпосереднім застосуванням законів Ома.

 10. Порядок знаходження розподілу струмів за безпосереднім застосуванням законів Кірхгофа.

 11. Метод приведених витрат.

 12. Застосування методу приведених витрат для порівняння варіантів виконання електричних мереж.

 13. Методика вибору площ перерізів проводів та кабелів з економічних міркувань.

 14. Поняття економічної густини струму і його застосування для вибору площ перерізів струмоведучих елементів.

 15. Застосування методу економічних інтервалів для вибору струмоведучих елементів електричних мереж.

 16. Поняття допустимої втрати напруги.

 17. Порядок вибору площ перерізів струмоведучих елементів за допустимою втратою напруги.

 18. Методи зниження втрат потужності в електричних мережах.

 19. Здатність до перевантаження трансформаторів та автотрансформаторів.

 20. Порядок вибору трансформаторів та автотрансформаторів на трансформаторній підстанції.

 21. Конструктивне виконання жорстких шин, межі використання; основні параметри. Умови вибору.

 22. Конструкція струмо-обмежуючих реакторів, умови застосування та параметри.

 23. Схеми розподільчих устроїв високої напруги (РУ) радіального типу.

 24. Схеми розподільчих устроїв високої напруги другої групи (багатокутників) з однією системою збірних шин: експлуатаційні особливості, ремонтопридатність, надійність, економічні показники, діапазон використання.

 25. Схеми розподільчих устроїв високої напруги другої групи (багатокутників) з двома системами збірних шин: експлуатаційні особливості, ремонтопридатність, надійність, економічні показники, діапазон використання.

 26. Схеми підстанцій на нижчій напрузі.

 27. Принципова схема ТЕЦ на генераторній напрузі.

 28. Вибір числа та потужностей трансформаторів зв’язку з системою на ТЕЦ.

 29. Власні потреби (ВП) та кола оперативного струму на електричних станціях та підстанціях.

 30. Склад власних потреб підстанцій та їх класифікація.

 31. Джерела електроенергії власних потреб та їх приєднання до мережі.

 32. Схема електропостачання власних потреб підстанцій.

 33. Будова та принцип дії трансформатора.

 34. Типи магнітопроводів та схеми з’єднання обмоток трифазних трансформаторів.

 35. Призначення та порядок проведення дослідів х.х. та к.з. трансформатора.

 36. Порядок визначення електричних параметрів Т-подібної заступної схеми «зведеного» трансформатора за допомогою паспортних даних.

 37. Баланси активної та реактивної потужностей трансформатора.

 38. Система рівнянь трансформатора та векторна діаграма трансформатора при активно-індуктивному навантаженні.

 39. Спрощені заступна електрична схема та векторна діаграма трансформатора.

 40. Зовнішні характеристики трансформатора.

 41. Будова та принцип дії асинхронного двигуна.

 42. Рівняння та електричні схеми заміщення (Т та Г-подібні) „ приведеної ” асинхронної машини.

 43. Електромагнітний момент асинхронної машини. Формула Клоса.

 44. Природна та штучні механічні характеристики асинхронних машин.

 45. Режими роботи асинхронних машин.

 46. Втрати у асинхронному двигуні та його ККД.

 47. Робочі характеристики асинхронного двигуна.

 48. Пуск асинхронного двигуна з фазним ротором.

 49. Будова та принцип дії синхронних генераторів та двигунів.

 50. Класифікація систем збудження синхронних машин.

 51. Спосіб точної синхронізації синхронного генератора з мережею.

 52. Спосіб точної і грубої синхронізації синхронного генератора з мережею.

 53. Активна потужність синхронного генератора, що робить паралельно з мережею нескінченної потужності, та її регулювання.

 54. Електромагнітний момент та кутова характеристика синхронної машини.

 55. Реактивна потужність синхронної машини, що робить паралельно з мережею та її регулювання.

 56. Синхронний компенсатор: призначення та умови роботи.

 57. Пуск в хід синхронного двигуна.

 58. Порівняння синхронних двигунів з асинхронними.

 59. Характеристики синхронного генератора при його роботі на автономне наван-таження (активно-індуктивне).

 60. Будова та принцип дії генераторів і двигунів постійного струму.

 61. ЕРС обмотки якоря та електромагнітний момент машини постійного струму.

 62. Рівняння та вигляд механічної характеристики машини постійного струму.

 63. Режими роботи машин постійного струму.

 64. Системи збудження двигунів постійного струму.

 65. Природна та штучні механічні характеристики машин постійного струму.

 66. Способи регулювання частоти обертання двигунів постійного струму.

 67. Робочі характеристики двигунів постійного струму паралельного збудження.

 68. Способи пуску двигунів постійного струму.

 69. Способи електричного гальмування двигунів постійного струму.

 70. Високовольтні вимикачі: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 71. Роз’єднувачі: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 72. Запобіжники: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 73. Вимикачі навантаження: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 74. Автоматичні вимикачі: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 75. Пускачі та контактори: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 76. Рубільники: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 77. Трансформатор струму (ТС): основні параметри, режими роботи.

 78. Схеми заміщення та векторна діаграма ТС. Похибки.

 79. Трансформатори напруги (ТН): основні параметри, режим роботи. Схеми з’єднання ТН та приєднання до мережі вищої напруги. Вибір ТН.

Критерії оцінювання знань

вступників на навчання за ОКР бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі іспиту


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати отримані знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за обсягом і якістю виконаного завдання.

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється від 0 до 20 балів.

20 балів виставляється вступнику, який продемонстрував всебічне, систематичне та глибоке знання програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та ознайомився із додатковою літературою, рекомендованою програмою.

Крім того, вступник повинен осягнути взаємозв’язок основних фахових понять спеціальності та їх значення для отримуваної спеціальності, проявити творчі здібності в розумінні, викладенні та використанні програмного матеріалу.

15 балів виставляється вступнику, який продемонстрував повне знання програмного матеріалу, успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою.

Крім того, вступник повинен показати систематичний характер знань, вміння до їх самостійного поповнення і оновлення в ході подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

10 балів виставляється вступнику, який проявив знання основного програмного матеріалу в об’ємі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою та знає основну рекомендовану літературу.

У відповіді на іспиті та при виконанні завдань вступник допускає помилки, але володіє необхідними знаннями для виправлення цих помилок під керівництвом викладача.

5 балів виставляється вступнику, який виявив прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Вступник не може продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності по закінченню вузу без додаткових занять з дисципліни.

0 балів виставляється вступнику, який не показав знань з основного програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Вступник не може продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності по закінченню вузу без додаткових занять з дисципліни.

Вступники, які сумарно набрали менше 25 балів, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються


Голова фахової атестаційної комісії М.О. Масліков


^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 роціМета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування. Знання оцінюються за якістю даних відповідей.

Фахове вступне випробування оцінюється рівнем знань: «високий», «достатній», «недостатній».

 • Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

 • Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

 • Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії М.О. Масліков


Література


Основна

 1. Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические сети энергетических систем . – Л.: Энергия.- Ленингр. Отд-ние, 1977. – 392 с.

 2. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. Учебник для техникумов. – 2-е изд. Перераб.- М.; Энергия, 1980. – 600 с.ил.

 3. Кацман В.С. Электрические машины. Учебник для техникумов. – 2-е изд. Перераб.- М.; Энергия, 1999. –320 с.ил.

 4. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предпритий и установок. – М.: Высшая школа, 1995. -250 с.

Додаткова

 1. Петренко Л.И. Электричексие сети и системы: Учебное пособие для студ вузов.- Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1981. – 320 с.

 2. Андрієнко В.М., Куєвда В.П. Електричні машини: навч. посіб. – К.: НУХТ, 2010.- 366 с.: іл..

 3. Липкин Б.Ю. Электрооборудование промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 1972. – 250 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 0-20350166
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20437
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій Затверджую
move to 1192-20450
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20467
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20431
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20436
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20432
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20435
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20434
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20466
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20465
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи