Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Скачати 195.78 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Дата30.07.2012
Розмір195.78 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор _________________ С.В. Іванов

28 листопада 2011 р.


ПРОГРАМАфахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
Схвалено на засіданні кафедри електропостачання промислових підприємств.

Протокол № 20 від 23 травня 2011р.

Завідувач кафедри ___________ С.М.Балюта


Схвалено Вченою радою факультету енергетики і енергоменеджменту.

Протокол № 4 від 24 листопада 2011р.

Голова Вченої ради факультету,

декан М.О.МасліковКиїв – 2011

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.
^

Електричні системи та мережі


Класифікація електричних мереж. Номінальні напруги елементів електричних систем. Режими роботи нейтральні електричних мереж.

Параметри ліній електропередачі. Активний та індуктивний опори повітряних і кабельних ліній. Розщеплення фазних проводів повітряних ліній електропередачі.

Заступні схеми трансформаторів (двообмоткових, три обмоткових, з розщепленою обмоткою, автотрансформаторіав).

Розрахунок вітки місцевої електричної мережі за умовами початку та умовами кінця. Спад напруги і втрата напруги у вітці.

Втрата потужності в повздовжніх та поперечних елементах заступних схем. Втрати потужності та поперечих елементах заступних схем. Втрати потужності в трансформаторах.

Закони Ома та Кірхгова у матричній формі. Рівняння законів Ома і Кірхгофа в матричній формі. Знаходження розподілу струмів за безпосереднім застосуванням законів Ома і Кірхгофа.

Порівняння варіантів виконання електричних мереж і їх елементів за методом приведених витрат.

Вибір площ перерізів проводів та кабелів з економічних міркувань. Вибір площ перерізів за економічною густиною струму. Метод економічних інтервалів.

Поняття допустимої втрати напруг. Вибір площ перерізів за допустимою втратою напруги.

Поняття про регулювання частоти і активної потужності в енергосистемі. Автоматичне частотне розвантаження.

Методи зниження втрат потужності в електричних мережах. Зниження втрат потужності в замкнутих електричних мережах.
^

Електричні станції та підстанції


Здатність до перевантаження трансформаторів та автотрансформаторів. Вибір трансформаторів та автотрансформаторів.

Трансформатор струму (ТС): основні параметри, режими роботи. Схеми заміщення та векторна діаграма ТС. Похибки.

Трансформатори напруги (ТН): основні параметри, режим роботи. Схеми з’єднання ТН та приєднання до мережі вищої напруги. Вибір ТН.

:Жорсткі шини; межі використання; основні параметри. Умови вибору.

Струмообмежуюча дія реакторів та здатність підтримувати напругу на збірних шинах розподільних устроїв (РУ).

Схеми РУ першої групи (радіального типу). Діапазон використання схем РУ першої групи, експлуатаційні особливості, економічні показники, ремонтоздатність, надійсність.

Схеми РУ другої групи (багатокутників) з однією та двома системами збірних шин: експлуатаційні особливості, ремонтоздатність, надійність, економічні показники, діапазон використання.

Схеми підстанцій на нижчій напрузі; координація рівнів струму корткого замикання в схемах.

Принцип схеми ТЕЦ на генераторній напрузі. Вибір числа та потужностей трансформаторів зв’язку з системою.

Власні потреби (ВП) та оперативні кола на електричних станціях та підстанціях.

Склад ВП підстанцій та їх класифікація. Джерела електроенергії власних потреб иа їх приєднання до мережі. Схема електропостачання власних потреб підстанцій.
^

Електропостачанням промислових підприємств


Характеристика сучасного електропостачання.

Класифікація електроспоживачів за електроенергетичними показниками, зарежимом роботи, за вимогами і безперебійністю електропостачання, за технологочіною належністю.

Характеристика електроприймачів. Потужність електроприймачів.

Графіки електричних навантажень та їх характеристик.

Показники, які характеризують режими роботи електроприймачів. Визначення середніх навантажень і витрати електроенергії. Розрахункове навантаження щодо нагрівання; фізичні основи нагрівання проводів; принцип максимуму середньго навантаження. Основні методи визначення розрахункових навантажень.

Визначення навантажень однофазних електроприймачів . Визначення пікового навантаження. Розрахункове реактивне навантаження. Обчислення електричних навантажень на різних рівнях систем електропостачання.

Вимоги, які ставлять до цехових електричних мереж.

Класифікація приміщень і зовнішніх установок.

Схеми і способи каналізації електроенергії в цехах.

Типи і конструкції шинопроводів на напругу до 1000 В.

Розподільчі шафи та захисна апаратура.

Вибір перерізу проводів, жил кабелів.

Мережі багатоамперних установок змінного струму. Електрообладнання і мережі пожежонебезпечних примщень. Мережі для пересувних електроприймачів.

Картограмма навантажень для вибору місця і потужності.

Схеми живлення.

Радіальні, магістральні і змішані схеми розподілу електроенергії по території підприємства.

Жорсткі, гнучкі і комплектні струмопровідники напругою понад 1000 В. Розрахунок розподільчої мережі.

Показники яксоті електроенергії та їх нормування.

Втрати потужності і електроенергії в елементах систем електропостачання.
^

Електромагнітні перехідні процеси


Призначення розрахунків електромагнітних перехідних процесів та вимоги до них. Короткі замикання, рівень струмів короткого замикання та динаміка їх зміни в системах електропостачання та електричних мережах.

Розрахункова схема заміщення, параметри її елементів. Система відносних величин. Формули приведення до базових умов.

Трифазне коротке замикання в нерозгалуженому колі, підключеному до джерела синусоїдної напруги. Зміна в часі струму та його складових.

Ударний струм короткого замикання, умови його виникнення, діюче значення повного струму короткого замикання за перший період короткого замикання, потужність короткого замикання. Стала часу короткозамкненого кола та її рівноцінна величина для розгалуженої схеми.

Практичні розрахунки струмів короткого замикання в системах. Які живляться від потужних джерел. Розрахункова система заміщення мережі та її перетворення.

Рівняння Парка – Горєва. Взаємна система координат. Фізичний зміст d, q, o – складових параметрів режиму. Визначення d, q, o – параметрів машини.

Поняття синхронних, перехідних та надперехідних ЕРС та реактансів машини.

Векторна діаграма сталого режиму роботи синхронної машини та співвідношення, які витікають з неї.

Розрахунок струму в початковий момент трифазного короткого замикання на основі перехідних та надперехідних параметрів машини.

Розрахунок усталеного струму трифазного короткого замикання. Критичний струм та критична реактивність.

Процеси під час гасіння поля та форсування збудження.

Практичні методи розрахунку струмів короткого замикання в складній електричній системі для довільного моменту часу. Метод розрахункових кривих.

Розрахунок за однакової та індивідуальної зміни. Метод типових кривих.

Основні допущення під час дослідження несиметричних перехідних процесів. Розрахункові уомви та допущення. Метод симетричних складових.

Параметри електричних машин, узагальненого навантаження, трансформаторів та автотранформаторів, повітряних та кабельних ліній для струмів різних послідовностей. Складення схем прямої, оберненої та нульової послідовностей. Складення схеми прямої, оберненої та нульової посілдовносетй.

Розрахунок перехідних процесів при одноразовій поперечній несиметрії: двофазне.

Розрахунок перехідних процесів при одноразовій поперечній несиметрії: однофазне та двофазне на землю короткі замикання.


^ Електричні машини


Будова та принцип дії трансформатора. Типи магнітопроводів та схеми з’єднання обмоток трифазних трансформаторів.

Досліди х.х. та к.з. трансформатора. Визначення електричних параметрів Т-подібної заступної схеми «зведеного» трансформатора за допомогою паспортних даних.

Баланси активної та реактивної потужностей трансформатора.

Система рівнянь трансформатора та векторна діаграма трансформатора при активно-індуктивному навантаженні.

Спрощені заступна електрична схема та векторна діаграма трансформатора. Зовнішні характеристики трансформатора.

Автотрансформатори. Їх будова. Прохідна, електрична та розрахункова потужності. Недоліки і переваги по зрівнянню зі звичайними силовими трансформаторами.

Будова та принцип дії асинхронного двигуна. Рівняння та електричні схеми заміщення (Т та Г-подібні) „зведеної” асинхронної машини.

Електромагнітний момент асинхронної машини. Формули Клоса. Природна та штучні механічні характеристики асинхронних машин. Режими роботи асинхронних машин.

Втрати та ККД асинхронного двигуна. Робочі характеристики асинхронного двигуна. Баланс реактивної потужності асинхронного двигуна.

Пуск асинхронного двигуна з фазним ротором.

Будова та принцип дії синхронних генераторів та двигунів. Системи збудження синхронних машин.

Способи точної і грубої синхронізації синхронного генератора з мережею. Активна потужність синхронного генератора, що робить паралельно з мережею нескінченної потужності, та її регулювання. Електромагнітний момент та кутова характеристика синхронної машини.

Реактивна потужність синхронної машини, що робить паралельно з мережею та її регулювання. Синхронний компенсатор.

Робота синхронного генератора на мережу нескінченної потужності при Iз=var, M=const. V-подібні характеристики.

Пуск в хід синхронного двигуна. V-подібні та робочі характеристики синхронного двигуна. Порівняння синхронних двигунів з асинхронними.

Характеристики синхронного генератора при його роботі на автономне навантаження (активне, активно-індуктивне, активно-ємнісне).

Будова та принцип дії генераторів і двигунів постійного струму.

ЕРС обмотки якоря та електромагнітний момент машини постійного струму.

Рівняння та вигляд механічної характеристики машини постійного струму. Режими роботи машин постійного струму. Системи збудження двигунів постійного струму.

Природна та штучні механічні характеристики машин постійного струму. Регулювання частоти обертання двигунів постійного струму.

Робочі характеристики двигунів постійного струму паралельного та послідовного збудження.

Пуск двигунів постійного струму.

Електричне гальмування двигунів постійного струму.

Універсальні колекторні двигуни.

перелік питань для підготовки до випробовування

 1. Класифікація електричних мереж. Номінальні напруги елементів електричних систем. Режими роботи нейтральні електричних мереж.

 2. Параметри ліній електропередачі. Активний та індуктивний опори повітряних і кабельних ліній. Розщеплення фазних проводів повітряних ліній електропередачі.

 3. Заступні схеми трансформаторів (двообмоткових, три обмоткових, з розщепленою обмоткою, автотрансформаторіав).

 4. Розрахунок вітки місцевої електричної мережі за умовами початку та умовами кінця. Спад напруги і втрата напруги у вітці.

 5. Втрата потужності в повздовжніх та поперечних елементах заступних схем. Втрати потужності та поперечих елементах заступних схем. Втрати потужності в трансформаторах.

 6. Закони Ома та Кірхгова у матричній формі. Рівняння законів Ома і Кірхгофа в матричній формі. Знаходження розподілу струмів за безпосереднім застосуванням законів Ома і Кірхгофа.

 7. Порівняння варіантів виконання електричних мереж і їх елементів за методом приведених витрат.

 8. Вибір площ перерізів проводів та кабелів з економічних міркувань. Вибір площ перерізів за економічною густиною струму. Метод економічних інтервалів.

 9. Поняття допустимої втрати напруг. Вибір площ перерізів за допустимою втратою напруги.

 10. Поняття про регулювання частоти і активної потужності в енергосистемі. Автоматичне частотне розвантаження.

 11. Методи зниження втрат потужності в електричних мережах. Зниження втрат потужності в замкнутих електричних мережах.

 12. Здатність до перевантаження трансформаторів та автотрансформаторів. Вибір трансформаторів та автотрансформаторів.

 13. Трансформатор струму (ТС): основні параметри, режими роботи. Схеми заміщення та векторна діаграма ТС. Похибки.

 14. Трансформатори напруги (ТН): основні параметри, режим роботи. Схеми з’єднання ТН та приєднання до мережі вищої напруги. Вибір ТН.

 15. :Жорсткі шини; межі використання; основні параметри. Умови вибору.

 16. Струмообмежуюча дія реакторів та здатність підтримувати напругу на збірних шинах розподільних устроїв (РУ).

 17. Схеми РУ першої групи (радіального типу). Діапазон використання схем РУ першої групи, експлуатаційні особливості, економічні показники, ремонтоздатність, надійсність.

 18. Схеми РУ другої групи (багатокутників) з однією та двома системами збірних шин: експлуатаційні особливості, ремонтоздатність, надійність, економічні показники, діапазон використання.

 19. Схеми підстанцій на нижчій напрузі; координація рівнів струму корткого замикання в схемах.

 20. Принцип схеми ТЕЦ на генераторній напрузі. Вибір числа та потужностей трансформаторів зв’язку з системою.

 21. Власні потреби (ВП) та оперативні кола на електричних станціях та підстанціях.

 22. Склад ВП підстанцій та їх класифікація. Джерела електроенергії власних потреб иа їх приєднання до мережі. Схема електропостачання власних потреб підстанцій.

 23. Характеристика сучасного електропостачання.

 24. Класифікація електроспоживачів за електроенергетичними показниками, зарежимом роботи, за вимогами і безперебійністю електропостачання, за технологочіною належністю.

 25. Характеристика електроприймачів. Потужність електроприймачів.

 26. Графіки електричних навантажень та їх характеристик.

 27. Показники, які характеризують режими роботи електроприймачів. Визначення середніх навантажень і витрати електроенергії. Розрахункове навантаження щодо нагрівання; фізичні основи нагрівання проводів; принцип максимуму середньго навантаження. Основні методи визначення розрахункових навантажень.

 28. Визначення навантажень однофазних електроприймачів . Визначення пікового навантаження. Розрахункове реактивне навантаження. Обчислення електричних навантажень на різних рівнях систем електропостачання.

 29. Вимоги, які ставлять до цехових електричних мереж.

 30. Класифікація приміщень і зовнішніх установок.

 31. Схеми і способи каналізації електроенергії в цехах.

 32. Типи і конструкції шинопроводів на напругу до 1000 В.

 33. Розподільчі шафи та захисна апаратура.

 34. Вибір перерізу проводів, жил кабелів.

 35. Мережі багатоамперних установок змінного струму. Електрообладнання і мережі пожежонебезпечних примщень. Мережі для пересувних електроприймачів.

 36. Картограмма навантажень для вибору місця і потужності.

 37. Схеми живлення.

 38. Радіальні, магістральні і змішані схеми розподілу електроенергії по території підприємства.

 39. Жорсткі, гнучкі і комплектні струмопровідники напругою понад 1000 В. Розрахунок розподільчої мережі.

 40. Показники яксоті електроенергії та їх нормування.

 41. Втрати потужності і електроенергії в елементах систем електропостачання.

 42. Призначення розрахунків електромагнітних перехідних процесів та вимоги до них. Короткі замикання, рівень струмів короткого замикання та динаміка їх зміни в системах електропостачання та електричних мережах.

 43. Розрахункова схема заміщення, параметри її елементів. Система відносних величин. Формули приведення до базових умов.

 44. Трифазне коротке замикання в нерозгалуженому колі, підключеному до джерела синусоїдної напруги. Зміна в часі струму та його складових.

 45. Ударний струм короткого замикання, умови його виникнення, діюче значення повного струму короткого замикання за перший період короткого замикання, потужність короткого замикання. Стала часу короткозамкненого кола та її рівноцінна величина для розгалуженої схеми.

 46. Практичні розрахунки струмів короткого замикання в системах. Які живляться від потужних джерел. Розрахункова система заміщення мережі та її перетворення.

 47. Рівняння Парка – Горєва. Взаємна система координат. Фізичний зміст d, q, o – складових параметрів режиму. Визначення d, q, o – параметрів машини.

 48. Поняття синхронних, перехідних та надперехідних ЕРС та реактансів машини.

 49. Векторна діаграма сталого режиму роботи синхронної машини та співвідношення, які витікають з неї.

 50. Розрахунок струму в початковий момент трифазного короткого замикання на основі перехідних та надперехідних параметрів машини.

 51. Розрахунок усталеного струму трифазного короткого замикання. Критичний струм та критична реактивність.

 52. Процеси під час гасіння поля та форсування збудження.

 53. Практичні методи розрахунку струмів короткого замикання в складній електричній системі для довільного моменту часу. Метод розрахункових кривих.

 54. Розрахунок за однакової та індивідуальної зміни. Метод типових кривих.

 55. Основні допущення під час дослідження несиметричних перехідних процесів. Розрахункові уомви та допущення. Метод симетричних складових.

 56. Параметри електричних машин, узагальненого навантаження, трансформаторів та автотранформаторів, повітряних та кабельних ліній для струмів різних послідовностей. Складення схем прямої, оберненої та нульової послідовностей. Складення схеми прямої, оберненої та нульової посілдовносетй.

 57. Розрахунок перехідних процесів при одноразовій поперечній несиметрії: двофазне.

 58. Розрахунок перехідних процесів при одноразовій поперечній несиметрії: однофазне та двофазне на землю короткі замикання.

^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР магістра на основі ОКР бакалавра/спеціаліста за спеціальністю 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» з дисциплін фахового вступного випробування


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за обсягом і якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі частини завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Окремі складові завдання ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

Оцінка 10 бал виставляється студенту, коли він має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

Оцінка 30 бали виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Оцінка 50 бали виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Оцінка 60 бали виставляється студенту, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки.

^ Оцінка 65 балів виставляється студенту тоді, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень

^ Оцінка 70 балів виставляється студенту тоді, коли він знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

^ Оцінка 75 балів виставляється студенту тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь студента має деякі незначні неточності.

^ Оцінка 80 балів виставляється студенту тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. відповідь студента повно і логічна. У відповіді студента повинні відчуватися необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

^ Оцінка 85 балів виставляється студенту тоді, коли він вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді студента відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

^ Оцінка 90 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

^ Оцінка 95 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді студента повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

^ Оцінка 100 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються


Голова фахової атестаційної комісії С.М. Балюта

^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР магістра на основі ОКР бакалавра/спеціаліста за спеціальністю 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування. Знання оцінюються за якістю даних відповідей.

Фахове вступне випробування оцінюється рівнем знань: «високий», «достатній», «недостатній».

 • Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

 • Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

 • Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії С.М. Балюта


^ Рекомендована література


Основна

1. В.В. Зорин, В.В. Тисленко. Системы электроснабжения общего назначения. Чернигов, 2005 г.

2. Электрическая часть станций и подстанций./ред. Васильева О.А., - М.: Энергия, 1988. – 608с.

3. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.:Энергия, 1988. – 608с.

4. СірийО.М., Шестеренко В.Є. Розрахунки при проектуванні та реконструкції систем електропостачання промислових підприємств. Навчальний посібник для студентів електричних спеціальностей. – Київ: ІСДО України, 1993. – 589с.

5. Неклепаев Б.М., Крючков И.П. Электрическая часть станций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 607с.

6. Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств. Підручник. Вінниця. Нова Книга, 2004, 656 с.

7. Благий В.С. Струми коротких замикань. – К.:ІСДО, 1994. - 234 с.

8. Перехідні процеси в системах електропостачання / Під ред. Г.Г.Півняка .- К.: Вища шк., 2001.-422 с.

9. Курс лекцій з дисципліни “Електричні машини”. Частина 1. Трансформатори, асинхронні машини. К.: НУХТ, 2007.

10.  Курс лекцій з дисципліни “Електричні машини”. Частина 2. Синхронні машини, машини постійного струму. К.: НУХТ, 2007.

11.  Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. Электрические машины, части 1 и 2 . – М.: Высшая школа, 1987 (1979).


Додаткова

1. И.А. Мельников Электрические сети и системы, Москва, Энергия, 1969 г.

2. Крючков И.П., Кувшинский М.М., Неклепаев Б.И. Электрическая часть станций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергия, 1978. – 456с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 1, 2, 3, 4, 5. – Київ, УДУХТ, 1998. – 48с.

4. Електричні станції та підстанції: Методичні вказівки до вивчення дисципліни, виконання контрольних робіт та курсового проекту для студентів спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання напряму “Електротехніка” денної та заочної форм навчання / Укад.: О.М. Сірий. – К.: НУХТ, 2003. – 56 с.

5. Альбоми типових схем розподільних устроїв та їх конструктивних рішень

6. Правила устройства электроустановок.- /Министерство СССР – 6-е издание. – М. Энергоатомиздат.

7. Электротехнический справочник под. общ. ред. И.И. Орлова – М. - Энергоатомиздат. 1988 г.

8. Електромагнітні перехідні процеси. Метод. вказівки для виконання курс. роботи для студентів спец. 7.090603 ““Електротехнічні системи електроспоживання” заоч. форми навчання / Уклад. С.М. Балюта – К.: УДУХТ, 1999. – 20 с.

9. Вольдек А.Н. Электрические машины. – Л.: «Энергия», 1978. – 832с.

10. Кацман М.М. Электрические машины. – М.: Высш. шк., 1990. – 463с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 0-20350166
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20437
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій Затверджую
move to 1192-20450
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20467
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20431
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20436
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20432
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20435
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20434
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20466
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20465
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи