Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 205.72 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір205.72 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії,

ректор С.В. Іванов

" 27 " лютого 2012 р.


програма

фахового вступного випробування для зарахування на навчання

за ОКР «бакалавр» за напрямом 6.051401 «Біотехнологія»
Схвалено на засіданні кафедри

біотехнології і мікробіології

Протокол № 12 від "21" лютого 2012 р.

Завідувач кафедри _________ Т.П. Пирог


Схвалено Вченою радою факультету

біотехнології та екологічного контролю

Протокол № 7 від " 22 " лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

В.о. декана_____ Г.І. АрхіповаКиїв – 2012


^ 1. Біологія клітин

Біологія – наука про життя. Походження життя. Рівні організації живої природи: клітинний, організмовий, видовий, біоценотичний, біосферний.

Особливості будови клітин прокаріотів.

Характеристика окремих таксономічних груп бактерій. Актиноміцети.

Особливості будови клітини еукаріотів. Дріжджі. Будова функції та хімічний склад, ріст, розмноження та особливості статевого процесу. Принципи класифікації дріжджів. Промислове значення дріжджів.

Мікроміцети (мікроскопічні гриби). Особливості морфологічної організації мікроміцетів. Будова міцелію грибної клітини. Способи розмноження. Класифікація та практичне значення мікроміцетів. Мікотоксини. Токсичні мікроміцети.

Особливості морфології клітин тварин і рослин. Ультраструктура тваринних і рослинних клітин. Клітинні мембрани: хімічний склад, особливості будови та функції.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Хромосоми, їх гаплоїдний і диплоїдний набори, постійність кількості і форми. Генотип як цілісна система, що історично склалась. Алельні гени. Поняття про фенотип. Форми поділу клітини та його значення. Інтерфаза. Мітоз. Статеве і безстатеве розмноження організмів. Мейоз.

Популяція – одиниця виду і еволюції. Критерії виду. Рушійні сили еволюції. Форми природного добору.

Основи селекції. Штучний добір і форми мінливості; їх роль у виведенні порід домашніх тварин, сортів культурних рослин, штамів мікроорганізмів. Генетичні основи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Методи селекції: гібридизація, добір. Гетерозис. Поліплоїдія. Типи схрещування. Біотехнологія.

Рекомендована література: 2, 3, 14, 15, 17.


^ 2. Загальна та неорганічна хімія

Основні поняття та закони. Атом, молекула, хімічний елемент, прості і складні речовини, ізотопи, ізобари, алотропна модифікація. Атомна та молекулярна маси, кларк, кількість речовини (моль). Ступінь окиснення, валентність.

Стехіометричні закони хімії. Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона.

Періодичний закон і електронна будова атомів. Будова електронних оболонок атомів.

Періодична система елементів Д.І.Менделєєва. Періодичний закон та структура Періодичної системи елементів (періоди, групи). Зв’язок Періодичної системи з будовою атомів (метали та неметали, s-, p-, d-, f -елементи).

Хімічний зв’язок. Ковалентний та іонний зв’язки. Енергія зв’язку, довжина зв’язку. Типи ковалентного зв’язку ( σ-, π-, δ- зв’язок).

Розчини. Загальна характеристика розчинів. Процес розчинення, сольватація, теплота, ентропія та вільна енергія розчинення. Розчинність речовини. Вплив на розчинність природи речовини, температури та тиску. Способи вираження концентрації розчинів: масова частка, молярна частка, моляльність, молярність, молярна концентрація еквівалентів.

Розчини електролітів. Дисоціація води. Водневий показник (рН) та способи його визначення. Шкала значень рН. Кислотно-основні індикатори. Іонні рівняння реакцій. Реакції обміну в розчинах електролітів. Добуток розчинності. Гідроліз. Константа гідролізу. Ступінь гідролізу.

Фізико-хімічні закономірності перебігу хімічних реакцій. Тепловий ефект реакції. Тепловий ефект реакції та термохімічні розрахунки. Закон Гесса. Основи кінетики та каталізу хімічних реакцій. Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції. Константа рівноваги. Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє: вплив температури, тиску, концекнтрації речовин.

Комплексні сполуки. Будова комплексних сполук. Основні положенні координаційної теорії Вернера. Номенклатура комплексних сполук. Просторова будова комплексів. Ізомерія комплексних сполук: гідратна, іонізаційна, координаційна, ізомерія зв’язку, геометрична, оптична.

^ Рекомендована література: 1, 6, 8, 18, 21.


3. Біохімія

Амінокислоти. Будова амінокислот.

Пептиди: будова, класифікація та хімічні властивості. Біологічна активність пептидів. Деякі природні пептиди.

Білки. Класифікація білків та їх біологічні функції. Структурна організація молекул білка: первинна, вторинна, надвторинна, супервторинна, третинна та четвертинна структури. Фізико-хімічні та електрохімічні властивості білків. Методи виділення та очистки білків. Ідентифікація і кількісне визначення білків. Методи визначення амінокислотної послідовності в білках. Денатурація білка.

Ферменти. Будова і класифікація ферментів. Класифікація і номенклатура ферментів. Будова молекул ферментів та їх загальні властивості (специфічність, каталітична ефективність, лабільність, здатність до регуляції). Кофактори і коферменти. Алостеричні ферменти, ізоферменти, ферментні комплекси. Будова і функції окремих коферментів і простетичних груп.

Вітаміни. Вітаміни і мікроелементи: їх роль у функціонуванні ферментів.

Хімічна природа, біологічна роль та розповсюдженість в природі жиророзчинних вітамінів (групи А, Е, К, D, F, убіхінони) та водорозчинних вітамінів (РР, Р, С, Н та група В). Методи визначення вітамінів.

Мікроелементи: Ферум, Купрум, Цинк, Манган, Кобальт, Селен тощо та їх роль у функціонуванні ферментів.

Нуклеїнові кислоти. Будова та властивості нуклеїнових кислот.

Пуринові та піримідинові азотисті основи. Нуклеозиди та нуклеотиди. Олігонуклеотиди та полінуклеотиди. ДНК: біологічна функція, будова (первинна, вторинна та третинна структури), правила Е. Чаргафа, фізико-хімічні властивості. Порівняльна характеристика ДНК вірусів, прокаріотичних та еукаріотичних клітин. ДНК мітохондрій та хлоропластів. Ген, паліндром і інтрон.

Біосинтез білка. Активація амінокислот і утворення аміноацил-тРНК. Структура та функції рибосом. Транспортні та матричні РНК. Проблеми кодування та характерні особливості генетичного коду. Механізм трансляції: ініціація трансляції, елонгація поліпептидного ланцюга, термінація трансляції. Процесінг. Енергетичний баланс процесу. Регуляція біосинтезу білка. Інгібування біосинтезу білка антибіотиками.

Вуглеводи. Будова та властивості вуглеводів. Біологічна роль вуглеводів. Будова та класифікація вуглеводів. Стереоізомерія та таутомерія моносахаридів. Хімічні властивості вуглеводів: реакції напівацетального гідроксилу, гідроксильних груп, окиснення та відновлення. Окремі представники моно-, оліго- та полісахаридів.

Ліпіди. Структурні компоненти ліпідів. Ліпіди (вищі жирні кислоти, віск, нейтральні ліпіди (триацилгліцероли, етери холестеролу, гліколіпіди), фосфоліпіди, сфінголіпіди): будова, класифікація, фізико-хімічні властивості та біологічна роль.

Фотосинтез. Основні уявлення про фотосинтез. Фотосинтез в еукаріотичних фотосинтезуючих клітинах. Фотосистеми хлоропластів. Особливості фотосинтезу у прокаріотів (цианобактерій, пурпурових бактерій, зелених бактерій – анаеробів, гало бактерій). Участь іонів натрію в процесі перетворення енергії.

Рекомендована література: 3, 4, 9


^ 4. Органічна хімія

Класифікація і номенклатура органічних сполук. Теорія хімічної будови органічних сполук Бутлєрова. Сучасні теоретичні уявлення в органічній хімії. Основні положення теорії молекулярних орбіталей. Типи хімічних зв’язків в органічних сполуках. Класифікація органічних реакцій і реагентів. Механізми органічних реакцій.

Насичені вуглеводні. Алкани. Гомологічний ряд. Ізомерія та номенклатура. Фізичні властивості. Молекулярна структу­ра. Просторова будова молекул.

Ненасичені вуглеводні. Алкени. Алкадієни. Алкіни. Гомологічний ряд. Номенклатура. Структур­на та просторова ізомерія. Фізичні властивос­ті.

Ароматичні вуглеводні. Гомологічний ряд. Ізомерія. Фізичні властивості. Молекулярна структура. Особливості просторової електронної структури.

Спирти і феноли. Класифікація та номенклатура. Фізичні властивості. Амфотерні властивості спиртів. Кислотність. Утворення алкоголятів, їх будова. Нуклеофільність і основність спиртів і алкоголятіонів, їх реакції з галогеналканами. Реакції нуклеофільного заміщення. Якісні реакції на гідроксил у спиртах і фенолах.

Альдегіди і кетони. Класифікація та номенклатура. Фізичні властивості. Молекулярна структура. Хімічні властивості. Реакції приєднання нуклеофільних реа­гентів до карбонільної групи. (HCN, NH2OH,ROH тощо) Реакції приєднання-відщеплення. Механізми цих реакцій. Альдольна і кротонова конденсації. Реакції єнолізації та галогенування. Реакція Канніццаро. Конден­сація з С-Н кислотами. Механізми цих реакцій. Реакції окисненя альдегідів і кетонів до карбонових кислот. Якісні реакції на карбонільну групу.

Карбонові кислоти, гідроксикислоти. Класифікація та номенклатура. Фізичні та хімічні властивості. Кислотні властивості, утворення функціональних похідних, декарбоксилювання. Властивості мурашиної, оцтової, акрилової, кислот. Вищі карбонові кислоти-пальмітинова, стеаринова, олеїнова. Жири.

Галогензаміщені кислоти. Класифікація та номенклатура. Способи добування: із насичених карбонових кислот та їх похідних. Фізичні та хімічні властивості. За­лежність хімічних властивостей від взаємного розташування галогену та карбоксильної групи.

Амінокислоти. Класифікація та номенклатура. Амфотерний характер. Ізоелектрична точка. Кислотність та основність. Реакції за карбоксильною та аміно-групами. Особливості хімічних властивостей a-, b- та g-амінокислот. Ароматичні амінокислоти.

Нітросполуки. Класифікація та номенклатура. Фізичні властивості. Молекулярна структура. Хімічні властивості. Таутомерія первинних та вторинних нітросполук. Взаємодія з HNO2 та жирними альдегідами. Відмінність властивостей ароматичних сполук.

Аміни. Класифікація та номенклатура. Фізичні властивості. Молекулярна структура амінів. Хімічні властивості. Основність амінів: константа основності, вплив будови на основність. Реакція амінів з кислотами, будова солей, їх номенклатура та властивості. Алкілування та ацилювання амінів: механізми цих реакцій. Четвертинні амонійні солі. Якісні реакції на первинні, вторинні та третинні аміни.

Гетероциклічні сполуки. Класифікація і номенклатура гетероциклів. Будова та хімічні властивості нітрогенвмісних, гетеро циклів (пірол, індол, піридин, піримідин) Піримідинові та пуринові основи як складові нуклеїнових кислот.

Вуглеводи. Моносахариди. Будова та стереохімія моносахаридів. Номенклатура. Способи зображення-формули Фішера та проекційні формули Хеуворзса, правила написання циклічних формул. Хімічні властивості моносахаридів.

Дисахариди. Уявлення про моно та диглікозидні зв’язки. Властивості дисахаридів.

^ Рекомендована література: 6, 7


5. Фізична та колоїдна хімія

Основні положення хімічної термодинаміки. Перший закон термодинаміки.

Термохімія. Закон Гесса. Калориметрія. Теплоти утворення, згоряння, розчинення, нейтралізації.

Другий та третій закон термодинаміки. Ентропія, її фізичний смисл. Ентропія та ймовірність стану системи. Статистичний характер другого закону термодинаміки.

Термодинамічні потенціали. Внутрішня енергія Гіббса, енергія Гельмгольца. Критерії рівноваги та напрямку процесів. Рівняння Гіббса—Гельмгольца, його практичне застосування у технології біотехнологічної продукції.

Термодинаміка хімічної рівноваги. Критерії рівноваги. Закон діяння мас, його виведення. Різні способи вираження константи хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа. Залежність константи рівноваги від температури. Рівняння ізохори та ізобари хімічної реакції Вант-Гоффа.

Фазова рівновага в однокомпонентних системах. Правило фаз Гіббса. Рівняння Клаузиуса-Клапейрона. Діаграма стану для системи, що складається з одного компоненту.

Фазова рівновага у бінарних системах. Фазові діаграми системи з двох компонентів. Поняття про фізико-хімічний аналіз (М.С. Курнаков). Термічний аналіз, його застосування у біотехнологічній практиці.

Фазова рівновага у потрійних системах. Закон розподілу. Екстракція. Розподіл речовини між двома незмішуваними розчинниками. Закон розподілу Нернста. Рівняння Шилова-Лєпінь. Екстракція, її значення в технології виробництва біотехнологічної продукції.

Ідеальні розчини. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Ідеальні розчини. Закон Рауля. Зміна температур замерзання та кипіння рідин внаслідок утворення розчинів. Кріоскопія і ебуліоскопія. Осмос. Осмотичний тиск. Значення колігативних властивостей розчинів для виробництва біотехнологічної продукції та лікарських засобів з використанням біотехнологічних методів. Відхилення від закону Рауля у реальних розчинах. Поняття про активність. Узагальнене рівняння закону Рауля.

Формальна кінетика. Хімічна кінетика, її значення для фармації. Швидкість реакції, її залежність від різноманітних факторів. Молекулярність і порядок реакції. Кінетичні рівняння реакцій нульового, першого, другого і третього порядків.

Молекулярна кінетика. Теорія активних співударів. Енергія активації. Стеричний фактор. Поняття про теорію переходного стану або активованого комплексу.

Каталіз. Загальні положення та закономірності каталізу. Енергія активації каталітичних реакцій. Гомогенний каталіз. Кислотно-основний каталіз. Ферментативний каталіз. Гетерогенний каталіз, його особливості. Основи теорій гетерогенного каталізу.

Властивості розчинів електролітів. Електрична провідність розчинів електролітів. Теорія Арреніуса. Ступінь дисоціації. Ізотонічний коефіцієнт. Теорія розчинів сильних електролітів Дебая-Хюккеля. Поняття про іонну атмосферу. Іонна сила розчинів і активність електролітів.

Електродні потенціали та електрорушійні сили. Потенціометрія. Механізм виникнення електродного потенціалу. Рівняння Нернста. Класифікація гальванічних елементів. Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Кола без переносу і з переносом. Концентраційні кола. Диффузійний потенціал. Потенціометрія. Потенціометричне титрування та його значення для аналізу біотехнологічної продукції.

Нерівноважні електродні процеси. Закони Фарадея. Поняття про електродну поляризацію. Поняття про концентраційну та хімічну поляризацію. Електроліз. Напруга розкладу. Перенапруга. Полярографія та її застосування у аналізі.

Поверхнева енергія і поверхневий натяг. Змочування. Когезія. Адгезія. Поверхнева енергія Гіббса. Поверхневий натяг. Змочування, його кількісні характеристики. Розтікання. Вибіркове змочування. Інверсія змочування. Пракичне значення змочування. Когезія. Адгезія.

Сорбційні процеси. Адсорбція. Сорбційні процеси, їх класифікація. Адсорбція: основні поняття та визначення.

Деякі аспекти практичного застосування поверхневих явищ. Ефект Ребіндера, його практичне значення. Застосування сорбційних процесів у технології біотехнологічних препаратів. Поняття про хроматографію (М.С. Цвєт). Класифікація хроматографічних методів, їх практичне використання.

Класифікація, одержання та очищення дисперсних систем. Дисперсні системи. Дисперсна фаза і дисперсійне середовище. Ступінь дисперсності. Класифікація дисперсних систем за різними ознаками. Методи одержання дисперсних систем. Методи очищення колоїдних систем: діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація, електроультрафільтрація.

Окремі класи дисперсних систем. Аерозолі, класифікація, одержання, властивості. Стійкість аерозолів і фактори, що її визначають. Методи руйнування аерозолів. Застосування аерозолів у біотехнології. Порошки, їх властивості та способи одержання. Злежування, грануляція та розпилювання порошків. Суспензії: одержанння та властивості. Стійкість суспензій. Седиментаційний аналіз суспензій (М.А. Фігуровський). Пасти. Застосування у біотехнології. Піни, їх одержання. Стійкість та руйнування пін. Значення пін та піноутворення. Емульсії: класифікація, методи одержання і властивості. Типи емульсій. Емульгатори і механізм їх дії. Обернення фаз емульсій. Застосування емульсій у біотехнології.

Колоїдні поверхнево-активні речовини. Міцелоутворення в розчинах колоїдних ПАР. Критична концентрація міцелоутворення та її визначення. Будова міцел ПАР. Явище солюбілізації та його значення у технології виготовлення біотехнологічної продукції та фармацевтичних препаратів, одержаних методами біотехнології. Застосування колоїдних ПАР у біотехнології та фармації.

Класифікація, методи одержання та фізико-хімічні властивості ВМС. Поняття про ВМС, їх класифікація та методи одержання. Структура і форма макромолекул, типи зв’язку між ними. Гнучкість макромолекул. Кристалічний та аморфний стан ВМС. Пружно-твердий, високоеластичний та пластичний стан полімерів. Зв’язок між будовою і механічними властивостями полімерів.

^ Рекомендована література: 11, 12, 13, 16, 19, 22, 23.

6. Аналітична хімія

Якісний та кількісний хімічний аналіз. Відбір та зважування представницької середньої проби. Розмір проби. Розкладання та розчинення проби. Загальні принципи та особливості розчинення органічних сполук, біотехнологічних об’єктів.

Розділення та концентрування. Методи розділення, виділення, концентрування: осадження та співосадження; екстракція; хроматографічні методи розділення та концентрування та ін.

Розчин як середовище проведення реакцій між іонами. Поняття про аналітичні реакції кислотно-основної взаємодії, осадження, окиснення-відновлення, комплексоутворення.

Кількісний аналіз. Титриметрія. Принцип кількісного аналізу, його значення та перспективи розвитку. Класифікація методів: хімічні (гравіметричний, титриметричний), фізичні та фізико-хімічні. Порівняльна оцінка методів кількісного визначення.

Кислотно-основне титрування. Кислотно-основна рівновага. Протолітична теорія Бренстеда-Лоурі. Сила протолітів – кислот та основ та їх стан у розчинах сильних та слабких кислот і основ. Буферні розчини, їх значення у хімічному аналізі. Гідроліз солей. Розрахунки концентрації іонів водню і рН у розчинах кислот, основ, буферних розчинах та розчинах солей, які гідролізують. Використання явищ гідролізу та амфотерності в аналітичній хімії.

Методи кислотно-основного титрування, їх характеристика: стандартні розчини, первинні стандарти, визначення точки еквівалентності.

Комплексонометрія. Комплексони та інші органічні та неорганічні комплексометричні титранти. Характеристика комплексонів та їх комплексів з іонами металів (склад, структура, міцність, вплив рН). Металохромні індикатори, їх властивості, визначення кінцевої точки титрування. Можливості комплексонометрії в аналітичному контролю біотехнологічних виробництв (визначення кальцію, магнію) та використання комплексонометрії для визначення загальної твердості води. Відомості про засоби усунення накипу на технологічному обладнанні за допомогою комплексонів.

Окисно-відновне титрування (редоксиметрія). Основи редоксиметрії та її застосування в біотехнологічних технологіях. Застосування окисно-відновних реакцій для виявлення, розділення та визначення речовин. Стандартні електродні окисно-відновні потенціали. Вплив різних факторів на величину окисно-відновних потенціалів та напрямок окисно-відновних реакцій. Константа рівноваги, швидкість окисно-відновних реакцій, залежність від температури, рН, присутності каталізаторів. Супряжені реакції. Способи фіксування точки еквівалентності у редоксиметрії. Криві титрування, інтервал переходу редокс-індикаторів та вибір індикатора за стрибком потенціалу на кривій титрування.

Гравіметричний (ваговий) аналіз. Осаджувана і гравіметрична форми, вимоги до них. Механізм процесу осадження.

Фізико-хімічні методи аналізу. Класифікація фізико-хімічних методів аналізу. Оптичні методи аналізу. Спектральні (оптичні) методи аналізу. Колориметрія. Фотоелектроколориметрія, спектрофотометрія. Нефелометрія і турбідиметрія.

Атомно-абсорбційний аналіз. Емісійна спектроскопія. Полум’яна фотометрія. Люмінесцентний метод аналізу. Рефрактометричний метод. Поляриметричний метод.

Хроматографічні, рентгенівські, радіометричні та кінетичні методи аналізу. Принципи та методи в хроматографії. Класифікація методів за механізмом розділення, агрегатним станом та за технікою розділення. Теорія хроматографічних процесів. Газова, рідинна, високоефективна рідинна, тонкошарова, паперова, іонообмінна та іонна хроматографія.

Електрохімічні методи аналізу. Аналіз індивідуального зразка. Класифікація та характеристика методів. Потенціометрія, теоретичні основи. Кондуктометрія. Вольтамперометрія. Кулонометрія. Автоматичні та сенсорні аналізатори. Екологічний моніторинг.

Рекомендована література: 5, 10, 20.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у письмовій формі (у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році)

^

для вступу на навчання за ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
за напрямом
6.051401 «Біотехнологія»


 1. Біологія клітин

  1. Рівні організації живої природи: клітинний, організмовий, видовий, біоценотичний, біосферний.

  2. Особливості будови клітин прокаріотів.

  3. Особливості будови клітини еукаріотів.

  4. Промислове значення дріжджів.

  5. Особливості морфологічної організації мікроміцетів. Будова міцелію грибної клітини. Способи розмноження.

  6. Особливості морфології клітин тварин і рослин.

  7. Клітинні мембрани: хімічний склад, особливості будови та функції.
 1. Загальна та неорганічна хімія; Фізична та колоїдна хімія; Аналітична хімія

  1. Атомна та молекулярна маси, кількість речовини (моль). Ступінь окиснення, валентність.

  2. Закон Авогадро.

  3. Періодичний закон і електронна будова атомів. Будова електронних оболонок атомів.

  4. Хімічний зв’язок. Ковалентний та іонний зв’язки.

  5. Загальна характеристика розчинів. Розчинність речовини.

  6. Способи вираження концентрації розчинів: масова частка, молярна частка, моляльність, молярність, молярна концентрація еквівалентів.

  7. Водневий показник (рН) та способи його визначення. Шкала значень рН.

  8. Фізико-хімічні закономірності перебігу хімічних реакцій. Комплексні сполуки. Будова комплексних сполук.

  9. Основні положення хімічної термодинаміки.

  10. Ступінь дисоціації. Електродні потенціали та електрорушійні сили.

  11. Поверхнева енергія і поверхневий натяг. Змочування, його кількісні характеристики.

  12. Методи аналізу хімічного складу речовин.
 1. Біохімія

  1. Амінокислоти. Будова амінокислот.

  2. Пептиди: будова, класифікація та хімічні властивості. Білки. Класифікація білків та їх біологічні функції.

  3. Структурна організація молекул білка: первинна, вторинна, надвторинна, супервторинна, третинна та четвертинна структури. Денатурація білка. Ферменти.

  4. Хімічна природа, біологічна роль та розповсюдженість в природі жиророзчинних вітамінів (групи А, Е, К, D, F, убіхінони) та водорозчинних вітамінів (РР, Р, С, Н та група В).

  5. Будова та властивості нуклеїнових кислот.

  6. Будова та властивості вуглеводів.

  7. Ліпіди: будова, класифікація, фізико-хімічні властивості та біологічна роль.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань вступників з дисциплін фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.051401 «Біотехнологія»


Мета випробування - визначити наявний рівень знань фахової підготовки вступників; перевірити вміння вступників застосувати ці знання та навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним в кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні випускнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання. Рівень оцінюється за якістю виконаного завдання. Фахове вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. Воно складається з п’яти завдань, три з яких з хімії, і два-з фахової дисципліни. Кожне із завдань оцінюється в 20 балів.

 • 20 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі без помилок; вичерпно відповів на поставлені у завданні питання, обґрунтував відповідь, навів приклади та ілюстрації, вірно розв’язав задачу з хімії.

 • 15 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі, але у відповідях допустив деякі неточності; вірно відповів на поставлені у завданні питання, вірно розв’язав задачу з хімії, але отримав неточний результат через несуттєву помилку.

 • 10 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі, проте допустив несуттєві помилки у розрахунках, висновках, загалом вірно відповів на поставлене у завданні питання, але має несуттєві помилки у термінології, узагальненнях, висновках, при розв’язанні задачі з хімії допустив деякі непринципові помилки.

 • 5 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання не у повному обсязі, допустив суттєві помилки у розрахунках, висновках, дав неповну відповідь на поставлене у завданні питання, при розв’язанні задачі з хімії допустив помилки і отримав невірний результат.

 • 0 балів виставляється, якщо вступник не виконав завдання або виконав його не у незначному обсязі, не відповів або дав невірну відповідь на поставлене у завданні питання, не розв’язав задачі або при розв’язанні допустив принципові помилки.

Вступники, які сумарно набрали менше 25 балів, до участі у конкурсі не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії Пирог Т.П.


^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ


для вступу на навчання за ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
за напрямом
6.051401 «Біотехнологія»


з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році^ Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується пройти фахове вступне випробування у формі співбесіди. Рівень знань оцінюється за якістю відповідей на запитання.

Рівень знань вступника оцінюється як «високий» на основі наступних показників:

 1. Відмінні знання всіх розділів перерахованих дисциплін, глибокі і вичерпні відповіді з усіх питань в об’ємі програм.

 2. Розуміння біологічної суті явищ, що розглядаються.

 3. Добрі знання суті хімічних явищ.

 4. Вміння складати та вирішувати рівняння хімічних реакцій.

 5. Вміння обґрунтовувати та довести основні хімічні закони.

 6. Вміння використовувати матеріали з додаткових літературних джерел.

Рівень знань вступника оцінюється як «достатній» за умови:

 1. Твердих знань матеріалу розділів програм курсів і основних питань білету, але в відповідях на питання можуть бути деякі недоліки.

 2. Допущення помилок при висвітленні хімічних основ біологічних процесів.

 3. Складнощів при обґрунтуванні та доведенні хімічних законів.

 4. Не зовсім чіткого володіння хімічними розрахунками.

Рівень “недостатній” виставляється, якщо вступник:

 1. Не знає і не розуміє значної частини програмного матеріалу, не може сформулювати відповіді на основні питання білету.

 2. Не розуміє суті біологічних явищ.

 3. Не може здійснити хімічні розрахунки.^
Голова фахової атестаційної комісії, проф. Т.П.Пирог

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ахметов Н.С.Общая и неорганическая химия.- М.: Высшая школа, 1998.-743с

 2. Беляев Д.К., Рувинский А.О., Воронцов Н.Н. и др. Общая биология. М., 1992. – 271 с.

 3. Березов Т.Т., Коровин Б.Ф.. Биологическая химия, М: Медицина, 1998, 703 с.

 4. Біохімія. /М.Є.Кучеренко, Ю.Д.Бабенюк, О.М.Васильєв та ін./ К.:ВГЦ Київський університет, 2002, 480 с.

 5. Васильев В.П. Аналитическая химия. - М: Высшая школа, 1989, т 1. – 320 с., т.2. – 384 с.,2

 6. Глинка М.Л. Загальна хімія.- К.: Вища школа, 1982.-608с.

 7. Глубiш П.А., Органiчна хiмiя: Навчальний посiбник.Ч.1.Алiфатичнi та ароматичнi вуглеводнi.-К.:НМЦВО, 2002.-296с.

 8. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія.- К.: Вища школа, 1991.-431с.

 9. Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызгина Биологическая химия.- М.: Высшая школа, 2000, 479 с.

 10. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В.. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа. – М: Высшая школа, 1991. – 256 с.

 11. Евстратова К. И., Купина Н. А., Малахова Е. Е. Физическая и коллоидная химия. — М.: Высш. шк., 1990. – 487 с.

 12. Зимон А.Д. Физическая химия. – М.: Агар, 2003. – 320с.

 13. Зимон А.Д., Лещенко Н.Ф. Коллоидная химия. – М.: Агар, 2001. – 320с.

 14. Мамонтов С.Г. Биология. М., 1992. – 478 с.

 15. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. та інші. Загальна біологія (Підручник для учнів 10 – 11 класів середньої загальноосвітньої школи). – К.: Генеза – 1998. – 464 с.

 16. Мороз А.С., Ковальова А.Г. Фізична та колоїдна хімія. – Львів: Світ, 1994. – 280с.

 17. Полянський Ю.І., Браун О.Д., Верзілін М.М. та ін. Загальна біологія. К., 1992. – 272 с.

 18. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія.- К.: Вища школа, 1988.-430с.

 19. Скоробогатий Я.П. Фізико-хімічні методи аналізу. – Л.: Каменяр, 1993.

 20. Скуг Д., Уэст Д.Основи аналитической химии. – М.:Мир, 1979. – Т.1,2. . – 918 с.

 21. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія т.1,2.- К.: Педагогічна преса, 2000 та 2002.- 580 та 784с.

 22. Физическая химия. В 2 кн. Кн. 1. Строение вещества. Термодинамика: Учеб. для вузов /К.С. Краснов, Н.К. Воробьев, И.Н. Годнев и др.; под ред. К.С. Краснова. – 3-е изд., испр.- М.: Высш.шк., 2001.- 512 с., ил.

 23. Физическая химия. В 2 кн. Кн. 2. Электрохимия. Химическая кинетика и катализ: Учеб. для вузов /К.С. Краснов, Н.К. Воробьев, И.Н. Годнев и др.; под ред. К.С. Краснова. – 3-е изд., испр.- М.: Высш.шк., 2001.- 319 с., ил.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи