Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 309.79 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір309.79 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

ректор С.В. Іванов

" 27 " лютого 2012 р.


програма

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія»


Схвалено Вченою радою факультету

біотехнології та експертизи харчових продуктів

Протокол № від " " 2011р.

Голова Вченої ради факультету,

декан А.О

Схвалено Вченою радою факультету

бродильних і цукрових виробництв

Протокол № 7 від " 23 " лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан П.Л. Шиян


Схвалено Вченою радою факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи

Протокол № 8 від "17" лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан Л.Ю. Арсеньєва


Схвалено Вченою радою факультету

хлібопекарських і кондитерських виробництв

Протокол № 7 від " 22 " лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан О.Ю. Шевченко


Схвалено Вченою радою факультету

технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів

Протокол № 8 від " 23" лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан Г.І. Гончаров


Схвалено Вченою радою факультету

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Протокол № 8 від " 22 " лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан В.Ф. ДоценкоКиїв - 2012

^ Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.


^ Зміст програми

На фахове вступне випробування виносяться питання з дисциплін хімічного циклу, загальних технологій харчової промисловості, процесів і апаратів харчових виробництв в межах навчального плану ОКР «молодший спеціаліст», а саме:


 1. Реакційна здатність речовин: будова атома і періодична система елементів [7,8].

 2. Хімічний зв’язок [7,8].

 3. Кислотно-основні властивості речовин( класи неорганічних сполук) [8].

 4. Основні розрахунки в хімії . Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій [3,8].

 5. Енергетика хімічних процесів [7,8].

 6. Швидкість хімічної реакції і методи її регулювання. Хімічна рівновага[7,8].

 7. Розчини та їх роль в технологічних процесах[7,8].

 8. Способи вираження кількісного складу розчинів[3,8].

 9. Розчини електролітів і йонні рівноваги[7,8].

 10. Окисно-відновні реакції[4].

 11. Неорганічні компоненти харчових продуктів. Макро- і мікроелементи[12].

 12. Хімічна ідентифікація речовин: якісний і кількісний аналіз[16].

 13. Основи будови органічних сполук[7,8].

 14. Класифікація органічних сполук[7,8].

 15. Основні органічні речовини харчових продуктів:білки, жири, вуглеводи[12].

 16. Асортимент продуктів харчових виробництв (борошномельного, хлібопекарського, м’ясо-молочного, жирового та ін.) та кулінарної і кондитерської продукції закладів громадського харчування [2,5,11,15].

 17. Показники якості харчових продуктів. Їх харчова, біологічна та енергетична цінність [2,9,12].

 18. Вимоги до сировини для виробництва харчових продуктів (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості). Вимоги, що висуваються до сировини, напівфабрикатів і матеріалів при виробництві продуктів для дитячого харчування [2,11].

 19. Загальна характеристика основних складових компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів. Калорійність харчових продуктів [2,11,12].

 20. Класифікація та характеристика способів оброблення харчових продуктів [14,15].

 21. Основні поняття про здорове, функціональне харчування. Функціональні харчові продукти. Принципи створення харчових продуктів спеціального призначення [1].

 22. Поняття про харчові добавки [1,12].

 23. Способи збагачення харчових продуктів біологічного активними речовинами. Основні підходи до збагачення традиційних харчових продуктів макро- та мікронутрієнтами, вітамінами, біодобавками з рослинної сировини та ін. Роль харчових волокон у функціонуванні організму людини і їх основні природні джерела [1].

 24. Основні технологічні процеси харчових виробництв (механічні, гідродинамічні, теплові, масообмінні, біохімічні) [2,5].

 25. Способи розділення неоднорідних систем (осадження, гравітаційне осадження, в полі відцентрових сил): характеристика, рушійні сили [2,5,6].

 26. Способи і призначення теплового оброблення сировини та напівфабрикатів [2,5,6].

 27. Теоретичні основи масообмінних процесів (класифікація, рушійні сили, матеріальний баланс, основне устаткування) [2,5,6].

 28. Принципи та методи консервування (біоз, абіоз, анабіоз, ценобіоз). Особливості асептичного консервування. Застосування антисептиків-консервантів в консервній промисловості України. Застосування антибіотиків при консервуванні [2,11].

 29. Мікробіологічні процеси харчових виробництв. Фази росту мікроорганізмів при періодичному способі культивування, їх характеристика та зміна вмісту біомаси і живих клітин. Способи бродіння, їх хімізм. Вимоги до заквашувальних препаратів та дріжджів в харчових технологіях [2,11].

 30. Ферментативний гідроліз в харчових технологіях. Ферментативний гідроліз крохмалю, оптимальні умови дії ферментів, контроль процесу. Ферментативний гідроліз білків, оптимальні умови дії ферментів. Вимоги до складу продуктів гідролізу крохмалю та білків у пивоварному та спиртовому виробництві [2].

 31. Загальні технологічні схеми виробництва харчових та кормових продуктів. Характеристика технологічного процесу виробництва готової продукції. Способи підготовки сировини та складання рецептур та рецептів в різних технологіях харчових та кормових продуктів (на прикладі одного з продуктів галузі) [2,11].

 32. Відходи і побічні продукти харчових виробництв. Шляхи їх переробки та утилізації. Принцип ресурсозбереження в харчовій промисловості [2].

 33. Контроль якості харчових продуктів [2,11].

 34. Вплив технологічних процесів на складові частини та властивості сировини, напівфабрикатів та готових продуктів [11].

 35. Способи пакування готової продукції. Вимоги до маркування. Види тари та пакувальних матеріалів, що застосовуються в харчовій промисловості. Екологічні аспекти використання полімерних та інших матеріалів у харчовій промисловості [13].^

Критерії оцінки знань вступника НА вступноМУ випробуваннІ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН


при вступі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра на основі здобутого ОКР «Молодший спеціаліст»

за напрямом “Харчові технології та інженерія”


Вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою від 0 до 100 балів.

Вступне випробування складається з 5-ти завдань, а саме трьох завдань з хімії та двох завдань з фахових дисциплін. Кожне із завдань оцінюється в 20 балів.

20 балів за завдання ставиться якщо вступник:

- виконує розрахунки в повному обсязі без помилок;

- при виконанні задач з хімії отримав правильний результат;

- чітко і вичерпно відповідає на питання згідно із завданням;

- обґрунтовує відповідь, наводить приклади.

15 балів виставляється, якщо вступник:

- виконав завдання у повному обсязі, проте припустився деяких неточностей;

- вірно відповів на поставлені у завданні питання;

- вірно розв’язав завдання з хімії, але отримав неточний результат через несуттєву помилку.

10 балів виставляється, якщо вступник:

- виконав завдання у повному обсязі, проте припустився несуттєвої помилки у розрахунках, висновках;

- вцілому вірно відповів на поставлене у завданні питання, проте припустився несуттєвої помилки у термінології, узагальненнях, висновках;

- при розв’язанні завдань з хімії припустився деяких непринципових помилок.

5 балів виставляється, якщо вступник:

- виконав завдання у неповному обсязі, або припустився суттєвої помилки у розрахунках, висновках;

- дав неповну відповідь на поставлене у завданні питання;

- при розв’язанні задачі з хімії припустився помилки і отримав невірний результат.

^ 0 балів виставляється, якщо вступник:

- не виконав завдання;

- не відповів або дав невірну відповідь на поставлене у завданні питання;

- не розв’язав задачі або при розв’язанні припустився принципових помилок.


Особи, які сумарно набрали нижче як 25 балів, до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються

^

Голови фахових атестаційних комісій Г. І. Гончаров


В.Ф.Доценко

Л.Ю. Арсеньєва


О. Ю. Шевченко

П.Л. Шиян

Завдання з хімії для підготовки до фахового вступного випробування

 1. Для збереження забарвлення та свіжості м’яса його витримують в атмосфері карбон (ІІ) оксиду. Визначте, який об’єм буде займати 1 кг СО, що знаходиться під тиском 106 Па та температурі 230С.

 2. Олеїнова кислота (С17Н33СООН) – один із основних компонентів олій. Визначте вміст (%) Карбону у олеїновій кислоті

 3. Для засолювання та консервування м’яса використовується наступна суміш: 50% NaCl, 30% MgCl2, 10% CaCl2 і 10% KCl. Визначте маси компонентів, які необхідно взяти для приготування 2 кг такої суміші. Які інші неорганічні консерванти вам відомі?

 4. Фосфор у молоці знаходиться у вигляді солей: CaHPO4 і Ca(H2PO4)2. Визначте вміст (%) Фосфору у CaHPO4.

 5. Калорійність вершків із жирністю 20% становить 890 кДж на 100 г речовини. Обчисліть, яку масу вершків необхідно спожити, щоб забезпечити організм такою енергією, яка надходить до нього при вживанні 50 г шоколаду. Калорійність шоколаду – 2200 кДж на 100 г.

 6. Добова потреба у Кальції для дорослої людини складає 800 мг. Вміст Кальцію у молоці 120 мг/100 г молока, в сирі 100 мг/100г. Складіть приблизний раціон для забезпечення збалансованої добової потреби організму Кальцієм.

 7. Для визначення вмісту води у пшеничному хлібі наважку хліба масою 24,0 г просушували при температурі 110оС впродовж однієї години. Маса зразка після просушування виявилась 15,7 г. Визначте вміст води (%) у хлібі.

 8. Харчову соду NaHCO3 одержують, пропускаючи у водний розчин NaCl, вуглекислий газ та аміак. Напишіть відповідне рівняння реакції, а також рівняння термічного розкладу NaHCO3.

 9. Натрій гідрогенсульфіт використовують як неорганічний консервант. Його одержують, пропускаючи у водний розчин лугу сульфур (IV) оксид. Напишіть це рівняння реакції. Як можна сульфіт перевести у сульфат?

 10. Як здійснити такі перетворення: целюлоза  глюкоза  етанол  оцтовоетиловий естер? Напишіть відповідні хімічні рівняння і вкажіть умови, за яких реакції відбуваються.

 11. Під час гідролізу целюлози в кислому середовищі утворюється глюкоза. Зброджуючи цю глюкозу, одержують технічний (гідролізний) спирт. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

 12. За допомогою яких реакцій можна здійснити такі перетворення: етен  етанол  діетиловий етер? Вказати умови проведення реакцій. Як одержують етанол для потреб харчової промисловості?

 13. Амінокислоту гліцин можна одержати із ацетилену за схемою: ацетилен  оцтова кислота  хлороцтова кислота  амінооцтова кислота (гліцин). Напишіть відповідні рівняння реакцій та вкажіть умови їх проведення.

 14. За допомогою яких реакцій можна здійснити такі перетворення: етан  етен  етиловий спирт  етилацетат. Вказати умови проведення реакцій.

 15. За допомогою яких реакцій можна здійснити такі перетворення етанол  оцтовий альдегід  оцтова кислота  етилацетат.

 16. За допомогою яких реакцій можна здійснити такі перетворення: сахароза  глюкоза  глюконова кислота  кальцій глюконат? Вказати умови проведення реакцій.

 17. Неприємний запах несвіжих харчових продуктів, що містять білки, зумовлений наявністю в них залишків розкладу білків: диметиламіну, триметиламіну, сірководню. Запишіть формули цих сполук і наведіть рівняння реакцій цих речовин з NaOH і HCl.

 18. В харчовій промисловості широко використовуються такі кислоти: молочна (2-оксипропанова), винна (2,3-диокси-1,4-бутандикарбонова) і лимонна (2-гідроксо-1,2,3-пропантрикарбонова). Запишіть формули цих кислот. З якими речовинами: CH3COOH, C2H5OH, NaOH будуть взаємодіяти ці кислоти?

 19. Для надання аромату йогуртам до них додають харчові есенції, які являють собою естери. Напишіть рівняння реакції одержання естерів при взаємодії: 1) бутанової кислоти і етанолу; 2) мурашиної кислоти і етанолу; 3) пентанової кислоти і н-пентанолу.

 20. Стеарат натрію (C17H35COONa), який утворюється при гідролізі жиру, - основний компонент мила. Напишіть рівняння реакцій: а) гідролізу натрій стеарату; б) взаємодію цієї солі з СаС12.

 21. У виноробстві при сульфітуванні використовують сульфур (IV) оксид. Який об'єм SO2 (н.у.) можна одержати із 160 г сірки, якщо вихід реакції 90%?

 22. Як розпушувач тіста, у хлібопеченні використовують натрій гідрогенкарбонат. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) виділиться при термічному розкладі 8,4 г NaHCO3?

 23. Натрій нітрит, який використовують для консервування м’яса, одержують при прожарюванні NaNO3. Розрахуйте масу NaNO2, яку можна одержати при термічному розкладі 170 г NaNO3.

 24. Амоній гідрогенкарбонат, який використовують як розпушувач тіста, одержують пропускаючи у насичений розчин (NH4)2CO3 вуглекислий газ. Який об’єм СО2 (н.у.) необхідно взяти для одержання 790 г амоній гідрогенкарбонату, якщо СО2 береться із 30%-м надлишком?

 25. В стічних водах містяться іони Плюмбуму. Яку масу Na2S необхідно додати до 1 м3 такої води щоб виділити Плюмбум, якщо вміст Pb2+ в ній 50 мкг/л?

 26. Один із відомих консервантів у харчовій промисловості натрій гідрогенсульфіт NaHSO3. Його одержують при взаємодії водного розчину Na2CO3 із SO2. Яку масу NaHSO3 можна одержати із 212 г соди, якщо вихід реакції 80%?

 27. Для нейтралізації молочної кислоти, яка утворилась при бродінні глюкози, використовують харчову соду. Яку масу соди треба додати до розчину, в якому міститься 9 г кислоти?

 28. Для миття обладнання у харчовій промисловості використовують кальциновану соду Na2CO3, яку можна одержати при термічному розкладі натрій гідрогенкарбонату. Яку масу Na2CO3 можна одержати із 42 кг NaHCO3, якщо втрати виробництва складають 5%?

 29. На взаємодію 2,08 г деякої вищої карбонової кислоти, яка утворилась при гідролізі жиру, витратили 8 мл 5 М розчину NaOH. Визначте молярну масу кислоти.

 30. При визначенні олеїнової кислоти у соняшниковій олії, її зразок масою 1,0 г провзаємодіяв з розчином йоду у воді масою 10,8 г і масовою часткою І2 5%. Визначте масову частку олеїнової кислоти в олії.

 31. "Грушева есенція" використовуються для ароматизації солодких напоїв. Її отримують при взаємодії оцтової кислоти і 3-метил-1-бутанолу (ізоамілового спирту). Яку масу ізоамілацетату можна добути, якщо оцтова кислота і ізоаміловий спирт взяті кількістю по 0,5 моль, а вихід реакції складає 80% від теоретичного?

 32. Визначте масу розчину етанолу з масовою часткою С2Н5ОН 40%, яку можна одержати з 1026 г сахарози, якщо вважати, що спочатку сахароза була інвертована, а далі утворений розчин було зброджено з виходом спирту 80%.

 33. При пророщуванні зерен ячменю при виготовленні пива глюкоза окиснюється киснем повітря до щавелевої (етандикарбонової) кислот. Це так зване "дихання клітин". Напишіть відповідне рівняння реакції. Яка маса щавелевої кислоти утвориться із 120 г глюкози, якщо вихід реакції становить 5% від теоретично можливого?

 34. Для аналізу розчину оцтової кислоти, зразок масою 50 г нейтралізували водним розчином NaHCO3. В результаті пропускання газу, що виділився, через вапняну воду добули осад масою 7,5 г. Знайдіть масову частку (%) оцтової кислоти у розчині.

 35. Обчисліть масу 10%-го розчину глюкози, який піддали спиртовому бродінню, якщо відомо, що в результаті бродіння виділилось скільки ж газу, скільки його утворюється в результаті повного згорання етанолу масою 28 г.

 36. При взаємодії продукту гідролізу сахарози з амоніачним розчином аргентум оксиду виділилось 10,8 г срібла. Визначте масу сахарози, яку піддали гідролізу.

 37. Визначте, яку масу розчину КОН з масовою часткою лугу 12% необхідно взяти для повного омилення 17,56 г рослинної олії, яка являє собою тригліцерид лінолевої кислоти С17Н31СООН.

 38. В кондитерській промисловості як консервант використовують пропанову кислоту. Її одержують окисненням пропаналя. Визначте масу кислоти, яку можна одержати із 200 мл (ρ=0,8 г/мл) пропаналю, якщо вихід реакції 70%.

 39. В процесі одержання кефіру частково відбувається ферментативний гідроліз лактози з утворенням етанолу. При цьому також виділяється вуглекислий газ. Напишіть це рівняння реакції. Розрахуйте, скільки теоретично може утворитись етанолу із лактози, якщо вміст лактози у молоці 4,8%, а маса молока – 1 кг.

 40. Оцтова есенція – 80%-й розчин оцтової кислоти. Скільки потрібно цієї есенції і води для приготування 200 см3 1%-го розчину оцтової кислоти, яку вживають як приправу до страв? Густину есенції можна прийняти за 1 г/см3.

 41. Для виготовлення напоїв, як харчову добавку, використовують концентрований розчин фосфатної кислоти ( = 90%,  = 1,74 г/мл). Визначить молярну концентрацію H3PO4 у розчині.

 42. При солінні деяких сортів риби використовують розсіл із масовою часткою кухонної солі 17%. Яку масу солі і води необхідно взяти для приготування 2 кг такого розсолу?

 43. Кислотність молока в градусах Тернера визначається об’ємом в мл 0,1М розчину NaOH, який затрачується на титрування 100 мл молока. На титрування по фенолфталеїну 25 мл молока витратили 4 мл 0,1М розчину NaOH. Визначте кислотність молока.

 44. Змішали 1 кг молока із жирністю 3% із 500 г молока, що має жирність 2%. Визначте жирність (%) одержаного молока.

 45. Для одержання розсолу змішали 30 мл 22% розчину солі (густина 1,64 г/мл) і 70 мл 4% розчину (густина 1,03 г/мл). Визначте масову частку (у %) NaCl у добутому розчині та молярну концентрацію цього розчину, якщо його густина 1,17 г/мл.

 46. Водневий показник (рН) як характеристика середовища. Яке значення рН (>7, <7, чи рН  7) лимонного соку, дистильованої води, розчину мила у воді?

 47. Для миття обладнання у харчовій промисловості використовують кальциновану соду Na2CO3. Напишіть рівняння реакції гідролізу соди. Чи можна зберігати розчин соди у алюмінієвій тарі? Якщо ні, то чому? Відповідь підтвердіть рівнянням реакції.

 48. Однакові чи різні процеси відбуваються при розчиненні у воді: а) кухонної солі (NaCl); б) кальцинованої соди (Na2CO3); в) оцтової кислоти (СН3СООН); г) цукру (С12Н22О11)? До електролітів чи неелектролітів відносяться ці речовини? Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

 49. Які реакції називають окисно-відновними? З позицій теорії окисно-відновних реакцій поясніть процес окиснення харчових продуктів

 50. Окиснення жирів відбувається в організмі людини при температурі її тіла, а під час хімічного експерименту в лабораторії – при значно вищій. Як це можна пояснити?Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій


 1. У виноробстві при сульфітуванні використовують сульфур (IV) оксид. Який об'єм SO2 (н.у.) можна одержати із 160 г сірки, якщо вихід реакції 90%?

 2. Для газування напоїв використовують карбон (IV) оксид. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) можна одержати із 200 г CaCO3?

 3. У виноробстві при сульфітуванні використовують сульфур (IV) оксид. Яку масу сірки необхідно взяти для одержання 112 л (н.у.) SO2?

 4. Як розпушувач тіста, у хлібопеченні використовують натрій гідрогенкарбонат. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) виділиться при термічному розкладі 8,4 г NaHCO3?

 5. Яку масу NaOH необхідно взяти для взаємодії з вуглекислим газом, щоб добути в результаті реакції 168 г харчової соди NaHCO3?

 6. Харчову соду одержують за реакцією: NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl. Яку масу NaCl необхідно взяти для одержання 420 г NaHCO3?

 7. Натрій нітрит, який використовують для консервування м’яса, одержують при прожарюванні NaNO3. Розрахуйте масу NaNO2, яку можна одержати при термічному розкладі 170 г NaNO3.

 8. Амоній гідрогенкарбонат, який використовують як розпушувач тіста, одержують пропускаючи у насичений розчин (NH4)2CO3 вуглекислий газ. Який об’єм СО2 (н.у.) необхідно взяти для одержання 790 г амоній гідрогенкарбонату, якщо СО2 береться із 30%-м надлишком?

 9. В стічних водах містяться іони Плюмбуму. Яку масу Na2S необхідно додати до 1 м3 такої води щоб виділити Плюмбум, якщо вміст Pb2+ в ній 50 мкг/л?

 10. Один із відомих консервантів у харчовій промисловості натрій гідрогенсульфіт NaHSO3. Його одержують при взаємодії водного розчину Na2CO3 із SO2. Яку масу NaHSO3 можна одержати із 212 г соди, якщо вихід реакції 80%?

 11. Харчову соду одержують за реакцією: NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl. Який об’єм в літрах (н.у.) вуглекислого газу необхідно взяти для одержання 250 г NaHCO3, якщо СО2 береться з 50% надлишком?

 12. Молочна кислота утворюється при ферментативному бродінні глюкози за рівнянням: С6Н12О6  2СН3-СН(ОН)-СООН. Яка маса кислоти утвориться при зброджуванні 360 г глюкози, якщо відомо, що вихід реакції 90%.

 13. Для нейтралізації молочної кислоти, яка утворилась при бродінні глюкози, використовують харчову соду. Яку масу соди треба додати до розчину, в якому міститься 9 г кислоти?

 14. Для надання характерного смаку напоям і, як консерванти, використовують фосфатну кислоту. Яку масу Н3РО4 можна одержати з 1 кг Са3(РО4)2, якщо вихід реакції 90%?

 15. Для миття обладнання у харчовій промисловості використовують кальциновану соду Na2CO3, яку можна одержати при термічному розкладі натрій гідрогенкарбонату. Яку масу Na2CO3 можна одержати із 42 кг NaHCO3, якщо втрати виробництва складають 5%?

 16. На взаємодію 2,08 г деякої вищої карбонової кислоти, яка утворилась при гідролізі жиру, витратили 8 мл 5 М розчину NaOH. Визначте молярну масу кислоти.

 17. Олеїнову кислоту перетворюють на стеаринову гідруванням. Який об’єм водню (н.у.) необхідний для гідрування олеїнової кислоти кількістю 2 моль?

 18. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) виділиться при повному перетворенні 90 г глюкози на спирт під час бродіння?

 19. Зразок жиру – триолеатгліцерину, масою 442,0 г ввели в реакцію гідролізу в присутності H2SO4. Скільки грамів гліцерину і олеїнової кислоти отримали?

 20. Харчовий оцет – це 9%-й розчин оцтової кислоти у воді. Його отримують шляхом ферментативного окиснення киснем повітря етилового спирту (оцтовокисле бродіння). Скільки кг 9%-го оцту можна отримати із 230 г етанолу?

 21. Шестиатомний спирт сорбіт використовують як ліки. Його отримують при відновленні глюкози воднем. Напишіть рівняння цієї реакції і визначте, масу сорбіту, яку можна отримати із 0,5 моль глюкози.

 22. При визначенні олеїнової кислоти у соняшниковій олії, її зразок масою 1,0 г провзаємодіяв з розчином йоду у воді масою 10,8 г і масовою часткою І2 5%. Визначте масову частку олеїнової кислоти в олії.

 23. "Грушева есенція" використовуються для ароматизації солодких напоїв. Її отримують при взаємодії оцтової кислоти і 3-метил-1-бутанолу (ізоамілового спирту). Яку масу ізоамілацетату можна добути, якщо оцтова кислота і ізоаміловий спирт взяті кількістю по 0,5 моль, а вихід реакції складає 80% від теоретичного?

 24. Глюконат кальцію використовують як ліки. Його можна одержати за схемою:

.

Яку масу кальцій глюконату можна одержати із 0,5 моль глюкози?

 1. Визначте масу розчину етанолу з масовою часткою С2Н5ОН 40%, яку можна одержати з 1026 г сахарози, якщо вважати, що спочатку сахароза була інвертована, а далі утворений розчин було зброджено з виходом спирту 80%.

 2. При пророщуванні зерен ячменю при виготовленні пива глюкоза окиснюється киснем повітря до щавелевої (етандикарбонової) кислот. Це так зване "дихання клітин". Напишіть відповідне рівняння реакції. Яка маса щавелевої кислоти утвориться із 120 г глюкози, якщо вихід реакції становить 5% від теоретично можливого?

 3. Сахарозу масою 1026 г розчинили у воді і збродили з допомогою дріжджів. Після бродіння отримали розчин масою 3,0 кг. Визначте масову частку спирту у розчині (%). Розчинністю СО2 знехтувати.

 4. Визначте масу розчину етанолу з масовою часткою С2Н5ОН 40%, яку можна одержати з 1026 г сахарози, якщо вважати, що спочатку сахароза була інвертована, а далі утворений розчин було зброджено з виходом спирту 80%.

 5. Для аналізу розчину оцтової кислоти, зразок масою 50 г нейтралізували водним розчином NaHCO3. В результаті пропускання газу, що виділився, через вапняну воду добули осад масою 7,5 г. Знайдіть масову частку (%) оцтової кислоти у розчині.

 6. Оцтова кислота, яку одержують у промисловості, містить домішки хлоридної кислоти. Для очистки кислоти від домішки, до неї добавляють AgNO3 і переганяють. Визначте масу аргентум нітрату, яку необхідно додати до 1 кг розчину, що містить 1% НС1.

 7. Для аналізу розчину на вміст глюкози, зразок цього розчину масою 200 г обробили надлишком аміачного розчину Ag2O; в результаті утворився осад масою 8,64 г. Обчисліть масову частку (%) глюкози у розчині.

 8. Яка маса глюкози потрібна для добування етилового спирту, якщо відомо, що в результаті каталітичної взаємодії добутого спирту з оцтовою кислотою одержали 176 г естеру з виходом 50%?

 9. Обчисліть масу 10%-го розчину глюкози, який піддали спиртовому бродінню, якщо відомо, що в результаті бродіння виділилось скільки ж газу, скільки його утворюється в результаті повного згорання етанолу масою 28 г.

 10. Масова частка крохмалю в картоплі становить 20%. Яку масу глюкози можна добути з 1620 кг картоплі, якщо вихід продукту становить 75% від теоретичного?

 11. Яку масу спирту можна добути з 1 кг кукурудзяних зерен, в яких масова частка крохмалю 70%?

 12. З чого можна добути більше етилового спирту: з 1 кг глюкози, чи 1 кг крохмалю за умови, що всі реакції протікають кількісно. Відповідь обґрунтуйте.

 13. Глюкозу масою 40 г піддали молочнокислому бродінню. Визначте масу одержаної молочної кислоти, якщо вихід продукту становить 80%.

 14. Яку масу глюкози можна одержати з двох кілограм картоплі, масова частка крохмалю в якій становить 20%, а втрати в процесі виробництва – 20%?

 15. При спиртовому бродінні 400 г технічної глюкози одержали спирт, з якого приготували 177 г розчину етанолу з масовою часткою спирту 96%. Розрахуйте вихід спирту (%). Масова частка домішок у глюкозі, які не окиснюються, становить 10%.

 16. При взаємодії продукту гідролізу сахарози з амоніачним розчином аргентум оксиду виділилось 10,8 г срібла. Визначте масу сахарози, яку піддали гідролізу.

 17. Яку масу целюлози потрібно використати для одержання 42,32 кг етанолу, якщо вихід продукту реакції становить 92%?

 18. При переробці 2 т крохмалю одержують 400 кг етанолу. Визначте вихід спирту (%).

 19. У результаті ферментативного молочнокислого бродіння глюкози масою 18 г одержали молочну кислоту (вихід продукту 80%). Розрахуйте масу натрій гідрогенкарбонату, яку потрібно використати для нейтралізації одержаної кислоти.

 20. Зразок жиру – триолеатгліцерину, масою 442,0 г ввели в реакцію гідролізу в присутності H2SO4. Скільки грамів гліцерину і олеїнової кислоти отримали?

 21. Визначте, яку масу розчину КОН з масовою часткою лугу 12% необхідно взяти для повного омилення 17,56 г рослинної олії, яка являє собою тригліцерид лінолевої кислоти С17Н31СООН.

 22. Визначте об’єм аміаку (н.у.), який необхідно взяти для взаємодії із 60 г хлороцтової кислоти, щоб одержати в результаті реакції амінооцтову кислоту (гліцин).

 23. При визначенні олеїнової кислоти у соняшниковій олії, її зразок масою 1,0 г провзаємодіяв з розчином йоду у воді масою 10,8 г і масовою часткою І2 5%. Визначте масову частку олеїнової кислоти в олії.

 24. Визначте, який об’єм в мілілітрах розчину NaOH з масовою часткою лугу 10% та густиною 1,08 г/мл необхідно затратити на омилення 8,9 г твердого жиру, який є тригліцеридом стеаринової кислоти (м.м. жиру 890 г/моль).

 25. Визначте масу розчину етанолу з масовою часткою С2Н5ОН 40%, яку можна одержати з 1026 г сахарози, якщо вважати, що спочатку сахароза була інвертована, а далі утворений розчин було зброджено з виходом спирту 80%.

 26. Нагріваючи суміш 92 г етанолу з 180 г оцтової кислоти в присутності сульфатної кислоти утворився естер з виходом 80%. Визначте його масу.

 27. Одним із основних компонентів борошна є крохмаль. Напишіть рівняння реакції гідролізу крохмалю. Яка маса крохмалю утворилася в рослині, якщо при цьому виділилось 5,6 м3 (н.у.) кисню?

 28. В кондитерській промисловості як консервант використовують пропанову кислоту. Її одержують окисненням пропаналя. Визначте масу кислоти, яку можна одержати із 200 мл (ρ=0,8 г/мл) пропаналю, якщо вихід реакції 70%.

 29. У харчовій промисловості як консервант широко використовують бензойну кислоту та її натрієву сіль. Кислоту одержують при окисненні толуену киснем повітря. Визначте масу кислоти, яку можна одержати із 1 кг толуену, якщо вихід реакції 60%.

 30. Лактоза – основний вуглевод молока. При ферментативному гідролізі лактози масою 34,2 г утворилось 30 г молочної кислоти. Визначте практичний вихід (%) реакції.

 31. В процесі одержання кефіру частково відбувається ферментативний гідроліз лактози з утворенням етанолу. При цьому також виділяється вуглекислий газ. Напишіть це рівняння реакції. Розрахуйте, скільки теоретично може утворитись етанолу із лактози, якщо вміст лактози у молоці 4,8%, а маса молока – 1 кг.Розчини


 1. Завдяки яким властивостям вода знаходить застосування у технологічних процесах?

 2. Наведіть приклади рідин, які практично не розчиняються одна в одній, а також приклади рідин, які необмежено змішуються.

 3. Які є способи кількісного вираження складу розчинів?

 4. Яку найбільшу кількість столового оцту (3%-й розчин ацетатної кислоти) можна отримати з 200 г 90%-го розчину ацетатної кислоти?

 5. Треба приготувати 500 г столового оцту (3%-й розчин ацетатної кислоти). Яку кількість 90%-го розчину ацетатної кислоти слід узяти для цього?

 6. Оцтова есенція – 80%-й розчин оцтової кислоти. Скільки потрібно цієї есенції і води для приготування 200 см3 1%-го розчину оцтової кислоти, яку вживають як приправу до страв? Густину есенції можна прийняти за 1 г/см3.

 7. Для виготовлення напоїв, як харчову добавку, використовують концентрований розчин фосфатної кислоти ( = 90%,  = 1,74 г/мл). Визначить молярну концентрацію H3PO4 у розчині.

 8. Для надання характерного смаку напоям і, як консервант, використовують фосфатну кислоту. Який об’єм в мілілітрах 50%-го розчину H3PO4 ( = 1,34 г/мл) необхідно додати до 10 л води, щоб концентрація кислоти у розчині була 0,05%?

 9. При виготовленні деяких напоїв використовують цукровий сироп із вмістом цукру 20%. Визначте масу цукру і води, які необхідно взяти для приготування 2 кг сиропу.

 10. Визначте маси води і кухонної солі, необхідні для виготовлення 250 г 20%-го розчину солі.

 11. Визначте масу води, в якій терба розчинити 50 г цукру, щоб утворився 20%-ний розчин.

 12. Визначте масу кухонної солі, яку треба розчинити в 200 г води, щоб утворився 20%-ний розчин солі.

 13. Для консервування деяких сортів м’яса використовують розсіл із масовою часткою кухонної солі 20%. Яку масу солі і води необхідно взяти для приготування 5 кг такого розсолу?

 14. При солінні деяких сортів риби використовують розсіл із масовою часткою кухонної солі 17%. Яку масу солі і води необхідно взяти для приготування 2 кг такого розсолу?

 15. Яка маса кухонної солі міститься у 200 мл 20%-ного розчину NaCl? Густина розчину 1,16 г/мл.

 16. Який об’єм води в мілілітрах необхідно додати до 100 мл 10%-ного розчину кухонної солі ( = 1,1 г/мл), щоб одержати 4%-й розчин солі?

 17. Кальцій у молоці знаходиться у вигляді солей: CaHPO4 і Ca(H2PO4)2. Визначте масу кальцій гідрогенфосфату у 1 л молока, якщо концентрація солі 0,001 моль/л.

 18. Кислотність молока в градусах Тернера визначається об’ємом в мл 0,1М розчину NaOH, який затрачується на титрування 100 мл молока. На титрування по фенолфталеїну 25 мл молока витратили 4 мл 0,1М розчину NaOH. Визначте кислотність молока.

 19. Для миття обладнання у харчовій промисловості використовують 10%-й розчин натрій карбонату (кальцинованої соди). Визначте масу соди, яку необхідно взяти для приготування 10 л такого розчину. Густина розчину 1,1 г/мл.

 20. Змішали 1 кг молока із жирністю 3% із 500 г молока, що має жирність 2%. Визначте жирність (%) одержаного молока.

 21. Для миття обладнання у харчовій промисловості використовують 10%-й розчин натрій карбонату (кальцинованої соди). Визначте масу соди, яку необхідно взяти для приготування 5 л такого розчину. Густина розчину 1,1 г/мл.

 22. В лабораторії є 0,500 М розчин кухонної солі. Який об’єм цього розчину треба взяти, щоб одержати 500 мл розчину з концентрацією 0,125 моль/л NaCl?

 23. Для одержання розсолу змішали 30 мл 22% розчину солі (густина 1,64 г/мл) і 70 мл 4% розчину (густина 1,03 г/мл). Визначте масову частку (у %) NaCl у добутому розчині та молярну концентрацію цього розчину, якщо його густина 1,17 г/мл.

 24. Водневий показник (рН) як характеристика середовища. Яке значення рН (>7, <7, чи рН  7) лимонного соку, дистильованої води, розчину мила у воді?

 25. Кальциновану соду Na2CO3 розчинили у воді. Яке середовище виявить у цьому середовищі індикатор – нейтральне, кисле чи лужне? Відповідь підтвердьте записом рівняння першої стадії гідролізу в йонно-молекулярній та молекулярній формах.

 26. Натрій фосфат Na3PO4, який використовують як харчову добавку розчинили у воді. Яке середовище виявить у цьому середовищі індикатор – нейтральне, кисле чи лужне? Відповідь підтвердьте записом рівняння першої стадії гідролізу в йонно-молекулярній та молекулярній формах.

 27. Для миття обладнання у харчовій промисловості використовують кальциновану соду Na2CO3. Напишіть рівняння реакції гідролізу соди. Чи можна зберігати розчин соди у алюмінієвій тарі? Якщо ні, то чому? Відповідь підтвердіть рівнянням реакції.

 28. Однакові чи різні процеси відбуваються при розчиненні у воді: а) кухонної солі (NaCl); б) кальцинованої соди (Na2CO3); в) оцтової кислоти (СН3СООН); г) цукру (С12Н22О11)? До електролітів чи неелектролітів відносяться ці речовини? Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.^ Фахові дисципліни


 1. Сучасний стан харчової промисловості. Основні напрями її розвитку.

 2. Вимоги до сировини для виробництва харчових продуктів (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 3. Хімічний склад сировини (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 4. Асортимент харчових продуктів. Роль харчових продуктів у забезпеченні потреб споживачів, якість харчових продуктів.

 5. Показники якості сировини та готової продукції (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 6. Вимоги до якості сировини. Діючі стандарти на сировину.

 7. Зміни які проходять у сировині під час її переробки і їх вплив на якість готової продукції.

 8. Реалізація принципу повного використання основних компонентів сировини для виробництва харчових продуктів.

 9. Порядок відбору проб сировини та підготовка їх до аналізу.

 10. Дайте загальну характеристику основних складових компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів.

 11. Які речовини називаються білками? Класифікація білків.

 12. Які біологічні функції виконують білки? Харчова цінність білків.

 13. Будова та амінокислотний склад білків.

 14. Основні фізико-хімічні та технологічні властивості білків (поверхнева активність, амфотерні, оптичні властивості, розчинність, набухання, здатність зв’язувати вологу, утворювати структури, драглі, піну тощо).

 15. Які речовини називаються ліпідами? Їх роль в організмі. В яких продуктах містяться ліпіди?

 16. Чим рідкі жири відрізняються від твердих? Які продукти містять рідкі жири?

 17. Наведіть характеристику окремих жирів промислового значення.

 18. Гідрогенізація жирів.

 19. Фосфоліпіди, воски, ліповітаміни.

 20. Біохімічне та хімічне згіркнення жирів під час зберігання.

 21. Полі ненасичені жирні кислоти: лінолева, ліноленова, арахідонова. Їх роль в організмі та біологічна активність.

 22. Класифікація ліпідів сировини (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 23. Крохмаль, пектинові речовини, клітковина як складові харчових продуктів.

 24. Руйнування вітамінів та інактивація ферментів при нагріванні.

 25. Вода. Її будова, властивості, вміст у харчових продуктах.

 26. Які речовини називаються вуглеводами? Їх класифікація.

 27. Біологічна роль та характеристика вуглеводів.

 28. Утворення вуглеводів у рослинах (процес фотосинтезу).

 29. Які речовини відносяться до вітамінів? Чи містяться вітаміни в їжі? Роль вітамінів.

 30. Які макро- і мікроелементи вам відомі? Які продукти містять кальцій, магній, фосфор, залізо? Роль цих елементів в організмі.

 31. Будова, властивості та біологічна роль ферментів.

 32. Характеристика та промислове значення гідролаз, трансфераз, ліпаз, амілаз тощо.

 33. Ферменти як біологічні каталізатори. Класифікація, властивості.

 34. Які органічні і неорганічні консерванти вам відомі?

 35. Основні технологічні процеси харчових виробництв (механічні, гідродинамічні, теплові, масообмінні, хімічні, біохімічні).

 36. Наведіть способи раціонального використання сировини на прикладі однієї із галузей харчової промисловості.

 37. Розкрийте сутність принципу енергозбереження в харчових технологіях.

 38. Як здійснюється первинне оброблення сировини для виробництва харчових продуктів (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості)?

 39. Фільтрування. Загальні відомості, рушійна сила процесу. Швидкість фільтрування.

 40. Способи очищення, що використовуються при переробленні сировини та виробництві харчових продуктів, їх загальна характеристика.

 41. Механічні способи оброблення сировини і напівфабрикатів, їх загальна характеристика.

 42. Подрібнення в харчових технологіях: сутність, призначення, основне устаткування.

 43. Перемішування в харчових технологіях: сутність, призначення, основне устаткування.

 44. Процеси одержання гомогенних мас.

 45. Мембранні методи оброблення сировини в харчових технологіях: сутність, призначення, рушійна сила, принципова відмінність від фільтрування.

 46. Способи розділення неоднорідних систем (осадження, гравітаційне осадження, в полі відцентрових сил): характеристика, рушійна сила.

 47. Сепарування рідкої сировини: теоретичні основи процесу, основне устаткування.

 48. Дезодорація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 49. Що таке теплообмін речовин? Перерахуйте способи перенесення тепла.

 50. Способи і призначення теплового оброблення сировини та напівфабрикатів.

 51. Теплообмінні апарати: види, галузь застосування, їх порівняльна оцінка.

 52. Охарактеризуйте способи теплового оброблення та нагрівання харчових продуктів.

 53. Пастеризація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 54. Стерилізація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 55. Охолодження у харчових технологіях: призначення, режими, устаткування.

 56. Випарювання у харчових технологіях: сутність, призначення, режими, основне устаткування.

 57. Наведіть теоретичні основи масообмінних процесів (класифікація, рушійна сила, матеріальний баланс, механізм процесу).

 58. Абсорбція: фізична сутність і призначення процесу. Сфера застосування в харчовій промисловості.

 59. Адсорбція: фізична сутність і призначення процесу. Сфера застосування в харчовій промисловості.

 60. Екстрагування: фізична сутність і призначення процесу. Сфера застосування в харчовій промисловості.

 61. Сушіння в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 62. Наведіть теоретичні основи процесу кристалізації. Способи кристалізації.

 63. Мікробіологічні процеси харчових виробництв.

 64. Види бродіння, їх значення в харчовій промисловості.

 65. спиртове бродіння, його хімізм.

 66. Як здійснюється контроль якості готової продукції (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 67. Способи пакування готової продукції. Вимоги до маркування.

 68. Класифікація і характеристика сировини для виробництва харчової продукції.

 69. Класифікації відходів і побічних продуктів.

 70. Головні задачі в галузі зберігання і переробки харчових продуктів.

 71. Методи консервування, що грунтуються на принципі анабіозу.

 72. Принцип абіозу та теплова стерилізація.

 73. Застосування антибіотиків при консервуванні.

 74. Вимоги до води, що використовується в харчових технологіях.

 75. Причини псування харчових продуктів.

 76. Вплив процесу стерилізації на зміну якості харчових продуктів.

 77. Використання відходів виробництва.

 78. Фізико-хімічні й органолептичні показники харчової продукції.

 79. Особливості асептичного фасування.

 80. Основні поняття про здорове, функціональне харчування.

 81. Основні підходи до збагачення традиційних харчових продуктів макро- та мікронутрієнтами.

 82. Охарактеризувати способи збагачення традиційних харчових продуктів вітамінами.

 83. Способи збагачення харчових продуктів сполуками заліза, кальцію, йоду.

 84. Дати гігієнічну характеристику основних компонентів харчових продуктів.

 85. Принципи створення харчових продуктів спеціального призначення.

 86. Радіоактивне забруднення продовольчої сировини та харчових продуктів і шляхи його запобіганню.

 87. Роль харчових волокон у функціонуванні організму людини і їх основні природні джерела.

 88. Екологічні аспекти використання полімерних та інших матеріалів у харчовій промисловості.

 89. Смакові та ароматоутворюючі речовини в харчових продуктах.

 90. Використання барвників, ароматизаторів та смакових добавок у харчовій промисловості.

 91. Сенсорний аналіз. Загальні прийоми та умови його проведення.

 92. Харчова, біологічна та енергетична цінність сировини (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 93. Підвищення якості сировини за рахунок технічних і технологічних аспектів.

 94. Вплив сторонніх речовин на технологічні процеси виробництва харчових продуктів.

 95. Джерела забруднення харчових продуктів.

 96. Зміни складових частин сировини при його охолодженні та заморожуванні.

 97. Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при тривалому зберіганні харчових продуктів.

 98. Очищення, миття і дезінфекція обладнання харчових виробництв.

 99. Класифікація харчових добавок за їх технологічним призначенням.

 100. Фактори, що впливають на формування споживних властивостей.

 101. Основні правила зберігання харчових продуктів.Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
за
напрямом 6.051700 «Харчові технології та інженерія»


з дисциплін фахового вступного випробування,що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


На співбесіді вступник отримує листок співбесіди, який містить три завдання: одне завдання із загальних технологій харчових виробництв та два завдання із хімії.

При проведенні вступного випробовування у формі співбесіди знання вступника оцінюється за трьома рівнями: «високий», «достатній» і «недостатній».

Рівень підготовки високий:

повністю розкриті всі поняття, характеристики та властивості, відповідь повна і правильна, матеріал викладений в логічній послідовності. Задача розв’язана правильно, найбільш раціональним способом, вірно написані рівняння хімічних реакцій.

Рівень підготовки достатній:

відповідь повна і правильна, але при цьому допущені 2-3 несуттєві помилки, які не змінюють основної думки.

Рівень підготовки недостатній:

немає розуміння суті технологічних і хімічних закономірностей проходження процесів, допущені суттєві помилки чи нерозуміння змісту завдання.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

^

Голови фахових атестаційних комісій Г. І. Гончаров


В.Ф.Доценко

Л.Ю. Арсеньєва


О. Ю. Шевченко

П.Л. Шиян


Рекомендована лІтература


  1. Українець А.І., Сімахіна Г.О.. Технологія оздоровчих харчових продуктів. Київ: НУХТ, 2009. – 310 с.

  2. Домарецький В.А. Загальні технології харчових продуктів: підручник. – К.: Університет Україна, 2010. – 814 с.

  3. Іщенко В.М., Кочубей-Литвиненко О.В. Збірник завдань з хімії та технології: Практикум. – К.: НУХТ, 2010. – 27 с.

  4. Полумбрик О.М., Карнаухов О.І., Федоренко Т.В.. Окисно-відновні процеси: Київ: НУХТ, 2002.

  5. Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами підприємницької діяльності). – К.: ЦУЛ, 2003. – 888 с.

  6. Процеси і апарати харчових виробництв.: Підручник /І.Ф. Малежик, П.С. Циганков, П.М. Немирович та ін. //За ред. І.Ф. Манежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

  7. Глінка М. Л. Загальна хімія. – К.: Вища школа, 1982. – 608 с.

  8. Хімія.: Навчальний посібник для абітурієнтів /В.М. Іщенко, Н.І. Буряк, І.Г. Рябоконь, П.Г. Нагорний та ін..– К.: НУХТ, 2005. – 340 с.

  9. Позняковский В.М.. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов. Новосибирск, 2005. – 520 с.

  10. Ленинджер А. Основы биохимии: в 3-х томах – М.: Мир, 1985

  11. Общая технология пищевых производств: учебник / Под ред. Л.П. Ковальской. – М.: Колос, 1999. – 752 с.

  12. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика: Справочник. – М.: Высш. шк., 1991. – 288 с.

  13. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 614 с.

  14. Теоретичні основи харчових технологій: навч. посіб. //Л.Л. Товажанський, В.А. Домарецький, А.М. Куц та ін. – Харьків: НТУ ‘‘ХПІ‘‘, 2010. – 720 с.

  15. Устаткування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. /І.О. Конвісер, Г.А. Бублик, Т.Б. Паригіна, Ю.М. Григор’єва // За ред. І.О. Конвісера. – К.: Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 566 с.

  16. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: навч. посіб. – К: «Кондор». – 2008. – 506 с.

  17. Жаровський Ф. Г., Пилипенко А. Т., П’ятницький І. В. Аналітична хімія. – К: Вища школа, 1982. – 542 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи