Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 388.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/4
Дата30.07.2012
Розмір388.29 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


Голова приймальної комісії,


ректор ____________ С.В.Іванов


28 листопада 2011 р.


ПРОГРАМА


вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за ОКР «магістр» для спеціальностей напрямів 6.051701 Харчові технології та інженерія, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.051401 Біотехнологія, 6.051301 Хімічна технологія, 6.140101 Готельно-ресторанна справа, 6.140103 Туризм та спеціальності 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікаціяСхвалено

на засіданні кафедри іноземних мов загальної підготовки


Протокол № 4

від 22 листопада 2011р.

Завідувач кафедри іноземних мов загальної підготовки


______________Є.С. Смірнова


Київ – 2011

Укладачі: Чередніченко Г.А., к.пед.н., доц., завідувач кафедри іноземних мов

Климова О.В., к.філол.н., доц. кафедри іноземних мов

Шапран Л.Ю., доцент кафедри іноземних мов

Михайлова Н.О., ст. викладач кафедри іноземних мов загальної підготовки

Кохан О.М., ст. викладач кафедри іноземних мов загальної підготовки

Бойко А.Г., ст. викладач німецької мови кафедри іноземних мов

Годованець Т.Ю., ст. викладач французької мови кафедри іноземних мов


ЗМІСТ


ВСТУП........................................................................................................


Мета проведення вступного екзамену

Характеристика змісту програми

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників


^ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ...................


СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ...........................................


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ.........................


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ.............


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА......................................................


ЗРАЗКИ БІЛЕТІВ......................................................................................

4


5


7


9


11


15


17

ВСТУП


Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.

Вимоги до вступного екзамену з іноземної мови  для зарахування на навчання за ОКР «магістр» базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і який є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2.


^ Мета проведення вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” – оцінити ступінь підготовленості вступників з іноземної мови з метою конкурсного відбору для навчання у Національному університеті харчових технологій.


^ Характеристика змісту програми

Програма вступного екзамену з іноземної мови для навчання за ОКР «магістр» базується на:

 • дескрипторах рівнів володіння мовою, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти у сфері викладання, вивчення та оцінювання мов (2001р.)

 • вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України

 • результатах допроектного дослідження викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах України (2004р.)^ Вимоги до здібностей і підготовленості вступників

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми вступники повинні мати вищу освіту за однойменною спеціальністю на рівні “Бакалавр” та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природно-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.


^ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ


Мовленнєві компетенції

Читання

Вступник повинен розуміти автентичні тексти різних жанрів і стилів обсягом до 2500 друкованих знаків, побудовані на матеріалах загальноекономічної та професійної тематики, розуміти складні тексти, уривки зі спеціальної літератури; розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації, вміти узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Текст може містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом виконання різноманітних письмових завдань до тексту.

Письмо

Вступник повинен мати знання та навички з орфографії іноземних мов, уміти правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи термінологічну лексику, відповідні граматичні форми (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо). Вступник повинен вміти письмово відповісти на задані питання на базі вивченого лексико-граматичного матеріалу, користуючись мовними засобами, поєднувати висловлювання у чіткий, логічно об'єднаний дискурс.


^ Лінгвістичні компетенції

Лексична компетенція

Мета - перевірка сформованості лексичної компетенції вступників, тобто засвоєння програмного лексичного матеріалу, сформованість у вступників лексичних навичок, а саме навичок інтуїтивно-правильного утворення, вживання і розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв’язків між словами іноземної мови. У вступників мають бути сформовані наступні види навичок.

1. Навички правильного вживання лексичних одиниць активного мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуаціями спілкування та цілями комунікації, що передбачає оволодіння такими операціями:

а) виклик лексичних одиниць з довготривалої пам’яті;

б) зовнішньо мовленнєве відтворення лексичних одиниць у потоці мовлення;

в) миттєве сполучення даної одиниці з іншими словами, що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності.

^ 2. Навички розпізнавання і розуміння лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів при читанні та виконанні завдань.

3. Навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць, що відносяться до потенційного словника при читанні та виконанні лексико-граматичних завдань.

4. Навички користування різними видами словників.

Програмний лексичний матеріал, необхідний для забезпечення англомовного спілкування вступників у різних галузях фахової усної та писемної комунікації, представлено в навчальному лексичному мінімумі курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».


^ Граматична компетенція

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із навчанням і спеціалізацією. Хоча викладання/вивчення англійської мови професійного спрямування зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Отже, основні граматичні структури є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.

Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації.


^ СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Вступний екзамен з іноземної мови проводиться в письмовій формі та складається з трьох частин:

Частина 1. Читання

Частина 2. Граматика

Частина 3. Письмо


Частина 1 та частина 2 побудовані у формі тесту.


Вступний екзамен оцінюється за 50-бальною шкалою. Особи, рівень знань яких за результатами вступного екзамену з іноземної мови оцінено нижче встановленої мінімальної кількості балів (30), до складання наступного вступного екзамену та до участі в конкурсі не допускаються.


^ Частина 1 «Читання»

Виконавши завдання цієї частини тесту, вступник продемонструєте своє вміння розуміти писемну англійську мову на матеріалі різноманітних текстів із автентичних джерел.

Ця частина тесту складається з 3-х завдань, серед яких: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на заповнення пропусків.

Кожне завдання складається з інструкції, тексту і запитань або тверджень до тексту.

^ Перше завдання (питання 1-7) – на встановлення відповідності. Вступнику необхідно прочитати тексти і твердження/заголовки/ситуації, а також підібрати до кожного тексту відповідно до завдання заголовок/твердження/ситуацію.

^ Друге завдання (питання 8-12) – з вибором правильного порядку абзаців у тексті. Вступнику необхідно прочитати текст і встановити правильний порядок абзаців.

^ Третє завдання (питання 13-25) – на заповнення пропусків. Вступнику необхідно доповнити пропуски в тексті реченнями/частинами речень або словами/словосполученнями з поданих варіантів.


^ Кількість запитань: 25 тестових запитань

Кількість балів: 25 балів (1 бал за кожне питання)

Час виконання: 1 година


Частина 2 «Граматика»

Дана частина є лексико-граматичним тестом, який включає завдання з вибором однієї правильної відповіді на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичної і прагматичної компетенцій з використанням граматичних структур в поданому контексті.


^ Кількість запитань: 26 тестових запитань

Кількість балів: 13 балів (0,5 балу за кожне тестове запитання)

Час виконання: 1 година


Частина 3 «Письмо»

Частина тесту «Письмо» складається із 3-х запитань з курсу дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», на які потрібно дати розгорнуту та правильну відповідь.


^ Кількість запитань: 3 запитання

Кількість балів: 12 балів (4 бали за кожне тестове запитання)

Час виконання: 1 година


Кількісний розподіл завдань письмового екзамену з іноземної мови за видами мовленнєвої діяльності та знаннями і вміннями, що перевіряються, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

^ Види мов-леннєвої діяльності, що перевіряються

Загальне розуміння

Детальне розуміння

Вибіркове розуміння

Лексико-граматичні вміння та навички

Лексично-стилістичні та орфографічні вміння

^ Кількість завдань

Кількість балів

Читання

х

х

х25

25

Граматика


х
26

13

Письмо

х

3 запитання

12Усього

50^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ


Розроблені завдання вступного екзамену з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які вступають до магістратури.

Максимальна кількість балів на екзамені – 50.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче 30 балів, до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


ЧАСТИНА 1 (читання) 25 балів

Кількість тестових завдань – 25, кількість балів – 25, а саме 1 бал за кожне питання.


ЧАСТИНА 2 (лексико-граматичний тест) 13 балів

Кількість тестових завдань – 26, кількість балів – 13, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 0,5 балу.


ЧАСТИНА 3 (письмо) 12 балів

Кількість запитань – 3, кількість балів – 12, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 4 бали.

Критерії оцінювання відповіді на запитання:

Змістове наповнення (повнота розкриття запитання, володіння теоретичним та фактографічним навчальним матеріалом, вміння обґрунтувати свою позицію та привести приклади, використання у відповіді самостійно опрацьованої літератури)

Використання лексики (лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом, оперування поняттями та категоріями, що передбачені навчальною дисципліною, лексична правильність)

Використання граматики (орфографічна, морфологічна, синтаксична грамотність, логічність і стиль висловлення, зв’язність викладу думок)


^ Шкала оцінювання відповідей на запитання (максимальна кількість – 4 бали):

Змістове наповнення -

(Кількість балів – 0 – 1,5 тестових бали)

1,5 тестових бали – питання розкрите повністю

1 тестовиий бал – питання розкрите повністю, але містить неточності

0,5 тестового балу – питання розкрите не повністю

0 тестових балів – питання зовсім не розкрите

Використання лексики -

(Кількість балів – 0 – 1 тестовий бал)

^ 1 тестовий бал – використаний широкий спектр лексичних одиниць (включаючи термінологічну лексику), лексичний матеріал вжито адекватно.

0,5 тестового балу – використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

^ 0 тестових балів – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.


Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.

(Кількість балів – 0 – 1,5 тестових бали)

^ 1,5 тестових бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

 • вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

 • вживання артиклів (основні правила),

 • порушення порядку слів у реченні,

 • вживання частки to з інфінітивом,

 • вживання незлічуваних іменників (типу advice)

 • вживання умовних речень

Якщо в роботі наявні від однієї до трьох помилок, що відповідають хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, питання оцінюється в «3» бали.


1 тестовий бал – незначна кількість помилок (не більше восьми помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

 • вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

 • вживання артиклів (основні правила),

 • порушення порядку слів у реченні,

 • вживання частки to з інфінітивом,

 • вживання незлічуваних іменників (типу advice)

 • вживання умовних речень


Якщо в роботі наявні від чотирьох до восьми помилок, що відповідають хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, питання оцінюється в «2» бали.


0,5 тестового балу – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.

^ 0 тестових балів – велика кількість помилок (більше п’ятнадцяти), що суттєво заважають розумінню написаного або цілих фрагментів тексту.


Примітка 1:

  1. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за Змістове наповнення, то в такому випадку все питання оцінюється в «0 балів».

  2. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за критерій Використання лексики або Використання граматики, то в такому випадку все питання оцінюється в «0 балів».


Результат екзамену округлюється до цілих.


Примітка 2. У разі використання заборонених джерел вступник на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ


Читання

Вступник повинен продемонструвати знання в межах вивченої фахової тематики.


Граматична компетенція

Англійська мова

 1. Prepositions.

 2. Article.

 3. Present Simple.

 4. Participle 1.

 5. Present Continuous.

 6. Present Simple or Present Continuous.

 7. Future Tenses.

 8. Impersonal sentences.

 9. Degrees of comparison (adjectives and adverbs).

 10. Past Simple.

 11. Present Perfect Simple.

 12. Past Simple or Present Perfect Simple.

 13. Past Participle

 14. Present Perfect Continuous

 15. Past Continuous

 16. Past Perfect Simple

 17. Past Perfect Continuous

 18. Conditional Sentences

 19. Modal verbs

 20. Passive Voice

 21. Countable and Uncountable Nouns. Quantifiers Used with Countable and Uncountable Nouns.

 22. Reported Speech

 23. Infinitive. Complex Object. Complex Subject. For-Phrase

 24. Gerund

 25. Gerund or Infinitive

 26. Subjunctive


Німецька мова

 1. Das Substantiv. Deklination der Substantive. Gebrauch des Artikels. Singular und Plural.

 2. Das Verb. Präsens. Starke und schwache Verben.

 3. Personalpronomen. Possessivpronomen. Demonstrativpronomen.

 4. Präpositionen mit Dativ und Akkusativ.

 5. Die Verben mit trennbaren und untrennbaren. Präfixen.

 6. Reflexive Verben. Modalverben. Prateritum.

 7. Satzreihe. Wortfolge.

 8. Satzgefüge. Infinitivgruppen.

 9. Adjektiv. Steigerungsstufe der adjektive.

 10. Pronominaladverbien.

 11. Perfekt. Grundformen des Verbs.

 12. Passiv. Bildung und Gebrauch.

 13. Plusquamperfekt.

 14. Das Numerale.

 15. Das Abverb. Steigerungsstufe des Adverbs.Французька мова

 1. L’article. L’article défini, indéfini, partitif contracté.

 2. Le nom. Le féminin des noms, le pluriel des noms.

 3. L’adjectif. La place de l’adjectif dans la proposition. Le pluriel des adjectives, le feminine des adjectives. Le dégres de comparison des adjectives.

 4. Le verbe. Les verbs pronominaux. L’impératif.

 5. L’adverbe. La formation des adverbs à l’aide de suffixe –ment. Les degrés de comparaison des adverbs.

 6. Le pronom. Les pronoms indéfinis, les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs.

 7. Les types des propositions interrogatives.

 8. Les verbe. Les temps simples.

 9. Les verbe. Les temps composés.

 10. La forme passive.

 11. L’infinitif. L’infinitif présent, passé.

 12. La mise en relief.

 13. La préposition. La conjunction.

 14. La concordance des temps de l’indicatif.

 15. Le subjonctif présent, passé. La formation et l’emploi.

 16. La proposition. La proposition simple, la proposition subordonnée.

 17. Le gérondif, le participe présent, l’adjectif verbal.

 18. Le participe passé. L’accord du participe passé avec le nom.

 19. Узгодження часів умовного способу.

 20. Le passé antérieur. Le futur antérieur.

 21. Le discours direct, le discours indirect. L’emploi des temps au discours direct, au discours indirect.

 22. La dérivation.

 23. La famille des mots.

 24. La proposition simple, la phrase composée.


Письмо

Вступник повинен продемонструвати знання в межах наступної тематики:


Англійська мова:

 1. What is the main task of food industry nowadays?

 2. Why is the development of food industry considered one of the major trends in modern economy?

 3. What difficulties does Ukrainian food industry undergo in the conditions of market economy?

 4. What is junk food?

 5. Fast food is not healthy but it is so popular with young people. Why?

 6. What do you know about genetically modified products (GMP)?

 7. What is the role of fats for the human body?

 8. What is the role of minerals for the human body?

 9. Are food additives healthy? Comment upon it.

 10. What is the role of functional food in the human diet?

 11. What nutrients provide energy for human body?

 12. What kind of food preservation do you know?

 13. What is ecological situation in Ukraine?

 14. What do you know about greenhouse effect?

 15. What can you say about global warming and its consequences?

 16. What do you know about Green Peace?

 17. What are the renewable sources of energy?

 18. What do you understand under the term biosphere?

 19. What are pros and cons of using the Internet?

 20. Why is the computer considered to be one of the greatest inventions of the mankind?

 21. What is the role of the internet in our life?

 22. What is e-mail? What is it used for?

 23. How has the Internet changed the way you live?

 24. What are some advantages and disadvantages of using e-mail?

 25. What famous Ukrainian scientists do you know? What is their contribution into the science (technology)?

 26. How has science influenced our lives?

 27. Which areas of science do you think are the most interesting? Why?

 28. Would you like to connect your life with science? Why?

 29. How can the quality of life benefit from the work of scientists? Give examples.

 30. What do you think the development of science depend on?


Німецька мова

1. Unter welcher Adresse sind Sie mit einer E-Mail zu erreichen?

Versenden Sie oft E-Mails? Wann? An wen?

2. Haben Sie den Zugang zum Internet? Bekommen Sie oft Informationen per Brief oder per E-Mails?

3. Seit wann nutzen Sie das Internet? Haben Sie Ihre eigene Internet-Seite?

4. Was halten Sie von der These, daß das Internet das Ausbildungsniveau hebt?

5. Sind Sie einverstanden, daß Computer und Internet möglichst früh im Schulunterricht eingesetzt werden müssen?

6. Manche Leute verbringen den ganzen Tag im Internet. Denken Sie nicht, daß sie den Blick für die Realität verlieren?

7. Spielt das Internet eine bedeutende Rolle in ihrem Leben?

8. Teilen Sie die Meinung, daß die Kinder aus Computerspielen nichts fürs Leben lernen?

9. Die Städte Deutschlands, die am Rheinufer liegen.

10. München — Stadt der Kunst und Industrie.

11. Welche Rolle spielen „Neue und kreative Produkte“?

12. Was bedeutet ein Begriff „Gentechnik“?

13. Was möchten Sie über Grüne Gentechnik und Grüne Biotechnologie erzählen?

14. "Fastfood macht dick und krank" Was meinst du dazu?

15. Ist Fastfood eine Form der Nahrungszubereitung und –Darreichung. Was meinst du dazu?

16. Ist Glukose ein Monosaccharid?

17. Als was wird in der Landwirtschaft die Haltung von Milchkühen zur Produktion von Kuhmilch bezeichnet?

18. Was möchten Sie über Milchsammelstellen erzählen?

19. Warum die Nahrung besteht aus ess- und trinkbaren Stoffen?

20. Welche biologisch und chemisch bedeutsame Stoffklasse bilden Kohlenhydrate oder Saccharide?


Французька мова

1. Sur quelle base a été fondé l’Université?

2. Combien d’étudiants avait l’Université én 1930?

3. Combien d’étudiants y a-t-il actuellement?

4. Quelle qualification ont les d’étudiants?

5. Combien de facultés fonctionnent-ils actuellement?

6. Qu’est-ce que signifie le mot “internet”?

7. Quand et où été créé un réseau experimental?

8. En quelle année l’Internet a pris sa forme actuelle?

9. Qu’est-ce qu’on fait à l’Internet?

10. Comment peut-on se connecter à l’Internet?

11. Quand la France a-t-elle commencé une veritable politique d’environnement?

12. La protection de l’environnement est-elle une nécessité? Pourquoi est-elle nécessaire?

13. Pourquoi est-ce nécessaire d’apprendre des langues étrangères?

14. Quelle place occupe le français dans le classement de principales langues enseignées comme étrangères?

15. Combien de personnes du monde entire parlent français?


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Англійська мова
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи