Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 250.87 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір250.87 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

" 27 " лютого 2012 р.


програма

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю

8.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства»
Схвалено Вченою радою факультету

бродильних і цукрових виробництв

Протокол № 7 від 23 лютого 2012 р.


Голова Вченої ради факультету,

декан _______________П.Л. Шиян2012


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія галузі", «Контроль якості та безпечності продукції галузі», «Товарознавство та пакування продуктів галузі».


^ 1. Загальна технологія харчової промисловості


Загальна характеристика харчових виробництв. Галузі харчової промисловості України.

Асортимент харчових продуктів. Роль харчових продуктів у забезпеченні потреб споживачів, якість харчових продуктів.

Класифікація харчових виробництв та сировини.

^ Поняття “технологія”. Етапи розвитку та основні завдання технології. Характеристика і завдання сучасного етапу розвитку харчової промисловості. Об’єкти, предмет та завдання харчової технології. Основні технологічні поняття та визначення. Класифікація технологічних ліній.

^ Етапи і перспективи розвитку технології харчових продуктів.

Аналіз сучасного вітчизняного ринку харчових продуктів. Тенденції розвитку технології продуктів тваринного і рослинного походження.

^ Організація приймання сировини на харчових підприємствах. Вимоги до якості сировини. Діючі стандарти на сировину. Сезонні зміни складу і властивостей сировини та їх значення у виробництві продуктів харчування.

^ Сировина та її склад. Продовольча сировина, вимоги до якості. Зберігання сировини різних видів. Втрати сировини при зберіганні, способи зберігання. Шляхи розширення сировинної бази.

Харчова, біологічна та енергетична цінність сировини. Фізико-хімічні та технологічні властивості сировини. Підвищення якості сировини за рахунок технічних і технологічних аспектів. Реалізація принципу повного використання основних компонентів сировини для виробництва харчових продуктів. Хімічний склад сировини.

^ Основні хімічні речовини сировини і харчових продуктів, їх перетворення у харчових технологіях. Білки. Будова, класифікація, біологічна цінність. Фізико-хімічні властивості. Перетворення у харчових технологіях, функціональні технологічні властивості.

Ліпіди. Будова, класифікація, загальна характеристика. Фізичні та хімічні властивості. Фосфоліпіди, віск, ліповітаміни. Гідроліз, гідрогенізація та переетерефікація ацилгліцеринів. Біохімічне та хімічне згіркнення жирів під час зберігання, зміна за термічного впливу.

Вуглеводи. Будова та класифікація вуглеводів. Фізико-хімічні властивості. Перетворення у харчових технологіях. Карамелізація цукрів. Мелаїдиноутворення. Крохмаль, пектинові речовини, клітковина.

Вода. Її будова, властивості, вміст у харчових продуктах. Форми зв’язку води з матеріалом, роль у формуванні якості харчових продуктів. Участь у хімічних, біохімічних, мікробіологічних процесах. Активність води, її вплив на перебіг технологічних процесів та зберігання харчових продуктів.

Біологічно активні та інші речовини. Вітаміни, їх вміст у сировині. Жиророзчинні і водорозчинні вітаміни. Ферменти сировини, їх загальна характеристика.

Сторонні речовини: антибіотики, пестициди, миючі та дезинфікуючі речовини, важкі метали, рослинні і бактеріальні отрути, нітрати, нітрити, радіоактивні речовини. Їх вплив на технологічні процеси виробництва харчових продуктів. Джерела забруднення харчових продуктів.

^ Смак та аромат харчових продуктів. Смакові та ароматоутворюючі речовини в харчових продуктах. Технологічні аспекти смаку та аромату харчових продуктів. Використання барвників, ароматизаторів та смакових добавок у харчовій промисловості. Методи визначення якості продукції. Сенсорний аналіз. Загальні прийоми та умови його проведення.

^ Основні шляхи удосконалення харчових технологій. Принцип збереження матеріальних ресурсів. Принцип найкращого використання енергії. Принцип скорочення тривалості процесу. Принцип найкращого використання обладнання. Принцип оптимального варіанту. Моделювання у харчових технологіях.

Література: 2, 4-7, 8, 10, 11, 13, 20-22


^ 2. Фізико-хімічні основи харчових технологій


Кінетика хімічних та мікробіологічних процесів. Поняття “фізична система”, “хімічна система”, “біологічна система”. Хімічна кінетика, кінетика мікробіологічних процесів. Особливості біохімічних реакцій. Завдання кінетичного дослідження.

^ Дисперсні системи та їх властивості. Класифікація дисперсних систем. Фактори стійкості дисперсних систем. Мікрогетерогенні дисперсні системи: суспензії, емульсії, піни. Їх класифікація, способи утворення, властивості, значення у харчових технологіях.

^ Основні процеси харчових виробництв. Масообмінні процеси у харчових технологіях. Процеси сорбції-десорбції. Дифузія та екстрагування, сорбція, кристалізація, перегонка та ректифікація. Основні закономірності процесів, фактори, що впливають на їх інтенсивність

Фільтрування. Загальні відомості, рушійна сила процесу. Швидкість фільтрування. Способи очищення, що використовуються при переробленні сировини та виробництві харчових продуктів, їх загальна характеристика.

Мембранні методи оброблення сировини в харчових технологіях: сутність, призначення, рушійні сили, принципіальна відмінність від фільтрування.

Способи розділення неоднорідних систем (осадження, гравітаційне осадження, в полі відцентрових сил): характеристика, рушійні сили. Сепарування рідкої сировини: теоретичні основи процесу, основне устаткування.

Механічне оброблення сировини та напівфабрикатів. Подрібнення, змішування та розділення матеріалів. Процеси одержання гомогенних мас. Пресування.

Процеси термічного оброблення харчової сировини. Основні види термічного оброблення продуктів: нагрівання, пастеризація, стерилізація, бланшування, обжарювання, обварювання, випарювання, випікання, сушіння, копчення, охолодження, заморожування.

^ Біохімічні основи харчових технологій. Ферменти як біологічні каталізатори. Класифікація, властивості. Кінетика ферментативних реакцій. Вплив технологічних факторів на їх активність. Роль у різних технологіях. Ферментні препарати, їх застосування

Класифікація та характеристика мікроорганізмів, що використовуються у харчових технологіях.

Дріжджі, молочнокислі бактерії, плісеневі гриби.

Процеси бродіння у харчових технологіях. Ферментативні, гідролітичні, окислювальні процеси. Мікробіологічні процеси. Різні види бродіння в харчових виробництва: спиртове, молочнокисле, оцтовокисле, пропіоновокисле, маслянокисле та ін. Їх роль у технологіях харчової промисловості.

^ Фізико-хімічні зміни складових частин сировини при їх переробленні та зберіганні. Зміни складових частин сировини при транспортуванні та механічному впливі. Зміни білкового, жирового і вуглеводного складу. Руйнування вітамінів та інактивація ферментів при нагріванні.

Зміни складових частин сировини при його охолодженні та заморожуванні.

Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при тривалому зберіганні харчових продуктів.

^ Теоретичні основи запобігання псуванню сировини та продуктів. Характеристика харчових продуктів як об‘єктів зберігання. Класифікація продуктів в залежності від швидкості псування. Основні біологічні принципи зберігання продуктів


Література: 2, 5, 7, 13, 14, 20-22


^ 3. Контроль якості харчових продуктів


Порядок приймання, контроль якості сировини. Порядок відбору проб сировини та підготовка їх до аналізу.

^ Санітарна обробка технологічного устаткування. Очищення, миття і дезінфекція обладнання харчових виробництв. Засоби для санітарного оброблення технологічного устаткування, інвентарю, тари. Фактори, що впливають на якість миття і дезінфекції устаткування, інвентарю, тари. Вимоги до санітарного оброблення технологічного устаткування, інвентарю, тари.

^ Контамінація харчових продуктів сторонніми речовинами. Методологія гігієнічного нормування ксенобіотиків у харчових продуктах. Основні ксенобіотики і шляхи їх надходження до харчових продуктів. Критерії безпеки харчових продуктів. Етапи наукового обґрунтування гігієнічного нормативу шкідливої речовини у продовольчій сировині і харчових продуктах

^ Гігієнічні основи використання харчових добавок Класифікація харчових добавок за їх технологічним призначенням. Гігієнічне регламентування харчових добавок у продуктах

^ Санітарно-гігієнічний та протиепідеміологічний контроль на підприємствах харчової промисловості. Епідемічна оцінка харчових підприємств. Санітарні вимоги до території харчових підприємств. Виробнича гігієна. Призначення державної санітарно-епідеміологічної служби. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

^ Впровадження Систем управління якістю і безпекою харчових продуктів Гігієнічні вимоги до процесів отримання і первинної обробки сировини. Етапи і принципи впровадження системи НАССР – системи гарантії харчової безпеки

^ Якість та безпека харчових продуктів. Харчова та біологічна цінність продуктів. Основні положення закону України про продовольчу безпеку. Умовна класифікація харчових продуктів за придатністю до споживання. Організація технохімічного і мікробіологічного контролю на харчових підприємствах, їх основні завдання

^ Основні види небезпеки, пов’язані із споживанням харчових продуктів. Харчові отруєння, харчові інфекції. Хвороби, що передаються через харчові продукти.


Література: 1-8, 12, 13, 15, 17-19


^ 4. Товарознавство і пакування харчових продуктів


Класифікація та асортимент товарів. Поняття та основні принципи класифікації продукції. Асортимент товарів, основні групи товарів. Критерії, що характеризують ефективність асортименту. Структура асортименту, основи формування асортименту.

^ Основи кодування товарів. Структура коду: алфавіт, основа, розряд та довжина. Система кодування; структура штрихових кодів, правила розміщення штрихових кодів.

^ Споживні властивості товарів. Номенклатура споживних властивостей, їх характеристика. Фактори, що впливають на формування споживних властивостей.

Транспортування та зберігання харчових продуктів. Основні правила зберігання харчових продуктів до відправлення у торгівельну мережу. Вимоги щодо транспортування продукції та її зберігання у торгівельній мережі. Втрати продуктів в процесі товаропросування.

^ Види і засоби інформації про товар. Засоби та форми інформації про товар. Види та вимоги до інформації про товар. Основні правила маркування харчових продуктів.

^ Пакування продуктів галузі Сучасний стан та основні тенденції розвитку виробництва пакувальних матеріалів і тари. Класифікація пакувальних матеріалів.

^ Пакувальні матеріали із паперу та картону. Класифікація та загальна характеристика пакувальних матеріалів на основі паперу і картону, особливості їх застосування.

^ Металеві матеріали і тара. Характеристика основних матеріалів, що використовуються для виробництва металевої тари. Допоміжні матеріали у виробництві металевої тари. Класифікація металевої тари. Дефекти металевої тари.

^ Полімерні пакувальні матеріали. Класифікація полімерних матеріалів. Характеристика плівкових полімерних матеріалів: поліетиленові, поліпропіленові матеріали, полімери на основі целюлози, поліефіри, термоусадкові плівки та матеріали для вакуумного упаковування, гнучкі полімерні матеріали; багатошарові і комбіновані матеріали.

^ Транспортна тара. Дерев’яна транспортна тара. Крупногабаритна полімерна тара. Особливості транспортного пакування.

Сучасні технології пакування. Пакування у асептичних умовах та у середовищі інертних газів.

^ Допоміжні пакувальні матеріали. Маркування тари та пакувальних матеріалів. Види та форми етикеток. Загальна характеристика етикетних матеріалів. Стрічки та клейкові матеріали. Основні правила маркування тари та пакувальних матеріалів.


^ Література: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 16


Перелік

питань для проведення вступного випробування 1. Продовольча сировина, вимоги до якості її зберігання. Шляхи розширення сировинної бази.

 2. Асортимент харчових продуктів. Роль харчових продуктів у забезпеченні потреб споживачів, якість харчових продуктів.

 3. Класифікація харчових виробництв та сировини.

 4. Характеристика і завдання сучасного етапу розвитку харчової промисловості.

 5. Основні технологічні поняття. Характеристика понять “матеріальний баланс”, “продуктовий розрахунок”, “енергетичний баланс” та “енергетичний розрахунок”, “спосіб технології”, “технологічна операція” та “технологічний режим”.

 6. Основні принципи харчових технологій та їх коротка характеристика.

 7. Принцип збереження матеріальних ресурсів.

 8. Принцип найкращого використання енергії.

 9. Принцип скорочення тривалості процесу.

 10. Принцип найкращого використання обладнання.

 11. Принцип оптимального варіанту.

 12. Моделювання у харчових технологіях.

 13. Класифікація технологічних ліній.

 14. Аналіз сучасного вітчизняного ринку харчових продуктів.

 15. Білки. Будова, класифікація, біологічна цінність. Основні фізико-хімічні властивості.

 16. Повноцінні і неповноцінні білки. Амінокислотний скор та його розрахунок. Лімітуюча та головна лімітуюча амінокислоти.

 17. Перетворення білків у харчових технологіях, функціональні технологічні властивості.

 18. Ліпіди. Будова, класифікація, загальна характеристика. Основні фізичні та хімічні властивості.

 19. Фосфоліпіди, воски, ліповітаміни.

 20. Біохімічне та хімічне згіркнення жирів під час зберігання, зміна за термічного впливу.

 21. Вуглеводи. Будова та класифікація вуглеводів. Основні фізико-хімічні властивості.

 22. Моносахариди, будова, фізико-хімічні властивості та характеристика основних представників.

 23. Полісахариди першого порядку, будова, основні фізико-хімічні властивості та характеристика основних представників.

 24. Полісахариди другого порядку, будова, основні фізико-хімічні властивості та характеристика основних представників.

 25. Перетворення вуглеводів у харчових технологіях. Карамелізація цукрів. Вплив на вихід і якість харчових продуктів.

 26. Меланоїдини, особливості утворення та впливові фактори. Основні фізико-хімічні властивості. Вплив на вихід і якість харчових продуктів.

 27. Крохмаль, пектинові речовини, клітковина як складові харчових продуктів.

 28. Вода. Її будова, властивості, вміст у харчових продуктах.

 29. Форми зв’язку води з матеріалом, роль у формуванні якості харчових продуктів, участь у хімічних, біохімічних, мікробіологічних процесах.

 30. Активність води, її вплив на перебіг технологічних процесів та зберігання харчових продуктів.

 31. Основні способи водопідготовки.

 32. Поняття “фізична система”, “хімічна система”, “біологічна система”.

 33. Хімічна кінетика.

 34. Кінетика мікробіологічних процесів.

 35. Класифікація дисперсних систем. Фактори стійкості дисперсних систем.

 36. Мікрогетерогенні дисперсні системи: суспензії, емульсії, піни. Їх класифікація, способи утворення, властивості, значення у харчових технологіях.

 37. Масообмінні процеси у харчових технологіях.

 38. Механічне оброблення сировини та напівфабрикатів.

 39. Подрібнення, змішування та розділення матеріалів.

 40. Процеси одержання гомогенних мас. Пресування.

 41. Процеси термічного оброблення харчової сировини.

 42. Фільтрування. Загальні відомості, рушійна сила процесу. Швидкість фільтрування.

 43. Способи очищення, що використовуються в харчових технологіях, їх загальна характеристика.

 44. Механічні способи оброблення сировини і напівфабрикатів, їх загальна характеристика.

 45. Перемішування в харчових технологіях: сутність, призначення, основне устаткування.

 46. Сепарування рідкої сировини: теоретичні основи процесу, основне устаткування.

 47. Дезодорація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 48. Що таке теплообмін речовин? Перерахуйте способи перенесення тепла.

 49. Способи і призначення теплового оброблення сировини та напівпродуктів.

 50. Пастеризація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 51. Стерилізація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 52. Охолодження у харчових технологіях: призначення, режими, устаткування.

 53. Випарювання у харчових технологіях: сутність, призначення, режими, основне устаткування.

 54. Сушіння в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 55. Хімічна будова, класифікація та основні властивості ферментів. Переваги і недоліки ферментів порівняно з каталізаторами небілкової природи.

 56. Кінетика ферментативних реакцій. Вплив технологічних факторів на їх активність.

 57. Ферментні препарати, їх застосування у харчових технологіях.

 58. Значення амілолітичних ферментів у технології харчових продуктів. Схема ферментативного гідролізу крохмалю, контроль процесу, оптимальні умови для дії ферментів та вимоги до складу отриманих продуктів залежно від особливостей технології.

 59. Значення протеолітичних ферментів у технології харчових продуктів. Схема ферментативного гідролізу білків, оптимальні умови для дії ферментів та вимоги до складу отриманих продуктів залежно від особливостей технології.

 60. Значення целлюлолітичних ферментів у технології харчових продуктів. Схема ферментативного гідролізу некрохмальних полісахаридів, оптимальні умови для дії ферментів та вимоги до складу отриманих продуктів залежно від особливостей технології.

 61. Класифікація та характеристика мікроорганізмів, що використовуються у харчових технологіях.

 62. Будова дріжджової клітини, функції основних органел та відмінності у її хімічному складі залежно від віку клітини та умов культивування.

 63. Фази росту мікроорганізмів під час періодичного культивування та їх характеристика.

 64. Особливості живлення мікроорганізмів та вимоги до джерел вуглецевого, азотистого і фосфорного живлення.

 65. Процеси бродіння у харчових технологіях.

 66. Різні види бродіння в харчових виробництвах. Їх роль у технологіях харчової промисловості.

 67. Спиртове бродіння. Основні, проміжні, вторинні та побічні продукти бродіння, їх вплив на вихід та якість отриманих продуктів.

 68. Збудники спиртового бродіння, їх характеристика та оптимальні умови культивування.

 69. Основні технологічні схеми, що використовуються для спиртового бродіння, та їх коротка характеристика.

 70. Гомо- та гетерогенне молочнокисле бродіння. Збудники молочнокислого бродіння, їх характеристика та оптимальні умови культивування.

 71. Оцтовокисле бродіння. Збудники оцтовокислого бродіння, їх характеристика та оптимальні умови культивування.

 72. Основні завдання та способи зберігання харчових продуктів.

 73. Основні процеси, що протікають під час зберігання харчових продуктів, їх характеристика та шляхи регулювання.

 74. Характеристика харчових продуктів як об‘єктів зберігання.

 75. Класифікація продуктів залежно від швидкості псування.

 76. Основні біологічні принципи зберігання продуктів: біоз, анабіоз та абіоз. Їх характеристика та шляхи регулювання.

 77. Смакові та ароматоутворюючі речовини в харчових продуктах.

 78. Технологічні аспекти смаку та аромату харчових продуктів.

 79. Використання барвників, ароматизаторів та смакових добавок у харчовій промисловості.

 80. Сенсорний аналіз. Загальні прийоми та умови його проведення. Основні види смаку та аромату.

 81. Критерії безпечності харчових продуктів.

 82. Основні принципи системи НАССР. Нормативна база в Україні, що гарантує безпечність харчових продуктів.

 83. Етапи і принципи впровадження системи НАССР – системи гарантії харчової безпеки.

 84. Гігієнічні вимоги до процесів отримання і первинної обробки сировини.

 85. Вимоги до якості сировини. Чинні стандарти на сировину харчових технологій.

 86. Харчова, біологічна та енергетична цінність сировини та харчових продуктів. Інтегральний та амінокислотний скор, методика розрахунку.

 87. Фізико-хімічні та технологічні властивості сировини.

 88. Підвищення якості сировини за рахунок технічних і технологічних аспектів.

 89. Реалізація принципу повного використання основних компонентів сировини для виробництва харчових продуктів.

 90. Вільна, зв’язана вода, форми зв’язку, значення в технології харчових продуктів. Активність води.

 91. Класифікація та вміст білкових речовин в сировині.

 92. Небілкові азотисті сполуки сировини.

 93. Класифікація ліпідів сировини.

 94. Фізико-хімічні властивості жиру.

 95. Вуглеводи сировини, їх технологічне значення.

 96. Фізичні і хімічні властивості вуглеводів.

 97. Макро- і мікроелементи сировини.

 98. Вітаміни, їх вміст у сировині.

 99. Жиророзчинні і водорозчинні вітаміни сировини.

 100. Антибіотики, пестициди, миючі та дезинфікуючі речовини.

 101. Важкі метали, рослинні і бактеріальні отрути, нітрати, нітрити, радіоактивні речовини.

 102. Вплив сторонніх речовин на технологічні процеси виробництва харчових продуктів.

 103. Джерела забруднення харчових продуктів та основні шляхи їх запобігання.

 104. Зміни складових частин сировини при транспортуванні та механічному впливі.

 105. Руйнування вітамінів та інактивація ферментів при нагріванні.

 106. Зміни складових частин сировини при його охолодженні та заморожуванні.

 107. Фізико-хімічні процеси, що відбуваються під час тривалого зберігання харчових продуктів.

 108. Порядок відбору проб сировини та підготовка їх до аналізу.

 109. Очищення, миття і дезінфекція обладнання харчових виробництв.

 110. Засоби для санітарного оброблення технологічного устаткування, інвентарю, тари.

 111. Вимоги до санітарного оброблення технологічного устаткування, інвентарю, тари.

 112. Критерії безпеки харчових продуктів.

 113. Класифікація харчових добавок за їх технологічним призначенням.

 114. Виробнича гігієна.

 115. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

 116. Гігієнічні вимоги до процесів отримання і первинної обробки сировини.

 117. Харчова та біологічна цінність продуктів.

 118. Основні положення закону України про продовольчу безпеку.

 119. Організація технохімічного і мікробіологічного контролю на харчових підприємствах, їх основні завдання

 120. Поняття та основні принципи класифікації продукції.

 121. Критерії, що характеризують ефективність асортименту.

 122. Система кодування; структура штрихових кодів, правила розміщення штрихових кодів.

 123. Фактори, що впливають на формування споживних властивостей.

 124. Основні правила зберігання харчових продуктів до відправлення у торгівельну мережу.

 125. Вимоги щодо транспортування продукції та її зберігання у торгівельній мережі.

 126. Основні правила маркування харчових продуктів.

 127. Сучасний стан та основні тенденції розвитку виробництва пакувальних матеріалів і тари.

 128. Класифікація пакувальних матеріалів. Основні правила маркування тари та пакувальних матеріалів.

 129. Класифікація та загальна характеристика пакувальних матеріалів на основі паперу і картону.

 130. Характеристика основних матеріалів, що використовуються для виробництва металевої тари.

 131. Класифікація металевої тари.

 132. Класифікація полімерних матеріалів.

 133. Характеристика плівкових полімерних матеріалів.

 134. Дерев’яна транспортна тара.

 135. Пакування у асептичних умовах.

 136. Види та форми етикеток.

 137. Написати стехіометрічне рівняння реакції та визначити яка кількість глюкози утвориться із 300 кг крохмалю. Розрахувати переводні коефіцієнти крохмаль в моносахариди та моносахариди в крохмаль.

 138. Написати стехіометрічне рівняння реакції та визначити яка кількість за об’ємом діоксиду вуглецю утвориться внаслідок збродження 400 кг глюкози, якщо температура бродіння 32 С, а тиск 770 мм рт. ст.

 139. Написати стехіометрічне рівняння реакції та визначити яка кількість за об’ємом етилового спирту утвориться внаслідок збродження 800 кг глюкози, якщо температура бродіння 32 С, а тиск 770 мм рт. ст. Густина спирту – 789 кг/м3.

 140. Написати стехіометрічне рівняння реакції та визначити яка кількість за об’ємом діоксиду вуглецю утвориться внаслідок збродження 400 кг мальтози, якщо температура бродіння 32 С, а тиск 770 мм рт. ст.

 141. Написати стехіометрічне рівняння реакції та визначити яка кількість за об’ємом етилового спирту утвориться внаслідок збродження 800 кг мальтози, якщо температура бродіння 32 С, а тиск 770 мм рт. ст. Густина спирту – 789 кг/м3.

 142. Написати стехіометрічне рівняння реакції та визначити яка кількість за об’ємом діоксиду вуглецю утвориться внаслідок збродження 400 кг рафінози, якщо температура бродіння 32 С, а тиск 770 мм рт. ст.

 143. Написати стехіометрічне рівняння реакції та визначити яка кількість за об’ємом етилового спирту утвориться внаслідок збродження 800 кг рафінози, якщо температура бродіння 32 С, а тиск 770 мм рт. ст. Густина спирту – 789 кг/м3.

 144. Написати стехіометрічне рівняння реакції та визначити на скільки відсотків зміняться загальна маса продуктів гідролізу 1500 кг сахарози. Розрахувати переводні коефіцієнти дісахарид в моносахариди та моносахариди в дісахарид.

 145. Розрахувати вміст білкових речовин у 30 т ячменя, якщо вміст загального азоту в ньому становить 1,8 %, а вміст азоту у білку – 15,4 %.

 146. Визначити повноцінність білку ячменю та головну лімітуючу амінокислоту, якщо в 1 г білка міститься в мг: лізину – 20, валіну – 40, триптофану – 90, фенілаланіну – 25, аланіну – 35. Вміст незамінних амінокислот в ідеальному білку в мг: лізину – 55, валіну – 50, фенілаланіну – 60, триптофану – 10.

 147. Розрахувати середньозважену вологість та крохмалистість зерна, отриманих внаслідок змішування 3-х партій пшениці: перша партія масою 78 т має вологість 14,5 % та містить 49 % крохмалю, друга партія масою 315 т має вологість 12,5 % та містить 48 % крохмалю, третя партія масою 324 т має вологість 14,4 % та містить 48,5 % крохмалю.

 148. Розрахувати енергетичну цінність 0,75 дм3 хлібного квасу, в якому міститься 0,6 % мас. етилового спирту, 4,5 % вуглеводів, 0,35 % оцтової кислоти, 0,25 % білків. Густина квасу – 1,098 г/см3. Питома енергетична цінність і ступінь засвоєння відповідно етанолу – 7 ккал/г і 100 %; вуглеводів – 3,75 ккал/г і 98 %, оцтової кислоти – 3,42 ккал/г і 100 %, білків – 4 ккал/г і 95 %. Густина етилового спирту – 0,789 г/см3.

 149. Розрахувати енергетичну цінність 0,5 дм3 лікеру, в якому міститься 25 % об. етилового спирту, 45 % вуглеводів, 0,35 % лимонної кислоти і 0,25 % білків. Питома енергетична цінність і ступінь засвоєння відповідно етилового спирту – 7 ккал/г і 100 %; вуглеводів – 3,75 ккал/г і 98 %, лимонної кислоти – 3,45 ккал/г і 100 %, білків – 4 ккал/г і 95 %. Густина лікеру – 1,108 кг/дм3, густина етилового спирту – 0,789 г/см3.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»
з дисциплін фахового вступного випробування за спеціальністю


^ 8.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства»


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії П.Л. Шиян

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»
за спеціальністю 8.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства»


з дисциплін фахового вступного випробування,
що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 роціМета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії П.Л. Шиян


Список рекомендованої літератури


Основна


1. Гігієна харчування з основами нутріціології /За ред. Циприяна В.І. – К: Здоров’я, 1999. – 577 с.

2. Домарецький В.А. Загальні технології харчових продуктів: підручник / В.А. Домарецький. – К.: Університет Україна, 2010. – 814 с.

3. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания. – М.: Пищ. пром-сть, 1999. – 352 с.

4. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”. – Відомості Верховної Ради, 2002, № 48, с. 359.

5. Общая технология пищевых производств: учебник / Под ред. Л.П. Ковальской. – М.: Колос, 1999. – 752 с.

6. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: підручник /Т.П. Пирог. – К.: НУХТ, 2004. – 471 с.

7. Плахотнік В.Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв: навчальний посібник / В.Я. Плахотнік, І.С. Тюрікова, Г.П. Хомич. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с.

8. Пономарьов П.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: навчальний посібник / П.Х. Пономарьов, І.В. Сирохман. – К.: Лібра, 1999. – 272 с.

9. Сирохман І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: підручник /І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – К.: ЦНЛ, 2005. – 614 с.

10. Сірохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І.В. Сірохман, І.М. Задорожний, П.Х. Пономарьов. – К.: Лібра, 2007. – 600 с.

11. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування: підручник /В.І. Смоляр. – К.: Здоров’я, 2000. – 336 с.

12. Смоляр В.І. Харчова експертиза: підручник /В.І.Смоляр. – К.: Здоров’я, 2005. – 448с.

13. Теоретичні основи харчових технологій: навчальний посібник /Л.Л. Товажанський, В.А. Домарецький, А.М. Куц [та ін.].– Харьків: НТУ ‘‘ХПІ‘‘, 2010. – 720 с.

14. Процеси і апарати харчових виробництв: підручник /І.Ф. Малежик, П.С. Циганков, П.М. Немирович [та ін.]. //За ред. І.Ф. Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.


Додаткова


15. Великая Е.И. Лабораторный практикум по курсу общей технологии бродильных производств (общие методы контроля): учебное пособие / Е.И. Великая, В.Ф. Суходол В.Ф. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 312 с.

16. Гавва О.М. Пакувальне обладнання в 3-х кн. Кн.1. Обладнання для пакування продукції у споживчу тару /О.М. Гавва, А.П. Безпалько, Л.І. Волчко. – К.: ІАЦ Упаковка, 2008 – 436 с.

17. Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок, № 222 від 23.07.96 р. – К.: Мін-во охорони здоров’я України, 1996. – 57 с.

18. Медико-биологические требования и нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, № 5061–89 от 01.08.89 г. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 185 с.

19. Методические указания «Порядок и периодичность контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов». – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 185 с.

20. Скурихин И.М. Все о пище с точки зрения химика: справочник / И.М. Скурихин, А.П. Нечаев. – М.: Высш. шк., 1991. – 288 с.

21. Химический состав пищевых продуктов: справочник / Под ред. Скурихина И.М., Волгарева М.М. – М.: Агропромиздат, 1987. I т. – 360 с., II т. – 360 с.

22. Химия пищи / И.А. Рогов, Л.В. Антипова, Н.И. Дунченко [и др.]. – М.: Колос, 2000. – 384 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи