Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Скачати 247.51 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Дата30.07.2012
Розмір247.51 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор ______________С.В. Іванов

«27» лютого 2012 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для зарахування на навчання за ОКР “магістр” за спеціальністю

^ 8.05170109 "Технології харчових продуктів

оздоровчого та профілактичного призначення"Схвалено на засіданні кафедри технології оздоровчих продуктів

Протокол №__ від «___» _______2012 р.
Схвалено Вченою радою факультету технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи

Протокол №__від «___»________2012р.


Завідувач кафедри ________Г.О.Сімахіна Голова Вченої ради факультету,


Декан____________Л.Ю. Арсеньєва
^
Київ-2012

ВСТУПВ умовах ринкової економіки підвищення ефективності виробництва в харчовій промисловості здійснюється, насамперед, шляхом впровадження новостворених або вдосконалених інноваційних технологій і випуску на їхній основі інноваційних харчових продуктів з новими споживчими та функціональними властивостями.

На таких технологіях та нових продуктах ґрунтується можливість реалізації найпріоритетнішого на сьогодні завдання – створення в Україні індустрії здорового харчування для забезпечення усього населення оздоровчими продуктами як основною складовою поліпшення стану здоров’я споживачів, підвищення якості їхнього життя, збереження генофонду нації.

В Україні до 2013 року визначено ряд стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, і серед них такі:

 • високотехнологічний розвиток сільського господарства та переробної промисловості;

 • охорона та оздоровлення людини та навколишнього середовища.

Ключовою фігурою наукового забезпечення інноваційних харчових технологій, передусім в індустрії здорового харчування, є магістр-технолог. Саме результатом його творчої діяльності мають стати і нові технології, і нові продукти, бо тільки наукові підходи, науково обґрунтовані рішення є запорукою успішного розв’язання найважливіших завдань, що стоять перед харчовою промисловістю на сучасному стані.

Магістр з технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення повинен володіти, на встановленому рівні, сукупністю видів діяльності на відповідних посадах і компетентно вирішувати професійні технологічні завдання відповідно до цих посад.


^ Розкриття змісту програми

Програма фахового вступного випробування передбачає оцінку знань вступників з ряду питань, що характеризують особливості формування спеціальності «Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення».

Основні з цих питань:

- роль харчових та біологічно активних добавок у створенні нових харчових продуктів;

- міжнародні та національні вимоги до безпеки харчових добавок;

- система їх стандартизації та сертифікації;

- класифікація харчових добавок (барвників, ароматизаторів, загущувачів, структуроутворювачів, підсолоджувачів тощо);

- сучасна цифрова кодифікація харчових добавок з літерою "Е";

- технологічні функції і механізми впливу інгредієнтів добавок на організм людини;

- сучасні способи отримання харчових добавок [4, 7, 12, 14, 31];

- роль біологічно активних харчових добавок (нутріцевтиків, парафармацевтиків, еубіотиків) у функціонуванні організму людини;

- рослинні матеріали як джерела натуральних харчових біодобавок;

- вітамінно-мінеральні комплекси у складі харчових біодобавок рослинного та тваринного походження;

- переваги і недоліки використання вітамінно-мінеральних преміксів [3, 6, 7, 8, 13].

При підготовці до фахових вступних випробувань абітурієнтам необхідно звернути увагу також на особливості технологій харчових продуктів для дитячого та геродієтичного харчування.

Це насамперед:

- технології виробництва сухих ацидофільних сумішей;

- вимоги до сировини рослинного та тваринного походження, яка використовується у виробництві продуктів для дитячого харчування;

- взаємозв’язок харчування з тривалістю життя, роль антиоксидантної системи у підтриманні життєстійкості організму;

- хімічний склад та структурно-механічні характеристики геродієтичних продуктів;

- вплив вільних радикалів і антиоксидантів на тривалість життя;

- вплив стану імунної системи на процеси старіння та способи сповільнення цих процесів.

Абітурієнти мають виявити знання з характеристики основних процесів харчових технологій та виробництва продуктів нового покоління; шляхи вдосконалення існуючих і розроблення нових технологій; критерії якості сировини і готової продукції, їх безпеки та гігієнічної оцінки; сучасні підходи до розроблення технології продуктів оздоровчої дії; стан та перспективи розвитку світового ринку функціональних продуктів [14, 16, 17, 33].

При розкритті питань з блоку «^ Природні полісахариди ті їх використання у харчових технологіях» абітурієнт має висвітлити такі основні поняття:

- процесів ентеросорбції, видів природних харчових сорбентів, їх ролі у відновленні та підтриманні на належному рівні здоров’я людей;

- основні технологічні процеси отримання ентеросорбентів з різних видів рослинної сировини, в тому числі вторинної.

Абітурієнт повинен обґрунтувати доцільність використання певного сорбенту у виробництві продуктів оздоровчого та профілактичного призначення, в першу чергу радіопротекторної дії, антитоксичної тощо; при відповіді на запитання уміти зображати принципові технологічні схеми виробництва основних харчових сорбентів; дати оцінку якості продуктів оздоровчого призначення з точки зору вмісту в них ентеросорбентів [2, 3, 18, 21, 24, 43, 44].

При висвітленні питань блоку з «^ Хімії рослинної сировини» абітурієнтам рекомендовано звернути увагу на основні положення хімії та фармакогнозії рослин, їх сучасний стан; можливі варіанти використання рослин і фітопрепаратів на їхній основі у технологіях харчових продуктів; сучасні методи аналізу і дослідження біологічно активних речовин рослинного походження; будову, природні джерела та дію біокомпонентів основних лікарських рослин [1, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 38, 39, 45].

Одним із основних блоків фахового вступного випробування є питання з «Технології функціональних харчових продуктів». Абітурієнти повинні чітко розуміти закономірності та особливості організації промислового виробництва функціональних харчових продуктів, котрі не лише поповнюють організм людини енергією та пластичними матеріалами, а й завдяки підвищеному вмісту есенціальних біологічно активних сполук справляють на організм яскраво виражені фізіологічні ефекти. Абітурієнтам необхідно вміти обґрунтувати роль функціональних продуктів у життєдіяльності людини; сформулювати основні принципи збагачення харчових продуктів макро- та мікронутрієнтами; розумітись на питаннях безпеки отриманих продуктів; схематично зображати принципові технологічні схеми отримання функціональних продуктів [4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 31, 32, 36, 37, 41].


^ Перелік питань для підготовки до фахового вступного випробування


Блок А. Технологія харчових та біодобавок до їжі. Технологія харчових продуктів спеціального призначення


 1. Функціональні особливості харчових добавок. Класифікація харчових добавок та їх нормування у харчових продуктах.

 2. Підсолоджувачі. Технологічні принципи отримання природних підсолоджувачів. Застосування природних підсолоджувачів у харчових технологіях

 3. Характеристика цукрозамінників та синтетичних підсолоджувачів. Технологічні принципи отримання цукрозамінників та синтетичних підсолоджувачів. Використання цукрозамінників та синтетичних підсолоджувачів у харчових технологіях.

 4. Класифікація та характеристика ароматизаторів. Принципи підбору ароматизаторів. Технологічні прийоми отримання ароматизаторів.

 5. Класифікація та характеристика барвників, що використовуються в харчовій промисловості. Технологічні прийоми отримання природних барвників. Біологічна роль природних барвників у складі харчових продуктів.

 6. Характеристика харчових добавок-консервантів та перелік основних вимог, що висуваються до них.

 7. Характеристика основних антиокислювачів та антибіотиків, які використовуються для запобігання псування харчових продуктів.

 8. Роль згущувачів та гелеутворювачів у харчових технологіях. Класифікація модифікованих крохмалів та технологічні принципи отримання їх.

 9. Загущувачі та гелеутворювачі в харчових технологіях. Технологія отримання гелеутворювачів білкової природи, їх властивості та функції.

 10. Будова, властивості та функції стабілізаторів. Використання стабілізаторів у харчових системах.

 11. Властивості, будова та функції емульгаторів. Застосування емульгаторів у технології виготовлення харчових продуктів. Принципова технологічна схема отримання лецитину.

 12. Класифікація та характеристика ферментних препаратів. Їхня роль у виробництві харчових продуктів Технологічні принципи отримання очищених ферментних препаратів.

 13. Біологічно активні добавки до їжі. Передумови створення БАД до їжі. Класифікація БАД. Функції різних груп БАД до їжі.

 14. Коротка характеристика мінеральної та вітамінної складової БАД до їжі.

 15. Характеристика замінних та незамінних амінокислот, що входять до складу БАД до їжі. Функції замінних та незамінних амінокислот у організмі людини.

 16. Характеристика та роль білків, ферментів та коферментів, що входять до складу БАД до їжі. Джерела білків та ферментів у складі БАД до їжі.

 17. Роль жирів у підтриманні здоров’я організму. Дати характеристику жирам у складі БАД до їжі. Джерела незамінних ПНЖК у складі БАД до їжі.

 18. Продукти бджільництва та мумійо – у складі БАД до їжі. Наведіть характеристику продуктів бджільництва у складі БАД або продуктів бджільництва, які використовують як БАД до їжі.

 19. Еубіотики. Класифікація, функції та роль еубіотиків у підтриманні здоров’я організму людини. Характеристика основних представників пробіотиків та пребіотиків у складі БАД-еубіотиків.

 20. Мумійо у складі БАД до їжі. Походження мумійо, його складові та роль, яку виконує мумійо в організмі людини.

 21. Цитомедіни та цитаміни. Їх роль у організмі людини. Джерела отримання цитамінів. Основні технологічні принципи виробництва цитамінів.

 22. Технологія виготовлення ацидофільної суміші “Малиш” з рисовим борошном для дітей першого року життя.

 23. Характеристика основних харчових та біологічно активних речовин м’яса. Їх значення для росту та розвитку молодого організму. Технологія виробництва гомогенізованих консервів для дитячого харчування.

 24. Значення мінеральних речовин для росту та розвитку дитячого організму.Технологія виробництва фруктових соків без м’якоті (освітлені).

 25. Характеристика основних харчових та біологічно активних речовин овочевої сировини, що використовується у виробництві продуктів дитячого харчування. Технологія виробництва овочевих пюре.

 26. Характеристика молока і молочних продуктів, які використовуються при виробництві дитячих продуктів харчування на молочній основі. Технологія виготовлення рідкої стерилізованої суміші “Малютка”.

 27. Характеристика компонентів немолочного походження, що використовуються при виробництві дитячих продуктів харчування на молочній основі. Технологія отримання сухої молочної суміші “Малиш” з гречаним борошном.

 28. Основні вимоги, що висуваються до виробництва та якості м’ясних консервів дитячого харчування. Технологія виробництва крупно-подрібнених консервів дитячого харчування.

 29. Характеристика груп м’ясних консервів і сировини, що використовується при виробництві м’ясних консервів дитячого харчування. Технологія виробництва пюреподібних консервів дитячого харчування.

 30. Характеристика та хімічний склад плодово-ягідної сировини, що використовується при виробництві консервів дитячого харчування. Технологія виробництва фруктових соків без м’якоті (неосвітлені).

 31. Характеристика та хімічний склад зернової сировини, що використовується при виробництві консервів дитячого харчування. Технологія виготовлення відварів із зернових культур.

 32. Характеристика асортименту продуктів дитячого харчування на молочній основі. Санітарно-гігієнічні вимоги, що висуваються до продуктів дитячого харчування.

 33. Основи раціонального харчування для людей літнього віку. Характеристика чинників, що здатні попередити або прискорити старіння організму. Роль геропротекторів у збільшенні тривалості життя.

 34. Характеристика м’ясо-рослинної сировини у виробництві продуктів геродієтичного харчування. Технологія виготовлення м’ясо-рослинних консервів геродієтичного призначення.


^ Блок Б. Природні полісахариди ті їх використання у харчових технологіях


1. Вплив екологічного стану довкілля на якісний склад традиційних харчових продуктів. Характеристика ідеального ентеросорбента та його лікувальна і профілактична дія.

2. Навести основні принципи захисту організму людини від впливу радіації: характеризувати радіозахисні властивості основних компонентів харчових продуктів; радіопротекторна дія харчових волокон.

3. Основні складові харчових волокон; дати характеристику пектинових речовин, як блокаторів накопичення радіонуклідів.

4. Основні види сорбентів і механізмів сорбції: класифікація ентеросорбентів за впливом на організм людини, ідеальний ентеросорбент; дати характеристику механізму сорбції вуглецевих адсорбентів та адсорбентів рослинного походження.

5. Дати характеристику механізму сорбції абсорбентами: іонообмінні матеріали та їх відмінність від звичайних адсорбентів; навести приклади сорбентів з комплексоутворювальними властивостями.

6. Характеристика основних компонентів харчових волокон: навести будову молекули целюлози, властивості та функціональна дія целюлози; дати характеристику полісахаридів, що входять до складу геміцелюлоз.

7. Властивості та функціональна дія пектинових речовин.

8. Охарактеризуйте групи харчових волокон за сорбційною здатністю, за радіозахисними властивостями, за їх концентрацією у виділених препаратах.

9. Лігніновуглеводні і вуглеводно-білкові комплекси та їх роль у харчуванні.

10. Характеристика сировини за вмістом харчових волокон.

11. Загальна характеристика методів виділення харчових волокон.

12. Технологія отримання харчових волокон із зернової сировини: характеристика хімічного складу поверхневих шарів зерна; принципова технологічна схема перероблення висівок для отримання ХВ.

13. Техніко-економічні показники сировинної бази України для отримання ХВ з рослинної сировини.

14. Технологія отримання ХВ із цукрового і столового буряку: основні складові ХВ цукрових буряків та їх характеристика; навести технологічну схему отримання харчових волокон із жому цукрових буряків.

15. Технологія отримання ХВ з виноградних вичавок: фракційний склад шкірки винограду, способи гідролізу виноградних вичавок; навести схему технології отримання компонентів харчових волокон та супутніх харчових продуктів.

16.Технологія отримання ХВ з цитрусових: вміст яких речовин переважає у хімічному складі вичавок лимона і апельсину; наведіть схему отримання пектиновмісних речовин цитрусових.

17. Особливості технології отримання ХВ з трав; принципова технологічна схема отримання ХВ із трав.

18. Методи перетворення деревини на харчові продукти: продукти гідролізу полісахаридів деревини; дати характеристику складових клітинної стінки тканин деревини та технологічна схема отримання препарату поліфепану з деревини.

19. Технології отримання ХВ з морепродуктів; хімічний склад чорноморської водорості, зеленої, червоної, як сировини для гелеутворюючих речовин та принципова технологічна схема отримання харчового агару.

20. Водорості, які використовують для виділення агароїду, альгінатів, карагінану. Їх фізіологічна дія та використання в харчовій промисловості; принципова технологічна схема отримання карагінану.

21. Сучасна промислова технологія пектиновмісної сировини; технологічні особливості пектиновмісної сировини та види її класифікації.

22. Фізико-хімічні властивості пектиновмісної сировини; перебіг гідролізу протопектинового комплексу.

23. Якісні показники пектинів. Вплив якісних показників на драглеутворення і комплексоутворення пектинових речовин.

24. Технологія пектину з яблучних вичавок на зарубіжних заводах.

25. Навести удосконалену схему отримання пектину з бурякового жому.

26. Навести принципову технологічну схему отримання пектину з цитрусової сировини.

27. Застосування пектинових речовин у різних галузях виробництва; механізм оздоровчої, лікувальної дії пектинів та рекомендовані норми споживання пектинів.


^ Блок В. Хімія рослинної сировини


 1. Охарактеризуйте хімічний склад лікарських та сільськогосподарських рослин. Наведіть класифікацію біологічно активних сполук рослин, коротко охарактеризуйте фізіологічну активність представників кожної групи.

 2. Які сполуки називають органічними кислотами? Наведіть їх класифікацію, вкажіть загальні властивості сполук кожної групи та їхні рослинні джерела.

 3. Які сполуки називають уроновими кислотами? Назвіть їх природні джерела. Охарактеризуйте біологічну дію.

 4. Назвіть та коротко охарактеризуйте органічні кислоти ароматичного ряду. Яка їх біологічна дія? Назвіть рослинну сировину з їх вмістом.

 5. Ефірні олії. Які чинники визначають кількісний та якісний склад ефірних олій у рослинах? Фізико-хімічні властивості ефірних олій.

 6. Назвіть та коротко охарактеризуйте способи отримання ефірних олій.

 7. Назвіть ефіроносні рослини України. Яка біологічна дія ефірних олій на організм людини?

 8. Що таке терпени, терпеноїди? Наведіть класифікацію та біологічну дію терпенів з прикладами сполук-представників кожної групи.

 9. Що таке смоли та бальзами? Хімічний склад, фізико-хімічні властивості та дія на організм людини.

 10. Які сполуки називають глікозидами? Їхні фізико-хімічні властивості; класифікація глікозидів і їх рослинні джерела.

 11. Охарактеризуйте ціаногенні глікозиди (хімічна будова, фізико-хімічні властивості, біологічна дія, джерела).

 12. Які речовини називаються тіоглікозидами? Їх властивості та природні джерела.

 13. Що таке вітаміни? Назвіть вітаміни, що утворюються в рослинах. Коротко охарактеризуйте їх біологічну дію, добові потреби у кожному з них, вкажіть рослинні джерела.

 14. Які речовини називаються сапонінами? Як класифікують сапоніни? Охарактеризуйте властивості цих сполук та їх біологічний вплив на організм людини.

 15. Які речовини називають антраценпохідними? Які їх фізико-хімічні властивості та фізіологічна дія? Які рослини містять ці сполуки?

 16. Вуглеводи: класифікація, функції, рослинні джерела сполук кожної групи.

 17. Ліпіди рослин: класифікація, хімічна будова, джерела основних груп ліпідів.

 18. Флавоноїди: загальна характеристика, класифікація, фізико-хімічні властивості, біологічна дія, сфери застосування.

 19. Дубильні речовини: загальна характеристика, класифікація, фізико-хімічні властивості, біологічна дія, сфери застосування.

 20. Антоціани: загальна характеристика, фізико-хімічні властивості, біологічна дія, сфери застосування.

 21. Складні вуглеводи рослин: класифікація, хімічна будова, біологічні властивості, джерела. Застосування у харчовій промисловості.

 22. Охарактеризуйте жироподібні речовини (ліпоїди) рослин. Вкажіть їхні джерела та напрямки застосування у медицині та харчових технологіях.

 23. Катехіни: хімічна природа, біологічні властивості, рослинні джерела.^

Блок Г. Технологія функціональних харчових продуктів.1.Основні напрями зміни сучасної структури харчування: використання вітамінів антиоксидантного ряду, убіхінону (коферменту Q10), пектинових речовин та їх функціональна дія на організм людини.

2.Роль функціональних напоїв у харчуванні населення. Харчова та біологічна цінність фруктових та овочевих соків. Технології отримання функціональних напоїв та їх класифікація.

3.Біологічна цінність рослинних жирів та олій. Технології отримання збалансованих за жирнокислотним складом та калорійністю функціональних жировмісних продуктів.

4.Фізіологічна дія на організм людини антиоксидантів. Класифікація антиоксидантів. Рівні антиоксидантного захисту клітини.

5.Класифікація побічних продуктів плодоконсервного виробництва. Насіння томатів як джерело біологічно активних речовин. Технологія отримання рослинної олії з насіння томатів.

6.Пектинові речовини харчових продуктів – джерело розчинних і нерозчинних баластних речовин, їхній вплив на організм людини. Використання пектинових речовин для отримання продуктів функціонального призначення.

7. Полісахариди морських трав. Технологічна схема отримання зоостерину.

8. Ліпіди риб. Технологія отримання арахідонової кислоти з риб'ячого жиру.

9. Полісахариди бурих водоростей. Принципова схема отримання нерозчинного ламінарину.

10. Класифікація біологічно активних речовин безхребетних. Технології отримання лецитину з гонад кальмара.

11. Амінополісахариди та їх мономери. Принципова схема отримання хітину та хітозану з безхребетних.

12. Біологічна активність бурих водоростей. Властивості альгінової кислоти та її солей. Детоксикаційна здатність альгінової кислоти та її солей.

13. Використання вітамінів антиоксидантного ряду як засіб підвищення імунітету, поліпшення мікроциркуляції крові, профілактики онкологічних захворювань.

14.Полівітамінна недостатність. Засоби корегування полівітамінної недостатності. Порушення метаболічних процесів в організмі людини як наслідок вживання надмірної кількості вітамінів.

15. Технології отримання харчових білків з соняшникових і соєвих шротів. Виробництво соєвих продуктів як основне джерело забезпечення організму людини білками.

16. Мінеральні речовини, їх використання для створення БАД, дія на організм людини мікро- і макроелементів.

17. Технологія функціональних продуктів із гідробіонтів. Основні джерела, хімічний склад і позитивний вплив компонентів гідробіонтів на організм людини.

18. Класифікація функціональних молочних продуктів. Функціональні інгредієнти та харчові добавки для молочних продуктів. Молочні продукти з симбіотичними властивостями.

19.Молюски – важливе джерело харчового білку, вітамінів, амінокислот та інших БАР. Технологія отримання лецитину із гонад кальмара.

20.Використання убіхінону (коферменту Q10) та його функціональна дія на організм людини.

21.Дія окремих груп жирних кислот на виникнення та запобігання атеро- склеротичним явищам. Оптимальне співвідношення різних груп жирних кислот у раціоні харчування.

22.Роль ліпідів, жироподібних речовин у оздоровчому та лікувальному харчуванні. Насичені жирні кислоти як основний чинник ризику підвищення в організмі холестерину та виникнення серцево-судинних захворювань.

23.Харчування як основний чинник здорового життя людини. Історичні аспекти харчування, розвиток науки про харчування.

24.Роль функціональних продуктів у вирішенні сучасних проблем здоров'я. Властивості функціональних продуктів.

25.Природні джерела гідробіонтів та технологічні етапи перероблення сировини на готову продукцію

26.Характеристика і технологія виготовлення функціональних інгредієнтів з водоростей. Червона і бура водорості як джерела отримання БАР.

27.Технологія отримання карагінану. Його функціональні властивості та роль в організмі людини.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»
з дисциплін фахового вступного випробування
за спеціальністю:


8.05170109 «Технології харчових продуктів оздоровчого

та профілактичного призначення»

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

^

Голова фахової атестаційної комісії: Г.О.Сімахіна
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»
за спеціальністю:


^ 8.05170109 «Технології харчових продуктів оздоровчого

та профілактичного призначення»

з дисциплін фахового вступного випробування,
що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

^

Голова фахової атестаційної комісії: Г.О.Сімахіна
Список рекомендованої літератури1. Шаробайко В.И. Биохимия продуктов холодильного консервирования. - М. Пищ. пром., 1991. - 255 с.

2. Технология консервирования плодов, овощей, мяса, рыбы /Под ред. Флауменбаума Б.Л. - М.: Пищ. пром-сть, 1980. - 350 с.

3. Вторичные сырьевые ресурсы пищевой и перерабатывающей промышленности АПК России / под ред. Е.И.Сизенко.-М.:Пищепромиздат, 1999. - 468с.

4. Голубев В.Н. Основы пищевой химии.- М.:МГУПП.-1999.-224с.

5. Леончик Б.И., Касьянов Г.И., Шаззо Р.И. Термовлажностные и низкотемпературные теплотехнические процессы. -М.:МГУПП,1998.-104с.

6. Сімахіна Г.О. Розроблення та вдосконалення технологій цукристих речовин та цукромістких харчових добавок. Дис. д-ра техн.наук.-К. 1999.-430с.

7. Новые прогрессивные технологии биологически активных добавок из цветочной пыльцы и растительного сырья/ Р.Ю.Павлюк, А.И.Черевко, Г.А.Симахина и др.-Харьков-Киев.-2000.-132с.

8. Новые технологии витаминных углеводсодержащих фитодобавок и их использование в продуктах профилактического действия./ Р.Ю.Павлюк, А.И.Черевко, Г.А.Симахина и др.-Харьков-Киев.-1997.-290с.

9. Система научного и инженерного обеспечения пищевых и перерабатывающих отраслей АПК России/ А.Н.Богатырёв, А.В.Панфилов, В.И.Тужилкин и др.- М.-Пищ.пром., 1995.- 582с.

10.Фармацевтический анализ лекарственных средств/под ред.В.А.Шаповалова.-Харьков.: Рубикон, 1995.-400с.

11.Методы биохимического исследования растений /Под ред.А.И.Ермакова -Л.: Агропромиздат, 1987.-430с.

12.Конышев В.А. Питание и регулирующие системы организма. – М.: Медицина, 1985. - 219с.

13.Викторов А.П., Передерий В.Г., Щербак А.В. Пища и лекарство. - К.: 3доров'я, 1994.- 111с.

14.Покровский А.А. Наука о питании. Ее значение, задачи и методы. -М.Медицина, 1977. - 33 с.

15.Григоров Ю.Г., Козловская С.Г. Питание и феномен долголетия. К.:3доров'я, 1988.-47С.

16.Уголев А,М. Теория адекватного питания и трофология.-СПб.:Наука, 1991. - 272с.

17.Покровский А.А, Метаболические аспекты фармакологии и токсикологии пищи. - М.: Медицина, 1979. - 184 с.

18.Разенков И.П. Новые данные о физиологии и патологии пищеварения. - М.: Изд-во АМН СССР, 1948. - 143 с.

19.Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. - М.: Контролинг, 1991. - 238с.

20.Криницкий B.C., Бечуцкая В.А. Переработка сельскохозяйственной продукции. - Николаев: Промсельпроект, 2000. - 184 с.

21.Лечебные свойства пищевых продуктов. - СПб: Азбука - Терра, 1997. - 188 с.

22.Кудряшова А.А. Секреты хорошего здоровья и активного долголетия. - М.: Пищепромиздат, 2000. -317 с.

23.Барченко М.П., Ванханен В.Д. История отечественной науки о питании. -Донецк, 1969. -24 с.

24.Голубев В.Н., Жиганов И.Н. Безотходная технология консервного производства. - М., 1998. - 214 с.

25.Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва. - К.: Руслана, 1998.-414 с.

26.Муравьев И.А. Технология лекарственных форм.- М.: Медицина, 1988. -472с.

27.Кафаров В.Р. Анализ и синтез химико-технологических систем.-М.:Химия, 1991.-432с.

28.Балткайс Я.Я., Фатеев В.А, Взаимодействие лекарственных веществ. - М.: Медицина , 1991. - 304 с.

29.Прозоровский В.Б. Тем, кто принимает лекарства // Химия и жизнь. - 1991. - №3.-С. 54-59

30.Эйхлер В. Яды в нашей пище: Пер. с нем. - М.:. Мир, 1995. - 213 с.

31.Брехман И.И., Нестеренко И.Ф. Природные комплексы биологически активных веществ. - Л.: Наука, 1988. - 87 с.

32.Покровский А.А, Беседы о питании. - М.: Экономика, 1975. - 363 с.

33.Бабанский А.В. Системы непрерывного улучшения продуктов и процессов. -Минск: Экоперспектива, 1999. - 233 с.

34.Анохина Г.А. Особенности питания больных хроническими заболеваниями печени // Здоров'я України. - 2001. - №4. - С. 16.

35.Крепкий Я.М. Организация коммерческого успеха. - М.: Экономика, 1999. -231 с.

36.Самсонов М.А. Концепция сбалансированного питания и ее значение в изучении механизмов лечебного действия пищи // Вопросы питания. - 2001. - №5.-С.3-9.

37.Климов А.Н., Никуличева Н.Г. Липопротеиды, дислипопротеидемия и атеросклероз. - Л., Наука, 1995. - 298с.

38.Покровский А.А. Роль биохимии в развитии науки о питании. - М.: Наука, 1974.-127с.

39.Василевская Л.С., Охнянская Л.Г. Физиологические основы проблемы питания // Вопросы питания. - 2002. - №2. - С.42-45.

40.Шелтон Г.О правильном сочетании пищевых продуктов. - Ростов-на-Дону, 1990.-208с.

41.Рыженков В.Е. Особенности влияния насыщенных и ненасыщенных жирных кислот на обмен липидов, липопротеидов и развитие ишемической болезни сердца// Вопросы питания. - 2002. - №3.-С.40-45.

42.Циприян В.И., Лизогуб В.Г., Пономаренко В.И. Кардиопротекторная диета "счастливое сердце". - Бердянск: РИЛ "Приазовье. - 2000", 2000.-32 с.

43. Л.О. Федоренченко, Г.О. Сімахіна. Технологія природних харчових сорбентів. К.: НУХТ, 2006. – 138 с.

44. Л.Ф. Щелкунов, М.С. Дудкин, В.Н. Корзун. Пища и экология. Одесса: Оптимум, 2000. – 517 с.

45. В.И. Формазюк. Энциклопедия пищевых лекарственных растений. К.: Изд-во А.С.К., 2003. – 792 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20401
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20402
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20403
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20405
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20424
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20459
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20458
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20423
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи