Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 212.24 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір212.24 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

" 27 " лютого 2012 р.


програма

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальностями:

8.05170111 «Технології цукру та полісахаридів»

8.05170110 «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв»
Схвалено Вченою радою факультету

бродильних і цукрових виробництв

Протокол № 7 від 23 лютого 2012 р.


Голова Вченої ради факультету,

декан _______________П.Л. Шиян2012


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія галузі", «Контроль якості та безпечності продукції галузі».


^ 1. Загальна технологія харчової промисловості


Загальна характеристика харчових виробництв. Галузі харчової промисловості України.

Асортимент харчових продуктів. Роль харчових продуктів у забезпеченні потреб споживачів, якість харчових продуктів.

Класифікація харчових виробництв та сировини.

^ Поняття “технологія”. Етапи розвитку та основні завдання технології. Характеристика і завдання сучасного етапу розвитку харчової промисловості. Об’єкти, предмет та завдання харчової технології. Основні технологічні поняття та визначення. Класифікація технологічних ліній.

^ Етапи і перспективи розвитку технології харчових продуктів.

Аналіз сучасного вітчизняного ринку харчових продуктів. Тенденції розвитку технології продуктів тваринного і рослинного походження.

^ Організація приймання сировини на харчових підприємствах. Вимоги до якості сировини. Діючі стандарти на сировину. Сезонні зміни складу і властивостей сировини та їх значення у виробництві продуктів харчування.

^ Сировина та її склад. Продовольча сировина, вимоги до якості. Зберігання сировини різних видів. Втрати сировини при зберіганні, способи зберігання. Шляхи розширення сировинної бази.

Харчова, біологічна та енергетична цінність сировини. Фізико-хімічні та технологічні властивості сировини. Підвищення якості сировини за рахунок технічних і технологічних аспектів. Реалізація принципу повного використання основних компонентів сировини для виробництва харчових продуктів. Хімічний склад сировини.

^ Основні хімічні речовини сировини і харчових продуктів, їх перетворення у харчових технологіях. Білки. Будова, класифікація, біологічна цінність. Фізико-хімічні властивості. Перетворення у харчових технологіях, функціональні технологічні властивості.

Ліпіди. Будова, класифікація, загальна характеристика. Фізичні та хімічні властивості. Фосфоліпіди, віск, ліповітаміни. Гідроліз, гідрогенізація та переетерефікація ацилгліцеринів. Біохімічне та хімічне згіркнення жирів під час зберігання, зміна за термічного впливу.

Вуглеводи. Будова та класифікація вуглеводів. Фізико-хімічні властивості. Перетворення у харчових технологіях. Карамелізація цукрів. Мелаїдиноутворення. Крохмаль, пектинові речовини, клітковина.

Вода. Її будова, властивості, вміст у харчових продуктах. Форми зв’язку води з матеріалом, роль у формуванні якості харчових продуктів. Участь у хімічних, біохімічних, мікробіологічних процесах. Активність води, її вплив на перебіг технологічних процесів та зберігання харчових продуктів.

Біологічно активні та інші речовини. Вітаміни, їх вміст у сировині. Жиророзчинні і водорозчинні вітаміни. Ферменти сировини, їх загальна характеристика.

Сторонні речовини: антибіотики, пестициди, миючі та дезинфікуючі речовини, важкі метали, рослинні і бактеріальні отрути, нітрати, нітрити, радіоактивні речовини. Їх вплив на технологічні процеси виробництва харчових продуктів. Джерела забруднення харчових продуктів.

^ Смак та аромат харчових продуктів. Смакові та ароматоутворюючі речовини в харчових продуктах. Технологічні аспекти смаку та аромату харчових продуктів. Використання барвників, ароматизаторів та смакових добавок у харчовій промисловості. Методи визначення якості продукції. Сенсорний аналіз. Загальні прийоми та умови його проведення.

^ Основні шляхи удосконалення харчових технологій. Принцип найкращого використання сировини. Принцип найкращого використання енергії. Принцип скорочення тривалості процесу. Принцип найкращого використання обладнання. Принцип оптимального варіанту. Моделювання у харчових технологіях.

Література: 2, 4-7, 8, 10, 11, 13, 20-22


^ 2. Фізико-хімічні основи харчових технологій


Кінетика хімічних та мікробіологічних процесів. Поняття “фізична система”, “хімічна система”, “біологічна система”. Хімічна кінетика, кінетика мікробіологічних процесів. Особливості біохімічних реакцій. Завдання кінетичного дослідження.

^ Дисперсні системи та їх властивості. Класифікація дисперсних систем. Фактори стійкості дисперсних систем. Мікрогетерогенні дисперсні системи: суспензії, емульсії, піни. Їх класифікація, способи утворення, властивості, значення у харчових технологіях.

^ Основні процеси харчових виробництв. Масообмінні процеси у харчових технологіях. Процеси сорбції-десорбції. Дифузія та екстрагування, сорбція, кристалізація, перегонка та ректифікація. Основні закономірності процесів, фактори, що впливають на їх інтенсивність

Фільтрування. Загальні відомості, рушійна сила процесу. Швидкість фільтрування. Способи очищення, що використовуються при переробленні сировини та виробництві харчових продуктів, їх загальна характеристика.

Мембранні методи оброблення сировини в харчових технологіях: сутність, призначення, рушійні сили, принципіальна відмінність від фільтрування.

Способи розділення неоднорідних систем (осадження, гравітаційне осадження, в полі відцентрових сил): характеристика, рушійні сили. Сепарування рідкої сировини: теоретичні основи процесу, основне устаткування.

Механічне оброблення сировини та напівфабрикатів. Подрібнення, змішування та розділення матеріалів. Процеси одержання гомогенних мас. Пресування.

Процеси термічного оброблення харчової сировини. Основні види термічного оброблення продуктів: нагрівання, пастеризація, стерилізація, бланшування, обжарювання, обварювання, випарювання, випікання, сушіння, копчення, охолодження, заморожування.

^ Біохімічні основи харчових технологій. Ферменти як біологічні каталізатори. Класифікація, властивості. Кінетика ферментативних реакцій. Вплив технологічних факторів на їх активність. Роль у різних технологіях. Ферментні препарати, їх застосування

Класифікація та характеристика мікроорганізмів, що використовуються у харчових технологіях.

Дріжджі, молочнокислі бактерії, плісеневі гриби.

Процеси бродіння у харчових технологіях. Ферментативні, гідролітичні, окислювальні процеси. Мікробіологічні процеси. Різні види бродіння в харчових виробництва: спиртове, молочнокисле, оцтовокисле, пропіоновокисле, маслянокисле та ін. Їх роль у технологіях харчової промисловості.

^ Фізико-хімічні зміни складових частин сировини при їх переробленні та зберіганні. Зміни складових частин сировини при транспортуванні та механічному впливі. Зміни білкового, жирового і вуглеводного складу. Руйнування вітамінів та інактивація ферментів при нагріванні.

Зміни складових частин сировини при його охолодженні та заморожуванні.

Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при тривалому зберіганні харчових продуктів.

^ Теоретичні основи запобігання псуванню сировини та продуктів. Характеристика харчових продуктів як об‘єктів зберігання. Класифікація продуктів в залежності від швидкості псування. Основні біологічні принципи зберігання продуктів


Література: 2, 5, 7, 13, 14, 20-22


^ 3. Контроль якості харчових продуктів


Порядок приймання, контроль якості сировини. Порядок відбору проб сировини та підготовка їх до аналізу.

^ Санітарна обробка технологічного устаткування. Очищення, миття і дезінфекція обладнання харчових виробництв. Засоби для санітарного оброблення технологічного устаткування, інвентарю, тари. Фактори, що впливають на якість миття і дезінфекції устаткування, інвентарю, тари. Вимоги до санітарного оброблення технологічного устаткування, інвентарю, тари.

^ Контамінація харчових продуктів сторонніми речовинами. Методологія гігієнічного нормування ксенобіотиків у харчових продуктах. Основні ксенобіотики і шляхи їх надходження до харчових продуктів. Критерії безпеки харчових продуктів. Етапи наукового обґрунтування гігієнічного нормативу шкідливої речовини у продовольчій сировині і харчових продуктах

^ Гігієнічні основи використання харчових добавок Класифікація харчових добавок за їх технологічним призначенням. Гігієнічне регламентування харчових добавок у продуктах

^ Санітарно-гігієнічний та протиепідеміологічний контроль на підприємствах харчової промисловості. Епідемічна оцінка харчових підприємств. Санітарні вимоги до території харчових підприємств. Виробнича гігієна. Призначення державної санітарно-епідеміологічної служби. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

^ Впровадження Систем управління якістю і безпекою харчових продуктів Гігієнічні вимоги до процесів отримання і первинної обробки сировини. Етапи і принципи впровадження системи НАССР – системи гарантії харчової безпеки

^ Якість та безпека харчових продуктів. Харчова та біологічна цінність продуктів. Основні положення закону України про продовольчу безпеку. Умовна класифікація харчових продуктів за придатністю до споживання. Організація технохімічного і мікробіологічного контролю на харчових підприємствах, їх основні завдання

^ Основні види небезпеки, пов’язані із споживанням харчових продуктів. Харчові отруєння, харчові інфекції. Хвороби, що передаються через харчові продукти.


^ Література: 1-8, 12, 13, 15, 17-19


Перелік

питань для проведення вступного випробування 1. Продовольча сировина, вимоги до якості її зберігання. Шляхи розширення сировинної бази.

 2. Асортимент харчових продуктів. Роль харчових продуктів у забезпеченні потреб споживачів, якість харчових продуктів.

 3. Класифікація харчових виробництв та сировини.

 4. Характеристика і завдання сучасного етапу розвитку харчової промисловості

 5. Класифікація технологічних ліній.

 6. Аналіз сучасного вітчизняного ринку харчових продуктів.

 7. Білки. Будова, класифікація, біологічна цінність. Фізико-хімічні властивості.

 8. Перетворення білків у харчових технологіях, функціональні технологічні властивості.

 9. Ліпіди. Будова, класифікація, загальна характеристика. Фізичні та хімічні властивості.

 10. Фосфоліпіди, воски, ліповітаміни.

 11. Гідроліз, гідрогенізація та переетерефікація ацилгліцеринів.

 12. Біохімічне та хімічне згіркнення жирів під час зберігання, зміна за термічного впливу.

 13. Вуглеводи. Будова та класифікація вуглеводів. Фізико-хімічні властивості.

 14. Перетворення вуглеводів у харчових технологіях. Карамелізація цукрів. Мелаїдиноутворення.

 15. Крохмаль, пектинові речовини, клітковина як складові харчових продуктів.

 16. Вода. Її будова, властивості, вміст у харчових продуктах.

 17. Форми зв’язку води з матеріалом, роль у формуванні якості харчових продуктів, участь у хімічних, біохімічних, мікробіологічних процесах.

 18. Активність води, її вплив на перебіг технологічних процесів та зберігання харчових продуктів.

 19. Поняття “фізична система”, “хімічна система”, “біологічна система”.

 20. Хімічна кінетика

 21. Кінетика мікробіологічних процесів.

 22. Класифікація дисперсних систем. Фактори стійкості дисперсних систем.

 23. Мікрогетерогенні дисперсні системи: суспензії, емульсії, піни. Їх класифікація, способи утворення, властивості, значення у харчових технологіях.

 24. Принцип найкращого використання сировини.

 25. Принцип найкращого використання енергії.

 26. Принцип скорочення тривалості процесу.

 27. Принцип найкращого використання обладнання.

 28. Принцип оптимального варіанту.

 29. Моделювання у харчових технологіях.

 30. Масообмінні процеси у харчових технологіях.

 31. Механічне оброблення сировини та напівфабрикатів.

 32. Подрібнення, змішування та розділення матеріалів.

 33. Процеси одержання гомогенних мас. Пресування.

 34. Процеси термічного оброблення харчової сировини.

 35. Фільтрування. Загальні відомості, рушійна сила процесу. Швидкість фільтрування.

 36. Способи очищення, що використовуються при переробленні сировини та виробництві харчових продуктів, їх загальна характеристика.

 37. Механічні способи оброблення сировини і напівфабрикатів, їх загальна характеристика.

 38. Перемішування в харчових технологіях: сутність, призначення, основне устаткування.

 39. Сепарування рідкої сировини: теоретичні основи процесу, основне устаткування.

 40. Дезодорація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 41. Що таке теплообмін речовин? Перерахуйте способи перенесення тепла.

 42. Способи і призначення теплового оброблення сировини та напівфабрикатів.

 43. Пастеризація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 44. Стерилізація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 45. Охолодження у харчових технологіях: призначення, режими, устаткування.

 46. Випарювання у харчових технологіях: сутність, призначення, режими, основне устаткування.

 47. Сушіння в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 48. Ферменти як біологічні каталізатори. Класифікація, властивості.

 49. Кінетика ферментативних реакцій. Вплив технологічних факторів на їх активність.

 50. Ферментні препарати, їх застосування у харчових технологіях.

 51. Значення амілолітичних ферментів у технології харчових продуктів. Схема ферментативного гідролізу крохмалю, контроль процесу, оптимальні умови для дії ферментів та вимоги до складу отриманих продуктів залежно від особливостей технології.

 52. Значення протеолітичних ферментів у технології харчових продуктів. Схема ферментативного гідролізу білків, оптимальні умови для дії ферментів та вимоги до складу отриманих продуктів залежно від особливостей технології.

 53. Значення целлюлолітичних ферментів у технології харчових продуктів. Схема ферментативного гідролізу некрохмальних полісахаридів, оптимальні умови для дії ферментів та вимоги до складу отриманих продуктів залежно від особливостей технології.

 54. Класифікація та характеристика мікроорганізмів, що використовуються у харчових технологіях.

 55. Будова дріжджової клітини, функції основних органел та відмінності у її хімічному складі залежно від віку клітини та умов культивування.

 56. Процеси бродіння у харчових технологіях.

 57. Різні види бродіння в харчових виробництвах. Їх роль у технологіях харчової промисловості.

 58. Характеристика харчових продуктів як об‘єктів зберігання.

 59. Класифікація продуктів залежно від швидкості псування.

 60. Основні біологічні принципи зберігання продуктів

 61. Смакові та ароматоутворюючі речовини в харчових продуктах.

 62. Технологічні аспекти смаку та аромату харчових продуктів.

 63. Використання барвників, ароматизаторів та смакових добавок у харчовій промисловості.

 64. Сенсорний аналіз. Загальні прийоми та умови його проведення.

 65. Основні ксенобіотики і шляхи їх надходження до харчових продуктів.

 66. Критерії безпеки харчових продуктів.

 67. Основні принципи системи НАССР. Нормативна база в Україні, що гарантує безпечність харчових продуктів.

 68. Етапи і принципи впровадження системи НАССР – системи гарантії харчової безпеки

 69. Гігієнічні вимоги до процесів отримання і первинної обробки сировини.

 70. Вимоги до якості сировини. Чинні стандарти на сировину харчових технологій.

 71. Сезонні зміни складу і властивостей сировини та їх значення у виробництві продуктів харчування.

 72. Харчова, біологічна та енергетична цінність сировини.

 73. Фізико-хімічні та технологічні властивості сировини.

 74. Підвищення якості сировини за рахунок технічних і технологічних аспектів.

 75. Реалізація принципу повного використання основних компонентів сировини для виробництва харчових продуктів.

 76. Хімічний склад сировини.

 77. Вільна, зв’язана вода, форми зв’язку, значення в технології харчових продуктів. Активність води.

 78. Класифікація та вміст білкових речовин в сировині.

 79. Небілкові азотисті сполуки сировини.

 80. Класифікація ліпідів сировини.

 81. Жирнокислотний склад сировини. Ненасичені і насичені жирні кислоти, їх практичне значення.

 82. Фізико-хімічні властивості жиру.

 83. Вуглеводи сировини, їх технологічне значення.

 84. Фізичні і хімічні властивості вуглеводів.

 85. Макро- і мікроелементи сировини.

 86. Вітаміни, їх вміст у сировині.

 87. Жиророзчинні і водорозчинні вітаміни сировини.

 88. Антибіотики, пестициди, миючі та дезинфікуючі речовини.

 89. Важкі метали, рослинні і бактеріальні отрути, нітрати, нітрити, радіоактивні речовини.

 90. Вплив сторонніх речовин на технологічні процеси виробництва харчових продуктів.

 91. Джерела забруднення харчових продуктів.

 92. Зміни складових частин сировини при транспортуванні та механічному впливі.

 93. Руйнування вітамінів та інактивація ферментів при нагріванні.

 94. Зміни складових частин сировини при його охолодженні та заморожуванні.

 95. Фізико-хімічні процеси, що відбуваються під час тривалого зберігання харчових продуктів.

 96. Порядок відбору проб сировини та підготовка їх до аналізу

 97. Очищення, миття і дезінфекція обладнання харчових виробництв.

 98. Засоби для санітарного оброблення технологічного устаткування, інвентарю, тари.

 99. Вимоги до санітарного оброблення технологічного устаткування, інвентарю, тари

 100. Критерії безпеки харчових продуктів.

 101. Класифікація харчових добавок за їх технологічним призначенням.

 102. Санітарні вимоги до території харчових підприємств.

 103. Виробнича гігієна.

 104. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

 105. Гігієнічні вимоги до процесів отримання і первинної обробки сировини.

 106. Харчова та біологічна цінність продуктів.

 107. Основні положення закону України про продовольчу безпеку.

 108. Організація технохімічного і мікробіологічного контролю на харчових підприємствах, їх основні завдання.

 109. Хімічний склад фільтраційного осаду. Аналіз чинників, що впливають на фільтраційні властивості осаду в соку І сатурації. Визначити вміст карбонату кальцію в соку І сатурації при витраті вапна 2,4 % від маси буряків, відкачці 120% від маси буряків та густині вапняного молока 1,19 г/см3.

 110. Виведіть формулу для визначення ефектів очищення соку в екстракторі та при очищенні дифузійного соку вапном і діоксином вуглецю, підрахуйте ці показники при умові, що Ч кл.с.=86,0 %, Ч диф.с.=88 %, Ч с.ІІ с.=91,5%.

 111. Визначити загальні втрати цукрози в дифузійній установці % від маси буряків, якщо вміст цукрози в буряках – 17 %, сухі речовини дифузійного соку – 15,6 %, чистота дифузійного соку – 89,0 % і відкачка 120 % від маси буряків.

 112. Визначити ефект адсорбційного видалення барвних речовин за формулою проф. Логинова, якщо загальні витрати вапна складають Q=2,8 % до маси буряків, в т.ч. витрати хімічно активного вапна Q1=0,3 %.

 113. Визначити витрати вапняного молока на очищення дифузійного соку у м3/год для заводу виробничою потужністю 3000 тонн буряків на добу, за умов витрат вапна 2,4 % СаО від маси буряків та густини вапняного молока 1,19 г/см3.

 114. Розрахуйте та проаналізуйте ефект очищення клітинного соку в екстракторі, якщо чистота клітинного соку складає 85,3 %, а дифузійного – 86,5%.

 115. Визначити загальні втрати цукрози в дифузійній установці, % від маси буряків, якщо вміст цукрози в буряках – 17,0 %, сухі речовини дифузійного соку – 15,6 %, чистота дифузійного соку – 89,0 % і відкачка 120 % від маси буряків.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»
з дисциплін фахового вступного випробування за спеціальностями:


^ 8.05170111 «Технології цукру та полісахаридів»,

8.05170110 «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв»

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати,

робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голови фахових атестаційних комісій: П.Л. Шиян

В.М. Логвін


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»
за спеціальностями:


8.05170111 «Технології цукру та полісахаридів»,

8.05170110 «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» з дисциплін фахового вступного випробування,
що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голови фахових атестаційних комісій: П.Л. Шиян

В.М. Логвін


Список рекомендованої літератури


Основна


1. Гігієна харчування з основами нутріціології /За ред. Циприяна В.І. – К: Здоров’я, 1999. – 577 с.

2. Герасименко О.А., Хвалковський Т.П. Методи аналізу і контролю у виробництві цукру. – К.: Вища школа, 1992. – 388 с.

3. Домарецький В.А. Загальні технології харчових продуктів: підручник / В.А. Домарецький. – К.: Університет Україна, 2010. – 814 с.

4. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания. – М.: Пищ. пром-сть, 1999. – 352 с.

5. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”. – Відомості Верховної Ради, 2002, № 48, с. 359.

6. Общая технология пищевых производств: учебник / Под ред. Л.П. Ковальской. – М.: Колос, 1999. – 752 с.

7. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: підручник /Т.П. Пирог. – К.: НУХТ, 2004. – 471 с.

8. Плахотнік В.Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв: навчальний посібник / В.Я. Плахотнік, І.С. Тюрікова, Г.П. Хомич. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с.

9. Пономарьов П.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: навчальний посібник / П.Х. Пономарьов, І.В. Сирохман. – К.: Лібра, 1999. – 272 с.

10. Сирохман І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: підручник /І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – К.: ЦНЛ, 2005. – 614 с.

11. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування: підручник /В.І. Смоляр. – К.: Здоров’я, 2000. – 336 с.

12. Смоляр В.І. Харчова експертиза: підручник /В.І.Смоляр. – К.: Здоров’я, 2005. – 448с.

13. Теоретичні основи харчових технологій: навчальний посібник /Л.Л. Товажанський, В.А. Домарецький, А.М. Куц [та ін.].– Харьків: НТУ ‘‘ХПІ‘‘, 2010. – 720 с.

14. Процеси і апарати харчових виробництв: підручник /І.Ф. Малежик, П.С. Циганков, П.М. Немирович [та ін.]. //За ред. І.Ф. Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.


Додаткова


15. Великая Е.И. Лабораторный практикум по курсу общей технологии бродильных производств (общие методы контроля): учебное пособие / Е.И. Великая, В.Ф. Суходол В.Ф. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 312 с.

16. Гавва О.М. Пакувальне обладнання в 3-х кн. Кн.1. Обладнання для пакування продукції у споживчу тару /О.М. Гавва, А.П. Безпалько, Л.І. Волчко. – К.: ІАЦ Упаковка, 2008 – 436 с.

17. Купчик М.П. Технологія цукристих речовин. Лабораторний практикум / М.П. Купчик, Л.П. Рева, Н.І. Штангеєва та ін. – К.: НУХТ, 2007. – 393 с.

18. Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок, № 222 від 23.07.96 р. – К.: Мін-во охорони здоров’я України, 1996. – 57 с.

19. Медико-биологические требования и нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, № 5061–89 от 01.08.89 г. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 185 с.

20. Методические указания «Порядок и периодичность контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов». – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 185 с.

21. Скурихин И.М. Все о пище с точки зрения химика: справочник / И.М. Скурихин, А.П. Нечаев. – М.: Высш. шк., 1991. – 288 с.

22. Химический состав пищевых продуктов: справочник / Под ред. Скурихина И.М., Волгарева М.М. – М.: Агропромиздат, 1987. I т. – 360 с., II т. – 360 с.

23. Химия пищи / И.А. Рогов, Л.В. Антипова, Н.И. Дунченко [и др.]. – М.: Колос, 2000. – 384 с.

24. Штангеєва Н.І. Методи контролю харчових виробництв: Лабораторний практикум / Н.І.Штангеєва, Л.П. Рева, Л.І. Чернявська та ін. – К.: УДУХТ, 2000. – 240 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи