Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Сторінка1/3
Дата30.07.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор _____________ С.В. Іванов

«___»__________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання

за ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки

6.140101 «Готельно-ресторанна справа»Схвалено на засіданні кафедри

технології харчування та ресторанного бізнесу

Протокол №__ від «__»_____2012 р.

Завідувач кафедри,

професор ___________В.Ф. ДоценкоСхвалено Вченою радою факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Протокол №__від «__»_______ 2012р.

Голова Вченої ради факультету

професор____________ В.Ф. ДоценкоКиїв – 2012

ЗМІСТ


Загальні положення……………………………………………………………..5

^ 1. Зміст дисциплін………..……………….……………………………………...5

1.1. Організація ресторанного господарства………...…..………………..….5

1.1.1. Особливості організації та функціонування закладів

ресторанного господарства……………………………………………………….5

1.1.2. Класифікація закладів ресторанного господарства………………………5

1.1.3. Організація постачання в закладах ресторанного господарства………..5

1.1.4. Організація складського й тарного господарства………………………...5

1.1.4. Організація складського й тарного господарства………………………..5

1.1.5. Структура виробництва закладів ресторанного господарства та

основи наукової організації праці………………………………………………..6

1.1.6. Організація роботи овочевого цеху різної потужності………………….6

1.1.7. Організація роботи м’ясного цеху різної потужності……………………6

1.1.8. Організація роботи птахо-гомілкового цеху……………………………..6

1.1.9. Організація роботи рибного цеху…………………………………………6

1.1.10. Організація роботи м'ясо-рибного цеху…………………………………6

1.1.11. Організація роботи кулінарного цеху……………………………………6

1.1.12. Організація роботи кондитерського цеху……………………………….7

1.1.13. Організація роботи борошняного цеху………………………………….7

1.1.14. Організація роботи цеху доробки напівфабрикатів та обробки зелені..7

1.1.15. Організація роботи гарячого цеху……………………………………….7

1.1.16. Організація роботи холодного цеху……………………………………..7

1.1.17 Організація роботи доготівельного цеху………………………………...7

1.1.18. Організація роботи допоміжних приміщень. Організація роботи експедиційної……………………………………………………………………...8

1.1.19. Організація роботи хліборізки…………………………………………...8

1.1.20. Організація роботи мийної кухонного посуду………………………….8

1.1.21. Організація роботи роздавалень в різних типах закладів

ресторанного господарства……………………………………………………….8

1.1.22. Характеристика торговельної групи приміщень закладів

ресторанного господарства……………………………………………………….8

1.1.23. Характеристика столового посуду, наборів та столової білизни………8

1.1.24. Порядок підготовки торговельних приміщень та обслуговуючого персоналу до обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства……………………………………………………………………….9

1.1.25. Організація обслуговування бенкетів і прийомів……………………….9

1.1.26. Характеристика видів, методів та форм обслуговування

споживачів в закладах ресторанного господарства різних типів та класів…...9

^ 1.2. Організація готельного господарства………...…..……………………...9

1.2.1. Історія розвитку світового готельного господарства………………….…9

1.2.2. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії………………9

1.2.3. Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства…...10

1.2.4. Характеристика основних типів засобів розміщення………………..10

1.2.5. Сучасний підхід до класифікації підприємств

готельного господарства. ……………………………………………………11

1.2.6. Класифікація підприємств готельного господарства України……..11

1.2.7. Функціональна організація приміщень підприємств

готельного господарства…………………………………………………....12

1.2.8. Організація приміщень житлової групи……………………………...12

1.2.9. Організація нежитлових груп приміщень підприємства

готельного господарства……………………………………………………..13

1.2.10. Архітектура та інтер’єр у готельному господарстві……………….14

1.2.11. Основні складові формуваннясучасного інтер’єру

підприємств готельного господарства………………………………………14

1.2.12. Технологія прибиральних робіт у житлових групах приміщень….14

1.2.13. Технологія прийому та розміщення туристів в

засобах розміщення………………………………………………………….15

1.2.14. Організація роботи служби прийому, розміщення

та обслуговування……………………………………………………………..15

1.2.15. Організація обслуговування на житлових поверхах……………….16 і

1.2.16. Організація надання додаткових послуг в підприємстві

готельною господарства……………………………………………………..16

1.2.17. Організація інформаційного обслуговування в

підприємстві готельного господарства……………………………………...17

1.2.18. Культура обслуговування в готельному господарстві……………..17

1.2.19. Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання

в готельному господарстві……………………………………………………17

1.2.20. Організація роботи обслуговуючих господарств…………………..18

1.2.21. Організація санітарно-технічного і

інженерно-технічного обслуговування в готельному господарстві………18

1.2.22. Особливості організації праці в підприємстві

готельного господарства……………………………………………………...19

^ 1.3. Вища та прикладна математика………………………………...…...….19

1.3.1. Елементи лінійної алгебри……………………………………………….19

1.3.2. Елементи векторної алгебри……………………………………………...19

1.3.3. Елементи аналітичної геометрії……………………………………….…19

1.3.4. Вступ до математичного аналізу. Функція. Неперервність функції…..20

1.3.5. Диференціальне числення функцій однієї змінної……………………...20

1.3.6. Диференціальне числення функцій багатьох змінних………………….20

1.3.7. Інтегральне числення функцій однієї змінної…………………………..20

1.3.8. Звичайні диференціальні рівняння………………………………………20

^ 2. Питання для підготовки до фахового вступного випробування

з дисциплін, що включено в програму ………………………………….......20

2.1. Організація ресторанного господарства………………………………...…20

2.2. Організація готельного господарства………………………………...……23

^ 3. Список рекомендованої літератури……………………………………….25

3.1. Організація ресторанного господарства………………………………...…25

3.2. Організація готельного господарства………………………………….......26

3.3. Вища та прикладна математика………………………………...…...……..28

Критерії оцінювання ФВВ………...……………………………...….……......29

Критерії оцінювання знань вступників на ФВВ

у формі співбесіди…………………………………………………………...….30


^ Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.


На фахове вступне випробування виносяться питання з організації ресторанного господарства, організації готельного господарства, вищої та прикладної математики в межах навчального плану ОКР «молодший спеціаліст».


^ 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН


1.1. Організація ресторанного господарства


1.1.1. Особливості організації та функціонування закладів ресторанного господарства.

Сучасний стан та основні напрями розвитку ресторанного господарства в ринкових умовах з урахуванням форм власності. Особливості виробничо-торгівельної діяльності закладів ресторанного господарства.

^ 1.1.2. Класифікація закладів ресторанного господарства.

Терміни та визначення основних понять. Характеристика основних типів закладів ресторанного господарства, їх кваліфікаційні ознаки, розміщення та режими роботи. Вимоги, що висуваються до ресторанів та барів класів «Люкс», «Вищий» та «Перший».

^ 1.1.3. Організація постачання в закладах ресторанного господарства.

Вимоги до організації постачання закладів ресторанного господарства. Види та джерела постачання. Постачальники, їх характеристика. Господарські відносини постачальників та споживачів (закладів ресторанного господарства) в умовах ринкових відносин. Організаційні форми поставок, їх характеристика. Вимоги до транспортування сировини, напівфабрикатів та предметів матеріально-технічного оснащення.

^ 1.1.4. Організація складського й тарного господарства.

Складські приміщення, їх види, розміщення, взаємозв’язок з іншими приміщеннями закладу. Організація приймання, зберігання та відпуску товарів та предметів матеріально-технічного оснащення.

Тарне господарство закладу ресторанного господарства. Види тари, її призначення. Вимоги до тари в сучасних умовах. Організація товарообігу: приймання, збереження та повернення тари.

^ 1.1.5. Структура виробництва закладів ресторанного господарства та основи наукової організації праці.

Структура виробництва закладів різної потужності . Види виробничих та допоміжних приміщень, їх взаємозв’язок, вимоги до них. Організація робочих місць з урахуванням НОП та досягнень НТП у закладах різної потужності. Режим роботи виробництва та заходи щодо доцільного використання робочого часу працівниками закладу. Характеристика графіків виходу на роботу, їх відмінні особливості, недоліки, переваги та порядок розробки.

^ 1.1.6. Організація роботи овочевого цеху різної потужності.

Призначення цеху, розміщення та режим роботи, взаємозв’язок з іншими приміщеннями закладу. Вимоги до організації технологічного процесу. Організація технологічних ліній та ділянок з обробки різних овочів та виготовлення з них напівфабрикатів у закладах різної потужності. Обладнання, інвентар, посуд, тара та приладдя, які використовуються в овочевому цеху, їх характеристика. Організація роботи в цеху.

^ 1.1.7. Організація роботи м’ясного цеху різної потужності.

Призначення цеху, його розміщення, режим роботи, склад приміщень, їх взаємозв’язок. Основні принципи організації технологічного процесу обробки м’яса та виробництва напівфабрикатів з нього. Вимоги до організації технологічних ліній, ділянок та робочих місць у цеху. Тара, інвентар, приладдя, інструменти, які використовуються в цеху. Організація роботи в цеху.

^ 1.1.8. Організація роботи птахо-гомілкового цеху.

Характеристика цеху, особливості організації праці в ньому, розміщення та режим роботи. Можливі технологічні лінії цеху, їх доцільність та призначення. Вимоги до організації робочих місць з обробки птиці, дичини, субпродуктів. Організація праці в цеху. Кількісний та кваліфікаційний склад працівників цеху.

   1. ^ Організація роботи рибного цеху.

Загальна характеристика цеху різної потужності, його розміщення. Фактори, що впливають на потужність цеху та режим роботи. Організація робочих місць з урахуванням виду риби. Особливості організації робочих місць з обробки нерибних продуктів моря. Доцільність використання спеціального інвентарю, приладдя в процесі обробки різних видів риби та нерибних продуктів моря. Організація роботи в цеху.

^ 1.1.10. Організація роботи м'ясо-рибного цеху.

Специфіка роботи цеху, його розміщення, взаємозв’язок з іншими виробничими та допоміжними приміщеннями. Особливості організації робочих місць у цеху. Обладнання та інвентар, які використовують в цеху, їх призначення та вимоги до розміщення. Кількісний та кваліфікаційний склад працівників.

   1. ^ Організація роботи кулінарного цеху.

Призначення, розміщення, режим роботи, потужність кулінарних цехів. Технологічні лінії та ділянки, їх обладнання. Порядок формування виробничої програми цеху, її документальне оформлення. Організація робочих місць з виготовлення кулінарних виробів із різних видів сировини.

   1. ^ Організація роботи кондитерського цеху.

Призначення, потужність, розміщення та режим роботи кондитерського цеху. Фактори, які впливають на формування виробничої програми цеху та складу (кількості) виробничих приміщень цеху. Специфіка організації робочих місць в кондитерському цеху (кожному відділенні) з урахуванням різних видів тіста. Вимоги до організації робочих місць з оздоблення кондитерських виробів. Обладнання, посуд та інвентар, які використовуються в цеху. Кількісний та кваліфікаційний склад працівників.

   1. ^ Організація роботи борошняного цеху.

Призначення, розміщення, режим роботи та потужність борошняного цеху. Розроблення та порядок оформлення виробничої програми. Планування цеху з розміщенням обладнання вньому. Обладнання та інвентар цеху. Кількісний та кваліфікаційний склад прицівників.

   1. ^ Організація роботи цеху доробки напівфабрикатів та обробки зелені.

Характеристика цеху в закладах різної потужності. Вимоги до організації робочих місць з доробки напівфабрикатів, що надходять від заготівельних підприємств. Специфіка організації робочих місць по обробці зелені. Кваліфікаційний склад працівників цеху. Приблизний план цеху з розміщенням обладнання в ньому.

   1. ^ Організація роботи гарячого цеху.

Призначення цеху, асортимент продукції, режим його роботи, розташування та взаємозв’язок з іншими приміщеннями закладу. Вимоги до організації технологічного процесу в цеху. Порядок формування виробничої програми та організація її виконання. Фактори, які впливають на кількість відділень та робочих місць в цеху, їх оснащення. Специфіка роботи різних відділень цеху. Характеристика та переваги використання секційного модульного обладнання в цеху. Посуд, пристосування та інвентар, які використовують в цеху. Кількісний та кваліфікаційний склад працівників.

   1. ^ Організація роботи холодного цеху.

Загальна характеристика цеху підприємств різного типу, класу та специфіки. Режим роботи цеху, розміщення та взаємозв’язок з іншими приміщеннями підприємства. Виробнича програма та кількість робочих місць у холодному цеху, їх характеристика. Вимоги до організації робочих місць у цеху, їх оснащення, особливості підбору працівників для роботи в цеху та створення мікроклімату з метою поліпшення умов праці та якості закусок, страв та напоїв, що виготовляються. Специфіка організації комбінованих робочих місць. Кількісний та кваліфікаційний склад працівників.

   1. ^ Організація роботи доготівельного цеху.

Призначення, розміщення, оснащення цеху. Вимоги до організації робочих місць з урахуванням вимог санітарії та гігієни, техніки безпеки. Специфіка роботи цеху.

   1. ^ Організація роботи допоміжних приміщень. Організація роботи експедиційної.

Класифікація допоміжних приміщень. Фактори, що впливають на їх кількість, потужність, розміщення та режим роботи. Призначення, оснащення, режим роботи та склад приміщень експедиційної. Документація, яка використовується в експедиції та вимоги донеї.

   1. ^ Організація роботи хліборізки.

Фактори, які впливають на розміщення хліборізки, її оснащення. Вимоги до організації робочих місць. Обладнання та інвентар, які використовуються, їх вплив на продуктивність праці працівників, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

   1. ^ Організація роботи мийної кухонного посуду.

Характеристика приміщень для миття кухонного посуду, їх розміщення, зв'язок з виробничими приміщеннями. Вимоги до організації робочих місць мийників посуду. Оснащення приміщень.

   1. ^ Організація роботи роздавалень в різних типах закладів ресторанного господарства.

Типи роздавалень, їх призначення, оснащення, розміщення, режим роботи. Взаємозв’язок роздавалень з іншими приміщеннями, його вплив на ритмічність роботи роздавальні. Вимоги до організації робочих місць в різних типах закладів ресторанного господарства. Організація роботи роздавальниць. Особливості роботи роздавалень в ресторані.

^ 1.1.22. Характеристика торговельної групи приміщень закладів ресторанного господарства.

Види торговельних приміщень, їх призначення, вимоги до розташування, взаємозв’язку з виробничими та іншими приміщеннями. Основні напрями та тенденції в рішенні сучасного інтер’єру закладів ресторанного господарства. Засоби архітектурно-художньої виразності інтер’єру.

Меблі торгівельних приміщень, сучасні вимоги до них та варіанти розміщення в залі.

   1. ^ Характеристика столового посуду, наборів та столової білизни.

Характеристика предметів сервірування столу, їх види; матеріали, які використовують для виготовлення предметів сервірування столу. Характеристика посуду із фаянсу, порцеляни, кераміки. Асортимент посуду зі скла та кришталю, його призначення та застосування. Металевий посуд, його види, особливості догляду за ним. Посуд одноразового використання та із пластмаси, його переваги, недоліки, ефективність, доцільність використання. Столові прилади основні та додаткові, їх призначення, вимоги до форми, оздоблення. Столова білизна, види, призначення, вимоги до розмірів, оздоблення та тканини, з якої її виготовляють.


   1. ^ Порядок підготовки торговельних приміщень та обслуговуючого персоналу до обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.

Прибирання приміщень. Розставлення меблів. Підготовка столового посуду, наборів, столової білизни. Основні правила та вимоги до різних видів сервірування. Основні правила та вимоги до попереднього сервірування столу. Основні прийоми складання серветок.

   1. ^ Характеристика видів, методів та форм обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства різних типів та класів.

Види, методи та форми обслуговування в закладах ресторанного господарства. Особливості обслуговування споживачів за допомогою офіціантів, барменів у закладах різних типів, класів, потужностей та форм власності. Характеристика структури процесу обслуговування споживачів в різних типах закладів ресторанного господарства.

   1. ^ Організація обслуговування бенкетів і прийомів.

Класифікація бенкетів і прийомів. Підготовка до проведення бенкетів. Організація бенкету з повним обслуговуванням офіціантами. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. Організація бенкету-фуршету. Організація бенкету-чаю та бенкету-кави.


^ 1.2 Організація готельного господарства


1.2.1. Історія розвитку світового готельного господарства.

Історія розвитку світового готельного господарства в стародавні часи (історичні періоди: древній період ( IV ст.. до н.е. – 476рік н.е.); період середньовіччя (V-XV ст.н.е.); новий час (XVIст. – поч.XXст.). Взаємозв’язок розвитку туризму з розвитком готельного господарства. Відкриття нових земель в Європі та інших континентах світу і вплив цього процесу на будівництво різних засобів розміщення. Перші готелі в Стародавній Греції, Римі, Сумерії, Ірані, Єгипті та їх особливості.

Історія розвитку світового готельного періоду християнської ери. Значення релігії різних народів на розвиток готелів. Особливості розвитку готелів в Європі, Азії, Африці, Західному Сибірі, Індії тощо. Значення обміну між містами та розвитку торговельних зв’язків на становлення готельного господарства.

Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туризму і засобів розміщення. Поява перших об’єднань готелів і їх подальший розвиток. Розширення подорожей на водному, залізничному, автомобільному транспорті та виникнення нових типів готелів.

^ 1.2.2. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії.

Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства в Україні, створення технологічних і соціальних нормативів впровадження сучасних готельних технологій.

Тема акцентує увагу на наступних аспектах: визначення типу підприємства; визначення та присвоєння категорії; вимоги до організації (технічне оснащення, технологічний процес, якість) надання основних та додаткових послуг; правила користування готелями.

Опрацювання наступних документів: міждержавні стандарти, нормативно-правові і нормативно-експлуатаційні документи, класифікаційні стандарти, декрети Кабінету Міністрів України, Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг, Правила користування готелями і надання готельних послуг в Україні.

Принципи роботи органів і служб стандартизації в Україні в галузі туризму, порядок розробки, затвердження та реєстрація стандартів, загальні вимоги до стандартів. Значення та основи функціонування Державної системи стандартизації, сутність уніфікації, спеціалізації, взаємозамінності, розвиток вітчизняних систем стандартів, методичні принципи комплексної стандартизації, положення випереджуваної стандартизації.

Критерії стандартів: державні (ДСТУ), галузеві (ДСТУ), стандарти науково-техні та інженерних товариств і спілок України (СТТУ), технічні умови (ТУУ), стандарти підприємств (СТП) і види стандартів: основоположні; на продукцію і послуги; інформаційні показники стандартів.

^ 1.2.3. Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства.

Основи діяльності готельного господарства - надання ночівлі. Готельне господарство невід’ємна складова частина індустрії туризму. Функціональне призначення підприємства готельного господарства. Закордонний досвід типізації готелів.

Фактори, що впливають на типізацію готельних господарств: місцзнаходження, основне призначення, строк перебування, режим експлуатації, рівень обслуговування, обслуговуючий контингент, місткість, мета подорожі.

Вплив мети подорожі на функціональне призначення готелю. Основні вимоги готелів: умови для ночівлі, організації харчування та побутового обслуговування.

Понятійний апарат індустірії гостинності: послуга, сфера послуг, рівень комфорту, місткість номерного фонду, гостинність, процес обслуговування, тривалість діяльності, тривалість перебування гостей.

^ 1.2.4. Характеристика основних типів засобів розміщення.

Транзитні готелі - їх призначення, розташування та форми власності.

Ділові готелі - їх призначення та місцезнаходження. Загальні та специфічні функціальні вимоги до готелів даного типу: місцезнаходження, наявність умов для роботи в номері, максимальна ізоляція номерів від впливу зовнішнього середовища, надання умов
проведення нарад, конгресів, презентацій, виставок, бенкетів тощо, наявність розвиненої мережі служби зв’язку та фінансового забезпечення тощо.

Курортні готелі - їх призначення. Специфічні особливості: місцезнаходження, медичне обслуговування, надання профілактичного і дієтичного харчування, наявність торговельної мережі лікувальних і курортних товарів, внутрішнього обладнання номерів, додаткових послуг.

Готелі для сімейного відпочинку - призначення, основний обслуговуючий контингент. Особливості функціонування сімейних готелів: наявність приміщень для дітей різного віку, створення умов для індивідуального харчування в номері і поза ним, створення умов для відпочинку дорослих, дітей і організації спортивно-оздоровчих занять.

^ 1.2.5. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства.

Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного господарства в різних країнах Європи, Америки, Азіатських країн.

Характеристика основних вимог до класифікації готелів, розроблених секретаріатом ВТО в 1989 р.: до навколишньої території, будівель, якості устаткування і обладнання, організації номерного фонду, громадських і допоміжних приміщень, обслуговуючого персоналу тощо. Причини необхідності в класифікації готельних господарств.

Характеристика найбільш розповсюджених систем класифікації готельних господарств. Критерії класифікації готельного господарства України. Головний критерій, що визначає категорію готелю.

Підходи до розробки документів, які встановлюють класифікацію і порядок її наступного проведення, які притаманні для міжнародної та вітчизняної практики.

Комфорт - якісна характеристика номера. Значення функціонального, екологічного, естетичного комфорту для внутрішнього простору готелю.

Комплексність наданих послуг: інформаційні, комунальні, комунально-побутові, медичні, торговельні, фінансово-банківські, культурно-оздоровчі, туристично-екскурсійні, спортивні, рекреаційні тощо.

Вимоги до персоналу як один із важливіших критеріїв, що визначають категорію готелю.

^ 1.2.6. Класифікація підприємств готельного господарства України.

Основа класифікації готельного господарства України - міжнародна система «зірок». Єдині вимоги до всіх типів готелів, їх характеристика. Особливості загальних вимог до готельних господарств, що розташовані в рекреаційних зонах і зонах відпочинку.

Класифікація готельних господарств з урахуванням мінімальних вимог до певної категорії. Категорійність номерного фонду. Характеристика основних вимог до категорій номера: вища, перша, друга, третя, четверта. Порядок встановлення категорійності номера. Характеристика основних вимог до готелів від ***** зіркових до * зіркових.

Порядок проведення атестації готельного господарства . Органи, що мають право на проведення атестації готелю, порядок їх затвердження і умови роботи.

Документальне оформлення атестації готельного господарства і строки розгляду іх в постійно діючих комісіях. Умови переатестації в готельних господарствах України.

^ 1.2.7. Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства.

Підприємство готельного господарства це складний комплексний об’єкт, до якого входить велика кількість приміщень різного функціонального призначення. Склад і кількість приміщень будь-якого засобу розміщення залежить від його типу і місткості.

Основне призначення приміщень готельного господарства. Схеми функціональної організації приміщень залежно від місткості: малої та великої. Розподіл приміщень готельного господарства на групи: житлова; адміністрації; вестибюльна; громадського призначення; господарського і складського призначення; культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування. Склад приміщень залежно від груп та їх основне призначення: приміщення житлової групи; приміщення адміністративної групи; приміщення вестибюльної групи; приміщення ресторанного господарства; приміщення господарського і складського призначення; приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування.

^ 1.2.8. Організація приміщень житлової групи.

Приміщення, що входять до житлової групи. Номер як окреме приміщення для тимчасового помешкання. Основні елементи номера. Типи номерів: номер-апартамент, номер президентський апартамент; номер-люкс, двокімнатний номер, номер-комплекс, номер (студіо), однокімнатний номер. Характеристика різних типів номерів: кількість житлових кімнат, їх призначення та обладнання, наявність санвузла та якість його приладдя і розміщення меблів у номерах. Основні вимоги до організації номерного фонду. Приміщення для побутового обслуговування на поверсі. Місцезнаходження приміщень побутового обслутовування, їх основне призначення, обладнання. Склад приміщень: комплекс приміщень, що надають побутові послуги мешканцям готелю, приміщення обслуговуючого персоналу, приміщення для прибирального інвентарю, санвузол для персоналу. Коридори - важливий комунікаційний вузол. Основні вимоги до коридорів. Хол - поверховий комунікаційний вузол його призначення, обладнання, варіанти організації холів залежно від функціонального призначення. Вітальня - призначення, місцезнаходження, обладнання меблями і музичними інструментами, особливості об’ємно-просторового рішення віталень, що функціонують цілорічно.

Принцип пропорційності розподілу загальної площі номеру між приміщеннями їх призначення. При проектуванні та організації номеру обов’язково враховуються проетні параметри.

Приміщення для побутового обслуговування на поверхах, а саме їх просторова організація залежно від кількості функціональних зон.

^ 1.2.9. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного господарства.

Організація приміщень адміністрації. Основні види приміщень адміністрації готельного господарства, їх розташування. Блоки адміністративних приміщень за функціональним призначенням. Організація та планування приміщень, розташування в них різноманітних зон за функціональним призначенням. Використання сучасного обладнання для проведення нарад, зборів, неофіційних прийомів, експозицій тощо. Побутові приміщення для обслуговуючого персоналу готельного господарства, їх призначення, обладнання і вимоги до організації. Організація приміщень вестибюльної групи. Приміщення вестибюльної групи - хол комунікаційний і технологічний вузол готельного господарства. Характеристика основних функцій, приміщень вестибюльної групи, та їх зонування. Характеристика зон вертикальних і горизонтальних комунікацій. Організація і обладнання приміщень вестибюльної групи.

Функції матеріального забезпечення та проведення необхідних ремонтних робіт в готельному господарстві приміщень господарського і складського призначення. Їх склад.

Приміщення і підприємства побутового обслуговування мешканців готельного господарства, перукарні, пункти прокату предметів культурно-побутового призначення, пункти дрібного ремонту речей, приймальні пункти хімчистки і прання білизни, приміщення прання білизни за методом самообслуговування, медичний пункт та інші приміщення. Основне призначення приміщень, їх організація, обладнання та розміщення.

Приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування. Склад приміщень культурно-масового обслуговування: універсальні зали і конференц-зали; танцювальні зали і диско-клуби; бібліотеки; більярдні; казино; кегельбани; зали ігрових автоматів; демонстраційні зали; туристичні клуби; відеосалони та інші приміщення, що реалізують функції відпочинку мешканців готельного господарства. Організація і обладнання приміщень культурно-масового призначення. Приміщення спортивно-рекреаційного обслу­говування в межах будівлі готельного господарства і прилеглій до нього території. Характеристика, організація і обладнання приміщень для проведення спортивних ігор, тренувань з техніки туризму, басейни з можливістю тренувального і оздоровчого плавання, приміщень сауни та інше.

Загальні вимоги до створення зелених зон відпочинку, майданчиків, для спортивно- оздоровчих занять на повітрі.
^ 1.2.10. Архітектура та інтер’єр у готельному господарстві.

Архітектурні рішення об’єктів підприємств готельного господарства: архітектура, стиль, ландшафтна архітектура, антропогенний ландшафт, інтер’єр.

Принципи організації внутрішнього простору, функції та елементи інтер’єру в приміщеннях засобів розміщення.

Інтер’єр як художня композиція. Основні методи створення художньої композиції, що застосовуються в створенні інтер’єрного простору приміщень: масштаб, тектоніка, єдність підпорядкування, співвідношення форм за різними характеристиками, ілюзорне сприйняття простору.

^ 1.2.11. Основні складові формуваннясучасного інтер’єру підприємств готельного господарства.

Основні підходи щодо меблювання номерів, нежитлової групи приміщень залежно від планової організації зон та інтер’єру готельних номерів. При цьому слід розглянути габарити функціональних зон та проходів.

Завдання та основні види декоративно-прикладного мистецтва в організації інтер’єру приміщень, силуетна композиція компонентів інтер’єру, композиційне поєднання форм і розмірів компонентів інтер’єру.

Композиційні прийоми озеленення приміщень. Принципи створення композицій з зелених рослин. Особливості догляду за зеленими насадженнями в приміщеннях.

^ 1.2.12. Технологія прибиральних робіт у житлових групах приміщень.

Вимоги до рівня комфорту і належного санітарного-гігієнічного стану номерного фонду, інших приміщень на поверсі, служб експлуатації номерного фонду.

Складові технологічних циклів прибиральних робіт: поточне щоденне прибирання; проміжне прибирання; прибирання номерів після виїзду гостей; генеральне прибирання; ведення білизняного господарства; використання засобів для миття і чищення.

Нормативні документи: «Правилами поведінки персоналу під час проведення прибиральних робіт».

Послідовність прибиральних робіт у номерах готельного господарства. Послідовність проведення прибиральних робіт в багатокімнатному, двокімнатному і однокімнатному номерах. Техніка проведення прибиральних робіт у номерах. Проведення генерального прибирання. Догляд за паркетною підлогою, синтетичним покриттям і килимами. Прибиральні роботи в місцях загального користування, коридорах, холах, вітальнях, службових приміщеннях тощо. Прибирання і дезинфекція санітарних вузлів, душових, сауни. Контроль якості прибирання, утримання житлового фонду готельного господарства, забезпечення його предметами гостинності одноразового користування в фірмовому виконанні, предметів рекламного, культурно-побутового і спортивного призначення, необхідного для забезпечення високого рівня обслуговування в готельному господарстві. Характеристика основних вимог до поведінки обслуговуючого персоналу при проведенні прибиральних робіт. Норми витрат господарчих матеріалів для виконання прибиральних робіт. Раціональне використання мийних і прибиральних засобів у готельному господарстві. Характеристика механізмів, інвентарю матеріалів, що використовуються в процесі проведення прибиральних робіт. Вимоги збереження і утримання прибирального інвентарю, механізмів і матеріалів. Система обліку і збереження матеріальних цінностей номерного фонду. Забезпечення білизною готельного господарства, вимоги до білизни, стандарти білизни. Норми зміни білизни. Організація роботи з упорядкування, обліку, прання, вибраковки і списування білизни.

^ 1.2.13. Технологія прийому та розміщення туристів в засобах розміщення.

Сутність технологічного процесу виробництва готельних послуг - «прибуття -проживання - виїзд». Порядок оформлення туриста при прийомі в готель. Анкета прибулого в готель. Картка гостя - документ на право входу в готель. Картка руху ліжко-діб, що ведеться адміністратором. Список прибулих і мешканців на поверсі. Порядок оформлення плати за помешкання. Список осіб, які проживали в готелі. Варіант невикористаного авансу за помешкання. Касовий звіт за добу. Порядок оформлення за додаткове ліжко, за продовження перебування в номері, за переселення в інший номер. Порядок оформлення туристичних груп. Порядок оформлення виїзду гостя.

Автоматизація процесу прийому і розміщення туристів в готелі. Система бронювання і резервування місць у готелях. Автоматизація робочого місця порт’є: порядок поселення, вибір місця і номера для помешкання, порядок бронювання і резервування місць, індивідуальне та групове поселення , список мешканців готелю на дату, порядок розрахунку в іноземній і національній валюті, кошторис надання основних і додаткових послуг, касовийі звіт за добу, порядок пошуку мешканця готелю за прізвищем, країною, номером помешкання, формами оплати послуг, архівами даних. Автоматизація робочого місця касира. Організація робочих місць служби прийому і розміщення з використанням технологічних процесів у роботі готельного господарства.

^ 1.2.14. Організація роботи служби прийому і розміщення, та обслуговування.

Особливості організації роботи служби прийому і розміщення готельних господарств. і.

Основні вимоги до організації прийому і обслуговування вітчизняних і іноземних туристів в Україні. Характеристика основних положень прийому гостя. Організація роботи щодо прийомута відправлення багажу. Організація служби бронювання і резервування місць у готелях. Порядок прийняття замовлень. Організація роботи служби обслуговування. Основні обов’язки служби обслуговування, асортимент послуг, що надаються в готелях. Комплексне обслуговування туристів. Надання додаткових послуг у готельних господарствах. Організація медичної допомоги туристами. Відповідальність готельних господарств за збереження майна туристів Організація пошуку, збереження і повернення іноземним туристам майна, що втрачене під час проживання в готелі.

Сутністю технологічних операцій «Реєстрація документів», «Попередня оплата по прибутті», «Безготівковий розрахунок», «Надання розміщення і і додаткових послуг», «Організація виїзду і розрахунок при виїзді». Важливим аспектом щодо засвоєння матеріалу є вивчення обслуговуючих циклів «Інформаційні технології», «Визначення послідовності завантаження готелю», «Опрацювання і рух заявки», «Підтвердження заявки», «Нічний аудит».

^ 1.2.15. Організація обслуговування на житлових поверхах. і

Організація та підготовка поверхів до поселення мешканців. Оснащення приміщень житлового фонду. Система обліку (отримання, рух і списування) матеріальних цінностей. і

Види послуг, що надає персонал мешканцям на поверсі, і технологія їх надання. Послуги, що надаються методом самообслуговування за допомогою автоматів тощо. Впровадження нових видів послуг і удосконалення технології їх надання. Якість надання послуг. І

Організація виїзду із номерів. Прийом номера персоналом у мешканця. Порядок складання актів на відшкодування збитків за псування готельного майна і актів на забуті речі. Порядок збереження і повернення забутих речей мешканцями.

^ 1.2.16. Організація надання додаткових послуг в підприємстві готельною господарства.

Побутове обслуговування мешканців готелю – невід’ємна частина готельного сервісу. Основні послуги, що надаються безкоштовно: виклик швидкої допомоги, лікаря і доставка ліків; користування медичною аптечкою першої допомоги, доставка в номер або вручення персоналом готелю особистої кореспонденції; збереження ручного багажу; збереження цінностей та грошей, що здаються за описом.

Додаткові платні послуги. Організація послуг щодо прання, прасування, дрібного ремонту одягу та речей мешканців тощо. Порядок користування предметами культурно- побутового призначення і господарчого призначення в готельних господарствах.

Організація транспортного обслуговування. Організація автотранспорту за рахунок туру, порядок замовлення транспорту, вимоги до транспортних засобів і водіїв. Організацій автотранспортного обслуговування туристів залежно від класу турів. Організація обслуго вування туристів, що подорожують на власному транспорті, укладення договору на прийом автотуристів, надання умов щодо обслуговування автомобілів в мотелях і кемпінгах. Надання готельними господарствами автомобілів напрокат. Організація автотранспортного господарства при готелях. Організація обслуговування автотранспортними засобами іноземних туристів.

^ 1.2.17. Організація інформаційного обслуговування в підприємстві готельного господарства.

Значення інформаційного обслуговування для підвищення готельного сервісу. Поняття інформаційних ресурсів. Організація інформаційної служби в підприємстві готельного господарства: організація приміщень, комунікацій; забезпечення інформаційними матеріалами робочих місць працівників служби; організація розповсюдження інформаційних матеріалів серед гостей;системою оновлення інформаційної бази.

Характеристика інформаційних послуг і організація: поштовий зв’язок, телетайп, телефакс, преса, телефонний зв’язок. Організація роботи служби телефонного зв’язку. Засоби для прийому, передачі повідомлень по телефону. Правила прийому телефонних дзвінків. Складові частини телефонного сервісу: телефонний етикет, вміння слухати, комунікаційне уміння.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20384
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20399
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20381
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20379
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20461
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20462
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи