Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Скачати 221.86 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Дата30.07.2012
Розмір221.86 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор ______________С.В. Іванов

« 28 » листопада 2011 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для зарахування на навчання за ОКР “магістр” за спеціальністю

8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” напрям підготовки

^ 1801 “Специфічні категорії”Схвалено на засіданні кафедри експертизи харчових продуктів

Протокол № 6 від «_23 » листопада 2011 р.
Схвалено Вченою радою факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи

Протокол №_5_від «_24листопада 2011р.


Завідувач кафедри ________С.В.Іванов Голова Вченої ради факультету,


декан____________Л.Ю. Арсеньєва

^
Київ - 2011

ВСТУПВажливою складовою програми соціально-економічних перетворень в Україні є забезпечення населення високоякісними, доступними для всіх груп населення небезпечними та нешкідливими харчовими продуктами, які не лише відтворюють енергетичні витрати організму, а й позитивно впливають на нормалізацію його життєдіяльності.

В результаті глобального забруднення довкілля різко погіршилися натуральні властивості сільськогосподарської сировини й продуктів, отриманих з неї. А деякі стали шкідливими та небезпечними для здоров’я людини. Такі продукти частково або повністю втратили свої лікувальні властивості, вони не в змозі задовольнити організм людини в нутрієнтах відповідно до фізіологічних потреб. Усі види сільськогосподарської сировини та більшість готових до споживання продуктів мають здатність накопичувати різноманітні контамінанти з ґрунту, води і повітря. І, оскільки людина і навколишнє природне середовище знаходяться у стані біологічної рівноваги, то з наростанням техногенних впливів на довкілля в організмі людей накопичуються різні сполуки, що руйнують імунну систему.

З цих позицій кваліфіковані кадри зі спеціальності 18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” є найбільш значущою частиною ресурсів охорони здоров’я, а забезпечення населення якісними продовольством має виняткове соціальне та політичне значення і є пріоритетним завданням Уряду України, котрий піклується про високу якість життя населення, збереження генофонду своєї нації, продовольчу та інтелектуальну незалежність країни. Випускники за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» відповідатимуть перш за все за якість та безпеку харчових продуктів, а саме відсутність небезпеки для здоров’я людини при її споживанні як з точки зору гострого негативного впливу, так і з позицій загрози віддалених наслідків небезпечних для здоров’я нинішнього і майбутнього поколінь.

В даний час вже очевидно, що конкурентноздатність будь-якого підприємства залежить, у першу чергу, від якості його продукції або послуг як сукупності властивостей і характеристик, що мають здатність задовольняти реально існуючі прогнозовані потреби споживача.

Метрологія, стандартизація і сертифікація – це нормативно-методична основа забезпечення якості продукції і конкурентноспроможності виробництва.

Якість та безпека харчових продуктів переросла у надзвичайно важливу проблему, і її розв’язання має стати державним та науковим пріоритетом, спрямованим на збереження та поліпшення здоров’я населення України, завдяки виробництву високоякісних і безпечних харчових продуктів. У зв’язку з цим Постановою Кабінету Міністрів України №507 від 24.05.97 р. передбачено підготовку магістрів з напряму «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація”.

Підготовку таких фахівців здійснюють деякі ВНЗ України, а з 2011 р. підготовку магістрів за цією спеціальністю реалізує і Національний університет харчових технологій.

^ РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Програма фахового вступного випробування передбачає оцінку знань вступників з ряду питань, що характеризують особливості формування нової спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація».

Це, передусім, вміння орієнтуватись у таких сферах, як:

 • стандартизація та її роль у народному господарстві, види стандартів, об’єкти стандартів, державна система стандартизації, комплекс основоположних стандартів, органи і служби стандартизації, послідовність розроблення, затвердження, перегляду та впровадження стандартів, державний нагляд та відомчий контроль за впровадженням та дотриманням вимог стандартів та технічних вимог, правові основи стандартизації.

 • державна сертифікація харчової продукції в Україні, сертифікація в Європейських країнах, сертифікація систем якості, політика в ЄС з оцінюванням відповідності, комплексний підхід до взаємного визнання результатів сертифікації, європейські модулі на стадіях життєвого циклу продукції (на стадіях проектування, виробництва, об‛єднаній стадії проектування і виробництва, мета сертифікації в Україні, підтвердження відповідності у законодавчо-регульованій та законодавчо-нерегульованій сферах, загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації продукції, системи сертифікації. структура системи сертифікації УкрСЕПРО, обов‛язкова і добровільна сертифікація продукції, загальні вимоги до нормативних документів на продукцію, яку сертифікують.

 • метрологія наукова і практична основа контролю якості продукції, основні параметри засобів вимірювання, державна система забезпечення єдності вимірювань, метрологічні основи вимірювання, засоби вимірювання, основні поняття теорії похибок, поняття про засоби вимірювання, вимірювальна техніка, поняття «результат вимірювання», «збіжність» та «відтворюваність». Точність результату вимірювання, класифікація приладів за класом точності, метрологічна експертиза, класифікація похибок, принципи оцінювання похибок, похибка і невизначеність.

 • управління якістю технологічного процесу та харчової продукції, основні принципи та системи управління якістю, елементи системи якості, управління якістю за державними стандартами ДСТУ ISO 9001-2001 та ДСТУ ISO 9004-2001, класифікація показників якості продукції, рівень якості продукції та методи його визначення, управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності. Системи технічного контролю, бездефектного виготовлення продукції, бездефектної праці, системи забезпечення якості за допомогою інженерно-технічних заходів, формування комплексного підходу до проблеми забезпечення якості, комплексна система управління якістю продукції, міжнародні та державні стандарти з управління якістю та забезпечення якості.

Під час підготовки до вступного фахового випробування абітурієнту слід орієнтуватися на 4 блоки питань програми. Фахове випробування дає змогу оцінити уміння вступниками використати набуті знання, що стосуються основних понять і визначень у сфері якості продукції як об’єкту управління, економічних та правових аспектів якості, державного захисту споживачів продукції в Україні, сучасних досліджень вчених у сфері якості, нормативного та метрологічного забезпечення якості, діяльності у сфері якості в Україні [1-5, 7-9, 10-12, 37-38].

Належне значення у програмі надається проблемам сертифікації, невід’ємними складовими якої є діяльність зі стандартизації, метрології та управління якістю продукції. Особливу актуальність сертифікація набирає в галузях агропромислового комплексу, продукція якого підлягає обов’язковому контролю за показниками безпеки. Необхідним є також питання забруднення продовольчої сировини і харчових продуктів ксенобіотиками хімічного та біологічного походження [5, 6, 13, 18-19, 22, 24-26, 39, 42].

З цими питаннями безпосередньо пов’язані екологічні аспекти, нормативно-законодавча основа безпеки харчової продукції в Україні, екологічна сертифікація харчової продукції тощо [12-17, 20-22, 24, 28-30, 32-36, 41].


^ Перелік питань для підготовки до фахового вступного випробування


Блок А «Стандартизація продуктів та послуг»:


 1. Стандартизація і сертифікація харчових продуктів.

 2. Функції стандартизації та її економічна ефективність.

 3. Види продуктів і послуг, на які розробляються Державні стандарти України.

 4. Мета стандартизації в організації. Стандарти як нормативна база управління якістю продукції.

 5. Основні аспекти впровадження стандартів ДСТУ ISO 9001 на підприємствах України.

 6. Органи Державної служби стандартизації. Система стандартизації в Україні.

 7. Діяльність України з міждержавної стандартизації.

 8. Основна мета стандартизації. Визначення термінів: «стандартизація», «об'єкти стандартизації» та «галузь стандартизації».

 9. Основні завдання стандартизації. Стандарти та їх застосування.

 10. Форми та методи стандартизації. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації.

 11. Зв'язок сертифікації, стандартизації, метрології та основні принципи стандартизації.

 12. Порядок впровадження стандартів і техніко-економічна ефективність стандартизації.

 13. Економічна ефективність стандартизації. Державний нагляд та його об'єкти.

 14. Державна система стандартизації, основна мета стандартизації. Випереджувальна стандартизація та її об'єкти.

 15. Послідовність розроблення, затвердження, перегляду та впровадження стандартів.

 16. Державний нагляд та відомчий контроль за впровадженням і дотриманням вимог стандартів та технічних умов.

 17. Правові основи стандартизації.

 18. Теоретичні та методичні основи стандартизації. Методи і форми стандартизації.

 19. Система переважних чисел, параметричні ряди.

 20. Європейські стандарти серії EN 29000 i EN 45000.

 21. Комплекси стандартів та нормоконтроль технічної документації.

 22. Гармонізація нормативних документів зі стандартизації з міжнародними і національними стандартами інших країн.

 23. Порядок розроблення міжнародних стандартів.

 24. Порядок розроблення міждержавних стандартів.

 25. Система основоположних стандартів.Блок Б «Сертифікація харчових продуктів, систем якості та атестація виробництв»


 1. Основні положення Державної системи сертифікації.

 2. Функції національного органу України з сертифікації.

 3. Вплив технологічного процесу виготовлення продукції на її якість.

 4. Порядок проведення сертифікації продукції та сертифікації систем якості в УкрСЕПРО.

 5. Показники безпеки, що визначаються під час проведення сертифікації продуктів.

 6. Порядок проведення сертифікація харчових продуктів. Загальні вимоги до нормативних документів на продукцію, яку сертифікують.

 7. Сертифікація в Європейських країнах (країнах ЄС). Політика в ЄС з оцінювання відповідності.

 8. Сертифікація в Україні. Структура Системи УКРСЕПРО.

 9. Обов‛язкова і добровільна сертифікація продукції. Правила та порядок проведення робіт з сертифікації продукції.

 10. Сертифікації систем якості. Вимоги до документації на системи якості. Порядок проведення робіт з сертифікації систем якості.

 11. Сучасний стан сертифікації продукції, систем якості та системи НАССР в Україні. Схеми (моделі) сертифікації.

 12. Порядок проведення акредитації випробувальних лабораторій в Національному органі з акредитації.

 13. Вимоги до випробувальних лабораторій. Інспекційний нагляд за діяльністю випробувальних лабораторій. Припинення або скасування дії атестату акредитації.

 14. Порядок акредитації органу з сертифікації систем якості. Вимоги до персоналу органу сертифікації. Аудит системи якості. Апеляції та коригувальні дії.

 15. Права, зобов‛язання та відповідальність аудиторів. Критерії оцінки аудиторів.

 16. Порядок проведення атестації аудиторів, видача та скасування атестатів аудиторів.

 17. Порядок проведення робіт з сертифікації систем якості. Подовження терміну дії сертифікату на систему якості.

 18. Задачі атестації виробництва. Загальні вимоги до документації виробництва, що атестується. Порядок здійснення робіт з атестації виробництва. Видача атестату.

 19. Технічний нагляд за атестованим виробництвом. Вимоги до атестованого виробництва та організації контролю за виготовленням і випуском продукції.

 20. Внесення змін до системи якості та правил порядку оцінки системи. Аудит системи якості. Апеляції та коригувальні дії.

 21. Атестація виробництва. Загальні вимоги до документації виробництва, що атестується.

 22. Вимоги до атестованого виробництва та організації контролю за виготовленням і випуском продукції.

 23. Мета сертифікації систем якості. Вимоги до документації на системи якості. Технічний нагляд за сертифікованими системами якості.

 24. Мета і завдання акредитації органу з оцінки відповідності.

 25. Порядок проведення сертифікації системи НАССР.Блок В «Основи метрологічного забезпечення»:


 1. Метрологія як наукова і практична основа контролю якості продукції. Етапи розвитку метрології. Постулати метрології.

 2. Основні положення теоретичної метрології.

 3. Структура теоретичної метрології. Теоретична метрологія. Законодавча метрологія. Прикладна метрологія. Історична метрологія.

 4. Принципи і методи визначення і нормування метрологічних систем вимірювання .

 5. Вчення про фізичні величини. Одиниці фізичних величин та їх системи. Теорія одиниць фізичних величин.

 6. Теорія єдності вимірювань. Теорія вихідних засобів вимірювання. Теорія методів вимірювання. Теорія планування вимірювань. Державна система забезпечення єдності вимірювань.

 7. Основні поняття теорії похибок. Характеристики похибок. Систематична похибка. Прогресуюча похибка. Груба похибка. Принципи оцінювання похибок.

 8. Поняття про засоби вимірювання. Елементарні та комплексні засоби вимірювань.

 9. Характеристики і параметри засобів вимірювань. Вимірювальна техніка.

 10. Основні поняття про контроль. Етапи контролю. Допусковий контроль. Класифікація контролю за ознаками, за видом дії на об’єкт, за формою порівняльних сигналів.

 11. Фізичні величини. Вимірювальна величина. Класифікація величин за видами явищ, за належністю до різних груп фізичних процесів за розмірністю.

 12. Мета вимірювання. Точність результату вимірювання. Результат вимірювання, збіжність та відтворюваність. Управління вимірюваннями.

 13. Класи точності засобів вимірювань. Класифікація приладів за класом точності. Характеристики і параметри засобів вимірювань.

 14. Основні поняття про випробування. Мета випробувань. Результат випробувань. Об’єкт випробування. Ознаки випробувань. Умови випробувань.

 15. Метрологічні основи вимірювання. Принципи і методи визначення і нормування метрологічних систем вимірювання. Методи обробки вимірювальної інформації. Вимірювальний сигнал.

 16. Структура метрологічної служби в Україні. Міжнародні метрологічні організації.

 17. Принципи і методи визначення та нормування метрологічних систем вимірювання.

 18. Математична модель об’єкта вимірювання. Апріорна інформація.

 19. Вимірювання та його основні операції. Елементи процесу вимірювання.

 20. Точність результату вимірювання. Вимірювальний пристрій. Відліковий пристрій.

 21. Фізичні величини. Класифікація фізичних величин.

 22. Методи обробки вимірювальної інформації.

 23. Вимірювальна техніка. Елементарні та комплексні засоби вимірювань. Параметри засобів вимірювання.

 24. Метрологічна експертиза.

 25. Правила оцінювання відповідності. Правила сертифікації систем якості.Блок Г «Управління якістю технологічного процесу та готової продукції»:

 1. Основні принципи та системи управління якістю. Управління якістю за державними стандартами ДСТУ ISO 9001-2009 та ДСТУ ISO 9004-2009.

 2. Якість продукції. Фактори, що впливають на якість продукції. Стадії формування якості продукції. Забезпечення якості та систем якості.

 3. Елементи системи якості Вимоги до елементів системи якості. “Петля якості” або типові стадії життєвого циклу, на яких забезпечується якість продукції.

 4. Правила та порядок виконання функцій системи забезпечення якості продукції. Виконання функцій забезпечення якості на стадіях життєвого циклу продукції.

 5. Управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності. Доцільність систем управління якістю. Політика та цілі у сфері якості.

 6. Мережа процесів в установі та системі якості. Підхід до систем управління якістю. Процесний підхід.

 7. Вимоги до систем управління якістю та вимоги до якості та безпеки продукції. Управління системами і процесами.

 8. Класифікація промислової продукції та показників її якості. Методи оцінки рівня якості продукції. Види контролю якості.

 9. Напрями функціонування якості продукції. Формування якості продукції на стадіях: планування, виробництва, експлуатації.

 10. Чинники, що впливають на забезпечення якості продукції. Управління якістю через управління процесами.

 11. Якість продукції. Властивості продукції. Основні терміни та визначення галузі управління якістю.

 12. Класифікація показників якості продукції. Показники призначення, надійності, екологічності, безпечності, технологічності тощо. Рівень якості продукції та методи його визначення.

 13. Етапи створення та розвитку системи якості продукції та методів їх забезпечення. Системи технічного контролю, бездефектного виготовлення продукції, бездефектної праці.

 14. Системи забезпечення якості за допомогою інженерно-технічних заходів. Формування комплексного підходу до проблеми забезпечення якості. Комплексна система управління якістю продукції.

 15. Новий етап у розв’язанні проблеми забезпечення якості. Напрями удосконалення систем якості.

 16. Міжнародні та державні стандарти з управління якістю та забезпечення якості.

 17. Управління системами і процесами. Застосування принципів управління якістю. Керівництво, його зобов‛язання. Управління ресурсами. Випуск продукції та планування випуску продукції.

 18. Методи експертизи харчових продуктів. Експертні методи оцінювання.

 19. Основні етапи і порядок проведення експертизи харчових продуктів.

 20. Оцінювання якості та безпеки харчових продуктів.

 21. Експертиза харчових продуктів та продовольчої сировини. Загальні поняття, предмет, мета, завдання експертизи. Класифікація експертиз. Суб’єкти та об’єкти експертиз.

 22. Методи експертизи. Експертиза нормативної та супровідної документації. Експертиза якості та кількості продукції. Порядок проведення експертизи харчових продуктів.

 23. Санітарно-епідеміологічна експертиза спеціальних харчових продуктів. Основні поняття, мета, завдання, класифікація, показники безпеки, які визначають під час проведення санітарно-екологічної експертизи. Порядок проведення санітарно-епідеміологічної експертизи. Структура органів санітарно-епідеміологічної служби України.

 24. Методи експертизи харчових продуктів. Об’єктивні та суб’єктивні методи оцінювання. Класифікація методів. Експертні методи оцінювання.

 25. Системи управління безпечністю харчових продуктів «НАССР». Основні принципи цієї системи.
^

Список рекомендованої літератури


Основна

 1. Бичківський Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник / Р.В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П.Р. Гамула – Л: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 560 с.

 2. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 672 с.

 3. Кириченко Л.С., Самійленко А.А. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг: Підручник / Л.С.Кириченко, А.А. Самійленко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2008.- 240 с.

 4. Про стандарти, технічні регламенти, оцінку відповідності. Закон України // Голос України, 2006, 11 січня.

 5. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України, 1995. – 195 с.

 6. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. – М.: Пищепромиздат, 2001. - 525 с.

 7. Бичківськиій Р. Управління якістю. - Л.: Львівська політехніка, 2000, 329 с.

 8. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. Підручник. – 3-є вид., перер. і доп. – К. :Європейський університет фінансів, інформ. систем, менедж. І бізнесу, 2000. – 174 с.

 9. Тарасова В.В., Малиновський А.О., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник/ За заг. ред. В.В. Тарасової. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

 10. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. Навчальний посібник. – Львів, 2001. – 176 с.

 11. Смоляр В. І. Харчова експертиза: Підручник/ В.І. Смоляр. К.: Здоров’я, 2005. – 448 с.

 12. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т.2. – Київ, 1998. – 416 с.

 13. Закон Верховної Ради України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР.

 14. ДСТУ ISO/IEC 17025: 2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

 15. Закон Верховної Ради України «Про підтвердження відповідності» від 17.05. 2001, № 2406-ІІІ.

 16. Закон Верховної Ради України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» від 17.05. 2001, № 2407-ІІІ.

 17. Декрет КМУ « Про стандартизацію та сертифікацію» від 10.05.1993, № 46-93.

 18. Димань Т.М., Мазур Т.Г. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів. – К.: ВЦ "Академія", 2011. – 520с.

 19. Романовська Т.І. Контроль якості та безпеки харчових продуктів. – К.: НУХТ, 2009. – 51 с.

 20. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Сан ПиН 2.3.2.1078-01. – М.: ФГУП "ИнтерСЭН", 2002. – 168 с.

 21. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. – К.: Лібра, 1999. – 272 с.

 22. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза продовольственных товаров. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. – 448 с.

 23. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності (ISO 9004:2000, IDT) ДСТУ ISO 9004-2001. – К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 44 с.

 24. Павлоцкая Л.Ф., Дуденко Н.В., Евлаш В.В. Пищевая, биологическая ценность и безопасность сырья и продуктов его переработки. – К.: ИНКОС, 2007. – 287 с.


Додаткова

 1. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення. Дубініна А.А., Малюк Л.П., Селютіна Г.А., Шапорова Т.М., Кононенко Л.В., Науменко В.А. – К.: ВД Професіонал, 2007. – 384 с.

 2. Товарознавчі аспекти підвищення безпеки харчових продуктів. Дубініна А.А., Малюк Л.П., Селютина Г.А., Шапорова Т.М. – К.: Професіонал, 2005. – 176 с.

 3. Безпека харчування: сучасні проблеми. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 456 с.

 4. Донченко Л. В., Надыкта В. Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания. – М.: Пищ. пром-сть, 1999. – 352 с.

 5. Європейські вимоги до харчових добавок. – Лівів, ЛЕОНОРМ, 1997. – 125 с.

 6. Михальські Т., Франк Л., Досін А. Управління якістю у харчовій промисловості із врахуванням Європейського харчового кодексу і міжнародно визнаних стандартів. – Лівів: ПАІС, 2006. – 336 с.

 7. Богомолов О.В., Сафонова О.М., Шаповаленко О.І., Черевко О.І. Управління якістю переробних і харчових виробництв. – Х.: Еспада, 2006. – 296 с.

 8. Запольський А.К., Українець А.І. Екологізація харчових виробництв. – К.: Вища шк., 2005. – 423с.

 9. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і екологічного управління (ISO 19011:2002,IDT) ДСТУ ISO 19011:2003. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 24 с.

 10. Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів. – К.: ЦУЛ, 2003. – 278 с.

 11. Рудавська Г.Б., Демкевич Л.І. Санітарно-гігієнічна експертиза товарів. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 409 с.

 12. Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. – 526 с.

 13. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування. – К.: Здоров'я, 2000. – 336 с.

 14. Аханова В.М., Романова Е.В. Гигиена питания. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 384 с.

 15. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза продовольственных товаров. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999.– 448с

 16. Санитарно-гигиенические методы исследования пищевых продуктов и воды/ Под ред. Яцула Г.С. – К.: Здоровья, 1991. – 286 с.

 17. Корзун В.Н. Гігієна харчування. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 236 с.

 18. Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Димитрієвич Л.Р. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 441 с.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/ «спеціаліст»
з дисциплін фахового вступного випробування
за 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація”


напрям підготовки 1801 “Специфічні категорії”


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії ,

професор Арсеньєва Л.Ю.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр» / «спеціаліст»
за спеціальністю 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” напрям підготовки 1801 “Специфічні категорії”
з дисциплін фахового вступного випробування,
що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 роціМета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова комісії з проведення співбесіди,

професор Арсеньєва Л.Ю.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20401
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20402
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20403
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20405
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20424
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20459
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20458
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20423
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи