Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата30.07.2012
Розмір175 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


Голова приймальної комісії,


ректор ____________ С.В.Іванов


28 листопада 2011 р.


ПРОГРАМА


вступного екзамену у формі співбесіди з ділової української мови для зарахування на навчання за ОКР «магістр»
Схвалено

Секцією української мови як іноземної


Протокол №________

від “___”__________2011 р.


______________ В.Я. Клютко


Київ - 2011


ЗМІСТВСТУП………………………………………………………………………

Мета екзамену……………………………………………………………...


ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ………………………….

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів………….………

Порядок проведення екзамену…………………………………………..

Структура екзаменаційного білета……………………………………...

Критерії оцінювання письмових та усних відповідей на екзамені….


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………………….
.. 3

.. 3

..

.. 3

.. 4

.. 8

.. 9

.. 10

..

.. 14ВСТУП


Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено вступного екзамену у формі співбесіди з ділової української мови для іноземних громадян, яке відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.

Вимоги до вступного екзамену у формі співбесіди з ділової української мови для іноземних громадян до магістратури базуються на вимогах рівня володіння українською мовою, є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню володіння українською мовою на рівні “бакалавр”.


^ Мета проведення вступного екзамену у формі співбесіди з ділової української мови для зарахування на навчання за ОКР «магістр» – перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами мовленнєвої діяльності, говоріння, аудіювання, читання та письма, які отримані в процесі оволодіння українською мовою (за професійним спрямуванням) на рівні “Бакалавр”.


^ Характеристика змісту програми

Програма вступного екзамену у формі співбесіди з ділової української мови для зарахування на навчання за ОКР “магістр” базується на:

 • навчальних програмах з української мови для іноземних громадян – IV курсів;

 • вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик, затверджених Міністерством освіти і науки України.^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати вищу освіту за однойменною спеціальністю на рівні “Бакалавр”, володіти вміннями і навичками в галузі природно-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук.

^ Абітурієнти повинні:

 • уміти читати та повністю розуміти тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики;

 • вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах вищезазначеної тематики;

 • сприймати мову, яка виголошується в нормальному темпі;


Мовленнєві вміння

1. Аудіювання

 • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, бесід, за тематикою пов’язані з навчальним процесом;

 • розуміти проблеми загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що мають на меті досягнення порозуміння;

 • розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;

 • розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;

 • визначити позицію і точку зору мовця.


2. Говоріння

а) Діалогічне мовлення

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією, володіти лексичним мінімумом ділових контактів, нарад;

 • чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі). Володіти мовленнєвим етикетом спілкування: мовними моделями звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;

 • поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі);

 • дотримуватись мовленнєвого етикету світського спілкування;

 • пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів;

 • виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.


б) Монологічне мовлення

 • чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;

 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;

 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.


3. Читання

 • розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, тексти з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та інтернет джерел;

 • розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій технічній літературі за фахом;

 • здійснювати ознайомче читання неадаптованих технічних текстів для отримання інформації;

 • накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання (на презентаціях, конференціях,дискусіях в академічному навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі);

 • здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;

 • розуміти інформацію рекламних матеріалів;

 • розрізняти різні стилістичні структури усного та писемного мовлення у спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування.


4. Письмо

 • писати анотації до неадаптованих технічних текстів за фахом;

 • писати реферати, курсові роботи на основі автентичної технічної літератури за фахом;

 • укладати термінологічні словники за фахом на базі автентичної технічної літератури;

 • укладати тексти презентацій, використовуючи автентичні науково-технічні матеріали за фахом;

 • писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

 • користуватись базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс;

 • виконувати цілу низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загально вживаними фразами.


^ Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі знання:

 • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 • правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

 • широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах;

 • мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.


ГРАМАТИКА

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із навчанням і спеціалізацією. Викладання/вивчення української мови як іноземної за професійним спрямуванням, яке зосереджене як на значенні, такі на формі, включає вивчення граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Отже це є основні граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.

Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації.

Граматичні явища перевіряються у межах наступного граматичного матеріалу:

 1. Форми однини та множини іменників, прикметників, займенників.

 2. Форми дієслів теперішнього, минулого та майбутнього часу.

 3. Кількісні та порядкові числівники у сполученні з іменниками та прикметниками.

 4. Місцевий відмінок іменників, прикметників, займенників. Прийменники, які вживаються у місцевому відмінку. Форми множини у місцевому відмінку.

 5. Знахідний відмінок об’єкту.

 6. Знахідний відмінок напрямку. Дієслова руху. Форми множення у знахідному відмінку.

 7. Родовий відмінок означення, наявності або відсутності, напрямку руху. Форми порівняння прикметників та прислівників.

 8. Форми множини у родовому відмінку. Сполучення з числівниками. Прийменники у родовому відмінку.

 9. Орудний відмінок для визначення сумісності. Форми множини.

 10. Давальний відмінок у значенні використання, вживання. Займенники та прикметники у давальному відмінку. Форми множини.

 11. Доконаний та недоконаний вид дієслова.

 12. Дієприкметники. Їхнє вживання та використання. Дієприкметникові звороти. Синонімічні форми.

 13. Дієприслівники. Дієприслівникові звороти. Синонімічні форми.

 14. Прийменники з різними відмінками.

 15. Активні та пасивні звороти.

 16. Будова простого речення. Види речень. Вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів.

 17. Речення з присудковими словами на -но, -то.

 18. Прийменникові конструкції.

 19. Словосполучення.

 20. Вставні слова, сполучення й речення.

 21. Сполучники у простому реченні.

 22. Сполучники у складному реченні.

 23. Сполучники й сполучні слова у складнопідрядному реченні.

 24. Вираження семантико-синтаксичних відношень між компонентами висловлювання:

 • об’єктних: прямого та непрямого об’єкта;

 • з’ясувальних;

 • просторових;

 • апірибутивних;

 • цільових;

 • причини, наслідку, необхідної підстави;

 • умовних;

 • допустових;

 • порівняльних

 1. Пряма та непряма мова.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

у формі співбесіди


СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ у формі співбесіди

З ДІЛОВОЇ української МОВИ

У зв'язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок, співбесіда проводиться у вигляді письмової роботи і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєний студентами під час вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) як іноземна».

Формат вступного екзамену у формі співбесіди з ділової української мови для зарахування на навчання за ОКР “магістр” базується на вимогах навчальної програми з української мови як іноземної для іноземних студентів I – IV курсів і охоплює всі види мовленнєвої діяльності. Екзамен складається з двох частин – письмової роботи та усної відповіді.

Письмова робота виконується 45 хв. і включає:

1. Лексико-граматичну письмову роботу (3 завдання).


Усна відповідь:

2. Читання тексту за фахом (1200 знаків).

3. Монологічне висловлювання за текстом та виконання завдань з наукового стилю мовлення.

4. Діалогічне мовлення (бесіда з екзаменатором).


Перше завдання – лексико-граматична робота, яка включає завдання на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичну і прагматичну компетенцію з використання граматичних структур в реальній мовній комунікації.


Для другого та третього завдання іспиту тексти для читання підібрані в межах фахових знань за наступною тематикою:

 1. Економіка.

 2. Технологія виробництва:

а) цукрове виробництво;

б) м’ясопереробна промисловість;

в) хлібо-пекарське виробництво;

г) молокопереробне виробництво;

д) бродильне виробництво.

 1. Аудит.

 2. Механіка.


У другому та третьому завданні студенти повинні послідовно та логічно усно викласти основний зміст запропонованого тексту, виконати лексичні завдання з наукового стилю мовлення, дати відповіді на питання.


Четверте питання дає змогу показати навички та вміння діалогічного мовлення, вміння сприймати мову на слух та вести бесіду з екзаменатором у формі запитань та відповідей.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

  1. Лексико-граматична робота

2. Лексичні завдання з наукового стилю мовлення.

3. Читання та монологічне висловлювання в межах запропонованого тексту за фахом (1200 знаків).

4. Діалогічне мовлення (бесіда з екзаменатором).


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
^
ПИСЬМОВИХ ТА УСНИХ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ

НА ВСТУПНОМУ ЕКЗАМЕНІ у формі співбесіди

З ДІЛОВОЇ УкраїнськОЇ мовИ

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА ОКР «МАГІСТР»


Розроблені завдання вступного екзамену з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які вступають до магістратури.

Екзамен з ділової української мови оцінюється за трьома рівнями: високий, достатній, недостатній. На екзамені вступникові пропонується дати відповіді на чотири завдання. Кожне завдання оцінюється певною кількістю балів. Кількість балів, отримана за виконання завдань, сумується, і може бути в межах від нуля до ста балів. Рівень студента визначається за переводною таблицею.


^ КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, ОТРИМАНА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

РІВЕНЬ СТУДЕНТА

75 – 100 балів

високий

75– 45  балів

достатній

45-1  балів

недостатній


^ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ


Завдання 1 40 балів

Кількість завдань – 3, кількість балів – 40, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить:

Перше завдання – 20 балів;

Друге завдання – 10 балів;

Третє завдання – 10 балів.


Завдання 2 10 балів

Кількість балів за виконання завдання з НСМ визначається за такою шкалою:


^ Шкала оцінювання лексичного завдання до тексту:

Максимальна кількість – 10 балів.


10 балів

Повна відповідність структурної схеми та її лексичного наповнення, відсутність граматичних та лексичних помилок.

9 балів

Повна відповідність структурної схеми та її лексичного наповнення, допускається 1 помилка граматичного чи лексичного характеру.

8 балів

Повна відповідність структурної схеми та її лексичного наповнення, допускається 2 помилки граматичного чи лексичного характеру.

7 балів

Незначні відхилення від структурної схеми та її лексичного наповнення. Допускається не більше 3 помилок.

6 балів

Незначні відхилення від структурної схеми та її лексичного наповнення. Допускається не більше 4 помилок.

5 балів

Незначні відхилення від структурної схеми та її лексичного наповнення. Допускається не більше 5 помилок.

4 бали

Незначні відхилення від структурної схеми та її лексичного наповнення. Допускається не більше 6 помилок.

3 бали

Незначні відхилення від структурної схеми та її лексичного наповнення. Допускається не більше 7 помилок.

2 бали

Незначні відхилення від структурної схеми та її лексичного наповнення. Допускається не більше 8 помилок.

1 бал

Незначні відхилення від структурної схеми та її лексичного наповнення. Допускається не більше 8 помилок.

0 балів

Допущення більше 10 помилок.


Завдання 3 (усне мовлення) 25 балів

Кількість балів за усне мовлення визначається за такими критеріями:

 1. відповідність усного висловлювання завданню в межах запропонованого тексту;

 2. достатня кількість фраз, що передають не тільки основний зміст, але й його деталі, які побудовані у відповідності з нормами та моделями української мови;

 3. лексична і граматична правильність мовлення;

 4. темп мовлення;

 5. допоміжні критерії: різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються , та лексична варіативність мовлення.


Завдання 4 (діалогічне мовлення) 25 балів

 1. уміння вести діалог;

 2. повна і логічна відповідь на запитання екзаменатора;

 3. лексична і граматична правильність мовлення.


Шкала оцінювання усного монологічного (Завдання 3) та діалогічного (Завдання 4) мовлення.

Максимальна кількість – 25 балів.


25 балів

Повна відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускається 1 помилка лексично-граматичного характеру.

24 бали

Повна відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускається 2 помилки лексично-граматичного характеру.

23 бали

Повна відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускається 3 помилки лексично-граматичного характеру.

22 бали

Відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Допускається 4 помилки лексико граматичного характеру.

21 бал

Відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Допускається 5 помилок лексико граматичного характеру.

20 балів

Відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Допускається 6 помилок лексико граматичного характеру.

19 балів

Незначні порушення визначених вище критеріїв. Недостатня різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускаються 7 помилок лексико-граматичного характеру.

18 балів

Незначні порушення визначених вище критеріїв. Недостатня різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускаються 8 помилок лексико-граматичного характеру.

17 балів

Незначні порушення визначених вище критеріїв. Недостатня різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускаються 9 помилок лексико-граматичного характеру.

16 балів

Незначні порушення визначених вище критеріїв. Недостатня різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускаються не більше 10 помилок лексико-граматичного характеру. 

15 балів

Значні порушення визначених вище критеріїв. Відсутність різноманітності мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексичної варіативності мовлення. Допускаються 11 помилок лексико-граматичного характеру.

14 балів

Значні порушення визначених вище критеріїв. Відсутність різноманітності мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексичної варіативності мовлення. Допускаються 12 помилок лексико-граматичного характеру.

13 балів

Значні порушення визначених вище критеріїв. Відсутність різноманітності мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексичної варіативності мовлення. Допускаються 13 помилок лексико-граматичного характеру.

12 балів

Значні порушення визначених вище критеріїв. Відсутність різноманітності мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексичної варіативності мовлення. Допускаються 14 помилок лексико-граматичного характеру.

0 балів

Невідповідність мовлення визначеним вище критеріям. Допущення більше 15 помилок лексико-граматичного характеру.


Примітка. У разі використання заборонених джерел, а саме: підручники, допоміжна література, мобільні телефони, абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Новицька Л.Б., Поліщук Т.М. Вивчаємо українську, Львів ЛДУ, 2005.

 2. Хавроніна С., Широченька А.. Українська мова. ч. I, II, Київ, КПІ, 2004.

 3. Макарова Г.І., Паламар Л.М., Присяжнюк Н.К. "Розмовляйте з нами українською мовою", ч. I, II.Фонетичний та граматичний курс. Київ, Вища школа, 2002.

 4. "Говоримо українською мовою", I, II ч., КПІ, 2003.

 5. Гримич М., Непийвода Н., Різун В. Українська мова щодня, Київ, "Заповіт", 2003.

 6. Вінницька В., Плюш Н.. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців, КДУ ім. Шевченка, 2007.

 7. Антонечко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К, 2001.

 8. Жлуктенко Ю. О. та ін. Вивчаємо українську мову. – К, Либідь, 2003.

 9. Паламар Л.М. Практичний курс української мови. Поглиблене вивчення. – К, Либідь, 2005.

 10. Ющук І.Ф. Я вчу українську мову. – К, Либідь, 2001.

 11. Мацько Л.І. та ін. Українська мова. – К, Либідь, 2008.

 12. Фролова Г.Д. Українська мова щодня. Київ. АСК, 2004.

 13. Вихованець Г.Р. та ін. Вивчаємо українську мову. Розширений курс. Київ, Либідь, 2003.

 14. Альохіна С.В. та ін. Українська мова. Предметні курси, Київ, Артек, 2008.
^

Методичні вказівки:


 1. Методичні вказівки для практичних занять з української мови (вища математика). Укладачі: Клютко В.Я., Шмакова І.І. – К: НУХТ, 2010, с. 100.

 2. Методичні вказівки для практичних занять з української мови на матеріалі текстів з аудиту. Укладачі: Клютко В.Я., Шмакова І.І. – К: НУХТ, 2010, с. 70.

 3. Методичні вказівки для практичних занять з української мови на матеріалі текстів з економіки. Укладачі: Клютко В.Я., Усенко Л.Ю. – К: НУХТ, 2009, с. 80.

 4. Методичні вказівки для практичних занять з української мови на матеріалі текстів з технології виробництва. Укладачі: Голікова Т.П., Усенко Л.Ю. – К: НУХТ, 2009, с. 120.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи