Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт icon

Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт
Скачати 77.64 Kb.
НазваПоложення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт
Дата30.07.2012
Розмір77.64 Kb.
ТипДокументи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. ректора НУХТ

проф. _______________С.В. Іванов

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Проблемну науково-дослідну лабораторію

Національного університету харчових технологій (НУХТ)

 

1. Загальні положення

1.1 Проблемна науково-дослідна лабораторія по створенню інтенсифікованих технологічних процесів і високоефективних апаратів для харчової промисловості (ПНДЛ) створена наказом Міносвіти УРСР № 139 від 05.05.1977 р. з метою широкого залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, магістрів, аспірантів та студентів НУХТ до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямами науково-технічної діяльності.

1.2. Проблемна науково-дослідна лабораторія є структурним підрозділом Науково-дослідної частини (НДЧ) НУХТ і не має самостійного балансу та статусу юридичної особи.

1.3. Проблемна науково-дослідна лабораторія здійснює наукові дослідження та розробки, поглиблену наукову та науково-технічну підготовку фахівців за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, які затверджуються МОН України за поданням університету.

1.4. Діяльність проблемної науково-дослідної лабораторії здійснюється у відповідності до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», Статуту НУХТ, інших нормативних документів.

1.5. Проблемна науково-дослідна лабораторія функціонує на площах і науково-лабораторній базі університету, має відповідне матеріальне забезпечення.

1.6. Проблемна науково-дослідна лабораторія складається з окремих наукових груп, що формуються відповідно до тем, що пройшли конкурсний відбір в Науковій раді МОН України.

 

^ 2. Завдання та організація роботи

2.1 Основними завданнями проблемної науково-дослідної лабораторії є:

- проведення фундаментальних досліджень згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки і виконання прикладних розробок за напрямами науково-технічної діяльності;

- підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

- підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих наукових шкіл;

- участь у підготовці в НУХТ кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;

- ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу університету для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-економічних перетворень.

2.2 Науково-дослідні роботи виконуються в проблемній науково-дослідній лабораторії на підставі тематичних планів, що формуються згідно з пріоритетними напрямками наукової діяльності НУХТ та відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки. Наукові напрями ПНДЛ розробляються виходячи із задач, поставлених при її організації та з урахуванням профілю підготовки фахівців у НУХТ.

2.3 Для організації роботи за тематикою за поданням наукових керівників тем згідно з діючим штатним розписом і фактичним фінансуванням видатків проблемної науково-дослідної лабораторії формується склад наукових (тематичних) груп.

2.4 Наукові (тематичні) групи очолюють наукові керівники - доктори і кандидати наук, які несуть відповідальність за своєчасність та результативність виконання досліджень, розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного розвитку, впровадження та використання в Україні наукових і науково-практичних результатів.

Звіти наукових керівників про результати науково-дослідних робіт та їх етапи обговорюються на робочих нарадах, Науково-технічних радах ПНДЛ і/чи НУХТ за участю наукових керівників тем.

Звіти наукових керівників про завершені науково-дослідні роботи щорічно заслуховуються Вченою (Науково-технічною) радою НУХТ і направляються у відповідні департаменти МОН України.

2.5 Проблемна науково-дослідна лабораторія проводить дослідження в тісному контакті з кафедрами, факультетами, науково-дослідними інститутами, галузевими науково-дослідними лабораторіями та іншими структурними підрозділами НУХТ, вищими навчальними закладами (ВНЗ) і науковими установами Академій наук України.

2.6 Науково-дослідні роботи в проблемній науково-дослідній лабораторії виконуються:

- науково-педагогічними працівниками та навчально-допоміжним персоналом НУХТ чи інших ВНЗ і наукових установ в межах основного робочого часу, а також за умовами штатного сумісництва з оплатою не більше 0,5 посадового окладу;

- штатними співробітниками ПНДЛ;

- аспірантами, що працюють над дисертаціями, тематика яких відповідає науковому профілю ПНДЛ і студентами у порядку виконання навчально-дослідницьких, курсових і дипломних робіт і проектів, як без додаткової оплати, так і у вільний від навчання час з оплатою не більше 0,5 посадового окладу по займаній посаді.

Наукові працівники приймаються на роботу до ПНДЛ за основним місцем роботи на умовах конкурсу або призначаються за результатами атестації.

2.7 У складі ПНДЛ у необхідних випадках ректором НУХТ можуть бути створені сектори (відділи) за відповідними напрямами наукової діяльності.

 

^ 3. Права та відповідальність

3.1 Для виконання своїх завдань ПНДЛ має право:

- у визначених законодавством межах одержувати інформацію від бухгалтерії, планово-фінансового відділу, відділу кадрів та інших відділів і служб університету, яка стосується організації і виконання НДР та оплати праці, а також вносити свої пропозиції щодо організації і вдосконалення виконання НДР до будь-яких служб і посадових осіб університету;

- у встановленому законодавством порядку здійснювати ділові і наукові контакти з організаціями, фірмами і громадянами інших країн;

- ініціювати укладання угод з вітчизняними та закордонними юридичними особами різних форм власності та фізичними особами відповідно до чинного законодавства на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у межах наукових напрямів діяльності ПНДЛ;

- залучати для виконання робіт вітчизняних і закордонних спеціалістів на умовах, що не суперечать законодавству;

- ініціювати преміювання працівників ПНДЛ за досягнуті наукові та науково-прикладні результати.

3.2 ПНДЛ відповідає за невиконання обов’язків і невикористання прав, передбачених нормативно-правовими актами та цим положенням.

 

^ 4. Керівництво лабораторією

4.1 Керівництво науковою діяльністю проблемної науково-дослідної лабораторії здійснюється науковим керівником, який призначається ректором НУХТ з числа провідних вчених НУХТ, як правило, професорів і докторів наук.

Науковий керівник проблемної науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за науково-методичний рівень, своєчасність виконання та результативність проведених в ній досліджень, розробляє плани науково-дослідних робіт проблемної науково-дослідної лабораторії та організовує їх виконання, забезпечує координацію діяльності лабораторії з іншими науковими установами та з відповідними кафедрами НУХТ.

Науковий керівник вживає заходи по залученню до виконання науково-дослідних робіт в ПНДЛ науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів НУХТ, використанню матеріально-технічної бази лабораторії для організації навчальних занять, до активної участі її штатних працівників у навчально-виховному процесі, організовує атестацію наукових працівників та інших спеціалістів ПНДЛ, здає замовнику наукову продукцію.

4.2 Завідувач ПНДЛ призначається з числа висококваліфікованих спеціалістів, як правило, докторів наук.

Завідувач лабораторією організовує поточну діяльність проблемної науково-дослідної лабораторії та безпосередньо керує роботою працівників; організовує роботу в лабораторії аспірантів, докторантів, пошукачів, стажистів, магістрів та студентів; організовує матеріально-технічне забезпечення та своєчасне виконання програми досліджень; забезпечує підтримку безпосередніх контактів із замовником; готує пропозиції щодо установлення надбавок за виконання найбільш складних та відповідальних робіт; забезпечує цільове використання коштів, матеріально-технічних ресурсів, своєчасне проведення їх обслуговування; здійснює контроль за безпечним проведенням науково-дослідних робіт.

Разом з науковими керівниками тем забезпечує вчасне та якісне оформлення документації; організовує підготовку та передає замовнику звітну документацію та іншу наукову продукцію; створює умови для впровадження наукових розробок у виробництво; складає усі форми звітності з наукової і практичної діяльності лабораторії; здійснює пошук споживачів наукової продукції і джерел фінансування лабораторії.

Права та обов'язки завідувача та працівників ПНДЛ визначаються посадовими інструкціями, затвердженими проректором з наукової роботи НУХТ.

 

^ 5. Фінансування, реорганізація та ліквідація лабораторії

5.1 Кошти з Державного бюджету України на фінансування досліджень у ПНДЛ виділяє МОН України. Фінансові операції та облік матеріальних активів ПНДЛ виконуються бухгалтерією НУХТ.

5.2 Штатний розпис ПНДЛ погоджується з проректором з наукової роботи та затверджується ректором НУХТ.

5.3 ПНДЛ знаходиться на балансі НУХТ. За ПНДЛ закріплюються приміщення, наукові прилади та устаткування, придбані за кошторисами на її забезпечення і за рахунок інших джерел. Матеріально-технічне забезпечення проблемної науково-дослідної лабораторії здійснюється відповідними підрозділами НУХТ.

5.4 ПНДЛ надається оперативна самостійність у визначенні напрямків наукової діяльності в межах затверджених планів наукових робіт та кошторисів.

5.5 Перевірка фінансово-господарської діяльності ПНДЛ здійснюється у встановленому законодавством порядку.

5.6 Ліквідація лабораторії відбувається за рішенням МОН України.

 

^ 6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

6.1 Структурні підрозділи університету надають правове, інформаційне, нормативне, метрологічне, патентно-ліцензійне, матеріально-технічне та інше забезпечення науково-дослідної роботи ПНДЛ.

6.2 Фахівцями структурних підрозділів надається допомога щодо складання, розробки договорів, пропозицій до виконання НДР щодо включення НДР до «Тематичного плану науково-дослідних робіт» та іншої документації.

Робота навчально-наукових, науково-дослідних підрозділів НУХТ та підрозділів з координації і забезпечення науково-дослідних робіт є частиною наукової діяльності ПНДЛ.

До підрозділів з координації та забезпечення науково-дослідних робіт належать: НДЧ, відділ аспірантури, бухгалтерія, планово-фінансовий відділ, Управління з правової і кадрової політики, редакційно-видавничий центр та ін..

6.3 Оплата праці фахівців інших структурних підрозділів, які забезпечують або сприяють виконанню науково-дослідної роботи ПНДЛ, здійснюється шляхом встановлення їм надбавки до посадового окладу, преміювання, за договором підряду або за сумісництвом.

 

 

Проректор з наукової роботи НУХТ В.М. Ковбаса

 

Начальник НДЧ НУХТ В.Л. Зав’ялов

 

Завідувач ПНДЛ Ю.О. Дашковський

 

Начальник управління з правової і кадрової політики І.Г. Любченко

 

 

 

 

Схожі:

Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт iconПоложення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт
move to 1192-20669
Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт iconЗагальні положення
Про науково-дослідну лабораторію дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А. В. Шаран, В. Л. Зав’ялов, В. М. Ковбаса....
Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт iconПоложення про науково-дослідну лабораторію дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна загальні положення
Це положення регламентує призначення, порядок створення, реорганізації, перейменування, управління та фінансування діяльності науково-дослідних...
Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт iconПоложення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету " Львівська політехніка " Загальні засади
Науково-дослідна лабораторія (номер та назва науково-дослідної лабораторії) (далі – ндл) є структурним підрозділом
Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт iconПоложення про науково-дослідну лабораторію фізіології кровообігу І. Загальні положення
Діяльність лабораторії регламентується нормативними актами, постановами, що діють в системі Міністерства освіти та науки України,...
Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт iconПоложення про науково-дослідну лабораторію психофізіології І. Загальні положення науково-дослідна лабораторія психофізіології створена наказом
Діяльність лабораторії регламентується нормативними актами, постановами, що діють в системі Міністерства освіти та науки України,...
Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт iconПоложення Про приймальну комісію Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує вимоги щодо організації прийому до Національного університету харчових технологій та його відокремлених...
Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт iconПоложення Про Апеляційну комісію Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує вимоги щодо вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при...
Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів у Національному університеті харчових технологій
move to 1192-20738
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи