Затверджую icon

Затверджую
Скачати 109.43 Kb.
НазваЗатверджую
Дата30.07.2012
Розмір109.43 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮВ.о. ректора НУХТ

__________ д.х.н., проф. С.В. Іванов

“____” _____________ 2010 р.


Секція 15: Біологія, біотехнологія, харчування


Анотований звіт

по закінченій науково-дослідній роботі за 2009 - 2010 роки


1. Тема НДР: «Розроблення способу інтенсифікації тепло-масообмінних процесів харчових виробництв, заснованого на використанні портативної електрогідравлічної установки».

2. Номер державної реєстрації теми:0108U010782.

3. Номер облікової картки заключного звіту: 0211U001627.

^ 4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи, державного підприємства

Національний університет харчових технологій (НУХТ), Проблемна науково-дослідна лабораторія (ПНДЛ).

^ 5. Характер НДР: прикладне дослідження,

6. Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ" (КПКВ 2201040).

^ 7. Терміни виконання: початок - 01.01.2009, закінчення - 31.12.2010.

8. Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період 387615 грн.

9. Керівник НДР: _Дашковський Юрій Олександрович_

^ 10. Короткий зміст викладу запиту: Об’єкт досліджень – процеси харчових виробництв.

Предмет досліджень – електрогідравлічне оброблення в умовах відкритої та закритої електродних систем.

Метою проекту було розроблення способу інтенсифікації тепло-масообмінних процесів харчових виробництв, заснованого на використанні портативної електрогідравлічної установки.

Конкретною задачею проекту було створення портативної електрогідравлічної установки зі змінними електродними системами відкритого та закритого типу, здатної забезпечити реалізацію електроіскрового розряду з широким спектром характеристик, для інтенсифікації тепло-масообмінних процесів харчової та переробної промисловостей.

Мета роботи досягалась при проведенні таких робіт:

- на основі експериментальних досліджень розробити, спроектувати і виготовити портативну електрогідравлічну установку, яка б відповідала таким вимогам: простота монтажу і обслуговування, можливість підключення в існуючі технологічні схеми харчових виробництв, можливість вар’ювання режимами оброблення, безпечність для обслуговуючого персоналу;

- провести виробничі випробовування виготовленої портативної електрогідравлічної установки;

- отримати раціональні режими способу електрогідравлічного оброблення для конкретних видів харчових продуктів і сировини;

- розробити рекомендації щодо напрямків використання способу електрогідравлічного оброблення харчових продуктів для інтенсифікації тепло-масообмінних процесів харчових виробництв.


^ 11. Опис процесу наукового дослідження:

Найважливішими результатами етапів роботи були такі:

Розробили, спроектували і виготовили портативну електрогідравлічну установку з закритою та відкритою електродними системами для оброблення рідких середовищ, раму-стійку для зручної експлуатації установки та три ємності для оброблюваних рідких середовищ з різними об’ємами і формою. Проведені випробовування показали, що портативна електрогідравлічна установка відповідає таким вимогам: простота транспортування, монтажу, демонтажу і обслуговування, можливість підключення в існуючі технологічні схеми харчових виробництв, можливість вар’ювання режимами оброблення (напруга розряду, частота слідування розрядів, кількість розрядів), безпечність та зручність для обслуговуючого персоналу.

Поставлене і розв’язане завдання створення методики на основі теорії динамічних рядів, що спрощує процес рішення динаміки процесу електрогідравлічного оброблення середовищ і забезпечує його стійкість і збіжність.

Досліджено завдання про поширення сильного електричного розряду в стискуваній рідині для несталих рухів у випадках циліндричних і сферичних хвиль. При русі стискуваної рідини-газу можуть бути сильні розриви, що розповсюджуються із змінною швидкістю. Визначений закон руху ударної хвилі, тобто залежність координати ударної хвилі від часу та розподілу тиску поблизу і на відстані від центру вибуху. Отримана залежність надлишкового тиску від положення фронту хвилі. Розглянуте питання про деструкцію мікроорганізмів від дії ударної хвилі.

В роботі представлені результати наукових досліджень впливу електрогідравлічного ефекту за допомогою портативної електрогідравлічної установки на властивості хмельової сировини для покращення процесу екстрагування, на властивості молочної сироватки для покращення та полегшення процесу її освітлення без втрати цінних компонентів.

Також викладені пропозиції щодо застосування способу електрогідравлічного оброблення в технологічних схемах виробництва хмелевих екстрактів, сироваткових напоїв, цукру, водно-вапняної суспензії для інтенсифікації процесів екстрагування, подрібнення, плазмолізу, активації.

Висвітлені результати виробничих випробувань портативної електрогідравлічної установки на цукровому заводі ВАТ «Пальміра-цукор», які підтвердили працездатність та безперебійну роботу установки при різних режимах напруги розряду та кількості розрядів в таких середовищах як сокостружкова суміш і водно-вапняна суспензія. Виробничі випробовування підтверджені відповідними Актами.

Проведені економічні розрахунки показали доцільність застосування електрогідравлічної установки в технологічній схемі вапняного відділення для активації водно-вапняної суспензії.

^ 12. Отримані наукові і (або) науково-технічні результати:

В результаті проведеної роботи було одержано такі результати:

- спираючись на конструктивні та експлуатаційні переваги і недоліки попередніх експериментальних установок для електрогідравлічного оброблення було розроблено та виготовлено принципово нову конструкцію портативної електрогідравлічної установки. Однією з головних характеристик даної установки є можливість легкого транспортування, монтажу, демонтажу та підключення до комунікацій. Установка відповідає таким вимогам: простота монтажу і обслуговування, можливість підключення в існуючі технологічні схеми, безпечність для обслуговуючого персоналу;

- розв’язане завдання створення методики на основі теорії динамічних рядів, що спрощує процес рішення динаміки процесу електрогідравлічного оброблення середовищ і забезпечує його стійкість і збіжність;

- досліджено завдання про поширення сильного електричного розряду в стискуваній рідині для несталих рухів у випадках циліндричних і сферичних хвиль. При русі стискуваної рідини-газу можуть бути сильні розриви, що розповсюджуються із змінною швидкістю;

- визначений закон руху ударної хвилі, тобто залежність координати ударної хвилі від часу та розподілу тиску поблизу і на відстані від центру вибуху. Отримана залежність надлишкового тиску від положення фронту хвилі;

- доведена ефективність сумісної дії низькочастотних механічних коливань та попереднього електрогідравлічного оброблення на екстракційну здатність хмельової сировини. Новизна технічних рішень та авторські права підтверджені патентом України на корисну модель;

- оброблення електрогідравлічним способом молочної сироватки забезпечило стабільність дисперсної системи (сироваткових білків) за рахунок дрібного подрібнення білкових часток. В обробленій сироватці був відсутній видимий осад білку на відміну від вихідної сироватки.

^ 13. Отримана науково-методична і (або) науково-технічна продукція

Робочі креслення портативної електрогідравлічної установки та ємкостей для оброблюваних середовищ.

Патент України на корисну модель № 53759 «Віброекстракційна лінія виробництва хмельвих екстрактів».

Акт виробничих випробувань портативної електрогідравлічної установки.

Акт виробничих випробувань портативної електрогідравлічної установки для оброблення сокостружкової суміші.

Акт виробничих випробувань портативної електрогідравлічної установки для активації водно-вапняної суспензії.

^ 14. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами

Як відомо, при проведенні процесу екстрагування хмелю існують обмеження в тривалості самого процесу, що зумовлено особливістю екстрагування основного цільового компоненту – ізогомулону. Тому з метою скорочення часу екстрагування нами досліджено та встановлено ефективність попереднього, перед екстрагуванням, електрогідравлічного оброблення водяної суспензії шишок хмелю.

Також, в молочній промисловості виникає інтерес вчених і промисловців усього світу до пошуку найбільш раціональних способів переробки та використання молочної сироватки. Одним з перспективних напрямків переробки сироватки в світі вважається виробництво сироваткових напоїв, які містять один з найцінніших компонентів – сироватковий білок. Але ці напої виробляються в значній мірі з очищеної від частинок білка (освітленої) сироватки. Внаслідок видалення білкового компоненту біологічна цінність освітленої сироватки значно менша. Тому для збереження білкового складу та забезпечення однорідності системи(відсутність білкового осаду) було проведено електрогідравлічне оброблення молочної сироватки на портативні електрогідравлічній установці, та отримано сироватку з однорідною системою без додаткового освітлення.

В бурякоцукровому виробництві застосування електрогідравлічного способу оброблення сокостружкової суміші дозволяє підвищити кількість та якість отриманого соку, знизити втрати цукру в жомі, тим самим збільшити вихід цукру-піску. А при електрогідравлічному обробленні водно-вапняної суспензії підвищується її хімічна активність до взаємодії з нецукрами дифузійного соку, а також вивільняється активне вапно яке знаходилось у зв’язаному стані, чим досягається значна економія вичерпних природних ресурсів вапняку України.

За наявними даними, подібні дослідження у вітчизняній та світовій практиці не проводились. Це дозволяє вважати, що дана тема не поступається світовому рівню.

^ 15. Практична цінність результатів та продукції

Проблемою традиційних способів оброблення рослинної сировини в харчовій, фармацевтичній, мікробіологічної, хімічній та інших галузях народного господарства, є недостатньо висока ефективність та глибина перероблення. Нині, перспективним напрямом в інтенсифікації процесів харчових виробництв є високовольтний імпульсний розряд у рідині, наслідком дії якого є електрогідравлічний ефект. Застосування електрогідравлічного ефекту для оброблення рослинної сировини дасть змогу підвищити ефективність існуючих тепло-масообмінних процесів. Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем полягає в тому, що розроблений електрогідравлічний спосіб дозволить більш якісно проводити оброблення харчової сировини, тим самим буде слугувати цілям інтенсифікації, підвищення економічної і екологічної ефективності традиційних процесів харчових виробництв. Ці обставини можуть в подальшому зробити запропонований спосіб достатньо конкурентоспроможним як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.

^ 16. Використання результатів (продукції) у навчальному процесі Отримані в результаті виконання плану науково-дослідної роботи “Розроблення способу інтенсифікації тепло-масообмінних процесів харчових виробництв, заснованого на використанні портативної електрогідравлічної установки” матеріали використовуються у навчальному процесі для студентів та аспірантів технологічних спеціальностей.

Отримані результати будуть використані для подальших досліджень впливу електрогідравлічних розрядів на зміни властивостей оброблюваних середовищ.

Для виконання науково-дослідної роботи залучались студенти кафедри технологічного обладнання харчових виробництв.

^ 17. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій

 1. Маринин А.И., Украинец А.И., Дашковский Ю.А., Олишевский В.В., Васылив В.П., Ардынский А.В. Качественные изменения диффузионного сока после электрогидравлической обработки // Материалы VII-й Международной научной школы-семинара «Импульсные процессы в механике сплошных сред». Николаев. – ИИПТ. 2009. С.134-135

 2. Маринін А.І., Олішевський В.В., Василів В.П., Українець А.І., Дашковський Ю.О. Дослідження впливу електричних розрядів та температури екстрагування на якісні показники дифузійного соку // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми харчування: технологія і обладнання, організація і економіка” Святогірськ. – ДонДУЕТ. 2009 р. С. 37-39.

 3. A.I. Ukrayinets, V.P. Vasyliv, Yu.O. Dashkovsky, V.V. Olishevsky Application of electro-hydraulic effect aimed at the increase of hydro-lime suspension quality // EFFoST Conference. 2009. Budapest.

 4. A.I. Ukrayinets, V.P. Vasyliv, A.I. Marynin, V.V. Olishevsky A study into the effect of electro-hydraulic processing on the quality of com starch // EFFoST Conference. 2009. Budapest.

 5. A.I. Ukrayinets, Yu.O. Dashkovsky, V.V. Olishevsky Magnet-impulse method for beer’s shelf life extension // EFFoST Conference. 2009. Budapest.

 6. A.I. Ukrayinets, A.I. Marynin, V.V. Olishevsky Hydrolosis of inulin influences by electro-hydraulic impagt (EHI) // EFFoST Conference. 2009. Budapest.

 7. A. Ukrayinets, Yu. Dashkovsky, V. Olishevsky, V. Vasyliv, A. Marynin Application of impulse-energy impacts in food production processes // EFFoST Conference. 2009. Budapest.

 8. Yu. A. Dashkovskii Mechanism of microorganism destruction by the influence of shock waves // Surface engineering and applied electrochemistry. 2009. Vol. 45, №5, pp. 420-423.

 9. A.I. Marinin High-voltage influence of an electrical discharge on the durability of an electrical rod conductor // Surface engineering and applied electrochemistry. 2009. Vol. 45, №5, pp. 355-356.

 10. Дашковский Ю.А. О механизме деструкции микроорганизмов от воздействия ударной волны // Электронная обработка материалов Кишинёв - 2009, №5. С.86 – 90.

 11. Маринин А.И. Воздействие высоковольтного электрического разряда на прочность стержней-тоководов Электронная обработка материалов Кишинёв - 2009, №5. С.6 – 8.

 12. Василів В.П., Дашковський Ю.О., Олішевський В.В., Маринін А.І., Ардинський О.В., Ткаченко С.В. Перспективи застосування електрогідравлічного ефекту для оброблення водних розчинів // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Вода в в харчовій промисловості» О.: ОНАХТ, 2010. – С. 55-56.

 13. Ардинський О.В., Українець А.І., Дашковський Ю.О., Маринін А.І., Василів В.П. Портативна електрогідравлічна установка // 76-а Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Тези доповідей. Частина II. Київ: НУХТ, 2010.- С. 127.

 14. Ардинський О.В., Дашковський Ю.О., Василів В.П. Розроблення електродної системи портативної електрогідравлічної установки // 76-а Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Тези доповідей. Частина II. Київ: НУХТ, 2010.- С. 127.

 15. Українець А.І., Дашковський Ю.О., Олішевський В.В., Василів В.П., Маринін А.І., Ардинський О.В., Ткаченко С.В. Електрогідравлічний ефект в харчовій промисловості // 7-ма Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та організаційно-правові засади співробітництва України та КНР у сфері високих технологій» Київ: 2010.- С. 186-188.

 16. А.И. Украинец , Ю.А. Дашковский, В.В. Олишевский, В.П. Васылив, А.И. Марынин, А.В. Ардынский Воздействие електрогидравлического эффекта на дзета-потенциал известкового молока. // Сборник материалов «Инновационный форум пищевых технологий» Москва: МГУПП, 2010. – С. 75-79.

 17. Патент на корисну модель № 53759. Україна. Віброекстракційналінія виробництва хмельових екстрактів. Запорожець Ю.В., Дашковський Ю.О. // МПК В01D 11/02. Виданий 11.10.2010. Бюл. №19.

^ 18. Кількість штатних співробітників _5_, кількість сумісників _5_, молодих учених з оплатою _3_, кількість студентів з оплатою _2_, які брали участь у виконанні НДР «Розроблення способу інтенсифікації тепло-масообмінних процесів харчових виробництв, заснованого на використанні портативної електрогідравлічної установки»

^ 19. Обгрунтування доцільності подальшого проведення наукових досліджень і розробок із даної тематики, орієнтовна тематика досліджень

Подальших, більш глибоких досліджень потребує вивчення впливу електрогідравлічного оброблення на молочну сироватку для одержання більш конкретних даних, та, у випадку отримання позитивних результатів досліджень, розроблення технологічного процесу сироваткових напоїв з використанням електрогідравлічного способу.

Також, в наступних науководослідних роботах планується провести дослідження комбінованого впливу електрогідравлічного способу та препаратів наночастинок металів на зміни властивостей рідких харчових продуктів і напівпродуктів.

Значимість таких досліджень полягає в тому, що такий комбінований спосіб дозволить більш якісно проводити оброблення харчової сировини, тим самим буде слугувати цілям інтенсифікації, підвищення економічної і екологічної ефективності традиційних процесів харчових виробництв.

^ 20. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради На засіданні Науково-технічної ради НУХТ (протокол № 3_ від „_19_” _січня 2011р) після обговорювання результатів дослідження було прийнято рішення про те, що робота виконана в повному обсязі згідно календарному плану та технічному завданню. Отримані результати підтверджують необхідність проведення подальших досліджень в даному напрямку.Керівник роботи


____________ к.т.н. Дашковський Ю.О.

Проректор з наукової роботи НУХТ


_________________ д.т.н. Ковбаса В.М.

підпис

підпис

МП

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи