Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія icon

Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія
Скачати 100.62 Kb.
НазваПаспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія
Дата30.07.2012
Розмір100.62 Kb.
ТипДокументи

Затвер.пост.№ 50-08/5 від 01.07.2010р.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
03.00.20 - Біотехнологія

І. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається скерованим отриманням цільових продуктів промислового та медичного призначення, а також знешкодженням і утилізацією відходів виробництва за допомогою біологічних агентів: мікроорганізмів, вірусів, клітин тварин і рослин, клітинних структур, окремих біомолекул, використанням біотехнологічних процесів для вирішення актуальних соціально-економічних проблем.
          Завданнями досліджень є розкриття механізмів кінетичних залежностей перетворення сировини під дією біологічних агентів, вивчення взаємозв'язків між будовою, складом, кількістю та властивостями складових сировини та продуктів їх перетворення, наукове обґрунтування нових і вдосконалення традиційних біотехнологій, розширення асортименту біотехнологічної продукції.

ІI. Напрями досліджень:

 • Розроблення нових біотехнологій і біопрепаратів для використання в харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній промисловостях, сільському господарстві, медицині тощо.

 • Створення біотехнологічних процесів з участю біологічних агентів різного походження, харчових продуктів і добавок на основі біотехнологічної модифікації біополімерів рослинної сировини, отримання нових продуктів підвищеної якості, очищених від екотоксикантів, які поряд з високими споживчими показниками мають профілактичні властивості.

 • Розроблення методів біотестування якості та безпеки харчової сировини та продуктів, створення медичних препаратів, моноклональних антитіл, діагностикумів, вакцин, продуктів імунобіотехнології на основі досягнень молекулярної біології, генетичної та клітинної інженерії.

 • Розроблення нових і інтенсифікація традиційних біотехнологічних процесів отримання первинних і вторинних метаболітів.

 • Створення біосенсорних систем для контролю якості та безпеки сировини, харчових продуктів, об'єктів навколишнього середовища, а також моніторингу довкілля.

 • Розроблення біотехнологічних методів очищення довкілля й утилізації відходів різних промислових виробництв, конструювання екосистем, отримання нових джерел енергії.

 • Розроблення та вдосконалення методів інженерної ензимології - виділення ферментів, їх стабілізація й іммобілізація, конструювання каталізаторів з новими прогнозованими властивостями, напрямів їх використання.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:  технічні науки.

Затвер.пост.№ 35-08/8 від 22.12.2010р.

^ ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

05.18.04 - Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів


І.Формула спеціальності:


Технологія м'ясних, молочних та іншої продукції тваринництва, рибних продуктів і продуктів з гідробіонтів – галузь науки і техніки, що займається розробленням та удосконаленням технологій виробництва та зберігання, управлінням якістю і безпекою м'ясних, молочних, рибних продуктів і гідробіонтів для ефективного використання ресурсів сировини та отримання продукції високої якості.

Основною метою є встановлення закономірностей зміни хімічного складу та технологічних властивостей м'ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури, а також наукове обґрунтування технологічних режимів їх переробки.


ІІ. Напрями досліджень:


 • Дослідження м'ясної, молочної та іншої продукції тваринництва, рибної продуктів і продуктів з гідробіонтів та іншої продукції аквакультури як предметів технологічної переробки у вироби харчового, кормового, технічного чи іншого призначення.

 • Розроблення і удосконалення методологічних засад і наукових методів досліджень хімічного складу та структури, оцінювання якості і безпеки м'ясної, молочної, рибної сировини, продукції аквакультури, а також готових м'ясних, молочних, рибних та аквапродуктів.

 • Удосконалення існуючих технологічних процесів переробки м'ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури у напряму розширення асортименту та поліпшення якості і безпеки готової продукції, зниження ресурсо- та енерговитрат на її виробництво.

 • Наукове обґрунтування та розроблення інноваційних технологій м'ясних, молочних, рибних продуктів та аквапродуктів.

 • Наукове обґрунтування та розроблення нових методів оброблення м'ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури, а також готових м'ясних, молочних і рибних продуктів.

 • Наукове обґрунтування, розроблення і вдосконалення технологій м'ясних, молочних і рибних продуктів спеціального, лікувально-профілактичного, геродієтичного чи функціонального призначення, а також фармацевтичних, хімічних, білкових та інших препаратів із м'ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури.


ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Затвер.пост.№ 35-08/8 від 22.12.2010р.


ПАСПОРТ спеціальності

^ 05.18.16 - Технологія харчової продукції


І. Формула спеціальності:


Технологія харчової продукції – галузь науки і техніки, яка займається науковим обґрунтуванням, розробленням і удосконаленням технологій виробництва та зберігання, управлінням якістю і безпечністю харчової продукції із сировини тваринного, рослинного та іншого походження і питної води для закладів ресторанного господарства та інших підприємствах масового харчування.


ІІ. Напрями досліджень:


 • Дослідження сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів, кулінарної продукції, питної води, харчових і дієтичних добавок як предметів технологічної переробки в харчову продукцію.

 • Удосконалення існуючих технологій та умов зберігання питної води і харчової продукції із сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції; технологій харчових і дієтичних добавок.

 • Наукове обґрунтування і розроблення інноваційних технологій харчової продукції із сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції; питної води, харчових і дієтичних добавок.

 • Наукове обґрунтування, розроблення і удосконалення технологій харчової продукції спеціального, дієтичного, лікувально-профілактичного та функціонального призначення.

 • Встановлення механізму і кінетичних закономірностей хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при переробці сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції, а також питної води.

 • Наукове обґрунтування та розроблення методів оброблення сировини, напівфабрикатів і питної води для закладів ресторанного господарства та інших підприємствах масового харчування.

 • Розроблення харчових раціонів для окремих груп населення з урахуванням віку, статі, інтенсивності та умов праці, екологічних умов, виду захворювань та інших чинників, що впливають на здоров'я та працездатність людини.


ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.


^ СКЛАД РАДИ Д 26.058.03                                             

1. Пирог Тетяна Павлівна,

д.б.н., професор, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології, Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 03.00.20 –
голова

  


2. Сімахіна Галина Олександрівна,

д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри технології оздоровчих продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.16 –
заступник голови


3. Бублієнко Наталія Олександрівна,

к.т.н., доцент, доцент кафедри біохімії та екологічного контролю, Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 03.00.20 –
вчений секретар


4. Арсеньєва Лариса Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри експертизи харчових продуктів, декан факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.16.

5. Гуць Віктор Степанович, д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.04.

6. Доценко Віктор Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.16.

7. Євлаш Вікторія Владленівна, д.т.н., доцент, професор кафедри гігієни харчування та мікробіології, Харківський державний університет харчування і торгівлі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.16.

8. Єресько Георгій Олексійович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник Технологічного інституту молока і м’яса НААН України , спеціальність 05.18.04.

9. Іванов Сергій Віталійович, д.х.н., професор, ректор Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.04.

10. Карпов Олександр Вікторович, д.б.н., професор, професор кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 03.00.20.

11. Кігель Наталія Федорівна, д.т.н.,  завідувач відділу біотехнології, Технологічний інститут молока і м’яса НААН України, спеціальність 03.00.20.

12. Кравченко    Михайло Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства, Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.16.

13. Левандовський Леонід Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри біохімії та екологічного контролю Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 03.00.20.


14. Маринченко Віктор Опанасович, д.т.н., професор, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 03.00.20.


15. Пешук Людмила Василівна, д.с.-г.н, професор, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.04.

16. Підгорський Валентин Степанович, д.б.н., академік НАН України, професор, директор Інституту мікробіології і вірусології НАН України, спеціальність 03.00.20.

17. Прибильський Віталій Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальності 03.00.20, 05.18.16.


18. Рашевська Тамара Олексіївна, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність  05.18.04.


19. Юкало Володимир Глібович, д.б.н., професор, декан факультету переробних і харчових виробництв Тернопільського національного технічного університету ім.І. Пулюя Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність  05.18.04.


20. Юрчак Віра Гаврилівна, д.т.н., професор, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.16.


У спеціалізованій вченій раді здійснюються захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук, які були виконані в Національному університеті харчових технологій, Технологічному інституті молока і м’яса УААН, Національному технічному університеті України „КПІ”, Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького тощо.
Тематика дисертаційних робіт різнопланова та присвячена вирішенню актуальних проблем сьогодення. Так, лише останніми роками були розглянуті дисертації:
2008 рік
на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук:
1. Волошина І.М. „Розробка технології синтезу поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними бактеріями” – 03.00.20 – біотехнологія.
2. Васильєва Н.І. „Розробка технології функціонального молочного продукту, збагаченого біфідобактеріями, для дитячого харчування” – 05.18.16 – технологія продуктів харчування.
3. Гойко І.Ю. „Інтенсифікація сорбції іонів міді та хрому дріжджами Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі” – 03.00.20 – біотехнологія.
4. Онопрійчук О.О. „Удосконалення технології сиркових виробів із зерновими інгредієнтами” – 05.18.16 – технологія продуктів харчування.
5. Лащук Н.В. „Вдосконалення технології мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів” – 03.00.20 – біотехнологія.

2009 рік
на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук:
1. Ножечкіна Г.М. „Дослідження складу та якості молока і його раціональне використання у виробництві м’яких та розсольних сирів” – 05.18.16 – технологія продуктів харчування.
2. Тищенко Л.М. „Дослідження складу та властивостей молочного жиру і вдосконалення технології вершкового масла” – 05.18.16 – технологія продуктів харчування.
3. Григор’єва М.А. „Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М” – 03.00.20 – біотехнологія.
4. Чепель Н.В. „Удосконалення технології перероблення ефірних олій з отриманням харчових натуральних ароматизаторів” – 05.18.16 – технологія продуктів харчування.
5. Кострицька О.О. „Удосконалення технології сиру кисломолочного із застосуванням високотемпературного оброблення молока” – 05.18.16 – технологія продуктів харчування.

2010 рік
на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук:
1. Рашевська Т.О.  „Наукові основи технології і формування наноструктури вершкового масла з рослинними харчовими добавками” – 05.18.16 – технологія продуктів харчування.
кандидата технічних наук:
1. Бондарчук З.В. „Розробка технології твердого сиру з застосуванням заквасок мезофільних і термофільних лактобактерій” – 05.18.16 – технологія продуктів харчування.
2. Лизова В.Ю. „Удосконалення технології ферментованих ковбас з використанням поліфункціональної добавки” – 05.18.16 – технологія продуктів харчування.

2011 рік

на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук:
1. Рибак О.М. „Удосконалення технології морозива з комбінованим складом сировини” – 05.18.16 – технологія продуктів харчування.

Схожі:

Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія iconПаспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія І. Формула спеціальності
move to 1192-20716
Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія iconПаспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія І. Формула спеціальності
move to 1192-20693
Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія iconПаспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія
move to 1192-20731
Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія iconПаспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія І. Формула спеціальності
Розроблення нових біотехнологій та біопрепаратів для використання в харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній промисловостях, сільському...
Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія iconПаспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія І. Формула спеціальності
Розроблення нових біотехнологій та біопрепаратів для використання в харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній промисловостях, сільському...
Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія iconПаспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія І. Формула спеціальності
Розроблення нових біотехнологій та біопрепаратів для використання в харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній промисловостях, сільському...
Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія iconПаспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія І. Формула спеціальності
Розроблення нових біотехнологій і біопрепаратів для використання в харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній промисловостях, сільському...
Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія iconБтек нухт біотехнологія Дата 04. 07. 2013р. Спеціальність: 05140103 Фармацевтична біотехнологія

Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія iconБтек нухт біотехнологія Дата 16. 07. 2014р. Спеціальність: 0514010 3 Фармацевтична біотехнологія

Паспорт спеціальності 03. 00. 20 Біотехнологія iconБтек нухт біотехнологія Дата 04. 07. 2013р. Спеціальність: 05140101 Промислова біотехнологія

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи