Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування icon

Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування
Скачати 88.07 Kb.
НазваПаспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування
Дата30.07.2012
Розмір88.07 Kb.
ТипДокументи

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.13.07 – автоматизація процесів керування


І. Формула спеціальності:

Спеціальність відноситься до галузі знань науки і техніки, яка охоплює всі стадії життєвого циклу автоматизованих систем керування (АСК) процесами в організаційно-технічних об’єктах, включаючи розроблення, дослідження, експлуатацію та утилізацію.
Наукова та практична значущість розв’язання проблем, притаманних даній спеціальності, полягає у створенні й удосконаленні засобів технологічного, інформаційного та математичного забезпечення, які гарантують високі якісні та кількісні показники процесів в організаційно-технічних об’єктах і комплексах і, як наслідок, підвищення продуктивності, надійності, ритмічності, конкурентоспроможності останніх в різних галузях народного господарства.

ІI. Напрями досліджень:

• Методи створення АСК процесами та комплексами різного призначення.
• Формалізація завдань керування складними організаційно-технічними об’єктами та комплексами, розроблення критеріїв оцінювання якості їхнього функціонування.
• Моделювання об’єктів та систем керування (статичні та динамічні, стохастичні та імітаційні, логіко-динамічні тощо моделі).
• Інформаційне та програмне забезпечення АСК організаційно-технічними об’єктами та комплексами.
• Ідентифікація та контроль параметрів об’єктів керування в різних галузях народного господарства.
• Діагностика та забезпечення надійності АСК.
• Системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керування організаційно-технічними об’єктами та комплексами різного призначення.
• Розробка методів моделювання і планування, математичного алгоритміч¬ного і програмного забезпечення задач аналізу/синтезу складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем, що відрізняються фізич¬ними принципами реалізації, конструктивною та технологічною базами виконання, складом функціональних засобів і устаткування, технічним призначенням і методами керування на різних рівнях ієрархічної структури.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.

^ ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.14.06. – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика


І. Формула спеціальності:

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика – галузь науки і техніки, яка займається теоретичними та експериментальними дослідженнями механізмів та закономірностей тепломасопереносу, розвитком теорії і методів дослідження проблем тепло масообміну та процесів отримання, перетворення, передачі та використання теплової енергії, палив і теплоносіїв різних типів в енергетичних установках та теломасообмінних технологічних процесах та апаратах.

ІІ. Напрямки досліджень:

• Створення нових та удосконалення існуючих методів аналізу, розрахунку та інтенсифікації процесів тепло масообміну в одно- та багатофазних середовищах, теплових та гідродинамічних процесів в установках для виробництва та використання теплової енергії, технологічних пристроях та апаратах.
• Дослідження конвективного теплообміну і течії в однофазних середовищах. Розробка теоретичних і експериментальних методів розрахунку процесів переносу теплоти з потоками рідини і газу в елементах енергетичних машин і технологічних пристроїв.
• Дослідження теплообміну і течії при кипінні, плавленні, кристалізації та конденсації. Аналіз структури двофазних потоків в трубах і каналах енергетичних і технологічних пристроїв, удосконалення методів розрахунку тепломасообмінних процесів в них. Розробка та дослідження механізмів створення неізотермічних процесів в дисперсних газо потоках.
• Розвиток теорії сушіння, дослідження процесів сушіння, розробка методів їх розрахунку та інтенсифікації, підвищення ефективності сушильного обладнання.
• Створення нових ефективних та удосконалення існуючих теплотехнічних апаратів та установок, систем охолодження і теплового захисту елементів промислових енергетичних установок, тепломасообмінного обладнання.
• Розробка технологічних основ автоматизації теплотехнічних процесів та установок.
• Розробка наукових основ та технології раціонального використання вторинних енергоресурсів в системах виробництва та споживання теплової енергії в промислових процесах та агрегатах.
• Розробка та дослідження методів комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.
• Розробка та дослідження методів перетворення в роботу низько потенціальної теплоти та підвищення її потенціалу в теплових машинах.
• Експериментальні та теоретичні дослідження теплофізичних властивостей робочих тіл теплотехнічних пристроїв.
• Дослідження процесів спалення палива, утворення шкідливих речовин і методів екологічної безпеки при експлуатації енергетичних та теплотехнічних установок.
• Дослідження і створення засобів енергозбереження у промислових агрегатах і процесах.
• Дослідження процесів очистки газів промислових теплоенергетичних установок.
• Дослідження процесів нагріву матеріалів з урахуванням термічних напружень, хімічних та фазових перетворень.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


ПАСПОРТ

спеціальності 05.13.06 – «Інформаційні технології»


І. Формула спеціальності:

Спеціальність охоплює теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності: розроблення критеріїв оцінювання і методів забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій і систем, а також принципів оптимізації та моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління.

ІI. Напрямки досліджень:

 1. Розроблення наукових і методологічних основ створення і застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації і управління.

 2. Розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об’єктів і процесів, що автоматизуються.

 3. Розроблення моделей і методів автоматизації виконання функцій та завдань виробничого і організаційного управління в звичайних і багаторівневих структурах на основі створення та використання нових інформаційних технологій.

 4. Дослідження та побудова інформаційних технологій для розроблення і впровадження баз і сховищ даних баз і систем комп’ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах і мережах.

 5. Створення інформаційних технологій з метою дослідження, розроблення і впровадження комунікаційних протоколів та інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем і мереж, включаючи системи комп’ютеризації освіти.

 6. Розроблення теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій для автоматизації функціональних завдань керування аналізу і оцінювання ефективності автоматизованих систем переробки інформації та управління.

 7. Створення інформаційних технологій для системного аналізу дослідження, розроблення архітектури та методів побудови багаторівневих, територіально розосереджених комп’ютерних систем і мереж із розподіленими базами даних та знань зокрема комерційного призначення.

 8. Побудова інформаційних технологій для ефективного розроблення програмного забезпечення комп’ютерних мереж і систем розподіленої обробки даних.

 9. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей і методів контролю класифікації кодування та забезпечення достовірності інформації, а також для математичного моделювання похибок у трактах обміну даними в інформаційних телекомунікаційних мережах.

 10. Моделювання предметних галузей інформаційних систем(аналітичне, імітаційне, інфологічне обєктно-орієнтоване, тощо) на підґрунті створення і застосування відповідних інформаційних технологій.

 11. Розроблення інформаційно-пошукових і експертних систем обробки інформації для прийняття рішень, а також знанняорієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій.

 12. Розроблення інформаційних технологій для побудови і впровадження автоматизованих систем технічного діагностування, геоінформаційних систем різного призначення та комп’ютерних систем електронного бізнесу.

 13. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей, методів та інструментальних засобів в автоматизації інформаційно-пошукових і телекомунікаційних систем, мереж і засобів інформаційного забезпечення бібліотек, музеїв та архівів (електронні каталоги, автоматизовані робочі місця, комп’ютерна бібліографія, системи автоматизованого імпорту документів, тощо).

 14. Розроблення й дослідження моделей і методів оцінювання якості і підвищення надійності функціональної безпеки і живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем, а також інформаційних технологій для створення гарантоздатних автоматизованих систем переробки інформації та управління критичного застосування.

 15. Дослідження, розроблення і впровадження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих систем , а також для організації та реалізації систем розподіленої обробки інформації.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:  технічні науки.


^ СКЛАД РАДИ Д 26.058.05

 

1. Прядко Микола Олексійович,

д.т.н., професор, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.14.06 –
голова
 

2. Ладанюк Анатолій Петрович,

д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації процесів управління Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.13.07-
заступник голови


                                            

3. ^ Філоненко Віталій Миколайович,

к.т.н., доцент, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.14.06 –
вчений секретар

 

4. Алішов Надір Ізмаїл-огли, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.13.06.

5. Бєляєв Юрій Борисович, д.т.н., професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.13.07, 05.13.06.

6. Буляндра Олексій Федорович, д.т.н., професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.14.06.

7. Василенко Сергій Михайлович, д.т.н., професор кафедри теплотехніки Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.14.06.

8. Гончаренко Борис Миколайович, д.т.н., професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.13.07.

9. Жученко Анатолій Іванович, д.т.н., профессор, завідувач кафедри Національного технічного університету (КПІ) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.13.07.

10. Кондращенко Володимир Якович, д.т.н., професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.13.06.

11. Литвинов Валерій Андроникович, д.т.н., професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України спеціальність 05.13.06.

12. Майстренко Олександр Юрійович, д.т.н., професор, академік НАН України, директор Інституту вугільних технологій НАН України, спеціальність, 05.14.06.

13. Савченко Юлій Григорович, д.т.н., професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.13.06.

14. Самсонов Валерій Васильович, к.т.н., професор, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.13.06.

15. Сільвестров Антон Миколайович, д.т.н., професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.13.06.

16. Ткаченко Станіслав Йосипович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.14.06.

17. Трегуб Віктор Григорович, д.т.н., професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.13.07.

18. Хобін Віктор Андрійович, д.т.н., доцент, професор кафедри Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.13.07.

Схожі:

Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування iconПаспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування
move to 1192-20733
Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування iconПаспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування
Спеціальність відноситься до галузі знань науки І техніки, яка охоплює всі стадії життєвого циклу автоматизованих систем керування...
Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування iconПаспорт спеціальності 05. 13. 03 – Системи І процеси керування Формула спеціальності
Спеціальність охоплює наукові основи розроблення і дослідження методів оптимізації і моделювання керованих процесів, а також задачі...
Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування icon05. 13. 07 — Автоматизація процесів керування І. Формула спеціальності
move to 1192-20698
Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування icon05. 13. 07 — Автоматизація процесів керування І. Формула спеціальності
Спеціальність відноситься до галузі знань науки І техніки, яка охоплює всі стадії життєвого циклу автоматизованих систем керування...
Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування icon05. 13. 07 — Автоматизація процесів керування І. Формула спеціальності
Спеціальність відноситься до галузі знань науки І техніки, яка охоплює всі стадії життєвого циклу автоматизованих систем керування...
Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для студентів напряму
Навчальна дисципліна "Автоматизація технологічних процесів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки...
Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування iconПаспорт спеціальності
Спеціальність охоплює наукові основи розроблення І дослідження методів оптимізації І моделювання керованих процесів, а також задачі...
Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування iconХарківська національна академія міського господарства методичний посібник до практичних занять
«Автоматизація технологічних процесів» та «Автоматизація технологічних процесів І установок»
Паспорт спеціальності 05. 13. 07 – автоматизація процесів керування iconМетодичні вказівки до практичної частини та виконання тестових завдань з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 090101 «Прикладне матеріалознавство» заочної форми навчання
«Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 090101 «Прикладне матеріалознавство»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи