Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность icon

Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность
Скачати 281.14 Kb.
НазваКлючевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность
Дата30.07.2012
Розмір281.14 Kb.
ТипДокументи

8, 2009


УДК 665.37, 542/543


М.І. Осейко, доктор технічних наук


Є.І. Шеманська, аспірант


Т.М. Геращенко, магістрант


Національний університет харчових технологій


ДОСЛІДЖЕННЯ ФОСФООЛІЄВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ І МІСЦЕЛ У СИСТЕМІ КТІОЛ


С. 5 – 7


Бібліогр.: 6 назв.


Укpаїнська


Визначено уточнені дані складу та якості фосфоолієвмісних продуктів вітчизняного виробництва. Досліджено раціональні режими процесу фракціонування в області заданих параметрів (гідромодуль, тривалість, добавка) та вплив добавок КТІОЛ на оптичні характеристики та фізичні показники місцел фосфоліпідів з метою поліпшення колірності кінцевих продуктів та збільшення виходу гідрофільної фракції фосфоліпідів. З використанням модельних систем та експериментальних даних виявлено раціональні умови фракціонування фосфоолієвмісного матеріалу.


Ключові слова: фосфатидний концентрат, концентрат харчовий, гідрофуз, екстрагент, фракціонування, місцела, якість, ефективність.


Определены уточненные данные состава и качества фосфомаслосодержащих продуктов отечественного производства. Исследовано рациональные режимы процесса фракционирования в исследованной области заданных параметров (гидромодуль, длительность, добавка) и влияние добавок КТИОЛ на оптические характеристики и физические показатели мисцел фосфолипидов с целью уменьшения цветности конечных продуктов и увеличения выхода гидрофильной фракции фосфолипидов. С использованием модельных систем и экспериментальных данных выявлено рациональные условия фракционирования фосфатидного концентрата.


Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность.


УДК 759.873.088.5:661.185


Т.П. Пирог, доктор біологічних наук


С.І. Антонюк


А.І. Сорокіна, студентка


Національний університет харчових технологій


ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ACINETOBACTER CALCOACETICUS K-4 ДЛЯ ДЕГРАДАЦІЇ НАФТОВИХ ЗАБРУДНЕНЬ


С. 8 – 11


Бібліогр.: 6 назв.


Укpаїнська


Показана можливість використання препаратів поверхнево-активних речовин (ПАР), синтезованих Acinetobacter calcoaceticus K-4, для очищення води від нафти. Через 30 діб ступінь деградації нафти (2,6 г/л) за присутності 5–30 % (об’ємна частка) препаратів ПАР у вигляді постферментаційної культуральної рідини або її супернатанту становила 81–95 %. Інтенсифікація деструкції нафти зумовлена активацією природної нафтоокиснювальної мікрофлори під впливом поверхнево-активних речовин.


Ключові слова: поверхнево-активні речовини, деструкція нафти, очищення води, активація нафтоокиснювальної мікрофлори


Показана возможность использования препаратов поверхностно-активных веществ (ПАВ), синтезированных Acinetobacter calcoaceticus K-4, для очистки воды от нефти. Через 30 сут степень деградации нефти (2,6 г/л) в присутствии 5–30 % (по объему) препаратов ПАВ в виде постферментационной культуральной жидкости или ее супернатанта составляла 81–95 %. Интенсификация процесса деструкции нефти обусловлена активацией природной нефтеокисляющей микрофлоры под влиянием поверхностно-активных веществ.


Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, деструкция нефти, очистка воды, активация нефтеокисляющей микрофлоры


УДК 759.873.088.5:661.185


Т.П. Пирог, доктор біологічних наук


Т.А. Шевчук


Ю.О. Клименко, магістрант


Д.О. Тарасенко, аспірант


Національний університет харчових технологій


ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ ТРЕГАЛОЗОМІКОЛАТІВ ЗА РІЗНИХ УМОВ РОСТУ Rhodococcus erythropolis ЕК-1 НА ЕТАНОЛІ І ГЕКСАДЕКАНІ


С. 11 – 14


Бібліогр.: 7 назв.


Укpаїнська


Внесення фумарату і цитрату (окремо і разом) у середовище культивування Rhodococcus erythropolis ЕК-1 з гексадеканом, а також фумарату у середовище з етанолом супроводжувалося інтенсифікацією синтезу поверхнево-активних трегалозоміколатів, про що засвідчило підвищення за таких умов активності ферментів глюконеогенезу і трегалозофосфатсинтази.


Ключові слова: Rhodococcus erythropolis, трегалозоміколати, трегалозофосфатсинтаза, інтенсифікація синтезу


Внесение фумарата и цитрата (вместе и отдельно) в среду культивирования Rhodococcus erythropolis ЭК-1 с гексадеканом, а также фумарата в среду с этанолом сопровождалось интенсификацией синтеза поверхностно-активных трегалозо-миколатов, о чем свидетельствовало повышение в таких условиях активности ферментов глюконеогенеза и трегалозо-фосфатсинтазы.


Ключевые слова: Rhodococcus erythropolis, трегалозомиколаты, трегалозофосфатсинтаза, интенсификация синтеза


УДК 663.433.1


Р.М. Мукоїд, науковий співробітник


Н.О. Ємельянова, доктор технічних наук, проф.


А.І. Українець, доктор технічних наук, проф.


Національний університет харчових технологій


І.М. Свидинюк, кандидат сільско-господарських наук


ННЦ «Інститут землеробства УААН»


^ АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД БІЛКІВ ЗЕРНА РІЗНИХ СОРТОТИПІВ ВІВСА


С. 14 – 16


Бібліогр.: 3 назв.


Укpаїнська


Досліджено амінокислотний склад нового сортотипу голозерного вівса як сировини для оздоровчих харчових продуктів.


Ключові слова: овес голозерний, овес плівковий, екстрактивність, білкові речовини, амінокислоти.


Исследовано аминокислотный состав нового сортотипа голозерного овса как сырья для оздоровительных пищевых продуктов.


Ключевые слова: овес голозерный, овес пленочный, экстрактивность, белковые вещества, аминокислоты.


УДК 637.107


О.В. Кравцова, аспірант,


Т.А. Скорченко, канд. техн. наук


Національний університет харчових технологій


^ ЯКІСТЬ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ЗБАГАЧЕННЯ ЙОГО ХАРЧОВИМ ВОЛОКНОМ «ФІБРОГАМ»


С. 16 – 19


Бібліогр.: 9 назв.


Укpаїнська


У статті розглянуто можливі способи збагачення кисломолочного напою харчовим волокном «фіброгам». Визначений вплив технологічних прийомів на показники якості дослідних кисломолочних напоїв. Розроблено комплексний показник якості кисломолочного напою з харчовим волокном «фіброгам».


Ключові слова: кисломолочний напій, харчове волокно «фіброгам», молочна основа, комплексний показник якості.


В статье рассмотрены возможные способы обогащения кисломолочного напитка пищевым волокном «фиброгам». Определено влияние технологических приемов на показатели качества исследуемых кисломолочных напитков. Разработан комплексный показатель качества кисломолочного напитка с пищевым волокном «фиброгам».


Ключевые слова: кисломолочный напиток, пищевое волокно «фиброгам», молочная основа, комплексный показатель качества.


УДК 663.543


В.С. Зубченко, кандидат фізико-математичних наук


О.П. Вітряк, кандидат технічних наук,


Національний університет харчових технологій


Л.В. Ткаченко, кандидат технічних наук,


Український науково-дослідний інститут спирту та біотехнології харчових продуктів


^ ПІДВИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ФЕРМЕНТОВАНИХ НАПОЇВ ШЛЯХОМ НВЧ-ОБРОБЛЕННЯ


С. 20 – 22


Бібліогр.: 6 назв.


Укpаїнська


Наведено результати досліджень впливу НВЧ-оброблення на стійкість ферментованого напою «чайний гриб», який одержують в результаті життєдіяльності змішаної популяції мікроорганізмів Medusomyces gisevii V, що складається з культур дріжджів та оцтовокислих бактерій. Для змішаної популяції визначено оптимальні параметри дії СВЧ-оброблення для підвищення стійкості напою за умов збереження якісних показників продукту.


Ключові слова: ферментовані напої, змішана популяція, НВЧ-оброблення, стійкість


Приведены результаты исследований влияния СВЧ-обработки на стойкость ферментированного напитка «чайный гриб», который получают в результате жизнедеятельности смешанной популяции микроорганизмов Medusomyces gisevii V, состоящей из культур дрожжей и уксуснокислых бактерий. Для смешанной популяции определены оптимальные параметры воздействия СВЧ-обработки для повышения стойкости напитка при сохранении качественных показателей продукта.


Ключевые слова: ферментированные напитки, смешанная популяция, СВЧ-обработка, стойкость


УДК 663.53.531


В.С. Зубченко, кандидат фізико-математичних наук


Національний університет харчових технологій


Л.В. Ткаченко, кандидат технічних наук,


Н.В. Процан


Український науково-дослідний інститут спирту та біотехнології харчових продуктів


^ ЗМІНА МЕТАБОЛІЗМУ СПИРТОВИХ ДРІЖДЖІВ ПІД ДІЄЮ МАГНІТНОГО ПОЛЯ


С. 22 – 24


Бібліогр.: 9 назв.


Укpаїнська


Досліджено вплив постійного магнітного поля на метаболізм спиртових дріжджів Saccharomyces cerevisiae У-563, які використовують при зброджуванні цукровмісної сировини. Визначено оптимальні значення постійного магнітного поля і тривалість його дії для максимального накопичення сивушного масла.


Ключові слова: дріжджі, магнітне поле, метаболізм, цукровмісна сировина, сивушне масло.


Проведены исследования влияния постоянного магнитного поля на метаболизм спиртовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae У-563, которые используют при сбраживании сахаросодержащего сырья. Определены оптимальные значения постоянного магнитного поля и длительность его действия для максимального накопления сивушного масла.


Ключевые слова: дрожжи, магнитное поле, метаболизм, сахаросодержащее сырье, сивушное масло.


УДК 665


В.И. Бучек, здобувач


В.К. Тимченко, кандидат технічних наук


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»


^ ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГІДРОГЕНІЗАЦІЇ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ ТА ПАЛЬМОВОГО ОЛЕЇНУ


С. 25 – 28


Бібліогр.: 9 назв.


Укpаїнська


Запропоновано технологію гідрогенізації пальмової олії, пальмового олеїну та їх сумішей в умовах вітчизняного виробництва


Ключові слова: гідрування, пальмова олія, пальмовий олеїн, метод насичення, технологічні параметри, активність каталізатору, харчові саломаси


Предложена технология гидрогенизации пальмового масла, пальмового олеина, их смесей в условиях отечественного производства


Ключевые слова: гидрирование, пальмовое масло, пальмовый олеин, метод насыщения, технологические параметры, активность катализатора, пищевые саломасы.


УДК 664:006.032ISO;006.034


Ф.В. Грищенко, кандидат військових наук


Державне підприємство «Український науково-дослідний


і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»


^ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ: ЗОВНІШНЄ ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ


С. 28 – 33


Бібліогр.: 7 назв.


Укpаїнська


Проведено порівняння кількісних показників розвитку національної нормативної бази у сфері технологічні процеси в харчовій промисловості із аналогічними показниками міжнародної, виявлено основні її відмінності, сформульовано висновки та визначено практичні пропозиції стосовно прискорення гармонізації національної нормативної бази із міжнародною.


Ключові слова: харчова промисловість, технологічний процес, нормативна база, нормативний документ, стандарт, безпечність харчових продуктів, система управління безпечністю харчових продуктів.


Выполнено сравнение количественных показателей развития национальной нормативной базы в области технологические процессы в пищевой промышленности с аналогичными показателями международной, выявлено основные ее отличия, сформулированы выводы и определены практические предложения относительно ускорения гармонизации национальной нормативной базы с международной.


Ключевые слова: пищевая промышленность, технологический процесс, нормативная база, нормативный документ, стандарт, безопасность пищевых продуктов, система менеджмента безопасности пищевых продуктов.


УДК 612.39


С.І. Анісімова, магістрант


О.С. Волошина, канд.біол.наук


М.М. Антонюк, канд.техн.наук


Національний університет харчових технологій


^ Ожиріння та методи його лікування


С. 33 – 37


Бібліогр.: 6 назв.


Укpаїнська


Проведено огляд сучасної літератури щодо висвітлення медико-соціальної проблеми ожиріння. Виділено причини та фактори, що призводять до розвитку ожиріння у різних вікових категоріях. Показано спосіб підрахунку ступеню ожиріння та ризики розвитку захворювань, повўязані з ним. Представлено методи лікування захворювання.


Ключові слова: ожиріння, вісцеральна жирова тканина, індекс маси тіла, харчування, супутні захворювання.


Проведен обзор литературы относительно освещения медико-социальной проблемы ожирения. Выделено причины та факторы, что приводят к развитию ожирения у разных возрастных категорий. Показано способ подсчета степени ожирения та риски развития заболеваний, что связаны с ним. Представлено методы лечения заболевания.


Ключевые слова: ожирение, висцеральная жировая ткань, индекс массы тела, питание, сопутствующие заболевания.


УДК 664.1.038


В.В. Цирульнікова, аспірант кафедри технології цукру та полісахаридів


О.Б. Войтович, магістр кафедри технології цукру та полісахаридів


С.П. Олянська, кандидат технічних наук


М.П. Купчик, доктор технічних наук


Національний університет харчових технологій


^ ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРОПЕРЛІТУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЧИЩЕНОГО СОКУ


С. 38 – 41


Бібліогр.: 7 назв.


Укpаїнська


Досліджено ефективність додаткового очищення соку ІІ сатурації з використанням фільтроперліту. Доведено, що найкращі показники очищеного соку спостерігаються при додаванні 0,2% фільтроперліту в нефільтрований сік ІІ сатурації: чистота соку ІІ сатурації підвищується в середньому на 1,7 %, зменшується вміст солей кальцію на 12,7 %, кольоровість соку — на 19,2 %.


Ключові слова: очищення соку, нефільтрований сік ІІ сатурації, нецукри, чистота соку, вміст солей кальцію, кольоровість, фільтрувальні порошки, фільтроперліт, вихід цукру.


Исследовано эффективность дополнительной очистки сока ІІ сатурации с использованием фильтроперлита. Доказано, что наилучшие показатели очищеного сока наблюдаются при добавлении фильтроперлита в количестве 0,2% к массе сока в нефильтрованый сок ІІ сатурации: чистота сока повышается в среднем на 1,7ед., уменшается содержание солей кальция на 12,7%, а цветность сока — на 19,2%.


Ключевые слова: очистка сока, нефильтрованый сок ІІ сатурации, несахара, чистота сока, содержание солей кальция, цветность, фильтровальные порошки, фильтроперлит, выход сахара.


УДК 621: 658.56


Г.В. Смірнова


О.О.Мазуренко


О.Г. Мазуренко, доктор технічних наук


В.С. Смірнов, доктор технічних наук


Національний університет харчових технологій


^ АЧХ-ТЕСТИ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ


ТЕХНОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ


С. 42 – 45


Бібліогр.: 3 назв.


Укpаїнська


Розглянуто метод контролю технологічних середовищ: електролітів, мікробних сумішей, напоїв тощо для їх стандартизації та оперативної ідентифікації. Тестування використовує амплітудно-частотні характеристики дослідних продуктів і ґрунтується на теоретичних основах електротехніки.


Ключові слова: амплітудно-частотні характеристики, резонанс напруги, ідентифікація.


Рассмотрен метод контроля технологических сред: электролитов, микробных смесей, напитков и др. для их стандартизации и оперативной идентификации. Тестирование использует амплитудно-частотные характеристики исследуемых продуктов и основывается на теоретических основах электротехники


Ключевые слова: амплитудно-частотные характеристики, резонанс напряжений, идентификация.


УДК 519.863


А.А. Палаш, інженер,


С.А. Бут, кандидат технічних наук,


В.М. Таран, доктор технічних наук


Національний університет харчових технологій


^ ТЕРМОДИНАМІКА І МАСООБМІН В ПРОЦЕСАХ АЕРАЦІЇ РІДИННИХ СЕРЕДОВИЩ


С. 45 – 47


Бібліогр.: 4 назв.


Укpаїнська


Виконано аналіз і оцінку впливів змінних тисків над культуральними середовищами у мікробіологічних виробництвах з метою інтенсифікації процесів масообміну.


Ключові слова: газорідинні середовища, аерація, масообмін, гідродинаміка.


Виполнен анализ и оценка влияния изменяющегося давления над культуральными средами в микробиологических производствах с целью интенсификации процессов массообмена.


Ключевые слова: газожидкостные среды, аерация, массообмен, гидродинамика.


УДК 681.513.5


О.П. Лобок, кандидат фізико-математичних наук


Б.М. Гончаренко, доктор технічних наук


Національний університет харчових технологій


^ СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНИХ АСИМПТОТИЧНО СТІЙКИХ СПОСТЕРІГАЧІВ НЕПОВНОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ БАГАТОВИМІРНИХ ОБ’ЄКТІВ


С. 48 – 51


Бібліогр.: 6 назв.


Укpаїнська


В даній роботі розв’язується задача побудови оптимальних спостерігаючих пристроїв неповного порядку у розвиток попередніх робіт стосовно повного порядку. Критерієм оптимальності є функціонал похибок оцінювання вектора стану багатовимірного об’єкта керування. Спостерігачі представлені у вигляді деяких систем звичайних диференціальних рівнянь, порядок яких менший від порядку об’єкта керування.


Ключові слова: оцінка стану, оптимізація, спостерігач неповного порядку, принцип максимума Понтрягіна, метод множників Лагранжа.


В данной работе решается задача построения оптимальных наблюдающих устройств неполного порядка в развитие предыдущих работ, касавшихся полного порядка. Критерием оптимизации является функционал ошибок оценивания вектора состояния многомерного объекта управления. Эти наблюдатели представлены в виде некоторых систем обыкновенных дифференциальных уравнений, порядок которых меньше порядка объекта управления.


Ключевые слова: оценка состояния, оптимизация, наблюдатель неполного порядка, принцип максимума Понтрягина, метод множителей Лагранжа.


УДК 637.356


М.М. Шинкарик, кандидат технічних наук


В.Я. Ворощук


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя


Г.О. Єресько, доктор технічних наук


С.І. Кимачинський, старший науковий співробітник


Технологічний інститут молока і м’яса Української академії аграрних наук


^ ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ ПРОДУКТІВ В ЕМУЛЬСОРАХ РОТОРНО-ВИХРОВОГО ТИПУ


С. 52 – 56


Бібліогр.: 8 назв.


Укpаїнська


Представлені теоретичні і експериментальні дослідження процесів обробки композиційних продуктів на базі сиру домашнього. Встановлена критеріальна залежність для визначення потужності на привід роторно-вихрового емульсора для десертних мас на основі сиру домашнього. Встановлено оптимальні режими роботи емульсора.


Ключові слова: ротор, статор, роторно-вихровий емульсор, потужність.


Представлены теоретические и экспериментальные исследования процессов обработки композиционных продуктов на базе творога. Установлена критериальная зависимость для определения мощности на привод роторно-вихревого емульсора для десертных масс на основе творога. Установлены оптимальные режимы работы емульсора.


Ключевые слова: ротор, статор, роторно-вихревой емульсор, мощность.


УДК 663.62


В.А. Піддубний, доктор технічних наук


О.А. Білик, кандидат технічних наук


Національний університет харчових технологій


Інтенсифікація масообміних процесів в газорідинних середовищах


С. 56 – 59


Бібліогр.: 6 назв.


Укpаїнська


Виконано аналіз сучасних методів інтенсифікації масообміну в газорідинних системах, наведено схеми-класифікації впливів на середовища.


Ключові слова: інтенсифікація, масообмін, процеси, середовища, сорбція, коалісценсія.


Выполнен анализ современных методов интенсификации массообмена в газожидкостных системах, приведены схемы-классификации воздействий на среды.


Ключевые слова: интенсификация, массообмен, процессы, среды, сорбция, коалисценсия.


УДК 663.62


В.А. Піддубний, доктор технічних наук


Національний університет харчових технологій


енергетичні впливи явищ коалісценсії газової фази


С. 59 – 62


Бібліогр.: 5 назв.


Укpаїнська


Досягнуто оцінки енергетичних впливів явищ коалісценсії, що супроводжують масовий барботаж газової фази через рідинне середовище, визначено можливості одержання високих рівнів дисперсності газової фази.


Ключові слова: енергія, потужність, коалісценсія, поверхня поділу, фаза, дисперсність, параметри.


Достигнута оценка энергетических воздействий явлений коалисценсии, сопровождающих массовый барботаж газовой фазы через жидкостную среду, определены возможности получения высоких уровней дисперсности газовой фазы.


Ключевые слова: энергия, мощность, коалисценсия, поверхность раздела, фаза, дисперсность, параметры.


УДК 664.1.038


Л.М. Вєрченко, кандидат технічних наук


Т.С. Кос, кандидат технічних наук


І.В. Попова, кандидат технічних наук


Національний університет харчових технологій


^ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ КАРБОНІЗАЦІЇ


С. 62 – 63


Бібліогр.: 2 назв.


Укpаїнська


Стаття присвячена розробленню нового лабораторного пристрою для проведення процесу карбонізації в цукровому виробництві. Розкрито переваги сконструйованої установки над існуючими на сьогоднішній день методиками. Доведено доцільність застосування представленої установки в учбових та цукрозаводських лабораторіях.


Ключові слова: вапно, водно-вапняна суспензія, сік основної дефекації та І карбонізації, карбонізація, дисперсність осаду.


Статья посвящается разработке нового лабораторного устройства для проведения процесса карбонизации в сахарном производстве. Раскрываются преимущества сконструированной установки над существующими на сегодняшний день методиками. Доказано целесообразность применения представленной установки в учебных и сахарозаводских лабораториях.


Ключевые слова: известь, водо-известковая суспензия, сок основной дефекации и І карбонизации, карбонизация, дисперсность осадка.


УДК 536.7


С.А. Бут, кандидат технічних наук


В.С. Костюк, кандидат технічних наук


К.В. Васильківський, кандидат технічних наук


Національний університет харчових технологій


^ Особливості тепло- і масообмінних процесів в термодинамічних циклах


С. 64 – 67


Бібліогр.: 7 назв.


Укpаїнська


Розглянуто особливості термодинамічних циклів теплових насосів, визначено їх порівняльні характеристики та перспективи застосування в харчовій промисловості.


Ключові слова: термодинаміка, цикл, фазовий перехід, насос, коефіцієнт, потенціал.


Рассмотрены особенности термодинамических циклов тепловых насосов, определены их сравнительные характеристики и перспективы применения в пищевой промышленности.


Ключевые слова: термодинамика, цикл, фазовый переход, насос, коэффициент, потенциал.


УДК 541.24:532.5


В.Р.Кулінченко, доктор технічних наук


О.М. Деменюк, кандидат технічних наук


Національний університет харчових технологій


^ ДИНАМІКА ПІНОУТВОРЕННЯ В’ЯЗКОЇ РІДИНИ З БУЛЬБАШКАМИ


С. 68 – 73


Бібліогр.: 3 назв.


Укpаїнська


Розглядається процес розширення великої кількості газових бульбашок у нестисливій в’язкій рідині. Для достатньо малих швидкостей визначається форма вільних границь. Досліджується формування рідких плівок при наближенні двох газових бульбашок. У моделі правильної упаковки бульбашок розраховується процес їх деформації і утворення плівок.


Ключові слова: піна, газові бульбашки, піноутворення, рідинні плівки, розвинена піна.


Рассматривается процесс расширения большого числа газовых пузырьков в несжимаемой вязкой жидкости. Для достаточно малых скоростей определяется форма свободных границ. Исследуется формирование жидких пленок при сближении двух газовых пузырьков. В модели правильной упаковки пузырей рассчитывается процесс их деформации и образования пленок.


Ключевые слова: пена, газовые пузырьки, пенообразование, жидкие пленки, развитая пена.


УДК 681.324


Д.О. Кроніковський, магістрант


А.П. Ладанюк, доктор технічних наук, професор


Національний університет харчових технологій


^ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ДЛЯ СКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ


С. 73 – 75


Бібліогр.: 5 назв.


Укpаїнська


Технологічні об’єкти автоматизації характеризуються рядом несприятливих властивостей, які не дозволяють отримати високі показники якості перехідних процесів. До таких властивостей відносяться: нелінійність, нестаціонарність, високий рівень перешкод, наявність перехресних зв’язків тощо.


Ключові слова: передаточна функція, регулятор,перехідний процес, багатопараметричний регулятор.


Технологические объекты автоматизации характеризуются рядом неблагоприятных свойств, которые не разрешают получить высокие показатели качества переходных процессов. К таким свойствам относятся: нелинейность, нестационарность, высокий уровень препятствий, наличие перекрестных связей и т.п.


Ключевые слова: передаточная функция, регулятор, переходной процесс, многопараметрический регулятор.


УДК 664:64


М.С. Глущенко, кандидат технічних наук


В.Г. Трегуб, доктор технічних наук


Національний університет харчових технологій


^ ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЗА СИТУАЦІЙНИМ ПІДХОДОМ


С. 76 – 79


Бібліогр.: 2 назв.


Укpаїнська


Розглянуто метод оптимізації процесу кристалізації, який в залежності від ситуації на виробництві приводить або до максимізації готового продукту або до мінімізації тривалості процесу.


Ключові слова: оптимізація, утфельний вакуум-апарат, мінімізація тривалості процесу, максимізація виходу готового продукту.


Рассмотрен метод оптимизации процесу кристализации, который в зависимости от ситуации на производстве приводит либо к максимизации готового продукта либо к минимизации прохождения процесса.


Ключевые слова: оптимизации, утфельный вакуум-аппарат, минимизация прохождения процесса, максимизация готового продукта.


УДК 519.863


А.А. Палаш, інженер,


О.Ю. Шевченко, д-р.техн.наук,


А.І. Соколенко, д-р.техн.наук,


Національний університет харчових технологій


особливості масообміну в газорідинних культуральних середовищах


С. 79 – 81


Бібліогр.: 9 назв.


Укpаїнська


Наведено інформацію, що стосується взаємозв’язків між геометричними характеристиками апаратів, параметрами масообміну та інтенсивністю аерації.


Ключові слова: масообмін, аерація, аппарат, параметр, гідростатичний тиск, схема.


Дана информация, касающаяся взаимосвязей межлу геометрическими характеристиками аппаратов, параметрами массообмена и интенсивностью аэрации.


Ключевые слова: массообмен, аэрация, аппарат, параметр, гидростатическое давление, схема.


УДК 621.8


С.О. Павлов,


А.І. Соколенко, доктор технічних наук


К.В. Васильківський, кандидат технічних наук


Національний університет харчових технологій


^ КІНЕМАТИКА І ДИНАМІКА СТВОРЕННЯ ЗБІЛЬШЕНИХ ВАНТАЖНИХ ОДИНИЦЬ


С. 82 – 83


Бібліогр.: 2 назв.


Укpаїнська


Виконано аналіз особливостей скріплення пакет-піддонів розтягуваною плівкою.


Ключові слова: кінематика, динаміка, геометричні зв’язки, навантаження.


Выполнен анализ особенностей скрепления пакет-поддонов растягиваемой пленкой.


Ключевые слова: кинематика, динамика, геометрические связи, нагрузка.


УДК 664.1.053.2.054


В.Г Мирончук, доктор технічних наук


В.В Пономаренко, кандидат технічних наук


C.А. Лудченко, студент


Національний університет харчових технологій


МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РОЗПИЛЮЮЧОГО АБСОРБЕРА ДВОСЕКЦІЙНОГО САТУРАТОРА


С. 84 – 87


Бібліогр.: 7 назв.


Укpаїнська


В статті розглянуто процес сатурації цукрового розчину в двосекційному апараті. Розроблена схема його включення в технологічну схему цукрового заводу. Запропонована методика розрахунку основних розмірів розпилюючого абсорбера.


Ключові слова: очищення, цукровий розчин, нецукри, двосекційний сатуратор, розпилюючий абсорбер, вапно, діоксид вуглецю, абсорбція, об’ємний коефіцієнт масопередачі.


В статье рассмотрен процесс сатурации сахарного раствора в двосекционном аппарате. Разработана схема его включения в технологическую схему сахарного завода. Предложена методика расчета основных размеров распылительного абсорбера.


Ключевые слова: очистка, сахарный раствор, несахара, двосекционный сатуратор, распылительный абсорбер, известь, двуокись углерода, абсорбция, объемный коэффициент массопередачи.


УДК 664.126.4.054


В.Г. Мирончук, доктор технічних наук


О.А. Єщенко, кандидат технічних наук


Національний університет харчових технологій


методика моделювання процесу промислової кристалізації цукрози


С. 87 – 90


Бібліогр.: 7 назв.


Укpаїнська


Процес багатоступеневої кристалізації цукрози розглянуто як об’єкт технології, до якого можна застосовувати математичний рівень абстрагування. Проаналізовано зв’язки між об’єктами та наведено математичний опис передаточних функцій окремих об’єктів.


Ключові слова: багатоступенева кристалізація цукрози, об’єкт технології, параметри об’єкту технології, послідовний зв’язок, зворотний зв’язок.


Процесс многоступенчатой кристаллизации сахарозы рассмотрен как объект технологии, к которому можно применить математический уровень абстрагирования. Проанализированы связи между объектами и приведено описание передаточных функций отдельных объектов.


Ключевые слова: многоступенчатая кристаллизация сахарозы, объект технологии, параметры объекта технологии, последовательная связь, обратная связь.


УДК 661.746.5


В.М. Фалес


О.В. Хіврич, кандидат військових наук


А.М. Литвиненко, кандидат технічних наук


Національний університет харчових технологій


^ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ


С. 91 – 94


Бібліогр.: 5 назв.


Укpаїнська


Проведено аналіз властивостей, напрямів застосування та способів виробництва лимонної кислоти. Показано її позитивний вплив на організм людини. Наведені основні показники якості готового продукту.


Ключові слова: лимонна кислота, властивості, застосування, виробництво, готовий продукт, якість.


Проведен анализ свойств, направлений применения и способов производства лимонной кислоты. Показано ее положительное влияние на организм человека. Приведены основные показатели качества готового продукта.


Ключевые слова: лимонная кислота, свойства, применение, производство, готовый продукт, качество.


УДК 663.62


С.О. Павлов,


О.Ю. Шевченко, доктор технічних наук


Національний університет харчових технологій


особливості кінемАтики і динаміки орієнтувальних пристроїв


С. 94 – 95


Бібліогр.: 4 назв.


Укpаїнська


В статті наведено матеріали, що стосуються взаємозв’язків між кінематичними і динамічними параметрами переміщення вантажів вподовж напрямних для випадку опорних рухомих площин, встановлених під кутом до лінії горизонту.


Ключові слова: кінематика, динаміка, сила, тертя, реакція, взаємодія.


В статье представлены материалы, касающиеся взаимосвязей между кинематическими и динамическими параметрами перемещения грузов вдоль направляющих для случая опорных подвижных плоскостей, установленных под углом к линии горизонта.


Ключевые слова: кинематика, динамика, сила, трение, реакция, взаимодействие.


УДК 665.52


Н.Е.Фролова, канд. техн. наук


А.І.Українець, д-р техн. наук


І.М.Силка, асп.


Національний університет харчових технологій


спосіб імітованоЇ ДИСТИЛЯЦІЇ — РАЦІОНАЛЬНА ОСНОВА фракційної перегонки ефірних олій


С. 96 – 99


Бібліогр.: 8 назв.


Укpаїнська


Показана можливість використання законів і механізмів препаративної газової хроматографії для імітованого моделювання процесів фракційної перегонки ефірних олій. Наведені наукові засади і практичні розробки виготовлення насадки препаративної колонки з можливістю ефективного управління реальним процесом фракційної перегонки, контролем та оптимізацією технологічних режимів.


Ключові слова: ефірна олія, препаративна хроматографія, фракція.


Показана возможность использования законов и механизмов препаративной газовой хроматографии для имитированного моделирования процессов фракционной перегонки эфирных масел. Приведены научные засады и практические разработки приготовления насадки для препаративной колонки с возможностями эффективного управления реальным процессом фракционной перегонки, контроля и оптимизации технологических режимов.


Ключевые слова: эфирное масло, препаративная хроматография, фракция.


УДК 621.798


М.М. Пушанко, доктор технічних наук


Національний університет харчових технологій


О.І. Хоменко,


О.Б. Абрамов


^ Смілянський технікум харчових технологій НУХТ


Роль сторонніх впливів при сухому очищенні бурякосировини


С. 100 – 102


Бібліогр.: 2 назв.


Укpаїнська


Досліджені додаткові фактори видалення з бурякосировини вільних забруднень в ході вільного польоту, побудовані математичні моделі відокремлення вільних забруднень з потоку бурякосировини .


Ключові слова: вільні забруднення, повітряний потік, математична модель.


Исследованы дополнительные факторы удаления из свеклосырья свободных загрязнений в ходе свободного полёта, построены математические модели отделения свободных загрязнений из потока свеклосырья.


Ключевые слова: свободные загрязнения, воздушный поток математическая модель.


УДК 664.002.5


С.М.Василенко


Т.О.Ващук


В.І.Бондар


В.В.Шутюк


С.М.Самійленко


Національний університет харчових технологій


^ ТЕПЛООБМІН У ПЛІВКОВИХ ТЕЧІЯХ У РОТОРНО-ПЛІВКОВИХ АПАРАТАХ ІЗ РОТОРАМИ СПІРАЛЬНОГО ТИПУ


С. 103 – 108


Укpаїнська


В статті наведено матеріали, що стосуються аналізу режимів течії в плівці, перенесення імпульсу та енергії низхідних плівках томатопродуктів в роторно-плавкових виперних апаратах зі спіральним ротором.


Ключові слова: плівка, томатопродукти, течія, ротор, режим, теплообмін.


В статье представлены материалы, касающиеся анализа режимов течений в пленках, переноса импульса и енергии низходящих пленок томатопродуктов в роторно-пленочных выперных апаратах с спиральным ротором.


Ключевые слова: пленка, томатопродукты, течение, ротор, режим, теплообмен.


УДК 338.33


Т.А. Репіч, канд. екон. наук.


Національний університет харчових технологій


^ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ КРИЗИ


С. 109 – 112


Бібліогр.: 4 назв.


Укpаїнська


У статті розглядаються способи оптимізації асортименту продукції промислового підприємства з метою скорочення загальних витрат. За допомогою розглянутих способів підприємство може опрацювати різні стратегії підтримки або відновлення балансу свого продуктового портфеля.


Ключові слов: Скорочення витрат, структура асортименту, оптимізація, управління асортиментом.


В статье рассматриваются способы оптимизации ассортимента продукции промышленного предприятия с целью сокращения общих расходов. С помощью рассмотренных способов предприятие может проработать разные стратегии поддержки или возобновления баланса своего продуктового портфеля.


Ключевые слова: сокращение расходов, структура ассортимента, оптимизация, управление ассортиментом.


УДК 338.33


Н.П. Скригун, канд. екон. наук.


Національний університет харчових технологій


^ ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ в МАРКЕТИНГОВОМУ СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ


С. 112 – 115


Бібліогр.: 3 назв.


Укpаїнська


Розглянуто сутність, принципи та задачі портфельного аналізу в системі стратегічного аналізу, досліджено основні параметри та характеристики сучасних методів матричного аналізу, встановлено переваги та недоліки основних матричних моделей.


Ключові слова: портфельний аналіз, 1стратегічний аналіз, портфельні матриці, стратегічне маркетингове планування.


Рассмотрена сущность, принципы и задачи портфельного анализа, в системе стратегического анализа, исследованы основные параметры и характеристики современных методов матричного анализа, установлены преимущества и недостатки основных матричных моделей.


Ключевые слова: портфельный анализ, стратегический анализ портфельные матрицы, стратегическое маркетинговое планирование.


УДК: 005.21


О.Стретович, канд. екон. наук.


Національний університет харчових технологій


^ Стратегії виробничих компаній в ринкових умовах


С. 115 – 118


Укpаїнська


Розглядаються питання успішних стратегій виробничих компаній по підвищенню ефективності функціонування в ринкових умовах. Акцентується увага топ-менеджменту компаній на необхідності перманентного пошуку нових стратегій поведінки. Описано бізнес процедури, яких слід дотримуватися керівництву компаній з метою забезпечення еволюційного впровадження механізмів ринкової конкуренції.


Ключові слова: менеджмент, стратегія, ефективність, витрати виробництва.


Рассматриваются вопросы успешных стратегий производственных компаний по повышению эффективности функционирования в рыночных условиях. Акцентируется внимание топ-менеджменту компаний на необходимости перманентного поиска новых стратегий поведения. Описан бизнес процедуры каких следует придерживаться руководству компаний с целью обеспечения эволюционного внедрения механизмов рыночной конкуренции.


Ключевые слова: менеджмент, стратегия, эффективность, расходы производства.


УДК 339.138:637.1


І.В. Суха, канд. екон. наук.


Національний університет харчових технологій


^ ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВИХ МАРОК НА КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СЕГМЕНТІ ПИТНОГО МОЛОКА


С. 118 – 122


Бібліогр.: 3 назв.


Укpаїнська


Запропоновано методику інтегральної оцінки конкурентоспроможності торгових марок. Проведено дослідження популярності торгових марок підприємств молочної промисловості в сегменті питного молока та визначено найбільш конкурентоспроможні із них.


Ключові слова: торгова марка, конкурентоспроможність продукції, конкурентна позиція, ринковий сегмент.


Предложена методика интегральной оценки конкурентоспособности торговых марок. Проведено исследование популярности торговых марок предприятий молочной промышленности в сегменте питьевого молока и определенно наиболее конкурентоспособные из них.


Ключевые слова: торговая марка, конкурентоспособность продукции, конкурентная позиция, рыночный сегмент.


УДК 334.012


О.М. Ткаченко, канд. екон. наук.


Національний університет харчових технологій


^ УМОВИ ІСНУВАННЯ ВІЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ УКРАЇНИ


С. 122 – 126


Бібліогр.: 4 назв.


Укpаїнська


Стаття присвячена дослідженню державного регулювання конкурентних відносин на ринках споживчих товарів в Україні. Розглянута необхідність такого регулювання вільної конкуренції. Запропоновані основні напрями державного регулювання конкурентного середовища взагалі та конкретно на ринках харчових продуктів.


Ключові слова: вільна конкуренція, державне регулювання конкуренції, стан ринку, ринок харчових продуктів


Статья посвящена исследованию государственной регуляции конкурентных отношений на рынках потребительских товаров в Украине. Рассмотренная необходимость такой регуляции свободной конкуренции. Предложены основные направления государственной регуляции конкурентной среды вообще и конкретно на рынках пищевых продуктов.


Ключевые слова: свободная конкуренция, государственная регуляция конкуренции, состояние рынка, рынок пищевых продуктов.

Схожі:

Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность iconИванова В. В
Аннотация и ключевые слова приводятся на трех языках (украинском, русском и английском). Аннотацию и ключевые слова на языке публикуемого...
Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность iconIshchenko V. L. Effective teaching strategies of business english: experience of poltava university of economics and trade ключевые слова
Ключевые слова: стратегия «Учимся вместе», учебные материалы, метод кейсов, презентация, деловая корреспонденция
Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность iconЛабораторная работа 1 Лексический анализ
Составить программу на Си или С++ для лексического анализа текста программы на модифицированном языке spl, в котором ключевые слова...
Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность iconКлючевые слова: качество воздуха, поллютант, диффузия, перенос, показатель устойчивости, фактор разбавления, потенциал загрязнения, метеорологические условия
Пза, как со случайной величиной, пространственно-временные изменения которой могут изучаться различными математическими методами....
Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность iconНазвание статьи
Ключевые слова: (перечень ключевых слов – желательно от трех до восьми, не выделять жирным)
Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность iconО системе высшего образования и оценке её качества
Во всяком случае, строгих количественных теорий, связывающих качество образования с факторами, влияющими на это качество, пока нет...
Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность iconУдк: 378. 016: 616. 5: 616. 97(091)(477. 54) Руководители кафедры дерматологии и венерологии
Ключевые слова: дерматология, венерология, сифилис, госпиталь, клиника, преподаватель, исследования
Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность iconНовая стратегия измерений
Ключевые слова: метрология, стратегия, прямые и избыточные измерения, интеллектуальные методы измерений
Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность iconКак идут дела у исламских банков во время мирового финансового кризиса?
Ключевые слова: исламские банки, обычные банки, достаточность капитала, мировой финансовый кризис, банковская деятельность
Ключевые слова: фосфатидный концентрат пищевой, гидрофуз, экстрагент, фракционирование, мисцелла, качество, эффекимвность iconЧто такое качество
Роберт Хойер, Брук Хойер Что такое качество?//Стандарты и качество. 2002. N3 с. 97-102
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи