С и при количестве реагента 0,015…0,050 % icon

С и при количестве реагента 0,015…0,050 %
Скачати 396.67 Kb.
НазваС и при количестве реагента 0,015…0,050 %
Сторінка1/3
Дата30.07.2012
Розмір396.67 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

3, 2004


УДК 664.1.03


Н.А. Гусятинська, А.А. Ліпєц, С.М. Коровко


Вплив основного сульфату алюмінію на перехід високомолекулярних сполук у дифузійний сік у процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки


С.5–7


Бібліогр.: 6 назв.


Укpаїнська


Досліджено вплив основного сульфату алюмінію, рекомендованого до використання в процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки, на перехід високомолекулярних сполук у дифузійний сік під час проведення процесу протягом 60 та 90 хв в діапазоні температур 65…85 °С і при кількості реагенту 0,015…0,050 %, а також на ступінь денатурації протоплазми бурякової тканини.


Исследовано влияние основного сульфата алюминия, рекомендованного к использованию в процессе экстрагирования сахарозы из свекловичной стружки, на переход высокомолекулярных соединений и степень денатурации протоплазмы свекловичной ткани при проведении процесса на протяжении 60 и 90 мин в диапазоне температур 65…85 °С и при количестве реагента 0,015…0,050 %.


УДК 664/162.036/037


О.в. Грабовська, І.в. Кузнецова, Н.і. Штангеєва


^ Знебарвлення активним вугіллям сиропів із крохмалевмісної сировини


С.8–9


Бібліогр.: 5 назв.


Укpаїнська


Встановлено оптимальні умови процесу адсорбційного очищення цукристих сиропів із крохмалевмісної сировини. Досліджено кінетику видалення барвних речовин та амінного азоту із гідролізатів за допомогою активного вугілля.


Установлены оптимальные условия процесса адсорбционной очистки сахаристых сиропов из крахмалсодержащего сырья. Исследована кинетика удаления красящих веществ и аминного азота из гидролизатов с помощью активного угля.


УДК 664.126.4


Т.м. Доник, М.п. Купчик, Л.а. Купчик


^ Використання окиснених форм активного вугілля для інверсії цукрових розчинів


С.10–12


Бібліогр.: 5 назв.


Укpаїнська


Досліджено можливість застосування окиснених форм активного вугілля для інверсії цукрових розчинів. Показано, що такі форми його можуть бути використані як каталізатор реакції інверсії цукрози та високоефективний адсорбент для видалення барвних і шкідливих речовин з розчинів цукру.


Исследована возможность применения окисленных форм активного угля для инверсии сахарных растворов. Показано, что такие формы его могут быть использованы как катализатор реакции инверсии сахарозы и высокоэффективный адсорбент для удаления красящих веществ и вредных примесей из растворов сахара.


УДК 664.994:547


Р.І. Грушецький


^ Дослідження можливості фракціонування інуліну


С.12–14


Бібліогр.: 2 назв.


Укpаїнська


Описано визначення умов осадження високомолекулярного інуліну в часі залежно від довжини фруктофуранозного ланцюга за наявності етилового спирту з метою розділення суміші інулінів з одержанням інуліну із заданою молекулярною масою.


Описано определение условий осаждения высокомолекулярного инулина во времени в зависимости от длины фруктофуранозной цепи в присутствии этилового спирта с целью разделения смеси инулинов с получением инулина с заданной молекулярной массой.


УДК 621.365.0


Н.м. Романченко, П.п. Загородній, Л.с. Дегтярьов


^ Змінення просторової будови і реакційної здатності цукрози під впливом електростатичного поля


С.14–16


Бібліогр.: 3 назв.


Укpаїнська


Проведено квантово-хімічне дослідження будови молекули цукрози і властивостей гідратної структури в умовах електростатичного поля. Встановлено, що поле, яке створюють 11 молекул води, змінює розподіл електронної густини порівняно з вихідним, а це змінює просторову будову молекули цукрози і спричинює розклад цукрози на глюкозу і фруктозу, а також створює умови для прискорення процесу її гідролізу. Після зняття дії поля термостійкість цукрози не відновлюється.


Проведено квантово-химическое исследование строения молекулы сахарозы и свойств гидратной структуры в условиях электростатического поля. Установлено, что поле, которое образовано 11 молекулами воды, изменяет распределение электронной плотности по сравнению с исходным, а это изменяет пространственное строение молекулы сахарозы: увеличивается расстояние между гликозидной и фруктозной составными молекулы, что в результате вызывает разложение сахарозы на глюкозу и фруктозу, а также создаёт условия для ускорения процесса её гидролиза. После отмены действия поля термоустойчивость сахарозы не возобновляется.


УДК 664.292.011


М.А. Гнатенко, І.О. Крапивницька, Г.С. Мельник, Є.М. Бабко, Ю.І. Вересоцький, М.Г. Янковий


^ Фізико-хімічні властивості концентрованих і сухих пектинових екстрактів


С.16–19


Бібліогр.: 6 назв.


Укpаїнська


Дослідження фізико-хімічних властивостей пектинових екстрактів дають можливість розробляти харчові продукти з визначеними поліфункціональними властивостями, а також розраховувати технологічні лінії та обладнання для їх виробництва. В дослідженнях використовували буряковий, яблучний та морквяний пектинові екстракти.


Исследование физико-химических свойств пектиновых экстрактов позволяет разрабатывать пищевые продукты с определенными полифункциональными свойствами, а также проектировать технологические линии и оборудование для их производства. В исследованиях использовались свекловичный, яблочный и морковный пектиновые экстракты.


УДК 637.2.04/07


Т.о. Рашевська, І.с. Гулий, А.і. Українець


^ Мікроструктура водних розчинів пектину


С.20–22


Бібліогр.: 13 назв.


Укpаїнська


Методом мікроскопії досліджено мікроструктуру водного розчину пектину. З’ясовано, що пектин у водному розчині утворює надмолекулярні структури різного типу: сферичні, нитчасті, мікрофібрили та їхні розгалуження, з яких формуються високомолекулярні агрегати.


Методом микроскопии исследована микроструктура водного раствора пектина. Выяснено, что пектин в водном растворе образует надмолекулярные структуры разного типа: сферические, нитчатые, микрофибриллы и их разветвления, из которых формируются высокомолекулярные агрегаты.


УДК 663.126


І.в. Аксьонова, М.м. Антонюк, Ю.в. Устинов, О.в. Стабнікова


^ Використання селенозбагачених дріжджів у хлібопекарському виробництві


С.22–25


Бібліогр.: 11 назв.


Укpаїнська


Вивчено можливість використання селенозбагачених дріжджів у хлібопекарській промисловості. Показано необхідність введення цукру в рецептуру тіста і збільшення тривалості розстаювання напівфабрикатів для виготовлення селенозбагачених булочних виробів профілактичного призначення високої якості зі збереженням основних параметрів технологічного процесу.


Изучена возможность использования селенообогащённых дрожжей в хлебопекарной промышленности. Показана необходимость введения сахара в рецептуру теста и увеличения времени расстойки полуфабрикатов с целью получения высококачественных селенообогащённых булочных изделий профилактического назначения с сохранением основных параметров технологического процесса.


УДК 664.64:661.691


Л.ю. Арсеньєва, М.м. Антонюк, Л.о. Герасименко, Б.і. Хіврич, В.ф. Доценко


^ Вплив різних носіїв селену на мікробіологічні процеси в напівфабрикатах хлібопекарського виробництва


С.26–27


Бібліогр.: 8 назв.


Укpаїнська


Досліджено вплив різних носіїв селену на бродильну мікрофлору напівфабрикатів хлібопекарського виробництва. Отримано результати, які дають змогу прогнозувати певне підвищення якості хлібобулочних виробів, збагачених селеном за допомогою солоду сої, що містить селен.


Исследовано влияние разных носителей селена на бродильную микрофлору полуфабрикатов хлебопекарного производства. Получены результаты, которые позволяют прогнозировать определенное повышение качества хлебобулочных изделий, обогащенных селеном с помощью солода сои, содержащего селен.


УДК 613.26


М.м. Клименко, Н.о. Шаркова, Л.ю. Авдєєва


^ Використання соєвої пасти при виробництві м’ясних напівфабрикатів


С.28–30


Бібліогр.: 4 назв.


Укpаїнська


Розглянуто можливості використання рослинної сировини нового виду — соєвої пасти як повноцінного компонента для комбінованих м’ясних виробів. На основі результатів комплексу досліджень розроблено раціональну рецептуру комбінованого подрібненого м’ясо-рослинного напівфабрикату з використанням соєвої пасти.


Рассмотрены возможности использования растительного сырья нового вида — соевой пасты как полноценного компонента для комбинированных мясных изделий. Представлены результаты комплекса исследований, на основе которых разработаны рациональная рецептура и технология комбинированного измельченного мясорастительного полуфабриката с использованием соевой пасты.


УДК 637.5


В.м. Пасічний, Т.в. Пампура


^ Характеристика сировини для запікання м’ясопродуктів


С.30–31


Бібліогр.: 4 назв.


Укpаїнська


Викладено результати дослідження сировини, що використовується у виробництві запечених м’ясопродуктів, і встановлено, що їхні структурно-механічні й технологічні показники змінюються за різних умов запікання, що дає змогу моделювати умови стабілізації якості комбінованих м’ясопродуктів при різній інтенсивності запікання.


Приведены результаты исследования сырья, используемого в производстве запеченных мясопродуктов, и выявлены изменения структурно-механических и технологических показателей при разных условиях запекания, что позволяет моделировать условия стабилизации качества комбинированных мясопродуктов при разной интенсивности запекания.


УДК 637.5


І.м. Страшинський, Г.і. Гончаров


^ Характеристика харчових фосфатів за буферною ємністю


С.32–35


Бібліогр.: 4 назв.


Укpаїнська


Наведено результати досліджень 12 фосфатних препаратів, імпортованих в Україну, визначено буферні ємності, що характеризують їхню здатність не тільки змінювати рівень рН у м’ясних системах, а й стабілізувати його в потрібному діапазоні.


Приведены результаты исследований 12 фосфатных препаратов, импортированных в Украину, определены значения буферной емкости, характеризирующие способность не только изменять уровень рН в мясных системах, но и стабилизировать его в требуемом диапазоне.


УДК 663.543


В.с. Зубченко, А.м. Король, Л.в. Ткаченко, Н.є. Бейко


^ Зміна ферментативної активності хлібопекарських дріжджів під дією магнітного поля


С.34–36


Бібліогр.: 4 назв.


Укpаїнська


Наведено результати дослідження впливу постійного магнітного поля на продуктивність і ферментативну активність хлібопекарських дріжджів. Визначено оптимальні значення постійного магнітного поля і тривалість його дії для досягнення позитивного ефекту.


Представлены результаты исследований влияния постоянного магнитного поля на продуктивность и ферментативную активность хлебопекарных дрожжей. Определены оптимальные значения постоянного магнитного поля и время его действия для достижения положительного эффекта.


УДК 518.142


Л.о. Федоренченко, С.а. Бажай, Т.а. Королюк, Т.і. Романовська


^ Накопичення інозиту в процесі пророщування зерна пшениці


С.37–39


Бібліогр.: 10 назв.


Укpаїнська


Досліджено вплив температурних режимів на утворення інозиту в процесі пророщування зерна пшениці. Експериментально доведено, що замочування та пророщування зерна сприяють значному розщепленню фітину. Встановлено, що витримування пророщеного зерна при температурі 50 °С протягом 20 хв з подальшою пастеризацією дає змогу зменшити вміст фітину на 95,4 %. Щадні температурні режими пастеризації практично не впливають на вміст інозиту в зерні.


Исследовано влияние температурных режимов на образование инозита в процессе проращивания зерна пшеницы. Экспериментально подтверждено, что замачивание и проращивание зерна способствуют значительному расщеплению фитина. Установлено, что выдерживание пророщенного зерна при температуре 50 °С в течении 20 мин с последующей пастеризацией дает возможность уменьшить количество фитина на 95,4 %. Щадящие температурные режимы пастеризации практически не влияют на содержание инозита в зерне.


УДК 66.047.79:663.479.1:664.642


І.в. Дубковецький, І.ф. Малежик, В.л. Прибильський, В.с. Бодров


Дослідження властивостей сухої комбінованої закваски


С.39–43


Бібліогр.: 4 назв.


Укpаїнська


Наведено основні результати розроблення і дослідження способу приготування сухої комбінованої закваски для виробництва квасу, а також фізичні характеристики закваски перед висушуванням, зброджувальну здатність сухої закваски, значення гігроскопічності, насипної маси і відносної вологості.


Приведены основные результаты разработки и исследования способа приготовления сухой комбинированной закваски. Показаны физические характеристики закваски до высушивания, бродильную активность сухой закваски, значения гигроскопичности, насыпной массы и относительной влажности.


УДК 663.543


І.м. Мельниченко, С.а. Удодов, Н.о. Ємельянова, В.а. Домарецький


^ Технологічні властивості концентрату пивного сусла для виробництва пива на мініпивзаводах


С.43–44


Бібліогр.: 2 назв.


Укpаїнська


Досліджено технологічні властивості концентрованого пивного сусла (КПС) кількох видів за чинними в промисловості методиками визначення масової частки сухих речовин, кислотності, кольоровості, вмісту редукувальних речовин, амінного загального азоту, а також ступеня зброджування пивного сусла.


Исследованы технологические качества концентратов пивного сусла (КПС) некоторых видов за действующими в промышленности методиками по определению массовой доли сухих веществ, кислотности, цветности, содержания редуцирующих веществ, аминного, общего азота, а также степени сбраживания пивного сусла.


УДК 663.543


І.м. Мельниченко, С.а. Удодов, Н.о. Ємельянова, В.а. Домарецький


^ Зброджування пивного сусла із концентрату в умовах пивзаводів малої потужності


С.44–45


Бібліогр.: – назв.


Укpаїнська


Досліджено процес зброджування пивного сусла з його концентрату порівняно з суслом, яке отримане за класичною технологією із зернопродуктів у лабораторних і виробничих умовах.


Исследован процесс сбраживания пивного сусла из его концентрата по сравнению с суслом, которое получено по классической технологии из зернопродуктов в лабораторных и производственных условиях.


УДК 663.4; 664


А.є. Мелетьєв, Н.а. Жестерева, С.і. Потапенко, О.м. Костюк


^ Перспективи розроблення нових біологічно активних добавок на основі пива


С.45–47


Бібліогр.: 4 назв.


Укpаїнська


Показано можливість і доцільність використання пива як натуральної біологічно активної добавки.


Показана возможность и целесообразность использования пива в качестве натуральной биологически активной добавки.


УДК 664


В.о. Маринченко, О.с. Субботка


^ Накопичення вторинних продуктів під час зброджування мелясного сусла, приготованого на електрохімічно обробленій воді


С.47–49


Бібліогр.: 5 назв.


Укpаїнська


Досліджено процес електрохімічного оброблення води для приготування мелясного сусла. З’ясовано, що така вода має меншу жорсткість, меншу кількість супутніх іонів та набуває кислого середовища, що дає змогу змішувати її з мелясою без додавання мінеральних кислот. Під час зброджування мелясного сусла на електрохімічно обробленій воді вторинних продуктів бродіння накопичується менше, ніж під час зброджування сусла за класичною схемою, зокрема кислот та альдегідів — на 20 %.


Исследован процесс обработки воды для приготовления мелассного сусла. Установлено, что такая вода имеет меньшую жесткость, меньшее количество сопутствующих ионов и кислую среду, что позволяет смешивать ее с мелаcсой без добавления минеральных кислот. Во время сбраживания мелаcсного сусла на электрохимически обработанной воде уменьшается количество вторичных продуктов брожения по сравнению со сбраживанием сусла по классической схеме, в частности кислот и альдегидов — на 20 %.


УДК 663.4


С.і. Воронцова, А.є. Мелетьєв, П.о. Троценко, В.є. Носенко, Г.м. Галак


^ Визначення вмісту альфа-кислот у хмелі методом інфрачервоної спектроскопії


С.49–52


Бібліогр.: 5 назв.


Укpаїнська


Наведено результати експериментальних досліджень з розроблення швидкісного й безреагентного оптичного методу визначення вмісту альфа-кислот у хмелі вимірюванням інфрачервоного спектра (ІЧС). Новий метод сприяє оптимізації нормування та економії хмелю в пивоварінні.


Приведены результаты экспериментальных исследований по разработке скоростного и безреагентного оптического метода определения альфа-кислот в хмеле путём измерения инфракрасного спектра (ИКС). Новый метод способствует оптимизации нормирования и экономии хмеля в пивоварении.


УДК 664.78


О.ю. Мельник, В.м. Ковбаса, В.в. Фоменко


^ Дослідження кристалічності нативних і модифікованих крохмалів картоплі та кукурудзи


С.53–55


Бібліогр.: 4 назв.


Укpаїнська


Наведено результати досліджень кристалічності молекул модифікованих крохмалів методом опромінення крохмальних зразків рентгенівськими променями. Показано, що після застосування різних модифікацій нативних крохмалів картоплі і кукурудзи їхня кристалічність змінилася.


Приведены результаты исследований кристалличности молекул модифицированных крахмалов путем облучения крахмальных образцов рентгеновскими лучами. Показано, что после применения разных модификаций нативных крахмалов картофеля и кукурузы их кристалличность изменилась.


УДК 664.29


О.М. Оверченко, Г.О. Лезенко, А.І. Українець, В.А. Лагода


^ Удосконалення методів визначення вмісту вуглеводів у гідролізатах крохмалю


С.55–58


Бібліогр.: 12 назв.


Укpаїнська


Запропоновано метод визначення масової частки глюкози в глюкозовмісних розчинах, сиропах, гідролізатах з використанням медичного тестера “Глюкофот-II”, а також удосконалено методику для досліджень якісного вуглеводного складу гідролізатів крохмалю з використанням тонкошарової хроматографії.


Предложен метод определения массовой доли глюкозы в глюкозосодержащих растворах, сиропах, гидролизатах с применением медицинского тестера «Глюкофот-II», а также описана методика для исследования качественного углеводного состава гидролизатов крахмала с использованием тонкослойной хроматографии.


УДК 636.087.62.002.237


О.І. ГАЩУК


Механічне оброблення м’яса в технології реструктурованих шинкових виробів з використанням текстурованого квасолевого борошна


С.59–61


Бібліогр.: 5 назв.


Укpаїнська


Науково обґрунтовано механічне оброблення м’яса, визначено параметри процесу масажування. Результати досліджень використано при розробленні технологічного регламенту виробництва шинкових виробів з використанням текстурованого квасолевого борошна.


Научно обосновано механическую обработку мяса, определены параметры процесса массирования. Результаты исследований использованы при разработке технологического регламента производства ветчинных изделий с применением текстурированной фасолевой муки.


УДК 637.142.2


А.Г. Пухляк


^ Технологія згущеного молока з використанням нетрадиційної сировини


С.61–64


Бібліогр.: 9 назв.


Укpаїнська


Розроблено нові види згущених молочних консервів з нетрадиційної сировини. Запропоновано використання соєвого молока для збагачення білкової складової згущених молочних продуктів, а фруктозу — для повної заміни цукру. Показано можливість використання традиційної технології та існуючого обладнання молочноконсервних підприємств.


Разработаны новые виды сгущенных молочных консервов из нетрадиционного сырья. Предложено использование соевого молока для обогащения белковой составляющей сгущенных молочных продуктов, а фруктозы — для полной замены сахара. Показана возможность использования традиционной технологии и существующего оборудования молочноконсервных предприятий.


УДК 637.146. 34


В.Г. Юкало


^ Фагорезистентність та антагоністичні властивості протеолітично активних лактококів


С.64–66


Бібліогр.: 5 назв.


Укpаїнська


Досліджено особливості фагорезистентних та антагоністичних властивостей протеолітично активних штамів молочнокислих бактерій виду Lactococcus lactis. Відібрані з урахуванням досліджених властивостей протеолітично активні штами перспективні для тестування на здатність утворювати фізіологічно активні пептиди з білків молока.


Исследованы особенности фагорезистентных и антагонистических свойств протеолитически активных штаммов молочнокислых бактерий вида Lactococcus lactis. Отобранные с учетом исследованных свойств штаммы перспективны для тестирования на способность образовывать физиологически активные пептиды из белков молока.

  1   2   3

Схожі:

С и при количестве реагента 0,015…0,050 % iconКонтрольная работа для студентов заочной формы обучения
А. увеличение процентного содержания нейтрофилов при нормальном абсолютном их количестве
С и при количестве реагента 0,015…0,050 % iconМетодичні вказівки
Частина Інвесторська кошторисна документація ( для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної форм навчання та екстернату за фахами...
С и при количестве реагента 0,015…0,050 % iconКонтрольная работа для студентов заочной формы обучения специальности фармация кафедра клинической лабораторной диагностики
А. увеличение процентного содержания нейтрофилов при нормальном абсолютном их количестве
С и при количестве реагента 0,015…0,050 % iconМіністерство освіти І науки України
Нормативні документи для розробки кошторисних цін, тарифів та розцінок (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання...
С и при количестве реагента 0,015…0,050 % iconМетодичні вказівки
Оподаткування підприємств” І виконання контрольних завдань (для студентів 5 – 6 курсів заочної форми навчання бакалаврів за напрямами...
С и при количестве реагента 0,015…0,050 % iconО. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Спеціальні електроприводи транспортних засобів"
«Електромеханіка», спеціальності 050. 70202, 050. 70202 – "Електромеханічні системи І комплекси транспортних засобів"
С и при количестве реагента 0,015…0,050 % iconО. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електроприводи транспортних засобів"
«Електромеханіка», спеціальності 050. 70202, 050. 70202 – "Електромеханічні системи І комплекси транспортних засобів"
С и при количестве реагента 0,015…0,050 % iconО. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні електроприводи транспортних засобів"
«Електромеханіка», спеціальності 050. 70202, 050. 70202 – "Електромеханічні системи І комплекси транспортних засобів"
С и при количестве реагента 0,015…0,050 % iconЮ. С. Калиниченко конспект лекцій з дисципліни "Спеціальні електроприводи транспортних засобів"
«Електромеханіка», спеціальності 050. 70202, 050. 70202 – "Електромеханічні системи І комплекси транспортних засобів"
С и при количестве реагента 0,015…0,050 % iconПротокол №13 від 08. 07. 2003 р
Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства” для студентів спеціальностей: 050. 107 – економіка підприємства, 050....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи