Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України» icon

Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України»




Скачати 57.54 Kb.
НазваВимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України»
Дата28.07.2012
Розмір57.54 Kb.
ТипДокументи


В И М О Г И Т А Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

до оформлення матеріалів для публікації

в н а у к о в о м у ф а х о в о м у в и д а н н і

журналі «Цукор України»


Науково-практичний журнал «Цукор України» є фаховим виданням в галузях наук «економіка» та «технічні науки» і зареєстрований у ВАК України з 2003 року.

Журнал має такі рубрики:

 • Державне регулювання;

 • Ринки та стратегії;

 • Економіка та управління;

 • Техніка та технології виробництва цукру;

 • Інновації та енергозбереження;

 • Сировинна база.


При підготовці матеріалів для публікації в виданні потрібно дотримуватися таких вимог, а також враховувати наступні рекомендації:

 • стаття має бути написана українською мовою й оформлена відповідним чином: на початку (ліворуч від тексту) необхідно подати дані про авторапрізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку); науковий ступінь, учене звання, посаду, місце роботи (без скорочень); контактний телефон (разом із кодом міста); інші засоби зв’язку; іноземні автори вказують також назву країни; по центру розміщують назву статті, потім йде анотація українською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків), ключові слова (від трьох до восьми), далі подаються описи статті й анотації російською та англійською мовами у такому порядку й вигляді: з абзацного відступу прізвище, ініціали автора (виділити напівжирним курсивом) і назва статті (виділити напівжирним прямим); текст анотації (з абзацу); ключові слова (з абзацу); після цього розміщується текст статті, насамкінець подається список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис», ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання»);

 • у структурі статті повинні бути відображені (виділені як рубрики або позначені словами в тексті статті світлим курсивом, напівжирним курсивом тощо) обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей, а саме:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими

науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор (бажано);

 • невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття;

 • мета або цілі статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження;

 • перспективи подальших досліджень у даному напрямі;

 • обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел не повинен перевищувати 15 сторінок (ф. А4); текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 13 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; автор має завізувати матеріал власноручним підписом;

 • крім того, до статті обов’язково додається структурований текстовий файл з бібліографічними описами статті, набраний за тими ж технічними вимогами, що й стаття, але через 1 інтервал і роздрукований на окремому аркуші (додаток А) для формування електронного каталогу статей журналу;

 • стаття (ім’я файла на дискеті включає прізвище автора англійською з додаванням слова ^ Stat, наприклад, MarchenkoStat) та бібліографічні описи (ім’я файла відповідно MarchenkoOpys) мають бути набрані на комп’ютері (редактор Windows for Word і записані на диску);

 • текст статті та опис статті подаються в одному примірнику разом із дискетою і після опрацювання матеріалу автору не повертаються;

 • стаття має бути прорецензована і подаватися з рецензією (додаток Б)

 • редактор може скорочувати й редагувати матеріал;



Д о д а т о к А


Структура файла з бібліографічними описами статті

українською, російською та англійською мовами

та рекомендації до оформлення файла1


^ Усі позиції подаються з абзацного відступу; літера Z та номери позицій виділяються напівжирним шрифтом.

Z

10 укр. (мова тексту статті)

11 Прізвище та ініціали першого автора (українською)

12 Прізвище та ініціали другого автора, прізвище та ініціали третього автора… (Якщо тільки один автор, то позиції 12, 22, 32 пропускають, але нумерація залишається незмінною, тобто після 11 йде 13, після 21 – 23, після 31 – 33)

^ 13 Назва статті (українською)

14 Кількість використаних джерел згідно зі списком подається цифрою (наприклад, 18 )

15 Текст анотації статті повністю (українською), наприкінці крапка

16 перелік ключових слів з малої літери (українською)

17 Код статті, що включає 11 символів: 2 перших символи визначають дві останні цифри року видання поточного номера журналу, потім 3 наступних символи – перші літери прізвища, імені та по батькові першого автора (подаються малими літерами англійського алфавіту) й ще 3 символи – перші літери трьох останніх слів з назви статті2 (згідно з українським описом статті, проте малими літерами англійського алфавіту), далі ставиться крапка, насамкінець – 3 заключних символи – літери pdf

^ 21 Прізвище та ініціали першого автора (російською)

22 Прізвище та ініціали другого автора, прізвище та ініціали третього автора…

23 Назва статті (російською)

25 Текст анотації статті повністю (російською), наприкінці крапка

26 перелік ключових слів з малої літери (російською)

31 Прізвище та ініціали першого автора (англійською)

32 Прізвище та ініціали другого автора, прізвище та ініціали третього автора…

33 Назва статті (англійською)

^ 35 Текст анотації статті повністю (англійською), наприкінці крапка

36 перелік ключових слів з малої літери (англійською)


Д о д а т о к Б


^ Вимоги та рекомендації

до оформлення рецензії на рукопис статті


Рецензія повинна мати заголовок, що обов’язково включає прізвище та ініціали автора і назву статті. Крім того, можна подати інші відомості про автора. Н а п р и к л а д:


РЕЦЕНЗІЯ


на рукопис статті аспіранта кафедри ….. Національного університету харчових технологій Коваленка В.О. “(назва статті)”


У рецензії необхідно розкрити такі основні аспекти, як:

 • актуальність запропонованої теми;

 • внесок автора у розв’язання проблеми, що досліджується;

 • теоретичне або практичне значення отриманих автором результатів;

 • аналіз статті з точки зору дотримання наукового стилю, логіки викладеного матеріалу та обґрунтованості наведених положень, фактів, прикладів тощо;

 • відповідність вимогам ВАК України до наукових статей.


Насамкінець подається висновок рецензента про рекомендацію статті щодо опублікування.


Рецензент (за необхідності) має вказати на недоліки роботи, висловити свої зауваження, пропозиції. Рецензент також може акцентувати увагу на науковій новизні отриманих результатів, показати здобуток автора в контексті розвитку науки, підкреслити перспективність даного дослідження тощо.

Рецензія повинна бути підписана фахівцем з тих питань, яким присвячена стаття (кандидатом чи доктором наук – для здобувачів, аспірантів, докторантів і кандидатів наук; доктором наук – для докторів наук). Рецензент вказує також своє вчене звання, посаду, місце роботи. Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи, де працює рецензент.


1 Для конкретної статті файл подається без цього заголовка і без вказівки на додаток.


2 Сполучники, прийменники, займенники та цифри не враховують.


Схожі:

Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України» iconВимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України»
Науково-практичний журнал «Цукор України» є фаховим виданням в галузях наук «економіка» та «технічні науки» І зареєстрований у вак...
Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України» iconПравила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн»
До публікації у журналі приймаються статті теоретичного, прикладного, науково-практичного та методичного характеру, в яких висвітлюються...
Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України» iconВимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких відповідають науковому напряму збірника
Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України» iconВимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких точно відповідають науковому напряму збірника
Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України» iconВимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких точно відповідають науковому напряму збірника
Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України» iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України» iconПравила для
Для публікації в журналі “Вісник лну. Серія: Філософсько-політологічні студії” редколегія приймає раніше неопубліковані статті з...
Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України» iconВимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка»
Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України» iconВимоги до оформлення матеріалів публікації: Структура статті повинна
Необхідно виділити назви кожного з елементів у тексті статті за зразком, наведеним у додатку Невиконання або часткове виконання цієї...
Вимогитарекомендаці ї до оформлення матеріалів для публікації внауковомуфаховомувиданні журналі «Цукор України» iconВимоги до авторських рукописів
У представленій для публікації статті повинні міститися результа­ти аналізу, узагальнення з позицій автора, конкретних матеріалів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи