Витяг із протоколу №1 icon

Витяг із протоколу №1
Скачати 232.48 Kb.
НазваВитяг із протоколу №1
Дата31.08.2012
Розмір232.48 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №1

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 1 вересня 2008 року

 1. СЛУХАЛИ: Ректора університету професора Бойка О.Д. про підсумки діяльності колективу університету у 2007/2008 навчальному році та завдання на новий навчальний рік.

УХВАЛИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету професора Бойка О.Д. “Підсумки діяльності колективу університету у 2007/2008 навчальному році та завдання на новий навчальний рік”, Вчена рада ухвалила:

 1. Основні завдання, визначені в доповіді ректора університету проф. Бойка О.Д., щодо подальшого вдосконалення організаційного рівня та підвищення результативності діяльності органів управління, факультетів, кафедр та інших підрозділів університету відповідно до сучасних вимог та директивних документів у галузі вищої освіти взяти до керівництва та виконання.

 2. Визначити як пріоритетні такі основні напрямки діяльності колективу університету у 2008/2009 навчальному році:

  1. Завершення повторної акредитації університету.

  2. Підготовка та проведення акредитаційного самоаналізу й акредитації напрямків та спеціальностей, які у 2009 р. акредитуються вперше, а також акредитуються повторно за відповідними освітньо­-кваліфікаційними рівнями.

  3. Здійснення заходів з підготовки та відзначення 200-ліття від дня народження М.В.Гоголя.

  4. Активізація співпраці університету з органами управління освітою та педагогічними колективами навчальних закладів, зокрема, в питаннях профорієнтаційної роботи серед молоді та працевлаштування випускників.

  5. Розширення переліку та підвищення якості освітніх послуг, які надає університет.

  6. Подальша діяльність щодо модернізації організаційного рівня, науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу.

  7. Робота з удосконалення навчальних планів з точки зору оптимізації їх структури й змісту.

  8. Активізація діяльності кафедр щодо розширення напрямків і тематики прикладних наукових досліджень, впровадження їх результатів у практику.

  9. Поліпшення організаційно-методичної та виховної роботи в студентському колективі, зокрема зі студентами першого курсу; здійснення заходів щодо стабілізації контингенту студентів.

  10. Раціональне та ефективне використання наявних в університеті ресурсів та засобів (науково-педагогічного потенціалу. Матеріально-технічної та інформаційної бази, фінансів тощо), вжиття заходів щодо їх збереження та нарощування.

  11. Розроблення стратегічного плану розвитку університету на період до 2012 року.

 1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам інших підрозділів провести аналіз результатів діяльності відповідних колективів у минулому навчальному році, урахувати їх при плануванні та організації роботи у 2009/2009 навчальному році.

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на проректорів за напрямками діяльності.

^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко

Вчений секретар Н.М.Голуб

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №2

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 25 вересня 2008 року


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь директора Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою доцента Сидоренко В.О Про діяльність Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою щодо розширення та активізації міжнародних зв’язків.

УХВАЛИЛИ: 1. Висновки й пропозиції, висловлені в доповіді доцента Сидоренко В.О., взяти до уваги. Відзначити активну й результативну діяльність Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою щодо налагодження й розширення взаємозв’язків із осередками компактного проживання українців у зарубіжних країнах, їхніми громадсько-культурними організаціями, а також офіційними представниками відповідних держав в Україні.

Із метою подальшого розвитку діяльності Центру визначити як основний пріоритетний напрямок здійснення освітньо-методичних і наукових контактів між навчальними закладами діаспори та підрозділами університету.

Для цього:

1.1. Організувати проведення різних форм та надавати допомогу в професійному вдосконаленні викладачів історії, філології, музичної культури з діаспори.

Термін виконання: 2008/2009 навч. рік, постійно.

Відповідальні: Сидоренко В.О., деканати факультетів, зав.кафедрами.

1.2. Створити літню школу інтенсивного курсу української мови для школярів, студентів та усіх бажаючих удосконалити мовні навички із числа представників діаспори.

Термін виконання: 2008/2009 навч. рік, липень-серпень 2009 р.

Відповідальні: Сидоренко В.О., Забарний О.В., Бойко Н.І.

1.3. Організувати підготовку та видання програм і підручників з української мови, української літератури, історії України, історії української культури для недільних українських шкіл зарубіжжя.

Термін виконання: 2008/2010 роки.

Відповідальні: Мельничук О.В., Сидоренко В.О., завідувачі кафедр української мови, української літератури, історії України, світової літератури та історії культури.

2. Узяти участь у реалізації спільного проекту з кафедрою історії країн близького зарубіжжя Московського університету імені М.Ломоносова щодо відзначення 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя.

Термін виконання: 2008/2009 рр.

Відповідальні: Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою, Центр гоголезнавства, кафедра світової літератури та історії культури.

3. Надати допомогу Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою в забезпеченні сучасними інформаційно-технічними засобами.

Термін виконання: 2008/2009 навч. рік, постійно.

Відповідальні: Мельничук О.В., Давиденко С.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Мельничука О.В.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №3

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 6 листопада 2008 року


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь декана факультету психології та соціальної роботи доцента Конончук А.І. про організацію навчального процесу та самостійної роботи студентів І та ІІ курсів в умовах кредитно-модульного навчання.

УХВАЛИЛИ: 1. Узяти до уваги, що на факультетах і кафедрах проводиться робота, спрямована на створення сприятливих умов для успішної адаптації студентів молодших курсів до навчання у вузівському середовищі, набуття ними досвіду і навичок самостійної навчальної праці, орієнтованих, на вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 1. Розробити цільову комплексну програму «Першокурсник» на 2009-2012 рр., спрямовану на системне вдосконалення навчального процесу, організаційної та виховної роботи зі студентами 1 курсу в адаптаційний період їхнього навчання в університеті та забезпечити її реалізацію.

до 01.01.2009 р.; 2009–2012 рр.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр.

3. Визначити як першочергові такі завдання щодо вдосконалення навчально-виховної роботи зі студентами 1–2 курсів:

3.1. Аналіз стану забезпеченості студентів навчальною літературою та вжиття заходів щодо придбання й видання навчальних посібників та методичних матеріалів, із яких наявний дефіцит (хрестоматії, дидактичні матеріали для самостійної роботи тощо).

2008-2009 навч. рік

Відповідальні: завідувачі кафедр, дирекція бібліотеки.

3.2. Поліпшення кадрового забезпечення навчального процесу на молодших курсах, залучення до проведення навчальних занять, та виконання обов’язків кураторів найбільш досвідчених науково-педагогічних працівників.

Використання різних форм підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи кураторів (методичні семінари, круглі столи, інструктажі, конференції, видання методичних рекомендацій тощо).

^ 2008-2009 навч. рік, постійно.

Відповідальні: декани факультетів, соціально-гуманітарний відділ.

3.3. Взаємоузгодження вимог та критеріїв щодо оцінювання різних видів навчальної діяльності студентів за кредитно-модульною системою в межах напрямів підготовки (спеціальностей) та окремих навчальних дисциплін.

2008-2009 навч. рік.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.

3.4. Урахування під час планування навчального навантаження викладачів виконання обов’язків куратора на 1–2 курсах як особливо важливого виду навчально-виховної діяльності, що дає підставу для зменшення загального обсягу навантаження.

Застосування в разі необхідності пункту 5.4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 р. № 161.

Постійно.

Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-методичний відділ.

3.5. Вивчення питання щодо запровадження на окремих факультетах в порядку експерименту штатних посад педагогів-кураторів для роботи зі студентами першого курсу (одна посада на курс із кількістю студентів не менше 50 осіб).

Залучення до кураторської роботи під час виробничо-педагогічної практики студентів старших курсів факультету психології та соціальної роботи.

^ 2008-2009 навч. рік; постійно.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, декани факультетів.

3.6. Урахування особливостей організації навчального процесу на 1-2 курсах під час розроблення нових навчальних планів (оптимальне співвідношення різних видів навчальних занять та форм підсумкового контролю, послідовність вивчення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних та фахових дисциплін, запровадження пропедевтичних навчальних курсів, тощо).

2008-2009 навч. рік.

Відповідальні: робоча група з удосконалення навчальних планів, декани факультетів.

3.7. Запровадження в чинних навчальних планах пропедевтичних навчальних курсів з фундаментальних та окремих фахових дисциплін (розділ «Навчальні дисципліни за вибором університету»).

2008-2009 навч. рік.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.

3.8. Підготовка й видання методичних рекомендацій та довідкової літератури щодо організації навчального процесу й самостійної роботи для студентів молодших курсів.

2008-2009 навч. рік.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, директор видавництва.

3.9. Поліпшення психолого-аналітичної, діагностичної та індивідуальної консультативної роботи зі студентами 1-2 курсів, активізація участі в цій роботі Психологічної служби університету.

2008-2009 навч. рік, постійно.

Відповідальні: соціально-гуманітарний відділ, декани факультетів, керівник Психологічної служби університету.

3.10. Здійснення систематичного моніторингу процесу адаптації студентів 1-2 курсів до умов навчання в університеті, використання різних форм і методів психолого-педагогічних та соціологічних спостережень (анкетування, тестування, співбесіди тощо).

Постійно.

Відповідальні: декани факультетів, соціально-гуманітарний відділ, керівник Психологічної служби університету, завідувачі кафедр психології, філософії та соціології.

3.11. Посилення уваги до виховної роботи зі студентами молодших курсів, організації їх дозвілля та побуту.

Більш ефективне використання в цій роботі можливостей студентського самоврядування, студентського профкому, зв’язків із батьками, шкільними педагогічними колективами тощо.

Постійно.

Відповідальні: декани факультетів, соціально-гуманітарний відділ.

3.12. Дотримання нормативних вимог щодо формування лекційних потоків та академгруп, оптимальне використання аудиторно-лабораторного фонду, який надається для забезпечення навчального процесу на 1-2 курсах.

Постійно.

Відповідальні: науково-методичний та навчально-організаційні відділи, декани факультетів.

4. Матеріали засідання Вченої ради опублікувати в Інформаційному бюлетені ректора та Вченої ради університету.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи.


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь керівника лабораторії доцента Тезікової С.В. про роботу науково-дослідної лабораторії порівняльних педагогічних досліджень.

УХВАЛИЛИ:

 1. Результати роботи науково-дослідної лабораторії порівняльних досліджень схвалити.

 2. Визначити такі перспективні напрямки вдосконалення роботи зазначеної науково-дослідної лабораторії:

  1. Оформлення асоційованого членства в Міжнародних організаціях компаративістів, що дозволить отримувати інформацію про результати міжнародних досліджень, брати участь у заходах цих організацій, мати доступ до фахових публікацій.

  2. Упровадження результатів наукових досліджень в організацію навчального процесу в університеті через участь у між кафедральних проектах за такими напрямами: професійний розвиток учителів (зміст, форми, методи). Інформаційні технології в освіті, організація та впровадження дистанційної форми підготовки вчителя, партнерство школи та ВНЗ, особливості професійного консультування, професійний розвиток соціальних педагогів, міжнародна проектна діяльність студентів, механізми вимірювання якості педагогічної освіти.

  3. Надання допомоги дослідникам щодо використання зарубіжного досвіду під час написання кандидатських та студентських досліджень, методології здійснення порівняльного аналізу.

  4. Виконання порівняльних досліджень прикладного характеру.

  5. Створення сайту науково-дослідної лабораторії порівняльних педагогічних досліджень.

  6. Використання досвіду перекладацької діяльності дослідників у розробці змісту підготовки перекладачів на факультеті іноземних мов.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків, професора Мельничука О.В.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №4

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 24 грудня 2008 року


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь декана історико-юридичного факультету доцента Мицик Л.М. про систему забезпечення якості вищої освіти в університетах США.

УХВАЛИЛИ: 1. Взяти інформацію Мицик Л.М. до уваги.

 1. Вважати за доцільне взяти участь у конкурсі грантів у програмі підтримки атестування університетів, що проводиться з метою наукових та освітніх обмінів за сприяння корпорації Д.Карнегі (м. Нью-Йорк).

 2. Рекомендувати ректорату університету розглянути питання щодо створення в університеті центру моніторингу якості освіти.

 3. Провести семінар із питань методики проведення моніторингу якості освіти (лютий 2009 р.).


2. СЛУХАЛИ: Доповідь керівника робочої групи, декана природничо-географічного факультету доцента Сенченко Г.Г. про організацію та методичне забезпечення навчального процесу на заочному відділенні.

УХВАЛИЛИ: Заслухавши й обговоривши доповідь керівника робочої групи з підготовки питання доц. Сенченко Г.Г. та повідомлення керівника Прилуцького НМЦ із заочної освіти доц. Дубровської Л.О., Вчена рада у х в а л и л а:

 1. Роботу деканатів, кафедр та інших підрозділів університету, які забезпечують начальний процес на заочному відділенні, визнати такою, що в цілому відповідає нормативним вимогам і спрямована на пошуки нових ефективних форм організації та засобів підвищення якісного рівня навчальної роботи зі студентами-заочниками.

 2. Із метою подальшого вдосконалення організації та методичного забезпечення навчального процесу на заочному відділенні здійснити такі заходи:

2.1. Посилити профорієнтаційну роботу щодо залучення абітурієнтів до вступу на заочну форму навчання.

Термін виконання: 2008 – 2009 н.р., постійно.

Відповідальні: ректорат, приймальна комісія, деканати факультетів.

2.2. Вирішити питання щодо внесення коректив до чинних навчальних планів заочної форми навчання з метою їх удосконалення.

Термін виконання: 2008–2009 н.р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, декани факультетів.

2.3. При плануванні навчальної роботи зі студентами заочної форми навчання забезпечити узгодження графіків навчального процесу на денному та заочному відділеннях, а також у Прилуцькому навчально-методичному центрі із заочної освіти.

Термін виконання: 2008–2009 н.р., постійно.

Відповідальні: навчально-організаційний відділ та деканати факультетів.

  1. Удосконалити порядок проведення атестації виробничої (педагогічної) практики студентів заочної форми навчання.

Термін виконання: ІІ семестр 2008–2009 н.р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, завідувачу навчальної та виробничих практик; декани факультетів.

  1. Створити комплекти навчальної літератури на допомогу студентам-заочникам, у тому числі навчальних посібників на електронних носія.

Термін виконання: 2008–2009 н.р., постійно.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

  1. Переглянути роботу бібліотеки з метою своєчасної видачі навчальної літератури та якісного обслуговування студентів-заочників.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: дирекція бібліотеки, завідувачі кафедр.

2.7. Спрямувати роботу кафедр, деканатів університету на підвищення якості освіти через заочну форму навчання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи, доц. Самойленка О.Г.


 1. СЛУХАЛИ: Інформацію керівника Гоголезнавчого центру професора Михеда П.В. про стан виконання заходів щодо підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя.

УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію керівника Гоголезнавчого центру професора Михеда П.В. взяти до уваги.

2. Відзначити систематичну плідну діяльність Гоголезнавчого центру, кафедри світової літератури та історії культури, господарчих підрозділів університету, спрямовану на забезпечення виконання плану заходів щодо підготовки до ювілею М.В.Гоголя.

3. Внести доповнення та корективи до плану заходів щодо підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя з урахуванням пропозицій, висловлених у процесі розгляду питання.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №5

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 29 січня 2009 року


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків професора О.В.Мельничука про підсумки виконання планів науково-дослідних робіт і підготовки науково-педагогічних кадрів у 2008 році та завдання на 2009 рік.

УХВАЛИЛИ: 1. Доповідь проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків, професора О.В.Мельничука про підсумки виконання планів науково-дослідних робіт і підготовки науково-педагогічних кадрів у 2008 році та завдання щодо подальшого розвитку наукових досліджень в університеті схвалити.

 1. Матеріали доповіді про підсумки науково-дослідної роботи університету за 2008 рік обговорити на засіданнях вчених рад факультетів та кафедр.

 2. Науковому відділу університету:

  1. Розробити рейтингову систему оцінювання наукової роботи професорсько-викладацького складу університету й подати на обговорення вчених рад факультетів.

Термін виконання: до 01.05.2009 р.

  1. Створити електронну базу даних про науково-педагогічних працівників університету, які не мають наукового ступеня та вченого звання.

Термін виконання: до 01.09.2009 р.

  1. Створити загальноуніверситетську електронну базу наукових проектів.

Термін виконання: до 01.05.2009 р.

  1. Вивчити питання щодо можливостей залучення вітчизняних і закордонних інвестицій для оновлення науково-лабораторної бази університету.

Термін виконання: до 01.03.2009 р.

  1. Із метою пропаганди наукових досягнень викладачів університету та залучення на навчання в аспірантуру викладачів інших навчальних закладів розробити та надіслати рекламні проспекти до ВНЗ України.

Термін виконання: до 01.05.2009 р.

  1. Розробити положення щодо проведення конкурсу на кращу студентську науково-дослідну роботу з природничих та гуманітарних дисциплін.

Термін виконання: до 01.04.2009 р.

  1. Забезпечити підготовку та подання до відділу інформатизації даних про конкурси, державні науково-технічні програми, які фінансуються з Державного фонду фундаментальних досліджень та фондів міністерств, відомств, підприємств і організацій тощо.

Термін виконання: постійно.

 1. Відділу міжнародного співробітництва:

  1. Забезпечити консультативну допомогу з питань оформлення документів для участі в міжнародних грантах, проектах, навчально-дослідницьких програмах тощо.

Термін виконання: постійно.

  1. Розробити перспективний план розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва університету та заходи щодо інтеграції до європейського й світового наукового простору у 2009 – 2012 рр.

Термін виконання: до 01.05.2009 р.

 1. Деканам факультетів:

  1. Упорядкувати роботу щодо формування та видання збірників наукових і науково-методичних праць студентів, розробити та подати до наукового відділу відповідні плани-графіки.

Термін виконання: до 01.03.2009 р.

  1. Подати до наукового відділу інформацію про потреби кафедр у науково-дослідному та навчальному обладнанні.

Термін виконання: до 01.04.2009 р.

  1. Розглянути на засіданнях вчених рад факультетів плани проведення у 2009 році наукових та науково-практичних конференцій та подати їх для узгодження в науковий відділ

Термін виконання: до 01.03.2009 р.

  1. Надати науковому відділу пропозиції щодо змін і уточнень до чинних положень про рейтинг кафедр та конкурси “Науковець року університету”, “Молодий науковець року університету”.

Термін виконання: до 01.04.2009 р.

 1. Завідувачам кафедр:

  1. Підготувати та подати до наукового відділу запити щодо фінансування з фахових наукових напрямків (за наданими науковим відділом зразками).

Термін виконання: до 01.04.2009 р.

  1. Активізувати роботу щодо участі викладачів кафедри в персональних міжнародно-технічних програмах, грантах.

Термін виконання: постійно.

  1. Провести атестацію наукових досягнень викладачів та обговорити на засіданнях кафедр звіти викладачів, у яких відсутні публікації у 2008 році та (або) не підготовлено згідно з індивідуальним планом навчальних та методичних праць.

Термін виконання: до 01.04.2009 р.

  1. Забезпечити поліпшення якісного складу науково-педагогічних кадрів шляхом залучення до наукової та викладацької роботи провідних фахівців із науковими ступенями.

Термін виконання: постійно, 2009 р.

 1. Із метою оптимізації використання коштів та проведення наукових робіт та забезпечення їх результативності продовжити створення профільних науково-дослідних лабораторій в університеті, орієнтуючись на потужні наукові школи.

Термін виконання: постійно.

 1. Проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків спільно з деканатом та завідувачами кафедр факультету іноземних мов розробити програму поліпшення кадрового складу факультету й подати її на розгляд Вченої ради університету.

Термін виконання: до 01.05.2009 р.

 1. Проректору з фінансово-економічних питань та господарських питань під час розробки кошторису університету на 2009 рік передбачити кошти на придбання обладнання для наукових та навчальних лабораторій.

Термін виконання: до 01.03.2009 р.

 1. Директору видавництва забезпечити надання до відділу інформатизації даних про опублікування навчальних та наукових видань у видавництві університету.

Термін виконання: постійно.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О.В.Мельничука.^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №6

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 5 березня 2009 року


 1. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз із таких спеціальностей: 6.080200 – “Соціальна інформатика”, 7.010103 – “П.М.С.О. Хореографія”.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя


^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №7

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя


від 2 квітня 2009 року

 1. СЛУХАЛИ: Про підсумки фінансово-господарської діяльності університету у 2008 р. (доповідь головного бухгалтера університету Гнип Т.К. додається).

УХВАЛИЛИ: Схвалити звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності університету у 2008 році.


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ПРОТОКОЛ №8

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 30 квітня 2009 року 1. СЛУХАЛИ: Доповідь проректора з науково-педагогічної та методичної роботи доцента Самойленка О.Г. про діяльність деканатів і кафедр щодо здійснення співпраці з органами управління та закладами освіти щодо формування контингенту студентів.

УХВАЛИЛИ: 1. Ректорату університету:

  1. Передбачити роботу з Міністерством освіти і науки України, Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, райдержадміністрації щодо вивчення перспектив розвитку спеціальностей, із яких здійснюється підготовка фахівців в університеті, виходячи з кадрових потреб регіону.

  2. Проводити Дні університету в регіонах із метою презентації напрямків діяльності кафедр, наукових досліджень і проектів.

  3. Спланувати та провести заходи щодо модернізації сайту університету та розміщення на ньому профорієнтаційної інформації.

 1. Деканатам факультетів:

  1. Обговорити на засіданнях Вчених рад факультетів основні напрями профорієнтаційної роботи кафедр та підрозділів факультетів.

  2. Підготувати та видати рекламно-інформаційні матеріали щодо спеціальностей, спеціалізацій та умов прийому абітурієнтів.

  3. Під час планування педагогічної практики студентів передбачити проведення практикантами профорієнтаційної роботи за місцем проходження практики.

 2. Кафедрам спланувати та забезпечити виконання заходів щодо проведення профорієнтаційної роботи серед молоді, враховуючи особливості спеціальностей та спеціалізацій, виходячи з потреб ринку праці.

 3. Соціально-гуманітарному відділу спільно з профспілковим комітетом студентів та студентською радою розробити заходи щодо проведення профорієнтаційної роботи з участю студентів у школах, інших навчальних закладах, установах, організаціях, військових частинах тощо.

 4. Центру довузівської підготовки спланувати та організувати роботу курсів із підготовки до тестування з незалежного оцінювання знань, проведення консультативної роботи серед школярів, батьків та учителів, проведення Дня відкритих дверей, інших презентаційних заходів.

 5. Центру соціологічних та соціально-психологічних досліджень передбачити заходи щодо вивчення проблем, пов’язаних із вибором професії, професійною адаптацією студентів до навчання за відповідними спеціальностями тощо.

 6. Навчально-методичному відділу, Центру довузівської підготовки розробити та організувати виконання конкретних заходів в організації профорієнтаційної роботи в університеті щодо формування контингенту студентів на 2009 – 2010 навчальний рік.

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Самойленка О.Г.Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ПРОТОКОЛ №9

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 25 червня 2009 року


 1. СЛУХАЛИ: Про підсумки державної атестації бакалаврів, спеціалістів і магістрів та працевлаштування випускників.

УХВАЛИЛИ: Заслухавши й обговоривши інформації голів ДЕК та деканів факультетів про підсумки державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, а також звіт відділу кадрів про підсумки працевлаштування спеціалістів і магістрів, які здобули вищу освіту за держзамовленням, Вчена рада ухвалила:

 1. Висновки й рекомендації, які містяться у звітах голів Дек та доповідях деканів факультетів щодо результатів державних екзаменів, захисту дипломних, кваліфікаційних та магістерських робіт взяти до уваги, урахувати під час планування й організації навчально-виховного процесу у 2009 – 2010 навчальному році.

 2. Ректорату продовжити роботу щодо удосконалення підготовки та проведення державної атестації студентів випускних курсів відповідно до нормативних документів МОН України та з урахуванням висловлених під час обговорення пропозицій.

 3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр ужити конкретних заходів щодо реалізації пропозицій та рекомендацій, висловлених Державними екзаменаційними комісіями за підсумками державної атестації випускників.

 4. Відділу кадрів (Примак М.В.), навчально-організаційному відділу (Гриценко В.В.), деканам факультетів проаналізувати інформацію про прибуття випускників на місця роботи згідно з направленнями, ужити заходів, у разі потреби, щодо надання їм допомоги в працевлаштуванні за спеціальністю.

 5. Організацію та контроль за виконанням покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Самойленка О.Г.Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Схожі:

Витяг із протоколу №1 iconПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя
Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість...
Витяг із протоколу №1 iconПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя
Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість...
Витяг із протоколу №1 iconВитяг з протоколу №
Присутні: П.І. П
Витяг із протоколу №1 iconВитяг з протоколу №
Присутні: П.І. П
Витяг із протоколу №1 iconВитяг з протоколу №
Присутні: П.І. П
Витяг із протоколу №1 iconПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя ддооццееннттаа
Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість...
Витяг із протоколу №1 iconЗвіт конкурсанта про роботу Витяг з протоколу засідання кафедри щодо рекомендації прийняття на роботу за конкурсом Витяг з рішення конкурсної комісії
Копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені нотаріально
Витяг із протоколу №1 iconВитяг із протоколу 31. 05. 2011 Суми №10

Витяг із протоколу №1 iconВитяг з протоколу № засідання кафедри (назва)
Присутні: П.І. П
Витяг із протоколу №1 iconВитяг із протоколу №
Ректорові Луцького національного технічного університету професору Божидарніку В. В
Витяг із протоколу №1 iconВитяг з протоколу № засідання Вченої Ради (назва інституту, факультету)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи