Правила оформлення матеріалів icon

Правила оформлення матеріалів
Скачати 84.77 Kb.
НазваПравила оформлення матеріалів
Дата14.09.2012
Розмір84.77 Kb.
ТипРегламент

Правила оформлення матеріалів. Текст повинен бути набраний у редакторі Microsoft Word, поля по 2 см з усіх боків, шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал між рядками одинарний. Зверху сторінки вказується назва доповіді ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ; нижче прізвище та ініціали доповідача, курс, повна назва вузу. Список літератури не додається. Посилання на літера­тур­ні джерела робляться в тексті у круглих дужках, напр., (Масюк, 2002). Таблиці робити у Microsoft Word, діаграми - Microsoft Graph. Малюнки вставляти в текст доповіді та обов’язково надсилати ще окремими файлами у форматі .JPG. Об’єм матеріалів разом з таблицями, рисунками або графіками не повинен перевищувати 3 сторінок.

Регламент доповіді 5-10 хвилин.


Зразок оформлення матеріалів:


^ ОРНІТОФАУНА ЛІСОВОГО УРОЧИЩА „ТВАНІ” (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.)


Попова О.М.

Студентка ІІІ курсу.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


Текст

^ Заявка на участь у конференції


Заявка на участь у конференції висилається окремим файлом (приклад назви файлу – popova_zayavka.doc). Приклад оформлення заявки наступний:

Прізвище


Ім’я

По-батькові

Навчальний заклад
Факультет, курс, спеціальність
Адреса для листування (з індексом)Телефон (якщо є)

E-mail (якщо є)

Секція

Назва доповіді
Науковий керівник
Необхідні ТЗН (мультимедійна апаратура, кодоскоп, тощо)
Потреба у поселенні

V Всеукраїнська студентська наукова конференція


Сучасні проблеми природничих наук”


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Ніжин

2010

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у V Всеукраїнській сту-дентській науковій кон­фе­рен­ції „Сучасні проблеми природ­ни­чих наук”, яка відбудеться на базі природ-ничо–географічного факультету Ні-жинського державного універ­си­тету імені Миколи Гоголя 21–22 квітня 2010 року.


Планується робота таких секцій:

 • Флора і рослинність, експери-ментальна ботаніка

 • Зоологія, медико-біологічні дослід-ження

 • Екологічні проблеми природоко­ристу­вання та охорона навколиш­нього середовища

 • Суспільно-географічні дослідження

 • Фізико-географічні дослідження

 • Туристично-краєзнавчі дослідження

 • Сучасна хімія та хімічний експеримент


Робоча мова конференції – українська, російська.

Матеріали надсилаються на адресу організаційного комітету в електронній формі (е-mail) та у роздрукованому вигляді (1 примірник) поштою.


^ Термін подання матеріалів:

до 25 березня 2010 р.

Матеріали, надіслані після цього терміну, не будуть надруковані. Надіслані матеріали не повертаються.

Вартість публікації однієї повної сторінки становить 25 грн. Гроші надсилати поштовим переказом:

Павлюку Олександру Віталійовичу

вул. 8 Березня, 44, кв. 52, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600, Україна

Копію квитанції про сплату необхідно надіслати разом з роздруківкою тексту.


^ Матеріали конференції вийдуть окре­мою збіркою.


Організаційний внесок складає 30 грн. (сплачується при реєстрації учасниками, які особисто візьмуть участь у роботі конференції).


^ Харчування за власний кошт.

Вартість проживання: від 10 до 30 грн. за добу


Організаційний комітет:

Голова: Сенченко Галина Григорівна к.х.н., декан природничо-географіч-ного факультету

Секретар: Надточий Р.А. – студ. IV курсу.

Члени оргкомітету:

Гавій В.М. – к.б.н., доцент кафедри біології.

Філоненко Ю.М. – к.г.н., доцент кафедри географії.

Циганков С.А. – к.х.н., доцент кафедри хімії.

Кедров Б.Ю. – асист. кафедри біології.

Дідик Л.В. – асист. кафедри біології.

Шешурак П.М. – зав. музеєм зоології.

Фурс О.С. – студ. V курсу.

Скотар С.О. – студ. V курсу.

Павлюк О.В. – студ. IV курсу.

Пальоха В.В. – студ. IV курсу.

Кобзар О.Л. – студ. III курсу.

Кобзар Я.Л. – студ. III курсу.

Гребеник О.О. – студ. II курсу.

^ Адреса оргкомітету:

Сенченко Г.Г., природничо-геогра-фічний ф-т, НДУ імені Миколи Гоголя, вул. Кропив’янського, 2,

м. Ніжин, Чернігівська обл., 16602, Україна

Телефон:

+38 067 1103096; +38 050 8184133

^ E-mail: sheshurak&mail.ru

Правила оформления материалов. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word, поля по 2 см со всех сторон, шрифт Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал одинарный. Сверху станицы указывается название доклада ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ; ниже фамилия и инициалы докладчика, курс, полное название вуза. Список литературы не подаётся. Ссылки на литера­тур­ные источники делаются в тексте в круглых скобках, напр., (Масюк, 2002). Таблицы делать в Microsoft Word, диаграмы - Microsoft Graph. Рисунки вставлять в текст доклада и обязательно присылать ещё отдельными файлами в формате .JPG. Объём материалов вместе с таблицами, рисунками или графиками не должен превышать трёх страниц. Регламент доклада 5-10 минут.


Образец оформления материалов:


^ ОРНИТОФАУНА ЛЕСНОГО УРОЧИЩА „ТВАНИ” (ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛ.)


Попова О.М.

Студентка ІІІ курса.

Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя


Текст

^ Регистрационная форма:


Заявка на участие в конференции высылается отдельным файлом (пример названия файла – popova_zayavka.doc). Пример оформления заявки следующий:

Фамилия


Имя

Отчество

Учебное заведение
Факультет, курс, специальность
Контактный адрес (с индексом)Телефон (если есть)

E-mail (если есть)

Секция

Название доклада
Научный руководитель
Необходимые ТСО (мультимедийная аппаратура, кодоскоп и т.д.)V Всеукраинская студенческая научная конференция


Современные проблемы естественных наук”


^ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


Нежин

2010

Уважаемые коллеги!

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в V Всеукраинской студенческой научной кон­фе­рен­ции „Современные проблемы естественных наук”, которая состоится на базе естественно–географического факультета Нежинского государственного универ­си­тета имени Николая Гоголя 21–22 апреля 2010 года.


Планируется работа таких секций:

 • Флора и растительность, экспериментальная ботаника

 • Зоология, медико-биологические исследования

 • Экологические проблемы прирордопользования и охрана окружающей среды

 • общественно-географические исследования

 • Физико-географические исследования

 • Туристско-краеведческие исследования

 • Современная химия и химический эксперимент


Рабочие языки конференции – украинский, русский.

Материалы присылаются на адрес организационного комитета в электронной форме (е-mail) и в распечатанном виде (1 экземпляр) почтой.

^ Срок подачи материалов:

до 25 марта 2010 г.

Материалы, присланные после этого срока, не будут напечатаны. Присланные материалы не возвращаются.

Стоимость публикации одной страницы составляет 25 грн. (3 $). Деньги присылать почтовым переводом:

Павлюку Александру Виталиевичу

ул. 8 Березня, 44, кв. 52, г. Нежин, Черниговская обл., 16600, Украина

Копию квитанции об оплате необходимо присылать вместе с распечаткой текста.


^ Материалы конференции выйдут отдельным сборником.


Организационный взнос составляет 30 грн. (оплачивается при регистрации участниками, которые лично примут участие в работе конференции).


^ Питание за собственные средства.

Стоимость проживания: от 10 до 30 грн. за сутки (2-6 $)


Организационный комитет:

Председатель: Сенченко Галина Григорьевна к.х.н., декан естественно–географического факультета

Секретарь: Надточий Р.А. – студ. IV курса.

Члены оргкомитета:

Гавий В.Н. – к.б.н., доцент кафедры биологии

Филоненко Ю.Н. – к.г.н., доцент кафедры географии.

Цыганков С.А. – к.х.н., доцент кафедры химии.

Кедров Б.Ю. – асист. кафедры биологии

Дидык Л.В. – асист. кафедры биологии

Шешурак П.Н. – зав. музеем зоологии.

Фурс О.С. – студ. V курса.

Скотар С.А. – студ. V курса.

Павлюк А.В. – студ. IV курса.

Пальоха В.В. – студ. IV курса.

Кобзар А.Л. – студ. III курсу.

Кобзар Я.Л. – студ. III курсу.

Гребеник О.А. – студ. II курсу.

Адрес оргкомитета:

Сенченко Г.Г., естественно-геогра-фический ф-т, НГУ имени Николая Гоголя, ул. Кропивянского, 2,

г. Нежин, Черниговская обл., 16602, Украина

Телефон:

+38 067 1103096; +38 050 8184133

E-mail: sheshurak&mail.ru

Схожі:

Правила оформлення матеріалів iconПравила оформлення матеріалів
Масюк, 2002. Таблиці робити у Microsoft Word, діаграми Microsoft Graph. Малюнки вставляти в текст доповіді та обов’язково надсилати...
Правила оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Правила оформлення матеріалів iconМетодичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології»
Вимоги до змісту, структури та правила оформлення матеріалів дипломної роботи
Правила оформлення матеріалів iconПриклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»
Роздрукувати Умови опублікування статті, Правила оформлення та приклад оформлення
Правила оформлення матеріалів iconПравила оформлення матеріалів до збірника Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації»
Обсяг матеріалу – 1–2 повних сторінок (разом із рисунками та літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2003)
Правила оформлення матеріалів iconПравила оформлення наукових статей подано вкінці. Правила оформлення наукових статей
Шановні, студенти-магістри денної та заочної форм навчання, кафедра Країнознавства повідомляє Вас, що до 01. 11. 2012р необхідно...
Правила оформлення матеріалів iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Правила оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Через один рядок прізвище та ініціали автора, назва організації (вирівнювання по центру)
Правила оформлення матеріалів iconЗразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису
move to 1812-11331
Правила оформлення матеріалів icon1 Правила складання та оформлення документів
Оформлення юридичних документів і організація їх обігу відіграють важливу роль у конкурентоспроможності підприємств різних форм,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи