Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина icon

Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина
Скачати 83.54 Kb.
НазваПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина
Дата14.09.2012
Розмір83.54 Kb.
ТипПоложення

Проект

ПОЛОЖЕННЯ

про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки і

спеціальностей у вищих навчальних закладах

та вищих професійних училищах


Загальна частина


1. Дія цього Положення поширюється на вищі навчальні заклади, вищі професійні училища незалежно від форми власності та підпорядкування, які здійснюють підготовку (перепідготовку) фахівців за певними напрямами підготовки та спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).

Акредитація проводиться з ініціативи навчального закладу.

2. Акредитація вищого навчального закладу (далі - акредитація закладу) - це державно-суспільне визнання його статусу для підтвердження права провадити освітню діяльність відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Акредитація навчального закладу проводиться протягом навчального року.

3. Акредитація напряму підготовки та спеціальності у навчальному закладі за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем - це державно-суспільне визнання відповідності умов та якості підготовки (перепідготовки) фахівців з цього напряму, спеціальності чинним вимогам.

Акредитація напряму підготовки, спеціальності проводиться після (або в період) закінчення терміну навчання фахівців у навчальному закладі. Повторна акредитація напряму підготовки, спеціальності проводиться перед закінченням терміну дії ліцензії.

Акредитація напряму підготовки, спеціальності у відокремлених структурних підрозділах здійснюється одночасно із напрямами підготовки, спеціальностями у базовому вищому навчальному закладі.

За результатами акредитації напрями підготовки, спеціальності у відокремлених структурних вносяться до сертифікату про акредитацію.

4. Акредитація споріднених напрямів підготовки та спеціальностей - це комплексне оцінювання всіх напрямків діяльності навчального закладу та його структурних підрозділів (інститутів, факультетів, відділень).

5. Рішення щодо акредитації приймається Державною акредитаційною комісією (далі - ДАК) і не пізніше ніж через два тижні затверджується МОН.

За результатами розгляду ДАК можуть бути прийняті такі рішення: про акредитацію, відмову в акредитації, умовну акредитацію.

6. У разі позитивного рішення щодо акредитації МОН видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію напряму підготовки, спеціальності та/або навчального закладу в цілому, а також може прийняти рішення щодо спроможності навчального закладу надавати освітні послуги з акредитованого напряму підготовки, спеціальності на термін дії сертифіката про акредитацію та ліцензію про право продовження підготовки фахівців.

Зразок сертифіката про акредитацію напряму підготовки, спеціальності та навчального закладу в цілому затверджує МОН.

7. Загальний термін дії сертифіката для навчальних закладів, що мають статус національного, становить 10 років, інших – 5 років.

8. Порядок оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію встановленого зразка (їх дублікатів) затверджується МОН.

У разі втрати сертифіката про акредитацію навчальним закладом за їх письмовим зверненням відповідно до наказу МОН видається дублікат.

9. В акредитації навчальному закладу відмовляється у разі, коли:

1) показники його діяльності не відповідають вимогам ДАК щодо акредитації напряму підготовки, спеціальності та навчального закладу в цілому;

2) з моменту одержання ліцензії (сертифікату) в його діяльності виявлено порушення чинного законодавства, що не ліквідовані на час акредитації;

3) у поданих на акредитацію матеріалах виявлено інформацію, що не відповідає дійсності.

Повторне проведення акредитації у разі негативного рішення ДАК можливе за умови усунення недоліків, але не раніше ніж через рік після прийняття такого рішення.

10. На підставі рішення ДАК про відмову в акредитації МОН вирішує питання подальшого навчання студентів.


^ Порядок проведення акредитації


11. Навчальний заклад, який акредитовує напрями підготовки та спеціальність або акредитується в цілому, подає до МОН:

1) заяву про проведення акредитації;

2) копію ліцензії на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію;

3) звіт про діяльність за напрямом підготовки чи спеціальністю, що акредитуються або навчального закладу в цілому, з моменту отримання ліцензії або за період, який пройшов з часу попередньої акредитації. Структуру та зміст звіту визначає МОН.

Звіт повинен бути розглянутий вченою (педагогічною) радою навчального закладу та оприлюднений у засобах масової інформації.

4) копії документів контролюючих державних органів, а також претензії юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності навчального закладу із заявленої для акредитації спеціальності, (акредитації закладу) за період підготовки (перепідготовки) фахівців, заходи щодо їх усунення та інформація про хід виконання цих заходів;

5) висновки за результатами ліцензування (при першій акредитації) або попередньої акредитації (при повторній акредитації).

12. Після одержання зазначених у пунктах 11 і 12 цього Положення матеріалів МОН у 20-денний термін проводить їх попередню експертизу та за умови відповідності поданих матеріалів нормативно-правовим актам формує експертну комісію, яка проводить акредитаційну експертизу.

13. При проведенні акредитаційної експертизи експертна комісія здійснює аналіз відповідності діяльності навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та оцінку якості підготовки студентів за напрямом підготовки, спеціальністю, що акредитується, та ефективність внутрішньої системи управління якістю освіти.

Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи затверджує МОН.

Загальний термін роботи експертної комісії безпосередньо у навчальному закладі не повинен перевищувати 5 днів.

За результатами проведеної акредитаційної експертизи експертна комісія МОН готує мотивовані висновки про можливість акредитації напряму підготовки чи спеціальності та навчального закладу в цілому, ознайомлює з ними керівника навчального закладу. Експертний висновок щодо акредитації напряму підготовки чи спеціальності в десятиденний термін долучається до акредитаційної справи і подається до експертної ради ДАК. Експертний висновок про акредитацію навчального закладу в цілому подається безпосередньо до ДАК.

14. Експертна рада ДАК проводить аналіз матеріалів, зазначених у пунктах 11 і 12 цього Положення, висновк експертної комісії і готує пропозиції на засідання ДАК.

15. ДАК, не пізніше ніж у двомісячний термін від дня отримання пропозицій від експертної ради у разі акредитації напряму підготовки чи спеціальності (експертного висновку експертної комісії МОН - у разі акредитації навчального закладу в цілому), приймає рішення про акредитацію, відмову в акредитації або умовну акредитацію.

Рішення про акредитацію приймається, коли показники діяльності навчального закладу відповідають Ліцензійним умовам, а якість підготовки (перепідготовки) фахівців з цього напряму, спеціальності – чинним вимогам.

Рішення про відмову в акредитації приймається, коли показники діяльності навчального закладу не відповідають Ліцензійним умовам, а якість підготовки (перепідготовки) фахівців з цього напряму, спеціальності чинним вимогам.

Рішення про умовну акредитацію приймається, коли показники діяльності навчального закладу відповідають Ліцензійним умовам, а якість підготовки (перепідготовки) фахівців з цього напряму, спеціальності не суттєво відрізняється від чинних вимог.

16. Після закінчення терміну дії сертифіката проводиться повторна акредитація згідно з вимогами пунктів 11-16 цього Положення.

17. Акредитованим за певним рівнем може бути визнаний навчальний заклад, який проводить підготовку (перепідготовку) фахівців:

1) за кількома напрямами, де не менше, ніж дві третини спеціальностей акредитовані за відповідним рівнем;

2) за спеціальностями одного напряму, акредитованими за цим же рівнем.

18. Вищий навчальний заклад не може бути акредитований за IV рівнем, коли:

1) показники наукової діяльності його знаходяться на рівні, нижчому від середнього для даної галузевої групи або типу вищого навчального закладу;

2) за останні 5 років видано підручників (навчальних посібників) з грифом МОН (галузевих міністерств) та монографій менше, ніж 5 відсотків від загальної чисельності науково-педагогічних працівників, які працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи.


^ Права та обов'язки акредитованого навчального закладу


19. Навчальний заклад після затвердження МОН позитивного рішення ДАК щодо акредитації спеціальності має право:

1) видавати випускникам, які навчалися за акредитованим напрямом чи спеціальністю, документи про вищу освіту державного зразка;

2) одержати витяг з рішення ДАК, сертифікат про акредитацію та рішення про спроможність надавати освітні послуги з акредитованого напряму підготовки чи спеціальністю на термін дії сертифіката.

20. Вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації можуть бути включені до державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, а також до переліку наукових установ та вищих навчальних закладів, яким надається бюджетне фінансування для провадження наукової та науково-технічної діяльності.

21. Порушення державних вимог щодо акредитації є підставою для призупинення на визначений термін дії сертифіката про акредитацію або його анулювання.


^ Фінансування проведення акредитації


22. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням акредитації, видачею сертифікату (дублікату), здійснюється за рахунок навчальних закладів, які заявили про свою акредитацію, за попередньо складеними кошторисами відповідно до нормативів, встановлених МОН за погодженням з Мінфіном.

23. Відшкодування витрат на відрядження експертів для проведення акредитаційної експертизи здійснюється заявником відповідно до законодавства.


Оплата праці експертів здійснюється заявником з розрахунку шести годин на день, але не більше як 30 годин (голові комісії – з розрахунку вісім годин на день, але не більш як 40 годин) за період проведення акредитаційної експертизи з розрахунку ставки погодинної оплати праці професора, який проводить заняття із студентами вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації.


^ Оскарження рішень ДАК


24. Навчальний заклад може подати апеляцію до МОН щодо рішень ДАК, пов'язаних з наданням (призупиненням дії або анулюванням) сертифіката, не пізніше ніж через два тижні з дня їх прийняття.

У цьому разі МОН утворює апеляційну комісію, яка після розгляду апеляції навчального закладу готує рекомендації на чергове засідання ДАК.

Рішення ДАК щодо апеляції після його затвердження МОН є остаточним.

Після закінчення встановленого терміну апеляція до розгляду не приймається.

Рішення МОН щодо акредитації можуть бути оскаржені до суду.


Проект

^

Кабінет Міністрів УкраїниПОСТАНОВА


від_________________ 2007 р. № ______


Київ


Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки і спеціальностей у вищих навчальних закладах

та вищих професійних училищах


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 (Офіційний вісник України від 23.08.2001 - 2001 р., № 32, стор. 233, стаття 1491).

3. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 2008 року.


Прем’єр-міністр України В. Янукович

Схожі:

Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина iconПро затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки від 04. 06. 2002 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію...
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина iconПоложення > Ці Державні вимоги розроблені відповідно до Законів України,, "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах",, затверджених
України від 24 грудня 2003 року №847, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за №75/8674 (у редакції наказу...
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина iconПоложення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів
Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства у галузі вищої освіти І визначає типи, порядок створення, реорганізації...
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Загальна частина iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних України наказу ю
Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи