Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів icon

Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів
Скачати 225.04 Kb.
НазваРозпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів
Дата14.09.2012
Розмір225.04 Kb.
ТипРозпорядження


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя


Розпорядження


24 травня 2007 р. № 41


Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів


 1. Затвердити Порядок зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів (додається).

 2. Згідно з п. 38 Правил прийому до університету в 2007 році:

 1. Провести прийом випускників-бакалаврів денної та заочної форм навчання, які у 2007 році здобу­вають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, а також осіб, які здобули цей освітньо-кваліфікаційний рівень в університеті у попередні роки або в інших вищих навчальних закладах, на навчання за освітньо-професійними програ­мами підготовки спеціалістів і магістрів відповідно до Порядку зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів.

 2. Деканам факультетів – головам фахових атестаційних комісій, організувати відповідну роботу на факультетах, до 01.08.2007 р. подати на розгляд приймальної комісії університету необхідні матеріали щодо зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів за результатами державної атестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, а також за результатами вступних випробувань.

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Кладиногу В.С. та відповідаль­ного секретаря приймальної комісії Москаленка О.В.Ректор університету О.Д.БОЙКО

Затверджено

розпорядженням ректора університету від 24.05.2007 р. № 41


П О Р Я Д О К

зарахування на навчання за освітньо-професійними

програмами підготовки спеціалістів і магістрів


Випускники університету, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра у 2007 році


1. Згідно з п. 38 Правил прийому до університету, а також листами Міністерства освіти і науки України від 14.03.2007 р. № 1/9 143 та від 19.03.2007 р. № 1/9 158, особи, які в поточному навчальному році здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в університеті і бажають продовжувати навчання для здобуття кваліфікації спеціаліста або магістра із зарахуванням результатів державної атестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра замість вступних випробувань, до 01 липня подають на ім’я ректора університету письмові заяви відповідного змісту (додаток № 1), і звільняється від вступних випробувань.

Випускники – бакалаври, які виявили бажання вступати на навчання за освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки спеціаліста (магістра) за результатами фахових вступних випробувань, подають до приймальної комісії відповідну заяву (додаток № 2) і беруть участь у вступних випробуваннях разом з вступниками, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в університеті в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі.

2. Фахові атестаційні комісії за результатами державної атестації бакалаврів та вступних фахових випробувань приймають ухвалу щодо рекомендації для зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів (магістрів) на місця за державним замовленням або на умовах оплати навчання (за контрактом, за пільговим державним кредитом).

3. Фахова атестаційна комісія складає Атестаційну відомість (додаток № 4), на підставі якої приймається відповідне рішення приймальною комісією і до 05 серпня видається наказ про зарахування випускників-бакалаврів на навчання за ОПП підготовки спеціаліста (магістра) із визначенням джерел фінансування – за державним замовленням чи на умовах оплати навчання.

Дипломи бакалавра осіб, зарахованих для навчання за ОПП підготовки спеціаліста (магістра), за державним замовленням, зберігаються в їх особових справах до закінчення терміну навчання в університеті.

Особи, які зараховані на навчання за ОПП підготовки спеціаліста (магістра) з оплатою навчання за рахунок фізичних або юридичних осіб, можуть подати копії диплома бакалавра та додатку до диплома, які зберігаються в особовій справі до закінчення терміну навчання.


Бакалаври, які здобули цей освітньо-кваліфікаційний рівень в університеті у попередні роки або в інших ВНЗ

1. Особи, які закінчили курс навчання в іншому вищому навчальному закладі (ВНЗ) ІІІ-ІV рівня акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта або здобули цей освітньо-кваліфікаційний рівень в університеті у попередні роки, згідно з п. 38 Правил прийому приймаються на навчання за держзамовленням та на умовах оплати навчання на відповідну спеціальність за ОПП підготовки спеціаліста (магістра) на підставі вступних випробувань.

На цих вступників поширюється чинність п. 38 Правил прийому.

2. Особи, які вступають на навчання за ОПП підготовки спеціаліста (магістра) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, здобутого в інших ВНЗ або одержаного в університеті в попередні роки, подають в Приймальну комісію необхідні документи у визначені в п. 10 Правил прийому терміни для заочної форми навчання, а саме:

- заяву про вступ за встановленою формою (додаток № 2);

- диплом бакалавра та додаток до диплома (оригінал або завірену у встановленому порядку ксерокопію);

- медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3х4 см.

3. Зарахування вказаних у п. 1 осіб проводиться за загальним конкурсом на підставі вступних випробувань, які проводяться фаховими атестаційними комісіями за програмами, затвердженими Приймальною комісією університету.

Результати вступного випробування (співбесіди) і висновок фахової атестаційної комісії відображаються в Атестаційному листі (додаток № 3) та Атестаційній відомості (додаток № 4), на підставі яких приймальна комісія приймає відповідну ухвалу і до 05 серпня видається наказ про зарахування на навчання за ОПП підготовки спеціаліста (магістра) із визначенням джерел фінансування – за державним замовленням чи на умовах оплати навчання.


Порядок проведення конкурсу

 1. Зарахування на навчання за ОПП підготовки спеціалістів (магістрів) проводиться приймальною комісією університету на підставі висновків фахових атестаційних комісій факультетів, які проводять конкурсний відбір претендентів на зарахування за результатами державної атестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (випуск 2007 р.) або вступних випробувань, що прирівнюються до результатів державної атестації.

 2. Результати вступних випробувань, як і результати державної атестації, оцінюються за чотирьохбальною системою оцінок: „відмінно” (5 балів), „добре” (4 бали), „задовільно” (3 бали), „незадовільно” (2 бали).

Особи, які під час вступного випробування отримали оцінку „незадовільно”, до участі в конкурсів на навчання за ОПП спеціаліста (магістра) не допускаються.

 1. При однакових позитивних результатах державної атестації (вступних випробувань) переважним правом на зарахування на місця за державним замовленням користуються:

  1. вступники, які мають вищий середній бал у додатку до диплома бакалавра;

  2. вступники, які мають вищий середній бал з фахових навчальних дисциплін у додатку до диплома бакалавра;

  3. вступники, які мають опубліковані наукові праці, авторські свідоцтва про винаходи, дипломи переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та предметних олімпіад (для вступників до магістратури);

  4. вступники, які навчалися за ОПП бакалавра за державним замовленням.Додаток № 1

Ректорові Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

професору Бойку О.Д.

випускника-бакалавра 2007 р.

________________________ факультету,

спеціальність _______________________

__________________________________,

форма навчання – денна (заочна), за держзамовленням (за контрактом)

___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)


Заява

Прошу допустити мене до участі в конкурсі для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста (магістра) за державним замовленням (на умовах оплати навчання: за контрактом, за пільговим державним кредитом) зі спеціальності ________________________

_______________________________ за денною (заочною) формою навчання.

Як результат вступного випробування прошу зарахувати результати державної атестації, а саме:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Вказуються результати державних екзаменів, захисту дипломної роботи з відповідних навчальних дисциплін) 1. Результати державної атестації _____ балів;

 2. Середній бал додатку до диплома _____ балів;

 3. Середній бал з фахових навчальних дисциплін _____ балів;„­­­­­­­­____” ____________ 200__ р. ___________________

(підпис)

Додаток № 2

^

Ректорові Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя


гр. ______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові вступника)

який (яка) проживає _______________________________

(вказати адресу за

_____________________________________________________

постійною пропискою)

закінчив (ла) _____________________________________

(вказати рік закінчення,

_____________________________________________________

назву вищого навчального закладу)

за освітньо-професійною програмою бакалавра (спеціаліста), отримавши кваліфікацію ________________________________

_____________________________________________________


^

З А Я В АПрошу допустити мене до конкурсних вступних випробувань для вступу на денне (заочне) навчання (підкреслити)

факультету _______________________________________________________________

(вказати назву факультету)

за спеціальністю ___________________________________________________________

(назва спеціальності)

для здобуття кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (магістр) за державним замовленням (на умовах оплати навчання: за контрактом, на умовах пільгового кредиту).


^ Про себе повідомляю такі дані:

Стать _______________

Дата і місце народження ____________________________________________________

Місце постійного проживання _______________________________________________

__________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер ____________________________________________________

Прізвище, ім’я та по батькові батьків, місце їх проживання, ким і де працюють

Батько ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Мати ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Про себе додатково повідомляю: __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З Правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про державну акредитацію університету за обраним напрямом підготовки (спеціальністю), а також порядком зарахування на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” („спеціаліст”) ознайомився (лась).

“____” ______________ _____ р. ________________________

(підпис)

Додаток № 3

Міністерство освіти і науки України

^ Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя


Атестаційний лист

вступника на навчання за освітньо-професійною програмою

підготовки спеціаліста (магістра) на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня „бакалавр” („спеціаліст”)


 1. Прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________________________

 2. Обрана спеціальність __________________________________________________________________

 3. Форма та умови навчання (денна, заочна; за держзамовленням, на умовах оплати навчання) _____________________________________________________________________________________

 4. Назва і рік закінчення ВНЗ, в якому здобуто освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста) __________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________

 5. Кваліфікація за дипломом бакалавра (спеціаліста) __________________________________________
  _____________________________________________________________________________________

 6. Середній бал успішності (за додатком до диплому бакалавра) ________________________________

_____________________________________________________________________________________

 1. Середній бал з фахових дисциплін в додатку до диплома ____________________________________

 2. Результати вступного випробування (співбесіди):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Додаткова інформація: _________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________^ Голова комісії __________________________

Члени комісії __________________________

__________________________

__________________________

„____” _____________ 200__ р.

 1. Рішення приймальної комісії університету від „____” _____________ 200__ р., протокол № ________ :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

фотографія

3 х 4 см

^ Відповідальний секретар

приймальної комісії

________________________

(підпис)


Додаток № 4

Атестаційна відомість

Факультет _____________________________

Спеціальність __________________________

Форма навчання – денна, заочна

Група ________________________________


№№ п/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Серія та номер диплома бакалавра

Результати вступних випробувань (державної атестації)

Середній бал у додатку до диплома

Середній бал з фахових навч. дисциплін у додатку до диплома

Рекомендація фахової атестаційної комісії (рекомендується, не рекомен­дується до зарах., за держзамовл., за контрактом)
Голова фахової атестаційної

комісії ________________________

Члени комісії: ________________________

________________________

________________________


Схожі:

Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів
Додаток 7 до Правил прийому до Національного університету „Львівська політехніка”
Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів
Додаток 7 до Правил прийому до Національного університету „Львівська політехніка”
Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного...
Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного...
Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного...
Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів до Вінницького національного технічного університету
Положення підготовлене на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні», затвердженого...
Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Прийом документів здійснюється по 14 липня. Для вступників, які навчалися за освітньо-професійними програмами бакалаврів за скороченим...
Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Прийом документів здійснюється по 14 липня. Для вступників, які навчалися за освітньо-професійними програмами бакалаврів за скороченим...
Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів iconНаказ №728 Про зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста
Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки...
Розпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів iconПоложення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників"
Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи