Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя icon

Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
НазваПоложення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Дата14.09.2012
Розмір82.7 Kb.
ТипПоложення

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор університету

Бойко О.Д.


“____” січня 2007 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

1. Мета діяльності Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених

1.1. Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених (далі – Рада) Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (далі – університету) є дорадчим органом університету, яке покликане:

а) активізувати наукову роботу серед студентів, аспірантів і молодих вчених університету;

б) сприяти організації науково-дослідницької діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених;

в) сприяти науковому зростанню студентів, аспірантів і молодих вчених;

г) вирішувати загальні проблеми, пов‘язані з науковою діяльністю студентів, аспірантів і молодих вчених;

ґ) інформувати керівництво університету про стан наукової роботи студентів, аспірантів і молодих вчених;

д) здійснювати методичну та інформаційну допомогу підрозділам університету щодо розвитку наукової роботи студентів, аспірантів і молодих вчених;

^ 2. Завдання Ради

2.1. Сприяння організації наукової діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених.

2.2. Організація різноманітних наукових та науково-просвітницьких заходів (конференцій, симпозіумів, форумів, конгресів, виставок, конкурсів, «круглих столів» тощо).

2.3. Сприяння участі студентів, аспірантів, молодих вчених в олімпіадах, конкурсах, проектах.

2.4. Сприяння публікації результатів наукових досягнень, виконаних студентами, аспірантами і молодими вченими.

2.5. Сприяння науковій роботі існуючих наукових шкіл університету за усіма напрямами наукових досліджень та розвиток нових наукових шкіл.

2.6. Виявлення та вирішення проблем студентів, аспірантів і молодих вчених, пов‘язаних з науковою діяльністю.

2.7. Вироблення узагальнених висновків та рекомендацій щодо вдосконалення наукової роботи в університеті.


^ 3. Діяльність Ради

3.1. Рада здійснює свою діяльність за погодженням з ректором, проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків університету.

3.2. Термін повноважень Ради – три роки.

3.3. Засідання Ради вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше, ніж дві третини від складу Ради.

3.4. Засідання Ради може бути ініційоване ректором, проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків університету, начальником науково-дослідної частини, головою Ради чи його заступниками, або на вимогу членів Ради (не менше, ніж одної третини складу Ради).

3.5. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

3.6. Рішення Ради оформляється у вигляді ухвал Ради.

3.7. На засідання Ради можуть бути запрошені представники органів держаного управління, представники інших навчальних закладів, ділових кіл, ЗМІ, громадських організацій та об‘єднань, інші особи, присутність яких корисна для роботи Ради.


4. Голова Ради

4.1. Голову Ради призначає і звільняє ректор університету своїм наказом на основі подання проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків університету.

4.2. Одна й та ж особа не може одночасно представляти підрозділ університету (факультет чи загальноуніверситетську кафедру) та бути головою Ради.

4.3. Голова Ради здійснює:

* загальне керівництво роботою Ради.

* представляє інтереси Ради в усіх структурних підрозділах університету та за його межами;

* здійснює поточну, (передбачену наказами ректора університету чи розпорядженнями проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків університету, конкретними програмами, проектами та угодами), діяльність в інтересах університету та Ради;

* розподіляє обов‘язки між членами Ради;

* ініціює планування роботи Ради;

* скликає чергові та позачергові засідання, спільно із секретарем Ради готує порядок денний засідань та проекти ухвал Ради;

* особисто контролює за виконання рішень Ради, які оформлені як ухвали Ради чи подані як проект наказу ректора або розпорядження проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків університету;

* звітує про діяльність Ради перед ректором, проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків університету, Вченою радою університету не рідше ніж один раз на рік.


^ 5. Секретар Ради

5.1. Із числа членів Ради за поданням голови Ради, яке погоджене з проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків університету, обирається секретар Ради.

5.2. Секретар Ради веде загальне діловодство Ради (протоколи засідань, проекти рішень Ради, ухвали Ради, інформаційні довідки, службове листування тощо).

5.3. У разі відсутності секретаря Ради, голова Ради з числа присутніх членів Ради призначає секретаря засідання.

5.4. Секретар Ради розробляє форми звітності для голів рад з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених на факультетах (далі - Рад), відповідальних осіб за наукову роботу на кафедрах, керівників наукових гуртків, проблемних груп, наукових семінарів.


^ 6. Заступники голови Ради

6.1. З числа членів Ради обираються заступники голови Ради з гуманітарних та природничих дисциплін, які здійснюють загальне керівництво.

6.2. У разі відсутності голови Ради, головуючим на засіданні Ради є його один із заступників в порядку черговості.


7. Члени Ради

7.1. Склад Ради формується на основі подань деканів факультетів (завідувачів загальноуніверситетських кафедр) по одному представнику від кожного підрозділу університету (факультету).

7.2. Член Ради має рівні права з головою Ради, його заступниками та секретарем, що стосуються внесення пропозицій, внесення питань до розгляду на порядок денний, участі в підготовці проектів рішень, голосування.

7.3. До складу Ради, за необхідності, за рішенням Ради можуть бути додатково введені голова студкому університету, голова профкому працівників університету, завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та інновацій, завідувач відділу аспірантури та інші відповідальні працівники університету, допомога яких буде корисна для роботи Ради.


^ 8. Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених факультету

8.1. Рада з науково-дослідної роботи факультету здійснює свою діяльність за погодженням з деканом факультету.

8.2. Термін повноважень Ради з науково-дослідної роботи факультету складає три роки.

8.3. Рада з науково-дослідної роботи факультету на підставі Статуту університету та даного Положення, керуючись законодавством України, розробляє своє положення про діяльність та затверджує його на своєму засіданні, яке не може суперечити даному Положенню, Статуту університету, чинному законодавству України.

8.4. До складу Ради з науково-дослідної роботи факультету входять: голова Ради з науково-дослідної роботи факультету, котрий одночасно є членом Ради університету, заступник декана факультету, відповідальні особи за наукову роботу на кафедрах, керівники наукових гуртків, керівники проблемних груп, керівники наукових семінарів.

8.5. До складу Ради з науково-дослідної роботи факультету входять також студенти, аспіранти, молоді вчені.

8.6. Зі складу Ради з науково-дослідної роботи факультету обирається Секретар Ради з науково-дослідної роботи факультету та заступник голови Ради з науково-дослідної роботи факультету.

8.7. Голова Ради з науково-дослідної роботи факультету звітує перед Радою факультету не рідше ніж один раз на три місяці.

8.8. На засідання Ради з науково-дослідної роботи факультету можуть бути запрошені представники органів держаного управління, працівники інших навчальних закладів та інші особи, присутність яких корисна для роботи Ради.


^ 9. Відповідальні особи за наукову роботу на кафедрах, що входять до складу Ради з науково-дослідної роботи факультету, здійснюють свою діяльність за погодженням із завідувачем кафедри.

9.1. Відповідальних осіб за наукову роботу на кафедрах: призначає своїм розпорядженням декан факультету за поданням завідувачів кафедр.

9.2. Відповідальні особи за наукову роботу на кафедрах здійснюють загальне керівництво та контроль за роботою керівників наукових гуртків, керівників проблемних груп, керівників наукових семінарів на кафедрі і підзвітні Голові Ради з науково-дослідної роботи факультету.

9.3. Звітують перед Головою Ради факультету не рідше ніж один раз на два місяці.

9.4. Термін повноважень відповідальних осіб за наукову роботу на кафедрах складає три роки.

^ 10. Керівники наукових гуртків, наукових семінарів, проблемних груп

10.1 Здійснюють свою діяльність за погодженням з відповідальними особами за наукову роботу на кафедрах і підзвітні їм.

10.2. Керівники наукових гуртків, наукових семінарів, проблемних груп звітують перед відповідальними особами за наукову роботу на кафедрах не рідше ніж один раз на два місяці.

10.3. Керівників наукових гуртків, проблемних груп, наукових семінарів визначає кафедра своїм рішенням з особистої ініціативи кандидата чи за поданням завідувача кафедри за умови добровільної згоди кандидата.

10.4. Керівники наукових гуртків, наукових семінарів, проблемних груп для здійснення своїх завдань співпрацюють з співробітниками кафедри, аспірантами, наставниками академічних груп, враховуючи їх рекомендації і консультації, що стосуються наукової роботи студентів.

^ 11. Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, метою якого є виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів, і формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка протягом звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі (кафедрах).

^ 12. Проблемна група - організаційне утворення на кафедрі (між кафедрами, факультетами), учасниками якого є найбільш здібні і талановиті в науковій роботі студенти за основними науковими проблемами наукової діяльності кафедр, рекомендовані керівниками наукових гуртків,а також аспіранти і молоді вчені.

Метою роботи проблемної групи є поглиблені дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів, аспірантів і молодих вчених і рекомендації їх до участі в роботі наукових семінарів.

^ 13. Науковий семінар - організаційне утворення на кафедрі (кафедрах), учасниками якого є студенти, аспіранти і молоді вчені, які працюють над виконанням конкурсних наукових робіт, експериментальних досліджень, беруть участь в роботі над держбюджетною і госпдоговірною тематикою кафедри, в організації конференцій, “круглих столів”, симпозіумів, виконанні наукових проектів, грантів тощо

На засіданнях наукових семінарів можуть бути апробовані курсові, бакалаврські, дипломні, кваліфікаційні, магістерські роботи студентів та здійснюватися обговорення дисертаційних робіт аспірантів і молодих вчених.


^ 14. Припинення діяльності Ради

14.1. Рада може припинити свою діяльність в результаті реорганізації чи ліквідації відповідно до наказу ректора університету.

14.2. Рада може припинити свою діяльність за своїм рішенням про саморозпуск, погоджене з ректором університету.

14.3. У випадку реорганізації чи ліквідації Ради, робочі матеріали Ради передаються до підрозділу університету, визначеного наказом ректора університету.


^ 15. Прикінцеві положення

15.1. Це Положення набуває чинності з моменту його схвалення Вченою Радою університету та затвердження ректором університету.

15.2. Рада може виступати з ініціативою перед Вченою радою університету щодо перегляду даного Положення як в цілому, так і окремих його частин та вносити зміни і доповнення.

15.3. Положення про діяльність Рад з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених на факультетах не можуть суперечити даному Положенню, Статуту університету, чинному законодавству України.


Проректор з науквої роботи

та міжнародних зв’язків О.В.Мельничук


Схожі:

Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії
Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол №11 від 03. 06. 2011 р.)
Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПоложення
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з питань соціального захисту членів профспілки
Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconЗмін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
України від 04. 06. 2009 р за №78 про наслідки повторної акредитації Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя визнано...
Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПоложення про конкурс на звання "Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення
Науковець року Університету” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського...
Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПоштова адреса Телефон e-mail Назва доповіді Напрямок доповіді Форма участі
Детальна інформація про конференцію розміщена на сайті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconСписок та результати участі в олімпіаді студентів (від кожного вищого навчального закладу) Таблиця 1 зі спеціальності «українська мова І література»
Проведеного 23-27 квітня 2012 року на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconДіяльність ради молодих вчених нухт   Згідно «Положення про Раду молодих вчених»
Згідно «Положення про Раду молодих вчених» основними напрямками її діяльності є
Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПоложення про раду молодих вчених внз
Рада молодих вчених Сумдпу створюється з метою розгортання ініціативи молодих викладачів І аспірантів, координації міжкафедральних...
Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПоложення про надання матеріальної допомоги членам профспілки первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя
Сума матеріальної допомоги визначається на засіданні профкому при затвердженні кошторису профбюджету
Положення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПротокол №95 від 26 січня 2010 року план роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Взяти участь у підготовці та проведені заходу з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи