Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп icon

Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп
Скачати 237.97 Kb.
НазваПоложення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп
Дата14.09.2012
Розмір237.97 Kb.
ТипПоложення


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


Наказ


20 вересня 2006 р. м. Ніжин № 154


Про затвердження Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах КМСОНП


З метою забезпечення єдиних підходів щодо організації системи контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) в університеті

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити „Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу” (далі Положення) (додається).

2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр:

– ознайомити викладачів та студентів зі змістом Положення;

– забезпечити неухильне дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу, організованого за кредитно-модульною системою, вимог Положення щодо організації системи контролю та оцінювання академічної успішності студентів;

– до 1 жовтня 2006 р. на Вчених радах факультетів визначити варіанти проведення підсумкового контролю в першому семестрі 2006-2007 н.р. та довести їх до відома викладачів і студентів.

3. Затвердити нову форму ^ Відомості обліку успішності (додається) для групової реєстрації результатів підсумкового контролю та нову форму Заліково-екзаменаційного листка (додається) для індивідуальної реєстрації результатів підсумкового контролю за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Кладиногу В.С.

^ Ректор університету О. Д. Бойко


Підготував: ________________Кладинога В.С.

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по університету

20 вересня 2006 р. №154


ПОЛОЖЕННЯ

про систему контролю та оцінювання

навчальної діяльності студентів

в умовах кредитно-модульної системи

організації навчального процесу


1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на основі матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації і має на меті удосконалити існуючу в університеті систему контролю якості знань студентів та адаптацію її до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS).

1.2. Положення розкриває основні принципи організації контролю та оцінювання знань студентів, що навчаються за кредитно-модульною системою, а також методику переведення показників академічної успішності студентів в шкалу ECTS, і спрямоване на реалізацію таких завдань:

  • ефективне засвоєння студентами знань, формування умінь та навичок упродовж усього періоду навчання та їх систематизація при підсумковому контролі;

  • підвищення мотивації студентів до неперервної систематичної активної праці;

- прозорість контролю: ознайомлення студентів на початку вивчення дисципліни з усіма видами робіт, формами контролю і критеріями оцінювання;

  • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення;

  • підвищення ефективності роботи професорсько-викладацького складу;

  • досягнення майбутніми фахівцями компетентностей, адаптованих до вимог ринку праці.


^ 2. Основні терміни та визначення

2.1. Кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі КМСОНП) – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів).

2.2. Заліковий кредит – це завершена задокументована частина навчання студента (навчальної дисципліни, практики, курсового проектування тощо), що підлягає обов’язковому оцінюванню та зарахуванню.

2.3. Модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними видами навчальної діяльності студента (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота, практики, контрольні заходи, випускні роботи тощо).

2.4. Змістовий модуль – це система змістовно споріднених навчальних елементів навчальної дисципліни, що засвоюються за допомогою відповідних методів навчання.

2.5. Кредит – одиниця вимірювання обсягу навчального матеріалу.

Один кредит ECTS відповідає такому обсягу навчального матеріалу, для засвоєння якого середньостатистич­ному студенту необхідно орієнтовно 36 годин. За 1 навчальний рік студент повинен опанувати навчальний матеріал обсягом 60 кредитів ECTS.

2.6. Бал – одиниця оцінювання рівня навчальних досягнень студента.


^ 3. Шкала оцінювання

3.1. У заліковому кредиті оцінюються усі види навчальної діяльності, що формують компетенції. Рекомендується, щоб максимально можлива сума всіх оцінок у межах кожного залікового кредиту становила 100 балів.

3.2. В окремих випадках допускається використання накопичувальної шкали, відмінної від 100-бальної. У такому разі підсумкова оцінка за заліковий кредит визначається за нормованим рейтинговим балом R, обчисленим у 100-бальній шкалі:

.

Тут rmax – верхня межа прийнятої шкали, r – сума набраних балів у прийнятій шкалі (рейтинговий бал).

У 100-бальній шкалі оцінювання рейтинговий бал та нормований рейтинговий бал співпадають (R=r).

3.3. Якщо дисципліна складається з кількох залікових кредитів, то її підсумкова оцінка визначається за середньозваженим рейтинговим балом R:

.

Тут – нормовані рейтингові бали всіх залікових кредитів дисципліни, а – їхні кількості кредитів ECTS.

3.4. Якщо значення рейтингового балу (в тому числі нормованого чи середньозваженого) виявиться дробовим, то його округлюють до цілого за звичайними правилами математики.

3.5. Переведення нормованого (середньозваженого) рейтингового балу до оцінок в національній системі та в системі ECTS здійснюється за схемою:

Підсумкова оцінка університету (нормований рейтинговий бал)

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Визначення ECTS

Іспит,

диф. залік

Залік

90–100

А

Відмінно

Зараховано

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

83–89

В

Добре


ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

75–82

С

ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

68–74

D

Задовільно

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків

60–67

Е

ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії

35–59

FX

Незадовільно

Незараховано

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отри-мати залік (позитивну оцінку)

0–34

F

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота


^ 4. Принципи організації контролю

навчальних досягнень

4.1. Кожен заліковий кредит складається з кількох модулів. Кількість модулів залікового кредиту визначається за принципом: „1–1,5 кредити ECTS – це 1 модуль”.

4.2. Порядок вивчення модулів та проведення контрольних заходів, особливості та методика оцінювання визначаються відповідною кафедрою, погоджуються з методичною комісією факультету, де вивчається дисципліна, й фіксуються в робочій навчальній програмі.

4.3. У межах кожного залікового кредиту передбачається проведення модульного (поточного) та підсумкового контролю. Пошук, розробка та впровадження у навчальний процес сучасних методів і технологій модульного та підсумкового контролю є частиною науково-методичної роботи кафедри.

4.3.1. Модульний контроль – це система заходів діагностування навчальних досягнень в межах певного модуля.

Модульний контроль є обов’язковим.

На завершальному етапі модульного контролю за рахунок часу, відведеного на індивідуальну роботу, за безпосередньої участі лектора потоку рекомендується проводити комплексну перевірку рівня засвоєння навчального матеріалу модуля вцілому.

4.3.2. Підсумковий контроль проводиться після завершення всіх, передбачених робочою навчальною програмою, заходів поточного контролю з метою визначення підсумкової оцінки та можливості зарахування залікового кредиту.

Підсумковий контроль проводиться за розкладом, який оприлюднюється не пізніше як за місяць до початку підсумкового контролю.

Формами підсумкового контролю можуть бути залік, диференційований залік або екзамен (іспит).

Заходи обов’язкового діагностування рівня навчальних досягнень під час проведення підсумкового контролю можуть не передбачатись.

Явка студента на підсумковий контрольний захід, що не передбачає обов’язкового додаткового діагностування рівня академічної успішності, не є обов’язковою.

4.4. Лектор потоку:

– відповідає за навчально-методичне забезпечення курсу;

– координує роботу викладачів-асистентів;

– забезпечує єдиний підхід щодо засобів діагностування навчальних досягнень та критеріїв їх оцінювання;

– за погодженням з викладачами-асистентами визначає форму й порядок відпрацювання пропущених заходів поточного (модульного) контролю, а також їх перескладання з метою покращення оцінки;

– бере участь у деяких заходах поточного (модульного) контролю;

здійснює підсумковий контроль.

4.5. На початку вивчення дисципліни лектор потоку зобов’язаний познайомити студентів з порядком її вивчення, прийнятою системою контролю й оцінювання навчальних досягнень. Вносити зміни до чинної системи впродовж семестру категорично забороняється.

4.6. Усі контрольні заходи, передбачені робочою навчальною програмою (в т. ч. і заходи підсумкового контролю) , та їхні результати в обов’язковому порядку і своєчасно обліковуються в журналі академічної групи.

Оцінки, занесені до журналу академічної групи, є єдиною підставою для визначення підсумкового рейтингового балу.

4.7. Система оцінювання в межах кожного залікового кредиту є суто накопичувальною: зменшення чи скасування раніше набраних балів не допускається; в той же час викладачі можуть нараховувати додаткові (заохочувальні) бали за додаткову індивідуальну роботу (активну участь в обговоренні навчального матеріалу; виконання проблемних завдань; написання і захист реферату; огляд літератури; участь у науковій роботі, олімпіадах, конференціях, виставках; публікації статей; заявки на винаходи тощо).

^ Додаткові бали також обліковуються в журналі академічної групи і враховуються при визначенні підсумкового рейтингового балу.

При цьому:

– сума додаткових (заохочувальних) балів не може перевищувати 20% від верхньої межі прийнятої шкали оцінювання;

– підсумковий рейтинговий бал не може бути більшим за верхню межу прийнятої шкали оцінювання.

^ 5. Порядок зарахування залікових кредитів.

Академічна заборгованість

5.1. Зарахування залікового кредиту відбувається під час проведення підсумкового контролю після визначення нормованого рейтингового балу.

5.2. За нормованим рейтинговим балом відповідно до п.3.4 цього Положення визначаються і заносяться до Відомості обліку успішності або Заліково-екзаменаційного листка оцінки за шкалою ECTS та за національною шкалою.

5.3. Якщо формою підсумкового контролю є залік (диференційований залік), то підсумкова оцінка визначається лише на підставі результатів поточного (модульного) контролю.

Заходи додаткового діагностування рівня навчальних досягнень під час проведення підсумкового контролю у формі заліку чи диференційованого заліку не проводяться.

5.4. Якщо формою підсумкового контролю є іспит (екзамен), то можливі наступні варіанти визначення підсумкової оцінки.

5.4.1. Варіант 1. Заходи додаткового діагностування рівня навчальних досягнень під час проведення підсумкового контролю не передбачаються; підсумкова оцінка визначається лише на підставі результатів поточного (модульного) контролю.

5.4.2. Варіант 2. Заходи додаткового діагностування рівня навчальних досягнень під час проведення підсумкового контролю є обов’язковими.

Такий варіант іспиту (екзамену) допускається лише для нормативних навчальних дисциплін циклів природничо-наукової та професійної підготовки.

При застосуванні даного варіанту рекомендується виділяти 70% максимально можливої кількості балів для поточного контролю й 30% – для підсумкового (для 100-бальної шкали це 70 та 30 балів відповідно). При цьому обсяг навчального матеріалу, що виноситься на іспит, повинен становити близько 30% навчального матеріалу залікового кредиту.

Іспит вважається складеним успішно, якщо кількість отриманих на ньому балів становить не менше 60% від кількості виділених на екзамен балів (для 100-бальної шкали це становить не менше 18 балів).

Якщо іспит складено успішно, то підсумковий рейтинговий бал визначається як сума балів поточного та підсумкового контролю.

Якщо іспит не складено успішно, то підсумковий рейтинговий бал визначається лише за результатами іспиту і переводиться у нормований рейтинговий бал відповідно до п.3.4., де rmax – кількість виділених на іспит балів, r – кількість отриманих на іспиті балів.

Навпроти прізвища студента, який не з’явився на обов’язковий іспит, у графі оцінок Відомості обліку успішності екзаменатор робить запис «не з’явився». За наявності поважних, документально підтверджених причин, студент має право скласти пропущений іспит у визначений деканом час. За умови неявки на обов’язковий іспит без поважних причин виникає академічна заборгованість з нульовим рейтинговим балом.

5.4.3. Варіант 3. Заходи додаткового діагностування рівня навчальних досягнень під час проведення підсумкового контролю не є обов’язковими і проводяться лише для окремих студентів за їх бажанням з метою покращення підсумкової оцінки.

У випадку, коли врахування екзаменаційної оцінки погіршує нормований рейтинговий бал студента, у відомість обліку успішності виставляється підсумкова оцінка, визначена лише на підставі поточного контролю.

При застосуванні даного варіанту рекомендується розподіляти максимально можливу кількість балів між поточним та підсумковим контролем у співвідношенні 70 до 30 (наприклад, 70 балів для поточного контролю й 30 балів – для підсумкового; або 100 балів для поточного контролю й 43 бали – для підсумкового). При цьому обсяг навчального матеріалу, що виноситься на іспит, повинен становити близько 30% навчального матеріалу залікового кредиту.

Якщо підсумкова оцінка визначається лише за результатами поточного контролю, то нормований рейтинговий бал обчислюється відповідно до п.3.2, де rmax – максимально можлива сума балів поточного контролю, r – сума набраних балів за результатами поточного контролю.

Якщо підсумкова оцінка визначається з урахуванням результату підсумкового контролю (екзаменаційної оцінки), то нормований рейтинговий бал обчислюється відповідно до п.3.2, де rmax – максимально можлива сума балів поточного і підсумкового контролю, r – сума набраних балів за результатами поточного і підсумкового контролю.

5.5. Варіант проведення підсумкового контролю визначається вченою радою факультету за поданням відповідної кафедри до початку занять в межах даного залікового кредиту і повідомляється студентам на одному з перших занять.

5.6. Студенти, які впродовж семестру за результатами підсумкового контролю одержали більше двох оцінок «незадовільно» за національною шкалою, відраховуються з університету.

Студентам, які впродовж семестру за результатами підсумкового контролю одержали не більше двох оцінок «незадовільно» за національною шкалою, дозволяється до початку наступного семестру ліквідувати академічну заборгованість за розкладом, затвердженим деканом факультету.

5.7. Повторне складання іспитів дозволяється не більше 2-х, а заліків – не більше 3-х разів з кожного залікового кредиту. Причому останнє повторне складання здійснюється комісії, яку формує декан факультету з числа представників деканату та двох викладачів відповідної кафедри.

5.8. Повторне проведення підсумкового контролю може здійснюватись у таких формах.

5.8.1. Комплексне діагностування рівня навчальних досягнень в межах залікового кредиту за всіма, передбаченими в ньому, видами навчальної діяльності; при цьому підсумкова оцінка виставляється лише на підставі результатів повторного підсумкового контролю.

5.8.2. Вибіркове діагностування рівня навчальних досягнень в межах залікового кредиту за окремими, передбаченими в ньому, видами навчальної діяльності з метою покращення оцінок, отриманих під час поточного (модульного) контролю; при цьому підсумкова оцінка виставляється на підставі результатів поточного контролю, скорегованих з урахуванням результатів повторного підсумкового контролю.

5.9. Форма ліквідації академічної заборгованості визначається лектором потоку за погодженням з кафедрою.

Останнє повторне складання (перед комісією) відбувається у формі комплексного діагностування (п.5.8.1).

5.10. Зарахування у систему ECTS результатів вивчення навчальної дисципліни за традиційною системою організації навчального процесу здійснюється наступним чином.

5.10.1. Кількість кредитів ECTS визначається діленням загальної кількості годин дисципліни на 36 з наступним округленням до найближчого числа, кратного 0,5.

5.10.2. Виходячи з оцінки за національною шкалою, визначається середньозважений рейтинговий бал дисципліни як середнє між верхньою та нижньою межами діапазону, що відповідає цій оцінці згідно з таблицею п.3.5; за отриманим у такий спосіб середньозваженим рейтинговим балом знаходиться відповідна оцінка ECTS:

Оцінка за національною шкалою

Відмінно

Добре

Задовільно

Зараховано

Відповідний рейтинговий бал

95

82

67

80

Відповідна оцінка за шкалою ECTS

А

С

Е

С


^ Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Затверджено наказом по університету

20 вересня 2006 р. №154

^ Відомість обліку успішності №____

«____» ___________ 200__ р. Іспит / залік / диф.залік (потрібне підкреслити)


Факультет ___________________________________________________ Шифр групи _______

Спеціальність ________________________________________________ Курс ______________

Кафедра _____________________________________________________ Семестр ___________

Навчальна дисципліна ____________________________________________________________________

Викладачі __________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

____________________________________________________________________________________

(посади, прізвища та ініціали викладачів, які проводили практичні (семінарські, лабораторні) заняття і здійснювали поточний контроль)


Порядковий №

Прізвище та ініціали студента

№ індивіду-ального на-вчального плану

Підсум-кова оцінка за шкалою ВНЗ

Підсум-кова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за національною шкалою

Підпис викладача,

який виставив підсумкову оцінку

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.


13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.


Декан ________________

(підпис)


Викладач _____________

(підпис)


Всього студентів у групі ­­____

Кількість отриманих оцінок ____ , із них:

A –

B –

C –

D –

E –

FX–

F

Відмінно –

Добре –


Задовільно –


Незадовільно –Зараховано –

Незараховано –

Відомість обліку успішності здається викладачем особисто в деканат у день проведення підсумкового контролю. Передача відомості через інших осіб категорично забороняється.

Затверджено наказом по університету


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК № ______

Факультет ___________________________________ Курс ____ Шифр групи ___________

Спеціальність_________________________________ Кафедра _________________________

Навчальна дисципліна ___________________________________________________________

За _____ навчальний семестр 200 __ / 200 __ навчального року.

Екзамен/залік/диф.залік (потрібне підкреслити) у групі « ____ » ______________ 200 __ р.

Заліково-екзаменаційний листок здається викладачем особисто в деканат в день проведення підсумкового контролю. Передача листка через інших осіб категорично забороняється.
20 вересня 2006 р. №154Направлення дійсне до « _____ » ___________________ 200 __ р.


Прізвище, ім’я та

по-батькові студентаіндивіду-ального навчального плану

Підсумкова оцінка

за шкалою ВНЗ

Підсумкова оцінка

за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за національною шкалою

Підпис викладача, який виставив підсумкову оцінку
Декан _________________________________ Викладач _____________________________

(підпис, прізвище та ініціали) (посада, прізвище та ініціали)

« ____ » ________________ 200 __ р. « ____ » __________________ 200 __ р.
Схожі:

Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп iconПоложення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються...
Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології
Форми контролю І система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної...
Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп iconПоложення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання
Студент зобов’язаний брати участь у всіх заходах поточного контролю протягом модульного циклу І атестаційного тижня
Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп iconПоложення про організацію контролю та оцінювання якості навчання студентів затверджено на засіданні Методичної ради чдту від „ 2009 р протокол № Черкаси 2009
Положення про організацію контролю та оцінювання якості навчання студентів (далі Положення) розроблено на підставі
Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп iconПоложення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи...
Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090603-31 затвердженої 10. 2002р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090605-37 затвердженої 15. 11. 2003р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Івано-Франківському національному медичному університеті (нова редакція)
Кмсонп – створення передумов для входження освіти України до єдиного європейського та світового освітнього І наукового простору шляхом...
Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп iconКоментар до положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента
Студент зобов’язаний брати участь у всіх заходах поточного контролю протягом модульного циклу І атестаційного тижня
Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи