Положення про конкурс на звання \"Науковець року Університету\" та \"Молодий науковець року Університету\" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення icon

Положення про конкурс на звання "Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення
Скачати 161.17 Kb.
НазваПоложення про конкурс на звання "Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення
Дата14.09.2012
Розмір161.17 Kb.
ТипПоложення

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор університету

Бойко О.Д.

27 листопада 2006 р.
положення


про конкурс на звання “Науковець року Університету” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя1. Загальні положення

Конкурс на звання “Науковець року Університету” та “Молодий науковець року Університету” (далі – Конкурс) серед наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів і аспірантів Ніжинського державного університету проводиться з метою виявлення та підтримки наукових та науково-педагогічних працівників, які активно і результативно приймають участь у науковій діяльності, активізації цієї діяльності, а також сприяння оновленню пріоритетних напрямів наукових досліджень у області природничих та гуманітарних дисциплін. Для кожного звання передбачаються дві номінації: 1) з природничих наук; 2) гуманітарних наук.

На звання “Науковець року Університету” можуть претендувати викладачі та наукові співробітники Університету, які в поточному календарному році:

1) мають значні наукові здобутки: звання лауреатів, винаходи, патенти, авторські свідоцтва, монографії, підручники, навчальні посібники тощо;

2) підготували призерів Всеукраїнських студентських олімпіад, переможців конкурсів студентських наукових робіт;

3) беруть активну участь у громадському житті Університету і своєю діяльністю сприяють зміцненню державності України.

На звання “Молодого науковця року Університету” можуть претендувати докторанти, аспіранти, викладачі, наукові співробітники Університету віком до тридцяти п’яти років, які:

1) мають значні наукові здобутки: винаходи, патенти, авторські свідоцтва, монографії, підручники, навчальні посібники тощо;

2) підготували призерів Всеукраїнських студентських олімпіад, переможців конкурсів студентських наукових робіт;

3) виступали з доповідями на Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференціях;

4) беруть активну участь у громадському житті Університету і своєю діяльністю сприяють зміцненню державності України.

  1. Проведення Конкурсу здійснюється відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, „Про наукову та науково-технічну діяльність” МОН України, що регламентують наукову діяльність, а також цього Положення.

  2. Основними завданнями Конкурсу є:

 • висвітлення результатів наукової діяльності науковців Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

 • підтримання інтелектуальної творчої діяльності, винахідництва та раціоналізаторства серед наукових і науково-педагогічних працівників НДУ ім. М.Гоголя;

 • піднесення ролі науковця;

 • сприяння інтеграції результатів наукової та навчальної діяльності наукових та науково-педагогічних працівників в систему НАН України та МОН України.

Конкурс є відкритим. Участь у Конкурсі відбувається на добровільних засадах.

  1. Конкурс передбачає виявлення переможців серед науковців, які здійснюють наукові дослідження у професійно-практичному, фундаментальному, соціально-гуманітарному та інших напрямах з природничих наук та гуманітарних наук.

  2. Основним критерієм результативності наукової діяльності конкурсантів є впровадження наукових результатів у практичну діяльність НДУ ім. М.Гоголя, інститутів НАН України та університетів МОН України.


^ 2. Організація та порядок проведення Конкурсу

  1. Конкурс проводиться за підсумками календарного року у два етапи.

Перший (відбірковий) етап проводиться на факультетах і триває з 15 грудня поточного року до 10 січня наступного року.

Організація проведення першого етапу Конкурсу покладається на конкурсну комісію сформовану і затверджену деканом факультету.

Конкурсанти від загально-університетських кафедр надають свої матеріали відповідно на:

 1. Кафедра філософії, економічної теорії та політології - Історико-юридичний факультет;

 2. Кафедра педагогіки, педагогічної майстерності та психології - Факультет психології та соціальної роботи;

 3. Кафедра іноземних мов - Факультет іноземних мов;

 4. Кафедра фізвиховання - Природничо-географічний факультет.

  1. Відбір номінантів на перший етап Конкурсу, визначення його переможців та подання кандидатів для участі у другому етапі здійснюється конкурсною комісією факультету, до складу якої входять зав. кафедрами, доктори, професори та провідні науковці основне місце роботи яких є на факультеті де працює конкурсант.

Другий (заключний) етап проводиться з 10 січня наступного року.

Організація проведення другого етапу Конкурсу покладається на конкурсну комісію затверджену ректором університету.

Організатори відповідають за дотримання порядку проведення Конкурсу, представлення конкурсантів та інформаційне забезпечення Конкурсу.

  1. Вимоги до проведення першого етапу Конкурсу, порядок організації роботи конкурсної комісії встановлюється відповідним положенням.

  2. Диференціація наукових досягнень конкурсантів на другому етапі Конкурсу здійснюється за наступними ознаками:

 • наявність наукових доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах;

 • керівництво науковою роботою докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів;

 • рецензування та експертиза наукових робіт;

 • впровадження наукових результатів у практичну діяльність.

 • виконання планових наукових та науково-дослідних робіт;

 • наявність наукових праць, монографій;

 • наявність патентів.

Переможець (переможці) другого етапу Конкурсу визначається за максимальною сумою нарахованих балів на підставі аналізу та оцінювання конкурсною комісією представлених на Конкурс матеріалів. Система нарахування балів наведена у додатку 1.

Для визначення переможця Конкурсу та рейтингу інших конкурсантів у разі однакової суми набраних балів враховується у наступній послідовності:

 • кількість монографій, підручників, навчальних посібників (в тому числі – електронних);

 • кількість дисертантів, які захистили кандидатські дисертації під керівництвом конкурсанта;

 • кількість наукових праць (публікацій) у фахових виданнях;

 • кількість наукових доповідей під час роботи наукових, науково-практичних конференцій, семінарів тощо;

 • кількість винаходів (патентів);

 • кількість завершених науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, які впроваджені у практичну діяльність та навчально-виховний процес.

  1. Рішення конкурсної комісії НДУ ім. М.Гоголя за результатами другого етапу Конкурсу не пізніше 20 січня наступного року оформляється протоколом її засідання, який затверджується Вченою радою університету.

  2. Результати проведення Конкурсу оголошуються наказом ректора університету. У наказі за підсумками Конкурсу визначаються заходи щодо заохочення переможців відповідно до цього Положення.

  3. Інформація про результати першого, другого етапу Конкурсу та його переможців публікується в університетських засобах масової інформації та розміщується на WEB-сторінці університету.
 1. ^ Перелік документів, необхідних для участі у другому етапі Конкурсу, та терміни їх подання до конкурсної комісії факультету

  1. Рішення конкурсної комісії факультету спільно з матеріалами конкурсанта-переможця за результатами першого етапу Конкурсу до 10 січня наступного року подає інформацію про переможця (переможців) до наукового відділу університету.

  2. Для участі у другому етапі Конкурсу до наукового відділу надаються наступні документи:

 • лист-подання (додаток 2);

 • список наукових праць, що опубліковані у поточному році (додаток 3);

 • примірники наукових праць (монографія, підручник, навчальний посібник, словник, довідник тощо);

 • примірники матеріалів доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах тощо за поточний рік (додаток 4);

 • довідка про керівництво конкурсантом науковою роботою докторантів, аспірантів (додаток 5);

 • інформація щодо керівництва конкурсантом науковою роботою магістрів та студентів (додаток 6);

 • довідка про рецензування конкурсантом результатів наукових досліджень (наукових праць, науково-дослідних робіт, дисертацій, підручників, монографій, наукових статей, проектів, інших матеріалів) (додаток 7);

 • копії актів впровадження наукових результатів у практичну діяльність та навчально-виховний процес;

 • копії патентів на винаходи;

 • витяг з протоколу конкурсної комісії факультету з висновком щодо направлення конкурсанта (конкурсантів) на другий етап Конкурсу.

  1. Науковий відділ протягом двох днів представляє подані документи на розгляд конкурсної комісії університету.

  2. Результати Конкурсу затверджуються на Раді університету.

Дипломи “Науковець року Університету” і “Молодий науковець року Університету” вручають переможцям конкурсів на засіданнях Вченої ради Університету або на конференціях трудового колективу Університету.

Прізвища переможців конкурсу вносяться до Почесної книги Університету.

Додаток 1

Система

нарахування балів на 1 і 2 етапах конкурсу
пп.

Назва виду роботи
^

Кількість балів


1

2

3

1.

Виконання планових наукових та науково-дослідних робіт:керівнику НДР

10
відповідальному виконавцю НДР

6
виконавцю НДР

3
оформлення науково-технічного звіту згідно з вимогами МОН України

6

2.

Розробка наукових праць:- монографія

10 за друкований аркуш на всіх авторів
- підручник, навчальний посібник, словник, довідник з грифом МОН України або інших відомств

15 за друкований аркуш на всіх авторів
- підручник, навчальний посібник, словник, довідник

8 за друкований аркуш на всіх авторів
- стаття в міжнародному журналі (за межами СНД)

8

на всіх авторів
- стаття в фахових виданнях

5

на всіх авторів
- стаття в інших виданнях

2

на всіх авторів
- матеріали наукової доповіді на конференції

1

на всіх авторів

3.

Доповідь на конференціях, симпозіумах, семінарах- міжнародних (за межами СНД)

8

на всіх авторів
- міжнародних (в межах СНД)

3

на всіх авторів
- загальнодержавних

2

на всіх авторів
- інших

1

на всіх авторів

4.

Керівництво науковою роботою аспірантів

5 за 1 аспіранта

5.

Керівництво науковою роботою здобувачів

3 за 1 здобувача

6.

Керівництво науковою роботою магістрантів, студентів з підготовкою:- заявки на винахід

10
- наукової статті

3
- доповіді на конференцію

2
за роботи, які подані на конкурс:Державний

5
Міській

3
Внутрішній

2

7.

Рецензування наукових праць і науково-дослідних робіт, дисертацій, підручників, навчальних посібників, монографій, словників, довідників, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, конкурсних матеріалів, тощо

2 за друкований аркуш

8.

Акт впровадження наукових результатів у практичну діяльність та навчально-виховний процес

10

9.

Патент на винахід

10

на всіх авторів
Додаток 2
ЛИСТ-ПОДАННЯ

на участь у другому етапі конкурсу “Кращий науковець року” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників НДУ ім. М.Гоголя

_____________________________________________________________

(найменування факультету)

направляє ____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові конкурсанта)

для участі у другому (заключному) етапі конкурсу “Кращий науковець року”, “Молодий науковець року Університету”.


Основні дані про конкурсанта

__________________________________________________________________

(повна назва посади конкурсанта)

Наявність наукових ступенів та вчених звань у послідовності їх присудження та присвоєння:

Кандидат (доктор) ____________________ наук з __________________ року.

(галузь)

Вчене звання доцента (професора) кафедри __________________, ________ р.

(назва)

Керівництво науковим товариством магістрантів (студентів):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Участь у науково-дослідній роботі кафедри, науково-методичному забезпеченні навчальних дисциплін:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Підготував кандидатів наук усього______, в т.ч. у поточному році _______.

(кількість) (кількість)

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів усього__, в т.ч. у поточному році___.

(кількість) (кількість)

Є науковим консультантом докторантів усього___, в т.ч. у поточному році ___.

(кількість) (кількість)

Підготував призерів Всеукраїнських студентських олімпіад, переможців конкур­сів студентських наукових робіт усього___, в т.ч. у поточному році___.

(кількість) (кількість)

Участь у виконанні науково-технічних програм, у роботі науково-методичних та науково-технічних рад ________________________________,

(якщо так, вказати у яких)

в т.ч. у поточному році _____________________________________________.

Наявність почесних звань, присудження державних премій, рекомендації-підтримки профільних кафедр та провідних вчених з інших навчальних закладів про науково-педагогічну діяльність

__________________________________________________________________


У поточному році має ____ публікацій, з них ___ наукових та ___ навчально-методичного характеру.

У поточному році видано _________ друкованих праць.


Найбільш значні наукові праці (монографії, підручники, посібники та ін.) у поточному році:

__________________________________________________________________

(назва, вид видання, цільове призначення, наявність грифу МОН та ін., обсяг у друк. аркушах, співавтори,)

__________________________________________________________________


ВИСНОВОК (комісії факультету):

_________________________________________________________________


Декан факультету ______________

(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
Додаток 3

СПИСОК

наукових праць

_____________________________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

опублікованих у 200 _ році
пп.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6Зав. кафедрою_________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 4

довідка


щодо участі _____________________________ у конференціях, симпозіумах,

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

семінарах тощо за 200_р.пп.

Назва конференції

Дата

проведення

Місце проведення

Назва доповіді

1

2

3

4

5

Зав. кафедрою _________________ _________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Додаток 5

ДОВІДКА


Дана _____________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові конкурсанта)

у тому, що він (вона) у поточному році є керівником наукової роботи ______ _____________________аспірантів, ____________________________ здобувачів.


Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)Додаток 6

ІНФОРМАЦІЯ

щодо керівництва конкурсантом _________________________науковою роботою.

(прізвище, ім'я та по батькові)

магістрів (студентів) за 200__ р

№ з/п
Кількість

та ПІП

1

2

3

1.

Працюють під керівництвом конкурсанта магістрантів, студентів
2.

Підготовлено, студентами, магістрами під керівництвом конкурсанта:
2.1.

доповідей на конференціях
2.2.

наукових статей
2.3.

конкурсних робіт всього / в тому числі стали переможцями конкурсів
2.4.

Участь студентів, магістрів у планових науково-дослідних роботах під керівництвом конкурсанта
2.5

Подано магістрами, студентами замовлень на винахід / в тому числі отримано патентів
2.6

Інше

Завідувач кафедри _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


Додаток 7

ДОВІДКА

щодо рецензування ____________________ результатів наукових досліджень

(прізвище, ім'я та по батькові)

(наукових праць, науково-дослідних робіт, дисертацій, підручників, монографій, наукових статей, проектів, інших матеріалів)
пп.

Вид результату наукового дослідження, що рецензувався

Назва результату наукового дослідження, що рецензувався

1

2

3
Зав. кафедрою _____________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Схожі:

Положення про конкурс на звання \"Науковець року Університету\" та \"Молодий науковець року Університету\" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення iconПоложення про конкурс науковців Львівського національного університету імені Івана Франка на здобуття почесних звань " Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету"
Молодий науковець року Університету” проводиться серед наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів І аспірантів Університету....
Положення про конкурс на звання \"Науковець року Університету\" та \"Молодий науковець року Університету\" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення iconЛист-подання
Кращий науковець року” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників
Положення про конкурс на звання \"Науковець року Університету\" та \"Молодий науковець року Університету\" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення iconНаказ №932/06 Про підсумки конкурсу «Молодий науковець року»
Відповідно до наказу від 28. 03. 2011 №34/05, «Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №50/05 «Про проведення університетського...
Положення про конкурс на звання \"Науковець року Університету\" та \"Молодий науковець року Університету\" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення iconНаказ №932/06 Про підсумки конкурсу «Молодий науковець року»
Відповідно до наказу від 28. 03. 2011 №34/05, «Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №50/05 «Про проведення університетського...
Положення про конкурс на звання \"Науковець року Університету\" та \"Молодий науковець року Університету\" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення iconПоложення
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з питань соціального захисту членів профспілки
Положення про конкурс на звання \"Науковець року Університету\" та \"Молодий науковець року Університету\" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про конкурс на звання \"Науковець року Університету\" та \"Молодий науковець року Університету\" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення iconПоложення про конкурс " кращий молодий науковець доннует" Донецьк 2009 Загальні положення
move to 0-17291582
Положення про конкурс на звання \"Науковець року Університету\" та \"Молодий науковець року Університету\" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення iconПротокол №95 від 26 січня 2010 року план роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Взяти участь у підготовці та проведені заходу з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня
Положення про конкурс на звання \"Науковець року Університету\" та \"Молодий науковець року Університету\" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення iconПоложення про надання матеріальної допомоги членам профспілки первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя
Сума матеріальної допомоги визначається на засіданні профкому при затвердженні кошторису профбюджету
Положення про конкурс на звання \"Науковець року Університету\" та \"Молодий науковець року Університету\" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І. Загальні положення
України від 24. 01. 2013р. №48 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26. 03. 2013р. №488/23020), визначає види, форми, зміст,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи