Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р icon

Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р
Скачати 146.51 Kb.
НазваДодаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р
Дата11.09.2012
Розмір146.51 Kb.
ТипДокументи

Додаток1

Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р.


п/п

назва кафедри

всього викладачів та наукових працівників

з них брали участь

у НДР

у тому числі

докторів наук, проф.

кандидатів наук, доц.

всього з науковим ступенем і вченим званням

пенсійного віку

чол.

%

чол.

%

чол.

%

чол.

%

чол.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Примітка

В таблиці враховуються штатні викладачі і наукові працівники та сумісники, запрошені з інших ВНЗ та наукових установ.
^

Додаток 2

Участь кафедри у наукових зібраннях-конференціях, симпозіумах, семінарах


назва

дата і місце проведення

статус

кількість членів кафедри, що брали участь (ПІБ)

1

2

3

4

Додаток 3


Наукові зібрання, які проводились в НДУ у 2009 р. або в організації яких кафедра брала участь

п/п

Назва

Статус (міжнародні, всеукраїнські, регіональні, вузівські)

Організатори

Дата проведення

1

2

3

4

5


Додаток 4

Список друкованих працьп/п

Вид

Автор (автори)

Назва

Обсяг (др.арк.)

Де опубліковане чи видане


1

2

3

4

5

6Примітки: 1.У графі 2 вказати вид праці (монографія, підручник, навчальний посібник, методрозробка, науковий збірник, стаття, стаття у фаховому виданні (ВАК), повідомлення, тези доповідей, експонат виставки, тощо).

2. У тексті шрифтом чи підкресленням виділити навчальні посібники та підручники з грифом Міністерства освіти і науки та вказати реєстраційний номер листа МОНУ при наданні грифу.

Додаток 4а

^ Кількість друкованих праць


Загаль-ний обсяг

видан-ня

Із загального обсягу видання

Моно-графії

Підручники

Навчально-методичні посібники

Збірники науко-вих праць

Методичні реко-мен-дації

Статті в журналах та наук. збірниках

Тези

Для СШ

Для ВШ

Для СШ

Для ВШ

зарубіжних, в т.ч. фахових

всеукраїн­ських, в т.ч. в фахових

Всього

У т.ч. з грифом МОН

Всього

У т.ч. з грифом МОН

Всього

У т.ч. з грифом МОН

Всього

У т.ч. з грифом МОН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

^

Примітка: в таблиці через дріб вказати к-ть друкованих праць / обсяг ( др. арк.)

Додаток 5

Найменування розробки


 1. Автори

 2. Основні характеристики, суть розробки

 3. Патенто-, конкурентноспроможні результати

 4. Порівняння зі світовими аналогами

 5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

 6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

 7. Стан готовності розробки

 8. Існуючі результати впровадження

 9. Назва організації, адреса, телефон, факс, Е-mail

Додаток 6
^

Пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки


 1. Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук.

 2. Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства.

 3. Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток.

 4. Новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань.

 5. Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства.

 6. Нові технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі.

 7. Нові речовини і матеріали.

Додаток 7

^

Інноваційні науково-методичні розробки та їх впровадження в навчальний процес


 1. Назва, автор(и).

 2. Коротка характеристика (до 0,5 стор.)

 3. Стан готовності до впровадження

 4. Де впроваджено або планується до впровадження – школа, ВУЗ (факультет, спеціальність).

 5. Результати впровадження (очікувані результати, якщо впровадження у стані планування).

^

Додаток 8
Показники студентської наукової роботи за 2008 рік

Займаються науковою роботою

Реко-мен-дова-но до аспірантури

К-ть статей і тез доповідей, написаних за участю студента/ кількість др. арк.


^ 3 них самостійно

всього студентів (% від загальної кількості)

напи-сано дипломних робіт

напи-сано кур-сових робіт

проведено олімпіад/к-ть студентів
гуртки/ кількість студе-нтів

проблемні групи/ кількість студентів

Брали участь у конференціях/ к-ть студентів

К-ть студентів, що працюють за держбюджет­ними темамиІ тур


ІІ тур

між-ні

рес-кі

ун-кі1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13^

Додаток 9

Схема інформації про результативність завершених та поточних


міжнародних наукових проектів грантової та технічної допомоги

 1. Науково-навчальний підрозділ.

 2. Напрямок співпраці.

 3. Партнер.

 4. Назва проекту, термін виконання.

 5. Бюджет, форма фінансування (грант,стипендія, проект,програма); якою стороною здійснюється фінансування.

 6. Виконавці з обох сторін (ПІБ, телефон, факс).

 7. Очікувані та реальні результати.

 8. Оцінка проекту (співробітництва).

 9. Зауваження, пропозиції, рекомендації.

Додаток 10

^

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО


ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

ЗА 2009 РІК

Країна

Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

Дата підписання угоди

Головний напрямок співробітництва

код

назва

1

2

3

4

5Додаток 11

^ ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ кафедри У МІЖНАРОДНИХ

ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ, ПРОГРАМАХ, ФОНДАХ


Напрямок співпраці (економіка, екологія і т.д.)

Партнер (держава, організація, інститут, установа та ін.)

Назва проекту, програми

Термін виконання

Обсяги фінансування (якою стороною)

Виконавці з обох сторін

(прізвище, телефон, факс)

Очікувані

результати та їх

впровадження

1

2

3

4

5

6

7


Додаток 12

^ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБСЯГИ ЗАКОРДОННИХ ВІДРЯДЖЕНЬ ФАХІВЦІВ І СТУДЕНТІВ

Країна

^

Обсяги відряджень


Всього

відря-джено

в тому числі по видах відряджень

код

назва


наукова роботанаукове стажування

довго-

строкова педаго­гічна робота

участь у

конфе-ренціях, з’їздах і т.і.

навчання

в аспі-

рантурі

повний

курс навчання студентів

частковий

курс навчання студентів

мовні курси

інші

види відря-джень

сту-денти


викладачі
Додаток 13


^ СПИСОК ФАХІВЦІВ ТА СТУДЕНТІВ,

ЯКИХ ВІДРЯДЖЕНО ЗА КОРДОН ТЕРМІНОМ БІЛЬШЕ ОДНОГО РОКУ за 2009 рік

Відряджено

Країна

Мета відрядження (стажування, навчання, наукова робота)

Студенти

(ПІБ, курс)

Викладачі (ПІБ)

всього

В т.ч. за прямими догово-рамиДодаток 14


^ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ

Країна

Відряджуюча

організація

Кількість

осіб

Мета перебування

в Україні

Термін

перебування

код

назва


всього

В т.ч. за прямими договорами

^ Схема анотованого звіту

про виконання науково-дослідної роботи за тематикою університету

1. Назва наукового підрозділу.

2. Назва теми (великими літерами), строки виконання (роки), категорія теми (комплексна, колективна, індивідуальна).

3. Науковий керівник (ПІБ, вчені ступінь та звання).

4. Склад виконавців:

всього

в т.ч. докторів наук, професорів

в т.ч. кандидатів, доцентів

5. Основні наукові результати (до 1 стор. машинопису).

6. Кількість публікацій:

всього (кількість/обсяг в др.арк.)

в т.ч. монографій

навчальних та методичних посібників

статей та повідомлень

тез доповідей на наукових зібраннях.

7. Список захищених та підготовлених до захисту дисертацій по тематиці підзвітної роботи.

8. Номер протоколу і дата засідання кафедри чи ради факультету, що затвердили звіт.

Підписують звіт керівник (виконавець) теми та зав. кафедри


Схожі:

Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р iconІнформація про лабораторію аналізу важких металів та їх солей
Основою роботи лабораторії є визначення кількісного та якісного хімічного складу речовини, за допомогою рентгенофлюорисцентного аналізатора...
Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р iconВикористання комп’ютерного тренажера в курсі фізико-хімічних методів аналізу для студентів-технологів харчової промисловості
Для майбутніх інженерів харчових виробництв виключно важливе значення має засвоєння хімічних дисциплін, зокрема органічної хімії...
Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р iconЗведені розклади занять викладачів кафедри менеджменту І семестр 2012-2013 н р

Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р iconІнформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 20 1 1 рік. І. Основні показники ндр. Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується 12
Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується 12 осіб. В тому числі на повну ставку І більше працюють 10 осіб. Серед них викладачів...
Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р iconПрикладна спектрометрія іонізуючих випромінювань
...
Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р iconОстровська Наталія
Молодь І сім’я є головним людським ресурсом для відтворення, збереження та покращення кількісного та якісного показника населення...
Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р iconЛікарська кваліфікація викладачів курсу психіатрії та медичної психології станом на 2009 рік

Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р iconСтаном на грудень 2010 р

Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р iconІнженерно-педагогічні кадри: нові вимоги сьогодення постановка проблеми
При цьому понад третина персоналу вітчизняних підприємств має передпенсійний та пенсійний вік. Існує проблема кількісного та якісного...
Додаток1 Зведені показники кількісного та якісного складу викладачів станом на грудень 2009 р iconСьомкіна Інна м. Луганськ неблагополучна сім’я та її вплив на формування особистості дитини
Молодь І сім’я є головним людським ресурсом для відтворення, збереження та покращення кількісного та якісного показника населення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи