Положення icon

Положення
Скачати 238.08 Kb.
НазваПоложення
Дата11.09.2012
Розмір238.08 Kb.
ТипДокументи

ПОЛОЖЕННЯ


про постійну комісію профкому первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з питань соціального захисту членів профспілки

І. Загальні положення

1. Постійна комісія з питань соціального захисту членів профспілки (да­лі - комісія) створюється на термін повноважень профкому з метою реаль­ного забезпечення соціальних прав і гарантій членів профспілки та членів їхніх сімей, ефективного соціального захисту їх.

2. Склад комісії затверджується профкомом з числа членів профкому та профспілкових активістів первинної профспілкової організації у складі голови, заступника голови та членів комісії.

3. Кількісний склад комісії визначається профспілковим комітетом з урахуванням кількості членів профспілки, що перебувають на обліку в первинній профспілковій організації, та її структури. Головою комісії за подан­ням голови профкому затверджується один із членів профспілкового комі­тету. Інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.

4. Комісія в своїй діяльності керується законодавством України, Стату­том профспілки, рішеннями зборів (конференції) первинної профспілкової організації, профкому, Положенням про постійну комісію, яке затверджується профкомом.

5. Комісія підзвітна та підконтрольна профспілковому комітетові.

6. Комісія взаємодіє з іншими постійними комісіями, створеними профспілковим комітетом, а також з комісією університету із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням.
^

ІІ. Повноваження та зміст роботи комісії


Комісія:

7. Проводить роботу в колективі університету з роз’яснення ролі та завдань профспілки в сучасних умовах щодо соціально­го захисту працівників.

8. Сприяє профкому в здійсненні ним статутних завдань і повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

9. Спільно з іншими постійними комісіями бере участь у підготовці й проведенні зборів (конференції) працівників університету для розгляду проекту колективного договору.

10. За дорученням профкому, його голови та за власною ініціативою:

1) бере участь у вирішенні питань соціального захисту працівників, встановлення за рахунок коштів підпри­ємств додаткових порівняно з чинним законодавством гарантій і пільг тощо;

2) веде облік усіх соціально незахищених категорій членів профспілок (сироти, інваліди, “чорнобильці”, сімейні з дітьми тощо);

3) пропонує перелік і порядок надання працівникам додаткових соціаль­них пільг і послуг згідно зі статутом університету та колективним договором;

4) проводить роботу стосовно поліпшення соціального захисту сімей, які виховують дітей;

5) у межах своїх повноважень здійснює контроль за виконанням адміністрацією університету вимог і положень Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор­нобильської катастрофи” з питань соціального захисту постраждалих гро­мадян (надання додаткових відпусток громадянам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4,) і допомоги потерпілим дітям до досягнення ними 18 років за місцем роботи матері (батька);

6) надає консультації працівникам університету щодо порядку надання громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи, пільг, виплати компенсацій і допомоги, передбачених чинним законодавством.

11. У сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування:

1) здійснює контроль за своєчасною і повною сплатою внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з тимчасової втрати праце­здатності на випадок безробіття за осіб, які працюють в університеті, та сприяє отриманню у адміністрації відомостей про сплату таких внесків, у т. ч. в письмовому вигляді;

2) сприяє одержанню працівниками, а у визначених законодавством випадках – членами їхніх сімей, відомостей про роботу ( в т.ч. на пільгових умовах), заробітну плату (дохід), суми сплачених страхових внесків на пенсійне страхування та інші відомості, необхідні для визначення права на об­числення пенсій;

3) організовує контроль за своєчасним та якісним проведенням ате­стації робочих місць, робота на яких дає право на пільгове пенсійне за­безпечення;

4) розглядає питання, пов’язані з порушенням реалізації працівниками підприємства права на пенсійне забезпечення, в т.ч. на пільгових умовах;

5) надає безоплатну юридичну допомогу працівникам університету з питань соціального та пенсійного страхування;

6) здійснює громадський контроль за призначенням і виплатою працівникам допомоги у зв’язку з хворобою та інших видів матеріального забезпе­чення, а також соціальних послуг за рахунок коштів соціального страхуван­ня, в т.ч. оздоровлення.
^

III. Організація роботи комісії


12. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

Голова комісії за пропозиціями членів комісії та членів профспілки планує її роботу (план роботи комісії затверджується профкомом), скликає і веде засідання комісії, організовує роботу з виконан­ня рішень комісії, періодично інформує профком про роботу комісії та її наслідки.

13. Засідання комісії скликаються в міру необхідності і є правомірними, якщо в них бере участь не менш як половина загального складу комісії.

14. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів.

15. За результатами розгляду питань на своєму засіданні комісія вносить пропозиції профспілковому комітету для прийняття відповідних рішень.

16. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.
^

IV. Прикінцеві положення


16. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

17. Зміни й доповнення до цього Положення, а також до складу комісії можуть вноситися профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.


ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з охорони праці профкому первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Це положення визначає правові засади ді­яльності комісії з охорони праці профспілкового комітету первинної профспілко­вої організації і містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії з ураху­ванням обов’язків, прав і повноважень профспілок у сфері охорони праці, визначених законами України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про охорону праці”, іншими актами законодавства.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комісія з охорони праці профспілкового комітету первинної профспілкової організації (далі - комісія) створюється профкомом на строк його повно­важень.

Кількісний і персональний склад комісії визначається і затверджується профспілковим комітетом.

1.2. Головними завданнями Комісії є здійснення громадського контролю за додержанням адміністрацією вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, захист прав та інтересів членів профспілки у цій сфері.

1.3. Членами Комісії можуть бути досвідчені працівники — члени профспілки, на яких за посадовими обов’язками не покладено відповідальності за створення здорових і безпечних умов праці у підрозділах або в цілому в університеті і які не належать до працівників служби охорони праці або інших служб, уповнова­жених адміністрацією на здійснення організаційно-розпорядчих і контроль­них функцій у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Кожний член комісії одночасно є представником профспілки з питань охорони праці, який діє в межах повноважень згідно з статтею 41 Закону України "Про охорону праці", статтями 21 і 38 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", іншими нормативно-правови­ми актами, Статутом профспілки.

1.4. Головою комісії обирається член профспілкового комітету, який не входить до складу адмініс­тративного персоналу. Одночасно він є старшим громадським інспектором університету.

1.5. Комісія у своїй роботі керується трудовим законодавством, закона­ми України “Про охорону праці”, “Про професійні спілки, їх права та гаран­тії діяльності”, “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, іншими нормативно-правовими акта­ми, Статутом профспілки та цим Положенням.

1.6. Комісія працює під керівництвом профспілкового комітету за планом роботи, що затверджується цим органом.

1.7. Засідання комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

1.8. Засідання комісії вважається правомірним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

1.9. Рішення комісії оформляється протоколом довільної форми, має рекомендаційний характер і надається ректорові університету, іншим заінтересованим особам для впровадження в життя. У разі незгоди ректора університету із запропонованими в рішенні заходами він надсилає голові комісії аргумен­товану відповідь.

Із найбільш важливих і принципових питань комісія вносить матеріали на розгляд профспілкового комітету для прийняття рішення по суті проблеми на рівні зазначеного органу.

1.10. Голова і члени комісії взаємодіють з громадськими інспекторами з охо­рони праці структурних підрозділів, відповідними службами та посадовими особами університету, а також з представниками органів державного уп­равління і нагляду за охороною праці, виконавчими органами Фонду соці­ального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, технічними інспекторами праці та іншими фахівцями вище­стоящих профспілкових органів.

1.11. Комісія звітує про свою роботу за півріччя та рік (або частіше - за необхідності) на засіданні профспілкового комітету або на зборах (конференції) членів профспілки.

1.12. Адміністрація за свій рахунок організовує разом з виборним профспілковим органом підприємства навчання членів комісії, придбання для них відповідних засобів і нормативних документів з охорони праці, а також забезпечує збереження їм середнього заробітку протягом періоду навчання і виконання громадських обов’язків, визначеного колективним договором.

^ 2. ЗМІСТ РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1. Комісія сприяє Профспілковому комітету університету у виконанні повноважень, передбачених для профспілок законами України “Про охорону праці”, “Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії діяльності”, іншими нормативно-правовими актами та Статутом профспілки.

З цією метою Комісія:

2.1.1. Перевіряє стан умов і безпеки праці, забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального й колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально-про­філактичним харчуванням, молоком, проведен­ня обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій, домага­ється від адміністрації усунення недоліків у роботі з цих питань.

2.1.2. Бере участь у формуванні розділу “Охорона праці” колективного договору, в опрацюванні адміністрацією комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, проводить перевірки виконання затверджених заходів.

2.1.3. Аналізує причини виробничого травматизму та професійної захворюваності, якість складання актів за встановленими формами (Н-1, Н-5, П-4), готує пропозиції стосовно вимог до адміністрації щодо вжиття ефективних профілактичних заходів, а також з приводу безпідставного звинувачен­ня потерпілих, не обгрунтованої відмови скласти акт за формою Н-1 або внести до нього необхідні зміни.

2.1.4. Контролює усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань, визначених комісіями з їх розслідування, додержання адміністрацією установленого порядку реєстрації та подання звітності про зазначе­ні випадки.

2.1.5. Перевіряє наявність для всіх професій і повноту інструкцій з охоро­ни праці, своєчасну розробку й затвердження інших актів з охорони праці, що діють у межах університету, ведення журналів інструктажу працівників, журналів періодичного технічного огляду машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та іншої документації згідно з вимогами норм і правил.

2.1.6. Вивчає додержання вимог законодавства про охорону праці жінок, неповнолітніх, інвалідів та вносить пропозиції щодо усунення порушень з цих питань.

2.1.7. Здійснює громадський контроль за своєчасним проведенням атес­тації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, вивчає додержання вимог законодавства щодо надання працівникам пільг і компенсацій за роботу з важкими та/або шкідливими умовами праці, готує пропозиції про встановлення для окремих осіб додаткових пільг від­повідно до умов колективного договору.

2.1.8. Сприяє своєчасному й повному одержанню потерпілими або чле­нами сімей загиблих на виробництві сум відшкодування шкоди, одноразо­вої допомоги та всіх інших страхових виплат чи видів соціальної допомоги, передбачених законодавством, за необхідності готує на розгляд профспілковому комітету університету проект подання з цих питань до робочих органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на ви­робництві та професійних захворювань.

2.1.9. Сприяє виплаті вихідної допомоги (у розмірі не менше тримісяч­ного заробітку), якщо працівник розриває трудовий договір через порушен­ня адміністрацією університету вимог законодавства та умов колективного договору з пи­тань охорони праці.

2.1.1. Організовує і контролює роботу громадських інспекторів з охоро­ни праці.

2.1.11. Здійснює громадський контроль за створенням та ефективною роботою кабінету охорони праці, наявністю і станом куточків, стендів та інших засобів пропаганди охорони прані, спільно з адміністрацією організовує огляди-конкурси стану охорони праці в університеті.

2.1.12. За необхідності порушує перед профспілковим комітетом університету питання про проведення незалежної експертизи умов праці в структурних підрозділах, механізмів, устаткування, будівель і споруд, відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці проектної документації, нових або реконструйованих об’єктів.

2.2. Голова комісії або за його дорученням будь-який інший член комі­сії бере участь у роботі:

— комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві або профзахворювання;

— комісії з атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

— комісії з перевірки знань посадовими особами і працівниками нормативно-правових актів з охорони праці;

— комісії з прийняття в експлуатацію нового або реконструйованого об’єкту виробничого чи соціально-культурного призначення на відповід­ність його вимогам охорони праці;

— комісії з перевірки або комплексного обстеження стану охорони пра­ці на підприємстві, що проводиться представниками органів державного нагляду за охороною праці, експертами Фонду соціального страхування від нещасних випадків, технічними інспекторами праці профспілок тощо.

2.3. Голова, члени комісії реалізують інші повноваження, передбачені Типовим положенням про представників профспілок з питань охорони праці, затвердженим постановою Президії ФПУ від 17.09.2003 №П-5-13 та іншими актами.

2.4. Голова або будь-який член комісії негайно повідомляє голову профспілкового комітету університету про кожний груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним або тяжким наслідком, що стався на виробництві, з метою термінового повідомлення про це ви­щестоящому профспілковому органу та забезпечення участі в спеціальному розслідуванні такого випадку представників профспілок згідно з установле­ним Порядком.

^ 3. ОСНОВНІ ПРАВА ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

Голова і члени комісії мають право:

3.1. Безперешкодно і в будь-який час перевіряти стан умов і безпеки праці, санітарно-побутового обслуговування і забезпечення працівників за­собами колективного та індивідуального захисту, лікувально-профілактич­ним харчуванням, молоком, мийними та знеш­коджувальними засобами, а також хід виконання зобов’язань з охорони праці колективного договору, відповідних програм та заходів з цих питань.

3.2. Вносити адміністрації університету подання з будь-якого питання охорони праці та одержувати від нього аргументовану відповідь.

3.3. Вимагати від ректора університету, керівників структур­них підрозділів негайного припинення робіт на робочих місцях та інших структурних підрозділах університету у ра­зі виникнення загрози життю або здоров’ю працівників.

3.4. Подавати свої висновки про обставини й причини нещасних випад­ків на виробництві та професійних захворювань, а також про відповідаль­ність посадових осіб, дії або бездіяльність яких призвели до цих випадків.

3.5. Одержувати від адміністрації, посадових осіб і працівників необхідні пояснення, інформацію та документи з питань, що належать до компетен­ції комісії.

Профспілковий комітет університету може відкликати рішення комісії чи подання (висновок) голови або члена комісії, якщо вони суперечать законам, іншим нормативно-право­вим актам з охорони праці, не відповідають вимогам захисту законних прав та інтересів працівників.Особи, які створюють перешкоди в діяльності голови або члена Комісії, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

За неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням, будь-який член Комісії може бути притягнутий до відповідальності згідно зі Статутом профспілки, а також достроково усунутий від виконання цих громадських обов’язків у тому ж порядку, за яким його було обрано.


ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію профкому первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення
^

І. Загальні положення


1. Постійна комісія з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення (да­лі - комісія) створюється на термін повноважень профкому з метою захисту прав та інтересів членів профспілки у культурно-освітній, фізкультурно-масовій, оздоровчій сферах, залучення працівників до надбання національної та світової культури, регулярних занять масовою фізкультурою.

2. Склад комісії затверджується профкомом з числа членів профкому та профспілкових активістів первинної профспілкової організації у складі голови, заступника голови та членів комісії.

3. Кількісний склад комісії визначається профспілковим комітетом з урахуванням кількості членів профспілки, що перебувають на обліку в первинній профспілковій організації, та її структури. Головою комісії за подан­ням голови профкому затверджується один із членів профспілкового комі­тету. Інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.

4. Комісія в своїй діяльності керується законодавством України, Стату­том профспілки, рішеннями зборів (конференції) первинної профспілкової організації, профкому, Положенням про постійну комісію, яке затверджується профкомом.

5. Комісія підзвітна та підконтрольна профспілковому комітетові.

6. Комісія взаємодіє з іншими постійними комісіями, створеними профспілковим комітетом.
^

II. Повноваження та зміст роботи комісії


8. Комісія:

1) діє з метою створення умов для духовного розвитку особистості, задоволення культурних потреб, підвищення загальноосвітнього рівня, органі­зації відпочинку й дозвілля працівників і членів їхніх сімей;

2) сприяє соціальному захисту працюючих та членів їхніх сімей у реалізації їх права на відпочинок, духовний, фізичний і творчий розвиток;

3) пропагує, затверджує та організовує заходи щодо поліпшення роботи, зорієнтованої на культурні та спортивні інтереси певних професійних, вікових, національних категорій працюючих;

4) веде пропагандистську і практичну діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя;

5) виявляє турботу про розвиток аматорських талантів та уподобань, естетичний розвиток працівників університету, організовує роботу зі створення та діяльності колективів самодіяльної художньої творчості, клубних формувань, сприяє колективним відвідуванням театрів, концер­тів, кіно тощо;

6) організовує та проводить тематичні культурно-мистецькі заходи, конференції, свята, концерти, фестивалі, спектаклі, виставки творів професійного та аматорського мистецтва, організовує консультації та лекторії з різних галузей знань;

7) сприяє організації змістовного дозвілля працівників та членів їхніх сімей, широкому інформуванню працюючих про проведення в позаробочий час, у вихідні та святкові дні культурно-мистецьких заходів;

8) створює в структурних підрозділах університету колективи фізичної культури, сприяє ефективному їх функціонуванню, виявляє турботу про збереження й зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів спортивного призначення;

9) за наявності необхідних умов створює в університеті спортивні сек­ції, клуби;

10) організовує масові спортивні змагання;

11) розглядає питання та вносить пропозиції профспілковому комітету щодо забезпечення потреб в оздоровленні та відпочинку дітей працюючих;

12) координує та спрямовує роботу членів цехових комісій, культорганізаторів профспілкових груп, організовує для них інструктивні наради і семі­нари, узагальнює і поширює досвід їхньої роботи;

13) ініціює громадський контроль за дотриманням Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавства України в гуманітарній сфері.
^

III. Організація роботи комісії


9. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше половини загального складу комісії.

10. За результатами розгляду питань на своєму засіданні комісія вносить пропозиції профспілковому комітету для прийняття відповідних рішень.

11. Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданнях, та оформлюються у вигляді рекомендацій, які пода­ються на розгляд голови профспілкового комітету. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.

12. Рішення комісії з будь-яких питань приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше поло­вини присутніх на засіданні членів комісії.

13. У разі необхідності комісія за згодою профспілкового комітету на договірній основі залучає до своєї роботи фахівців для підготовки експертних матеріалів і рекомендацій тощо.

14. Організація роботи комісії покладається на її голову.

15. Голова комісії планує роботу з урахуванням пропозицій профспілкового комітету та членів комісії. План роботи затверджується профкомом.

16. Голова комісії скликає і веде засідання, дає доручення членам комі­сії, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій.

17. Члени комісії беруть участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданні, та виконують доручення голови комісії і прийняті рішення.
^

IV. Прикінцеві положення


18. Положення про комісію затверджується рішенням профспілкового комітету

19. Зміни й доповнення до Положення про комісію можуть вноситись тільки профспілковим комітетом.

ПОЛОЖЕННЯ


про постійну житлово-побутову комісію профкому первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

^ 1. Загальні положення

1. Постійна житлово-побутову комісія (да­лі - комісія) створюється на термін повноважень профкому з метою реаль­ного забезпечення соціальних прав і гарантій членів профспілки та членів їхніх сімей, ефективного соціального захисту їх.

2. Склад комісії затверджується профкомом з числа членів профкому та профспілкових активістів первинної профспілкової організації у складі голови, заступника голови та членів комісії.

3. Кількісний склад комісії визначається профспілковим комітетом з урахуванням кількості членів профспілки, що перебувають на обліку в первинній профспілковій організації, та її структури. Головою комісії за подан­ням голови профкому затверджується один із членів профспілкового комі­тету. Інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.

4. Комісія в своїй діяльності керується законодавством України, Стату­том профспілки, рішеннями зборів (конференції) первинної профспілкової організації, профкому, Положенням про постійну комісію, яке затверджується профкомом.

5. Комісія підзвітна та підконтрольна профспілковому комітетові.

6. Комісія взаємодіє з іншими постійними комісіями, створеними профспілковим комітетом.

^

ІІ. Повноваження та зміст роботи комісії


1. Бере участь у вирішенні питань соціального захисту працівників, зокрема забезпечення житлом.

2. Проводить обстеження житлових умов працівників при постановці на квартирний облік.

3. Контролює ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

4. Організовує контроль за житлово-побутовим обслуговуванням працівників, бере участь у розподілі у встановленому порядку житлової площі в будинках, збу­дованих за кошти або за участю університету, а та­кож площі, яка надається університету в розпорядження в інших будинках.

^

III. Організація роботи комісії


5. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

Голова комісії:

1) планує роботу комісії, подає план роботи на затвердження профспілкового комітету, організовує виконання плану роботи;

2) розподіляє обов’язки між членами комісії, контролює їх виконання;

3) скликає засідання комісії, головує на них, підписує документи, прий­няті комісією;

4) організовує виконання рішень комісії, інформує профком про роботу комісії та її наслідки;

5) координує взаємодію комісії з іншими комісіями профкому.

6 Члени комісії мають право вносити пропозиції до плану роботи комісії, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні комісії.

7. Засідання комісії скликаються в міру необхідності і є правомірними, якщо в них бере участь не менш як половина загального складу комісії.

8. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів.

9. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.
^

IV. Прикінцеві положення


10. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження його профкомом первинної профспілкової організації.

11. Зміни й доповнення до Положення, а також до складу комісії може внести лише профком первинної профспілкової організації.


ПОЛОЖЕННЯ


про постійну комісію профкому первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з питань організаційної роботи
^

І. Загальні положення


1. Постійна комісія з питань організаційної роботи профкому первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (далі — комісія) створюється на термін повнова­жень профкому з метою ведення організаційної роботи, розвитку профспіл­кової демократії, більш широкого залучення профспілкового активу до участі в розробці та розгляді документів з організаційних питань.

2. Комісія затверджується профкомом з числа членів профкому та профспілкових активістів первинної профспілкової організації у складі голови, заступника голови та членів комісії.

3. Кількісний склад комісії визначається профспілковим комітетом з урахуванням кількості членів профспілки, які перебувають на обліку в первинній профспілковій організації, та її структури. Головою комісії за подан­ням голови профкому затверджується один із членів профспілкового комі­тету. Інші питання структурної побудови комісії вирішуються самою комі­сією.

4. Комісія в своїй діяльності керується законодавством України, Стату­том профспілки, рішеннями зборів (конференції) первинної профспілкової організації, профкому, Положенням про постійну комісію з питань організаційної роботи профкому первинної профспілкової організації, яке затверджується профкомом.

5. Комісія підзвітна і підконтрольна профспілковому комітетові.

6. У своїй роботі комісія взаємодіє з іншими постійними комісіями, створеними профспілковим комітетом, та членами профкому.

^

II. Повноваження та зміст роботи комісії


Комісія:

7. Проводить роботу в колективі університету з роз’яснення ролі та завдань профспілки в сучасних умовах щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, прав, обов’язків і переваг членів профспілки; із залучення працівників у члени профспілки, своєчасного оформлення й обміну профспілкових квитків і вручення їх членам профспілки.

8. Сприяє профкому в здійсненні ним статутних завдань і повноважень, передбачених Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

9. Спільно з іншими постійними комісіями бере участь у підготовці й проведенні зборів (конференцій) працівників університету для розгляду проекту колективного договору, профспілкових збо­рів (конференцій), засідань профспілкового комітету, розробляє і вносить на затвердження профкому заходи щодо виконання прийнятих ними пос­танов, реалізації висловлених критичних зауважень і пропозицій.

10. За дорученням профкому, голови профспілкової організації та за власною ініціативою проводить роботу за такими напрямами:

1) організаційне зміцнення первинної профспілкової організації, поси­лення мотивації профспілкового членства;

2) аналіз виконання постанов профспілкових зборів (конференції), профкому з питань організаційної роботи;

3) формування структури первинної профспілкової організації, підго­товка рекомендацій щодо її вдосконалення (створення або ліквідація цехо­вих профспілкових організацій, профгруп з урахуванням структури університету) тощо;

4) навчання профспілкового активу в школах профактиву, на семінарах, підбір кандидатур для направлення на навчання на курси, семінари, які проводять вищі за рівнем профспілкові органи;

5) організація та проведення звітів і виборів у первинній профспілковій організації, її структурних ланках;

6) поліпшення інформаційної роботи, забезпечення висвітлення діяль­ності профспілкової організації шляхом усної та наочної агітації, через за­соби масової інформації;

7) взаємодія з іншими профспілковими організаціями, які діють на да­ному підприємстві, в установі, організації;

8) організація обліку членів профспілки, дотримання статутних норм при прийнятті до профспілки та припиненні членства в ній, внесення про­позицій щодо порядку виборів делегатів на конференцію;

9) вивчення й поширення досвіду роботи структурних ланок первинної профспілкової організації та інших організацій профспілок, запровадження кращих форм роботи в практику первинної профспілкової організації;

10) з інших питань організаційної роботи;

11. Готує проекти відповідних документів за напрямами роботи і вносить їх на розгляд профкому.

12. У межах своїх повноважень здійснює контроль за виконанням рі­шень профкому з питань, які розглядалися на його засіданнях.

13. Спільно з іншими комісіями надає допомогу профкому в проведенні колективних профспілкових заходів, проводить відповідну організаторську й роз’яснювальну роботу в первинній профспілковій організації.

14. Аналізує та узагальнює дані статистичної звітності про профспілко­ве членство;

15. Здійснює контроль за регулярним поповненням профспілкової бібліотеки необхідною довідковою та іншою літературою для профспілкового активу.

16. Організовує збір письмових заяв членів профспілки щодо перерахування адміністрацією університету на рахунок первинної профспілкової організації член­ських профспілкових внесків із заробітної плати, слідкує за своєчасним їх перерахуванням.

17. Відповідає за ведення протоколів, іншого діловодства, формування й збереження архіву профкому.

18. Аналізує спільно з іншими комісіями листи, заяви та скарги, які надійшли до профкому.

19. Надає практичну допомогу цеховим профспілковим організаціям і профгрупам у здійсненні ними своїх повноважень.

20. Вносить пропозиції профкому щодо заохочення профспілкового активу.
^

III. Організація роботи комісії


21. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

Голова комісії:

1) планує роботу комісії, подає план роботи на затвердження профспілкового комітету, організовує виконання плану роботи;

2) розподіляє обов’язки між членами комісії, контролює їх виконання;

3) скликає засідання комісії, головує на них, підписує документи, прий­няті комісією;

4) організовує виконання рішень комісії, інформує профком про роботу комісії та її наслідки;

5) координує взаємодію комісії з іншими комісіями профкому.

^ Заступник голови комісії:

1) виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності;

2) за дорученням голови комісії виконує окремі його функції та інші завдання в межах повноважень комісії.

23. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії та виконувати рішення комісії.

24 Члени комісії мають право вносити пропозиції до плану роботи комісії, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні комісії.

25. Засідання комісії скликаються в міру необхідності і є правомірними, якщо в них бере участь не менш як половина загального складу комісії.

26. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів.

27. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.

IV. Прикінцеві положення


28. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження його профкомом первинної профспілкової організації.

29. Зміни й доповнення до Положення, а також до складу комісії може внести лише профком первинної профспілкової організації.

Схожі:

Положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту 13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 14. Положення Козацький гарт (щорічне) 15. Положення Старти надій -(щорічне)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Положення iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Положення iconПоложення про школу вищої спортивної майстерності Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 05. 2001
Положення направити Республіканському комітету по фізичній культурі І спорту Автономної Республіки Крим, управлінням з питань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи