Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя icon

Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Скачати 92.99 Kb.
НазваЗмін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Дата11.09.2012
Розмір92.99 Kb.
ТипРішення


Проект


З М І Н И

до Статуту Ніжинського державного університету

імені Миколи Гоголя


1. Статтю 1.3. викласти у такій редакції:

"Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України від 04.06.2009 р. за № 78 про наслідки повторної акредитації Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя визнано акредитованими за четвертим рівнем акредитації, має право готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.


2. Статтю 1.8 викласти у такій редакції:

"Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності Університету.

Основними структурними підрозділами Університету є:

- факультети ( іноземних мов, історико-юридичний, культури і мистецтв, природничо-географічний, психології та соціальної роботи, фізико-математичний, філологічний);

- кафедри (англійської мови та методики викладання, англійської філології, біології, вищої математики, вокально-хорової майстерності, всесвітньої історії, географії, дошкільної освіти, економічної теорії та політології, іноземних мов, інструментально-виконавської підготовки, історії України, загальної та практичної психології, методики викладання української мови та літератури, музичної педагогіки та хореографії, німецької мови, педагогіки та педагогічної майстерності, права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін, прикладної лінгвістики, прикладної математики та інформатики, психології, російської мови і перекладу, світової літератури та історії культури, соціальної педагогіки та соціальної роботи; української літератури, української мови, фізики. фізичного виховання та валеології, філософії та соціології, хімії);

- центри (Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою, навчально-методичний центр із заочної освіти (м.Прилуки), центр гоголезнавства, центр довузівської підготовки, центр інформатизації та ін.);

- бібліотека;

- видавництво;

- підрозділи управління та забезпечення діяльності Університету (навчально-методичний відділ, навчально-організаційний відділ, науково-дослідний відділ, відділ аспірантури, відділ міжнародних зв’язків, соціально-гуманітарний відділ, відділ кадрів, відділ безпеки життєдіяльності, бухгалтерія, загальна канцелярія, адміністративно-господарський відділ, в тому числі автогараж, навчально-виробнича майстерня, науково-дослідна агробіостанція, навчальна та науково-дослідна база природничо-географічного факультету “Лісове озеро” в Борзнянському р-ні Чернігівської області та ін.);

- музеї (музей історії Університету, музей М.В.Гоголя, картинна галерея, музей рідкісної книги, музей природи, геологічний музей);

- підрозділи соціально-побутового забезпечення та обслуговування (їдальня, студентське кафе “Юність”, буфети);

- інші структурні підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

Крім перерахованих підрозділів, згідно із Законом України “Про вищу освіту” та Положенням про державний вищий заклад освіти Університет може створювати навчально-наукові, науково-дослідні інститути, навчально-науково-виробничі підрозділи і центри, а також навчальні підрозділи, курси, факультети суміжних і додаткових професій та інші підрозділи, що надають платні освітні послуги. Такі підрозділи підпорядковуються безпосередньо ректору Університету, який призначає керівника підрозділу, визначає напрями його освітньої діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, що належить Університету.

Структурні підрозділи Університету функціонують згідно з окремими Положеннями, які розробляються Університетом. Структурні підрозділи можуть мати окремі права юридичної особи".


3. Статтю 1.12. вилучити.


4. Пункт 4.5.1. статті 4.5. викласти у такій редакції:

Варіант 1.

"Вчена рада Університету є колегіальним органом Університету і утворюється строком на п’ять років.

Вчену раду Університету очолює її голова – ректор Університету.

До складу Вченої ради входять за посадами проректори, декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, головний бухгалтер, директор бібліотеки, голова профкому викладачів і співробітників Університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, - по одному від кожної кафедри; виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, а також представники органів студентського самоврядування Університету:

- від інших працівників Університету – 2 представники;

- від органів студентського самоврядування – 5 представників.

Виборні представники обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, виборні представники від органів студентського самоврядування – конференцією студентів Університету за поданням профкому студентів та студентського комітету Університету.

Персональний склад Вченої ради університету затверджується наказом ректора університету".


Варіант 2.

"Вчена рада Університету є колегіальним органом Університету і утворюється строком на п’ять років.

Вчену раду Університету очолює її голова – ректор Університету.

До складу Вченої ради входять за посадами проректори, декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, головний бухгалтер, директор бібліотеки, голова профкому викладачів і співробітників Університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, - по одному від випускової кафедри; виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, а також представники органів студентського самоврядування Університету.

Загальна чисельність складу Вченої ради має становити не більше 45 осіб, при цьому не менш як 75 відсотків мають становити науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

Виборні представники обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів – конференцією студентів Університету за поданням профкому студентів і студентського комітету.

Персональний склад Вченої ради університету затверджується наказом ректора університету".


4. Пункт 4.5.3. статті 4.5. викласти у такій редакції:


"Колегіальним органом факультету Університету є Вчена рада факультету.

Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр, голова профспілкового бюро факультету, керівники органів студентського самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, доцентів, кандидатів наук, провідних викладачів; виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють на постійній основі, а також студентів, відповідно до квот, які затверджуються наказом ректора Університету за поданням декана, узгодженим з профспілковим бюро та студентським комітетом факультету. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності Вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

Виборні представники обираються загальними зборами працівників факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів – загальними зборами (конференцією) студентів факультету.

Персональний склад Вченої ради факультету затверджується наказом ректора Університету строком на п’ять років.


5. Статтю 5.1. викласти у такій редакції:


"Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу.

Конференція трудового колективу скликається за рішенням ректорату та профспілкового комітету не рідше ніж один раз на рік.

У складі делегатів конференції трудового колективу повинні бути представлені всі категорії працівників Університету, а також представники з числа студентів. Чисельний склад конференції трудового колективу Університету становить 240 осіб, при цьому не менше як 75 відсотків загальної чисельності делегатів конференції мають становити науково-педагогічні працівники Університету, які працюють в ньому на постійній основі, і не менш як 10 відсотків студентів.

Делегати конференції обираються шляхом відкритого або таємного голосування на загальних зборах працівників підрозділів Університету згідно з квотами, затвердженими ректором за погодженням з профспілковим комітетом пропорційно до кількості працівників цих підрозділів, із розрахунку: один делегат від двох науково-педагогічних працівників та один делегат від 15 інших працівників.

Делегати конференції з числа студентів обираються на загальних зборах (конференції) студентів факультету із розрахунку один делегат від 125 студентів.

Конференція вважається правомочною, якщо на ній були присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів. Рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від кількості зареєстрованих делегатів."


6. Статтю 5.3. викласти у такій редакції:


"Органом громадського самоврядування факультету в Університеті є загальні збори трудового колективу факультету, включаючи виборних представників із числа студентів, які скликаються не рідше ніж один раз на рік деканатом та профспілковим бюро.

В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з числа студентів. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності учасників загальних зборів повинні становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів."


7. Статті 5.5; 5.6. та 5.7. об’єднати в одну статтю 5.5. та викласти у такій редакції:


"В Університеті та його структурних підрозділах (факультетах, інститутах) діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету (факультетів, інститутів).

5.5.1. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в Університеті. Усі студенти мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів, які навчаються в Університеті, та їхню участь в управлінні Університетом.

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування (студентський комітет університету), таємного або відкритого голосування (студентські комітети факультетів, курсів і академгруп, студентська рада гуртожитку).

5.5.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом університету.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

5.5.3. Органи студентського самоврядування:

- приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

- проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

- сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в університеті;

- розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

- виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування в Університеті приймаються рішення про:

- відрахування студентів, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання;

- переведення студентів, які навчаються за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням;

- призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу зі студентами;

- поселення студентів в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

- затвердження рішень щодо гуртожитків для проживання студентів.

5.5.4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, факультету, гуртожитку, Університету.

Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів, яка:

- ухвалює Положення про студентське самоврядування;

- обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;

- визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

5.5.5. Ректорат університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі 0,5 відсотка спеціального фонду бюджетних коштів Університету.


Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності студентів.


Підстава: 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування".

2. Структурні та інші зміни, які відбулися в Університеті після затвердження Статуту.


Схожі:

Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії
Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол №11 від 03. 06. 2011 р.)
Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПоложення
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з питань соціального захисту членів профспілки
Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconРезультати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «українська мова І література» проведеного 23-27 квітня 2012 року на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПоштова адреса Телефон e-mail Назва доповіді Напрямок доповіді Форма участі
Детальна інформація про конференцію розміщена на сайті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconСписок та результати участі в олімпіаді студентів (від кожного вищого навчального закладу) Таблиця 1 зі спеціальності «українська мова І література»
Проведеного 23-27 квітня 2012 року на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПротокол №95 від 26 січня 2010 року план роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Взяти участь у підготовці та проведені заходу з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня
Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПоложення про конкурс на звання "Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення
Науковець року Університету” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського...
Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Засновники: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, факультет культури І мистецтв, Управління культури І туризму Ніжинського...
Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПравила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році
Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”,...
Змін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя iconПоложення про надання матеріальної допомоги членам профспілки первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя
Сума матеріальної допомоги визначається на засіданні профкому при затвердженні кошторису профбюджету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи