Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; icon

Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Скачати 467.03 Kb.
НазваПоложення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Сторінка1/5
Дата01.10.2012
Розмір467.03 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5


ПРОЕКТ

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

на 2010-2012 роки

Ніжинського державного університету

імені Миколи Гоголя

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Цей колективний договір укладено відповідно до:

- Закону України "Про колективні договори і угоди";

- "Кодексу законів про працю України";

- Закону України "Про охорону праці";

- Закону України "Про оплату праці";

- Закону України "Про освіту";

- Закону України “Про вищу освіту”;

- Закону України "Про відпустки";

- Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;

- Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"; з урахуванням Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями, угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України, а також Статуту університету.

Колективний договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та адміністрації.

Колективний договір укладено між адміністрацією і профспілковим комітетом, як представником трудового колективу.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників університету і є обов'язковими як для адміністрації, так і для працівників університету.

Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися тільки при взаємній згоді сторін і, в обов’язковому порядку, у зв’язку зі змінами чинного законодавства, угод вищого рівня з питань, що є предметом договору, після затвердження на конференції трудового колективу.

Колективний договір набирає чинності після схвалення проекту колективного договору конференцією трудового колективу і підписання його повноважними представниками сторін і діє до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

Невід’ємною частиною договору є додатки до нього ( №№ 1 – 11).

Адміністрація університету протягом 3 днів з дня підписання подає договір на реєстрацію.

Адміністрація університету зобов’язується в 10-денний термін після реєстрації договору забезпечити його тиражування у кількості 70 примірників, ознайомити з ним усіх працівників, а також працівників під час укладання з ними трудового договору.


Розділ II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ,

^ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ

Адміністрація зобов'язується:

1. Не допускати необґрунтованого скорочення працівників і робочих місць.

2. Попереджати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розписку не пізніше, ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про вивільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, реорганізації, скорочення чисельності або штату працівників пропонувати іншу роботу в університеті за наявності вакантних посад.

3. Звільнення науково-педагогічних працівників у зв'язку з розірванням трудового договору (контракту) з ініціативи адміністрації, реорганізації, змін в обсягах робіт, скорочення чисельності професорсько-викладацького складу здійснювати лише після закінчення навчального року за погодженням з профкомом.

4. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками, які були вивільнені внаслідок скорочення чисельності чи штату працівників, переважного права на укладання трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу працівників аналогічних кваліфікацій.

Переважне право на укладання трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу надається особам, зазначеним у статті 42 Кодексу законів про працю України.

5. При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право у збереженні робочого місця, у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім випадків, передбачених законодавством, надається також особам, яким до виходу на пенсію залишилося 3 роки.

6. З метою створення науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення пенсії:

- при звільненні науково-педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне навантаження та відповідну кваліфікацію;

- залучати до викладацької роботи інших працівників відповідної кваліфікації закладів освіти, підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

7. Розробити та затвердити механізм заохочення педагогічних, науково-педагогічних працівників та співробітників до участі у наданні платних освітніх послуг населенню.


Спільні дії профкому та адміністрації:

1. Проводити консультації з Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення чисельності працівників більше 10%.

2. Сприяти організації навчання працівників з питань чинного законодавства про зайнятість.

3. Розвивати матеріальні, організаційні та морально-психологічні умови для активної співпраці всіх працівників та структурних підрозділів над реалізацією цілей і задач НДУ, в т.ч.:

4. Проводити обговорення підсумків навчального року та планів на наступний рік на загальних зборах колективу НДУ. Проводити аналогічну роботу в підрозділах.

5. Доводити до відома підрозділів нормативні акти, накази та інші документи, що стосуються організації та оплати праці, соціальних питань, кадрів та ін.

6. Щорічно обговорювати звіт про фінансову діяльність НДУ на спільному відкритому засіданні Ученої Ради та профспілкового комітету.

7. Проводити щорічні доповіді керівників підрозділів та ректора на зборах колективу НДУ.


Профспілковий комітет зобов’язується:

1. Не давати згоду на вивільнення працівників у разі порушення адміністрацією вимог законодавства про працю та зайнятість.

2. Не давати згоду на вивільнення працівників за ініціативою адміністрації без попередніх переговорів щодо їх працевлаштування.

3. Брати участь у проведенні заходів, спрямованих на організацію ефективної співпраці в колективі.

4. Проводити виховну й організаційну роботу по забезпеченню трудової та громадської активності та дисципліни членів профспілки. Давати принципову оцінку порушенням дисципліни, вимог нормативних документів членами спілки. Враховувати якість роботи працівників НДУ при розподілі соціальних та профспілкових виплат та заохочень.

5. Своєчасно розглядати проекти нормативних та інших документів при їх узгодженні.

6. Контролювати основну діяльність адміністрації в межах компетенції профспілки.

7. Надавати юридичну консультацію та правову допомогу працівникам НДУ, у т.ч. звільненим за скороченням штатів у період перебування їх на обліку по безробіттю (при умові перебування їх на профспілковому обліку).


Розділ III. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ,

^ РЕЖИМ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов’язується:

1. На посади науково-педагогічних працівників обирати за конкурсом.

Дотримуватися встановленого законодавством України і підзаконними нормативними актами переліку посад працівників, у трудових стосунках з якими може застосовуватися контрактна форма трудового договору, при якій права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення, організація праці встановлюються за угодою сторін, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і передбачають додаткові пільги, гарантії і компенсації та оплату праці на підставі умов колективного договору і пов’язані з виконанням умов контракту.

Умови контракту не повинні погіршувати правове становище працівників відповідно до чинного законодавства.

Забезпечити до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснення йому під розписку його прав та обов’язків і ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації відповідно до чинного законодавства.

2. Забезпечувати підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років з оплатою згідно з положеннями чинного законодавства.

3. За наявних фінансових можливостей забезпечувати підвищення кваліфікації працівників інших структурних підрозділів університету.

4. Своєчасно інформувати працівників про термін закінчення трудового договору.

5. Не перевищувати норму тривалості робочого часу:

- для професорсько-викладацького складу - 36 годин на тиждень;

- для інших співробітників - 40 годин на тиждень;

- для працівників віком до 18 років - 36 годин на тиждень.

6. В університеті встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Тривалість щоденної роботи визначається правилами трудового розпо­рядку або графіком змінності, який затверджується ректором за погодженням з профкомом.

7. Науково-педагогічним, педагогічним працівникам і співробітникам у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року.

8. Черговість надання відпусток (основних та додаткових) визначати графіками, які затверджуються ректором за погодженням із профкомом. При складанні графіків ураховувати інтереси виробництва, сімейні обставини, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

9. Письмово повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком періоду.

10. Щорічна відпустка за ініціативою адміністрації, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з профкомом у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи університету, та за умови, що частина відпустки, тривалістю не менше 24 календарних днів, буде використана в поточному році.

11. Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на інший період у разі порушення терміну повідомлення про час надання відпустки та несвоєчасної виплати йому заробітної плати за час відпустки.

12. Переносити працівнику щорічну відпустку на інший період або продовжувати її у випадках, визначених законодавством.

13. Відкликати працівників із щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках, визначених законодавством

14. Надавати додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим днем, згідно з додатком № 1.

15. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

16. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження заробітної плати терміном не більше 15 календарних днів на рік.

17. Надавати в обов’язковому порядку відпустку без збереження заробітної плати за бажанням працівника на терміни та на підставі поважних причин, визначених ст. 25 Закону України “Про відпустки”.

18. Забезпечити за бажанням працівника у разі його звільнення у зв'язку із закінченням строку трудового договору безумовну реалізацію права на одер­жання невикористаної відпустки з наступним звільненням.

19. Розподіляти навчальне навантаження на наступний навчальний рік і доводити його до професорсько-викладацького складу до початку літньої відпустки.

20. Робочий час науково-педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України.

21. Час виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних обов’язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.

Для професорсько-викладацького складу на ставку встановлюється такий обсяг навчального навантаження (якщо інше не передбачено законодавством):

  • максимальне навчальне навантаження 900 годин на навчальний рік;

  • мінімальне навчальне навантаження 600 годин на навчальний рік;

  • встановлення обсягу навчального навантаження конкретному викладачеві ( в межах максимального та мінімального ) здійснюється кафедрами з урахуванням виконання ними методичної, наукової і організаційної роботи та особливостей і структури навчальної дисципліни, яку читає викладач.

22. Встановлювати оптимальний розклад занять для багатодітних батьків, одиноких матерів, матерям, які мають дітей віком до 3-х років.

23. На період хвороби викладач звільняється від виконання всіх видів робіт, передбачених індивідуальним робочим планом.

Встановлене йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими викладачами кафедри в межах 36-годинного тижня за рахунок зменшення їм обсягу методичної, наукової і організаційної роботи або шляхом залучення в установленому порядку викладачів із відповідною оплатою. Після виходу викладача на роботу на період, що залишився до завершення навчального року, йому визначається відповідне навчальне навантаження та обсяг методичної, наукової й організаційної роботи в межах 36-годинного тижня.

24. Запроваджувати, змінювати або переглядати норми праці за попереднім погодженням з профкомом.

25. Не допускати переукладання безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення пенсійного віку з ініціативи адміністрації (крім наукових та науково-педагогічних працівників).

26. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом) та посадовою інструкцією, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

27. Здійснювати звільнення за підставами, зазначеними у п.1 част.1 ст. 40 КЗпП, лише у випадках, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу (посаду), та за попередньою згодою профспілкового комітету з урахуванням кваліфікації.

28. Надавати профспілковому комітету обґрунтоване письмове подання про розірвання трудового договору з працівником.

29. Погоджувати кошториси, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне навантаження науково-педагогічних працівників із профспілковим комітетом.


Спільні зобов'язання адміністрації та профкому:

- встановлення режиму роботи університету, тривалості навчального тижня та навчальних занять;

- встановлення часу початку і закінчення роботи в університеті залежно від кількості змін;

- визначення тривалості робочого часу навчально-допоміжного, обслуговуючого персоналу і робітників відповідно до графіку змінності з дотриманням установленої тривалості робочого часу на тиждень.


^ Профспілковий комітет зобов'язується:

1. Забезпечити дотримання працівниками університету трудової та виробничої дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень адміністрації та функціональних обов’язків.

2. Здійснювати контроль за:

- дотриманням чинного трудового законодавства;

- дотриманням умов контракту між адміністрацією та працівником за його згодою;

- правильністю залучення викладачів до виконання педагогічного навантаження понад верхню межу, співробітників до навчальної роботи, у цілому працівників до виконання ними непередбачених контрактом або посадовою інструкцією функцій.

3. Сприяти запобіганню виникнення трудових спорів (конфліктів) і брати участь у їх розв’язанні.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconПоложення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconШановні учасники конференції!
Договір укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКолективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки
Закону України «Про колективні договори І угоди», Генеральної, галузевої угод, Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20
Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон України "Про колективні договори І угоди", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди)
Сот “Буревісник”, видавництва, бібліотеки, навчально-тренувального та навчально-інформаційного центрів, агробіостанції-ботанічного...
Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconТипова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування
Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи щодо їх усунення
Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон україни про колективні договори І угоди

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи