Гсвоу монмолодьспорт icon

Гсвоу монмолодьспорт
НазваГсвоу монмолодьспорт
Сторінка1/7
Дата02.09.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

ГСВОУ МОНмолодьспортВступ


Освітньо-професійна програма є державним нормативним документом, у якому визначається нормативний термін підготовки та нормативна частина змісту навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освіти та професійної підготовки бакалавра напряму «Морський та річковий транспорт».

Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і використовується при:

  • розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки;

  • розробці складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативних частин освітньо-професійних програм підготовки фахівців та засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки);

  • розробці навчальних планів, програм навчальних дисциплін і практик;

  • визначенні змісту навчання в системі підготовки і підвищення кваліфікації.^ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

БАКАЛАВРА


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура


НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.070104 Морський та річковий транспорт


КВАЛІФІКАЦІЇ бакалавр судноводіння

бакалавр суднової енергетики

бакалавр суднової електротехніки


Чинний від________________________


1. Галузь використання


Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де здійснюється підготовка або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

________________________________________________________________________


галузь знань ^ 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура


напрям підготовки 6.070104 Морський та річковий транспорт


освітній рівень базова вища освіта


кваліфікації бакалавр судноводіння

бакалавр суднової енергетики

бакалавр суднової електротехніки


з узагальненим об’єктом діяльності судна і плавзасоби


з нормативним терміном навчання (денна форма)

на основі повної загальної середньої освіти  чотири роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста три роки


Цей стандарт встановлює:

  • нормативну частину змісту навчання, засвоєння якого забезпечує формування компетентностей відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

  • перелік навчальних дисциплін, що забезпечують засвоєння змісту навчання, та максимальний навчальний час за циклами підготовки;

  • нормативний термін навчання за денною формою;

  • нормативні форми державної атестації.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку бакалаврів за напрямом 6.070104 «Морський та річковий транспорт».


^ 2. Нормативні посилання


Цей стандарт розроблено на підставі:

- Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-14;

- Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341;

- Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65;

- Закону України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року» від 01.11.1996 р. № 464/96-вр;

- Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти та Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти з Манільськими поправками 2010 року;

- Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719;

- Порядку розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2007 р. № 897;

- Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 67 - Водний транспорт);

- Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005р. №38 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2007 р. № 373);

- інших нормативних документів, які визначають порядок та методику розробки складових галузевих стандартів вищої освіти.


3. Визначення


Бакалавр – назва освітньо-кваліфікаційного рівня, що присвоюється по завершенню першого циклу вищої освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65 та відповідає 6-му рівню Національної рамки кваліфікацій.

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що сприяє наданню, визнанню, підтвердженню кваліфікацій та освітніх компонентів, академічній мобільності. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження студента, яке необхідне для досягнення певних результатів навчання та обліковується в кредитах ЄКТС.

Звання особи командного складу морського судна – кваліфікаційна категорія, яка засвідчує відповідність компетентності цієї особи вимогам глав II, III, IV, або VII Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти з поправками та національним вимогам і надає цій особі право займати відповідну посаду або посади на морських суднах.

Кредит ЄКТС – одиниця, яка використовується в Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі для вимірювання обсягу навчального навантаження студента, потрібного для досягнення визначених результатів навчання. Певна кількість кредитів ЄКТС призначається всім компонентам програми та програмі в цілому.

Компетентність – динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують результати навчання та відображують реалізаційні здатності особи до ефективної діяльності.

Компетенція (компетенції) - надані особі повноваження, коло її службових й інших прав і обов’язків.

^ 4. Позначення і скорочення


Для формування шифрів при розробці варіативних частин освітньо-професійних програм та навчальних планів вищих навчальних закладів рекомендується застосовувати такі скорочення назв циклів підготовки:

- ГЕ (01) – для циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

- МПН (02) – для циклу математичної, природничо – наукової підготовки;

- ПП (03) – для циклу професійної та практичної підготовки.


^ 5. Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки


5.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

- цикл математичної, природничо-наукової підготовки;

- цикл професійної та практичної підготовки.


5.2. Нормативний термін навчання на основі повної загальної середньої освіти за денною формою становить 4 (чотири) роки. Зазначена програма підготовки реалізується за 172 навчальних тижня за денною формою з навчальним навантаженням 240 кредитів ЄКTС.

5.3. Нормативний термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста становить 3 (три) роки. Зазначена програма підготовки реалізується за 128 навчальних тижнів за денною формою з навчальним навантаженням 180 кредитів ЄКTС.

5.4. Навчальне навантаження складається з навчального навантаження в період теоретичної підготовки та навчального навантаження в період практичної підготовки.

5.5. Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки наведено у Додатку А.

5.6. Фізичне виховання організується як позакредитна дисципліна.


^ 6. Нормативна та варіативна частини змісту освітньо-професійної програми


6.1. Система компетентностей бакалавра напряму «Морський та річковий транспорт» визначається на основі компетентностей, передбачених для першого циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, шостого кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій та згідно компетенцій, передбачених розділами А-ІІ/1, В-ІІ/1, А-ІІ/2 та В-ІІ/2 (для професійного спрямування «Судноводіння»); А-ІІІ/1, В-ІІІ/1, А-ІІІ/2 та В-ІІІ/2

(для професійного спрямування «Експлуатація суднових енергетичних установок»); А-ІІІ/6 та В-ІІІ/6 (для професійного спрямування «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики») Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти з Манільськими поправками 2010 року.

6.2. Система компетентностей бакалавра формується навчальними дисциплінами нормативної та варіативної частин освітньо-професійної програми.

Нормативні навчальні дисципліни та навчальні дисципліни варіативної частини, які формують знання, розуміння та навички згідно міжнародних та національних вимог до підготовки моряків, наведені у таблицях Додатку Б відповідно до професійних спрямувань.

6.3. Нормативна частина освітньо-професійної програми не змінюється. Вищий навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін нормативної частини за окремим погодженням із Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

6.4. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки бакалавра складається з навчальних дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу та навчальних дисциплін вільного вибору студента (курсанта).


Згідно міжнародних та національних вимог до підготовки моряків вищі навчальні заклади обов’язково включають до варіативних частин освітньо-професійних програм підготовки осіб командного складу морських суден начальні дисципліни, наведені у таблицях Б-I/1.2, Б-I/1.3, Б-I/2.2, Б-I/2.3, Б-I/3.2, Б-ІІ/1.2, Б-ІІ/2.2, Б-ІІ/3.2 відповідно до професійного спрямування та профілю підготовки (спеціалізації).

^ 7. Державна атестація


7.1. Нормативна форма державної атестації:

- комплексний державний екзамен для професійного спрямування «Судноводіння»;

- захист дипломної роботи для професійного спрямування «Експлуатація суднових енергетичних установок»;

- захист дипломної роботи для професійного спрямування «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики».

7.2. На державну атестацію виноситься система змістовних модулів відповідно до переліку навчальних дисциплін за професійним спрямуванням, наведеного у Додатку Б, і система компетентностей, що визначена в:

- Кодексі з підготовки і дипломування моряків та несення вахти з Манільськими поправками 2010 року (Розділи А-ІІ/1, В-ІІ/1, А-ІІ/2 та В-ІІ/2 (для професійного спрямування «Судноводіння»); А-ІІІ/1, В-ІІІ/1, А-ІІІ/2 та В-ІІІ/2 (для професійного спрямування «Експлуатація суднових енергетичних установок»); А-ІІІ/6 та В-ІІІ/6 (для професійного спрямування «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики»);

- кваліфікаційній характеристиці (відповідно до професійного спрямування) особи командного складу морського судна: помічника капітана, механіка (суднового), електромеханіка (суднового) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 67 - Водний транспорт);

- ГСВОУ_____-0 «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика».

7.3 Державна атестація здійснюється по завершенню терміну навчання та не включається до навчального навантаження.


^ 8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки


8.1. Загальні вимоги, вимоги до кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки бакалаврів морського та річкового транспорту визначаються нормативами щодо ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти та акредитації напряму підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та модельними курсами Міжнародної морської організації.

8.2. Відповідальність за якість підготовки фахівця з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» покладається на вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку.


^ ДОДАТОК А


РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА МАКСИМАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА З НАПРЯМУ 6.070104 «МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ


Таблиця А-І

Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час

за циклами підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Цикл підготовки

(термін навчання за денною формою – 4 роки)

Загальний навчальний час

академічних

годин

національних

кредитів/

навчальних тижнів

кредитів

ЄКТС

^ Нормативна частина

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

648

12

18

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

1440

26,7

40

Цикл професійної та практичної підготовки

3096

57,3

86

^ Всього за нормативною частиною

5184

96

144

Варіативна частина

Самостійний вибір навчального закладу

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

396

7,3

11

Цикл професійної та практичної підготовки:

теоретична підготовка

практична підготовка


144

10802.7

20(26)*


4

30

^ Всього за самостійним вибором навчального закладу

1620

30 (36)

45

Вільний вибір студента

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

288

5,3

8

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

216

4

6

Цикл професійної та практичної підготовки:

теоретична підготовка

практична підготовка


252

1080


4,7

20(26)*


7

30

^ Всього за вільним вибором студента

1836

34(40)

51

Всього за варіативною частиною

3456

64(76)

96

Всього за 4 роки

8640

160(172)

240


* практична підготовка відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти реалізується у термін 52 навчальних тижня з сумарним навчальним навантаженням 60 кредитів


Таблиця А-ІІ

Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час

за циклами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

Цикл підготовки

(термін навчання за денною формою – 3 роки)

Загальний навчальний час

академічних

годин

національних

кредитів/

навчальних тижнів

кредитів

ЄКТС

^ Нормативна частина

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

288

5,3

8

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

1368

25,4

38

Цикл професійної та практичної підготовки

2232

41,3

62

^ Всього за нормативною частиною

3888

72

108

Варіативна частина

Самостійний вибір навчального закладу

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

360

6,7

10

Цикл професійної та практичної підготовки:

теоретична підготовка

практична підготовка


612

1080


11,3

26*


17

30

^ Всього за самостійним вибором навчального закладу

2052

43,9

57

Вільний вибір студента

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

108

2

3

Цикл професійної та практичної підготовки:

теоретична підготовка

практична підготовка


432

-


8

-


12

-

^ Всього за вільним вибором студента

540

10

15

Всього за варіативною частиною

2592

54

72

Всього за 3 роки

6480

126

180* практична підготовка відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти реалізується у термін 26 навчальних тижня з сумарним навчальним навантаженням 30 кредитів


^ ДОДАТОК Б


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА З НАПРЯМУ 6.070104 «МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Гсвоу монмолодьспорт iconГсвоу монмолодьспорт
Освітньо-професійна програма є державним нормативним документом, у якому визначається нормативний термін підготовки та нормативна...
Гсвоу монмолодьспорт iconПорядок визначення пропозицій щодо обсягів фінансування проектів науково-дослідних робіт, які подаються до конкурсної комісії монмолодьспорт України та фінансуються за кошти загального фонду державного бюджету версія 01
Монмолодьспорт України та фінансуються за кошти загального фонду державного бюджету
Гсвоу монмолодьспорт iconРішення про видачу ліцензії дак від 24. 11. 2011 року (Ліцензія Серія аг №582624 від 20. 12. 2011 р.), протокол №91( наказ монмолодьспорт України від 29. 11. 2011 р. №2951-Л)
Ліцензія Серія аг №582624 від 20. 12. 2011 р.), протокол №91( наказ монмолодьспорт України від 29. 11. 2011 р. №2951-Л)
Гсвоу монмолодьспорт iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика
Мендзебровський ігор Борисович, Асоціація «Інформаційні технології України», компанія “SoftServe”
Гсвоу монмолодьспорт iconМетодические разработки кафедры
Главной составляющей методического обеспечения учебного процесса на кафедре является Галузевий стандарт вищої освiти України гсвоу...
Гсвоу монмолодьспорт iconЗміст Стор
Перед титульним аркушем має бути заява навчального закладу до монмолодьспорт щодо проведення акредитаційної експертизи, далі зміст...
Гсвоу монмолодьспорт iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-професійна програма
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти І науки...
Гсвоу монмолодьспорт iconНаказ №58-10 Про конкурс з відбору на
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 411 від 13 квітня 2011 р та наказів монмолодьспорт України № 313, 314, 315 від...
Гсвоу монмолодьспорт iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Гсвоу монмолодьспорт iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи