European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка4/8
Дата06.09.2012
Розмір1.65 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

Кафедра обліку і аудиту


Кафедра обліку і аудиту відокремилась у 2007 році зі складу кафедри обліку і фінансів (рік створення - 2001). Її очолює доктор економічних наук, доцент Азаренкова Г.М.

Навчальний процес з підготовки магістрів за магістерською програмою «Облік і аудит підприємницької діяльності» забезпечують 25 викладачів інституту, які мають повну вищу освіту за профілем дисциплін, що викладають. Серед них – 10 докторів наук, професорів, 12 кандидатів наук, доцентів.

Кандидати наук працюють в інституті більше 10 років та мають навчальні посібники з Грифом МОНУ.

До підготовки магістрів залучаються також вчені провідних вищих навчальних закладів м. Харкова, іноземні висококваліфіковані фахівці та практичні працівники з науковими ступенями, які співпрацюють з інститутом на довгостроковій основі, беруть активну участь у науково-методичній та навчальній діяльності. Зокрема, іноземні спеціалісти з Банківської академії м. Франкфурта-на-Майні, Вищої школи Бундесбанку (Німеччина), департаменту Державної Скарбниці США та інші.

За кафедрою закріплені 33 дисципліни. Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного та контрольно-ревізійного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо ефективного управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, оптимізації оподаткування.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувального комплексу з використанням тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних економічних умовах.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту, систему діагностики знань за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Для забезпечення сприяння всебічній інтеграції в навчальний процес, наукової діяльності професорсько-викладацький склад кафедри веде активну науково-дослідну роботу.

Наукова робота кафедри здійснювалась в рамках, визначених Концепцією розвитку наукової школи УБС НБУ, напрямків та завдань створеними творчими робочими групами для проведення визначених наукових досліджень за такими напрямами:

1. «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності» - дослідження за держбюджетною темою «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (рег. номер 01995002342);

2. «Наукова співдружність НДЦ НАН України» - дослідження за договором про творчу співдружність з НДЦ НАН України;

3. «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи»;

4. Розробка спеціалізованого програмного продукту «Фінансово-аналітичний калькулятор» для НПО «Комунар»;

5. Дослідження за ініціативою викладачів з метою підготовки дисертацій і колективних монографій.

Щороку зростають кількість і обсяги друкованої наукової і навчально-методичної продукції, що готується викладачами кафедри обліку і аудиту. Професорсько-викладацький склад кафедри плідно працює над оновленням та поповненням бібліотеки інституту та Універсистету в цілому власними науковими працями – навчальними посібниками та монографіями під грифом МОН України. Тільки за 2009 – 2010 навчальний рік було видано 5 посібників під грифом МОН України.

За три останніх роки було опубліковано 5 монографій та 10 навчальних посібників.

Наукові праці викладачів кафедри щорічно публікуються в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка: проблеми теорії та практики», «Вісник Української академії банківської справи», «Вісник Міжнародного слов’янського університету», «Вісник академії правових наук України», «Право України», Научный информационный журнал «Бизнес-информ» та міжнародних журналах «Journal of Academy of Business and Economics» та «Investment Management and Financial Innovations».

За результатами наукових досліджень кафедри тільки за 2009-2010 навчальний рік викладачами опубліковано та відправлено до друку 51 наукова стаття. Загальний обсяг надрукованих та направлених до видавництв статей склав 25,5 др.арк. Позитивним виступає той факт, що із загального обсягу статей у 20-ти співавторами були студенти магістратури. Крім наукових статей, в минулому році було надруковано та надіслано до друку 48 тез наукових доповідей на конференції різного рівня, загальним обсягом 10,0 др.арк.

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці в інституті висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів. З метою активізації науково-дослідної роботи студентів в інституті створена система широкого залучення студентів до участі у різноманітних формах науково-дослідної діяльності. В процесі науково-дослідної роботи забезпечується формування творчих здібностей, формування спочатку основ, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Важливим засобом формування професійної культури фахівців нового типу є участь студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах зі спеціальності, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних роботах. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Студенти – магістри, закріплені за кафедрою обліку і аудиту активно беруть участь у щорічних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Ефективність науково-дослідної роботи студентів як комплексного засобу формування їх професіоналізму підвищується залежно від рівня і якості її організації, тому на кафедрі цей вид роботи планується з диференціацією за курсами, в тому числі відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки магістрів.

Під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Клубом організовано проведення круглих столів, екскурсій, виставки студентських робіт, днів відкритих дверей.

На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем розвитку фінансово-економічної системи України серед студентів спеціальності «Облік і аудит».

Студенти щорічно беруть участь у міжрегіональному конкурсі «Аудитор» та Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Відповідно до договору про співпрацю з Поліським державним університетом (м. Пінськ, Республіка Білорусь) викладачі і студенти інституту проходять стажування за кордоном та приймають участь у міжнародних семінарах, що дає змогу підвищити професійний рівень та поглибити знання з іноземної мови.

Студенти інституту, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» мають можливість отримати подвійний диплом відповідно з договором про співпрацю та договіром про сумісну підготовку фахівців з Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія) та відповідно до базової угоди між Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ), Університетом школи Салезіан Саррія та Вищою школою менеджменту в Барселоні щодо реалізації освітньої програми на здобуття ступеня «Магістра з міжнародного бізнесу і маркетингу».

Згідно з Порядком обміну студентами між інститутами Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) студентам інституту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» надається можливість навчатись протягом одного навчального семестру в інститутах Університету банківської справи НБУ.

Щорічно кафедрою обліку і аудиту проводиться конкурс «Кращий за професією» серед студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», на якому команди представляють презентації своїх пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства на основі комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності.

За результатами досліджень студентами сумісно з викладачами було опубліковано за 2009-2010 навчальний рік 28 тез доповідей на наукових конференціях загальним обсягом 5,6 др.арк. та надіслано до друку 5 тез доповідей загальним обсягом 1,1 др. арк. Підсумком такої плідної наукової роботи «студент-викладач» стали оприлюднені доповіді на науково-практичних конференціях різного рівня та отримання 35 грамот, 2 сертифікати, 14 подяк за участь, два дипломи ІІ ступеня та один диплом ІІІ ступеня на Регіональному конкурсі студентських наукових робіт.

Уся наукова та методична робота кафедри активно опрацьовується на науково-методичних семінарах (НМС), де розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, приділяється особлива увага актуальним питанням розвитку досліджень у галузі обліку, аналізу і аудиту. Важливою функцією НМС є регулярне інформування викладачів про запрошення до участі у науково-практичних конференціях, семінарах та тренінгах, обговорення результатів участі викладачів у цих заходах. Розгляд цих питань на НМС проходить у формі наукових комунікацій, що сприяло кваліфікаційному зростанню усіх викладачів кафедри.

Керівництвом інституту постійно вживаються заходи щодо поліпшення якісного складу науково-педагогічного персоналу, забезпечення їх належного професійного рівня та педагогічної майстерності шляхом використання різних форм підвищення кваліфікації, самоосвіти, роботи над кандидатськими та докторськими дисертаціями.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію з питань фінансової, підприємницької та банківської діяльності на факультетах підвищення кваліфікації та післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, науково-практичних конференціях, тренінгах. Матеріали стажування використовуються викладачами для вдосконалення наукової та навчальної діяльності. Так, у рамках інтеграції інституту в світову систему економічної освіти, студенти і викладачі кафедри прослухали курс лекцій з економіки та фінансового менеджменту професора Університету Іллінойс–Спрінгфілд (США) Н.Д. Сканнел, ректора Вищої школи Бундесбанку – доктора Д. Шонвица, члена наукового товариства Дипломованого інституту Банкірів (Великобританія), радника Британського Корпусу Експертів Уайза Уоррена, доктора наук з економіки (Університет Нейшатель), члена ради правління Інституту фінансових банківських досліджень, радника Швейцарського Корпусу Експертів Г.Р. Вайсера та ін.

Завдяки багатоплановій роботі кафедра обліку і аудиту забезпечує:

 • навчання студентів сучасним методам планування власної кар’єри;

 • надання інформаційних послуг студентам з питань організації власного бізнесу;

 • науково-дослідні роботи за держбюджетною тематикою та госпдоговорами;

 • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.


^ Кафедра менеджменту


Кафедра менеджменту створена 9 вересня 2008 року згідно з наказом по інституту. На кафедрі працює 6 викладачів. Усі викладачі мають вищу освіту за профілем дисциплін, які викладають.

Наукові ступені та звання мають 85% викладачів, кандидатів наук, докторів наук, доцентів – 85%.

Головна мета роботи кафедри менеджменту – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін управлінського характеру на всіх факультетах та модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти.

Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент. Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.
Викладачі кафедри працюють за таким напрямком розвитку наукової школи «Активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки». Тема дослідження – «Управління посткризовим розвитком банківської системи України».

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх спеціалістів економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, перемоги в конкурсах студентських наукових робіт.

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.
З 2009 року на кафедрі менеджменту вперше було запроваджено викладання двох профільних дисциплін «Менеджмент» та «Маркетинг» іноземною мовою. Ефективність експерименту проаналізовано та визнано необхідність продовження такої практиці з включенням до цього переліку дисципліни «Міжнародний менеджмент». Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування в провідних вищих закладах, банківських установах, підприємствах, участь у семінарах з питань банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над докторськими, кандидатськими дисертаціями, написання навчально-методичних посібників тощо.


^ Кафедра економічної теорії


Кафедру економічної теорії Харківського інституту банківської справи УБС НБУ було створено у 2001 році. Чисельність науково-педагогічних працівників кафедри складає 9 осіб, з яких докторів наук, професорів – 1 (11%), кандидатів наук, доцентів – 5 (56%), старших викладачів 2 (22%), викладачів – 1 (11%).

На кафедрі викладаються дисципліни: «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Соціальна економіка», «Національна економіка», «Міжнародна економіка», «Фондовий ринок», «Стратегічне управління», «Корпоративне управління в банку», «Економічна історія», «Історія економічних вчень», «Державне регулювання економіки». З метою досягнення необхідного рівня володіння іноземною мовою на кафедри викладаються дисципліни англійською мовою: «Мікроекономіка» (ІІ курс), «Міжнародна економіка» (ІІІ курс), «Стратегічне управління» (V курс).

Основними напрямками розвитку кафедри є спрямування діяльності на забезпечення високої якості підготовки фахівців згідно з державною програмою розвитку вищої освіти, державними та галузевими стандартами вищої освіти; забезпечення умов для досягнення соціального партнерства учасників навчального процесу – викладачів кафедри та студентів; удосконалення і модернізація методичного забезпечення навчального процесу самостійної та індивідуальної роботи студентів відповідно до вимог інтеграції української системи освіти у європейський освітній простір.

Кафедра ставить перед собою завдання удосконалення форм та методів навчання. З метою всебічної інтенсифікації навчального процесу викладачі кафедри економічної теорії відходять від використання традиційних методів навчання, а їх місце займають інтерактивні технології. Ця прогресивна тенденція дає змогу розвивати у студентів гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, ініціативність, самостійність у прийнятті рішень, вміння працювати в колективі, творчий підхід до вирішення проблем і, в результаті, моделювати професійно важливі якості майбутнього спеціаліста для банківської системи.

У процесі реалізації інтерактивних технологій навчання викладачі кафедри переосмислюють і перебудовують всі форми навчально-пізнавальної діяльності студентів: лекції, семінари, практичні заняття, організацію самостійної роботи, систему контролю і оцінювання знань студентів, заліків і екзаменів, взаємовідносини викладачів і студентів. Перевага надається концептуально-аналітичним, проблемним лекціям, в т.ч. лектори використовують такі типи лекцій, як лекції-бесіди (діалог з аудиторією); лекції з елементами колективного дослідження; лекції з аналізом конкретних ситуацій. На семінарських заняттях застосовуються такі форми організації творчої діяльності студентів як мозкова атака, ігрове проектування, ділові та рольові ігри, моделювання професійних ситуацій тощо.

Важливим концептуальним аспектом розвитку кафедри економічної теорії є модернізація навчального процесу за всіма напрямками роботи. Зокрема, проводиться робота по розробці та впровадженню дистанційних курсів. Розроблені та впроваджені дистанційні курси з таких дисциплін: «Політична економія», «Державне регулювання економіки», «Мікроекономіка», «Історія економічних вчень», «Макроекономіка», «Економічна історія», «Міжнародна економіка», «Фондовий ринок».

Викладачі кафедри є співавторами навчальних посібників з «Політичної економії», «Макроекономіки», «Економічної теорії», «Менеджмент: ситуаційні вправи» з грифом МОН України. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі підготовлено більш 150 методичних праць.

Важливим напрямом професійної діяльності викладачів кафедри є науково-дослідницька робота за напрямком: “Розвиток фінансового сектору в трансформаційній економіці". У 2010 р. підготовлено до друку монографію «Інституціональні чинники розвитку фінансового сектора економіки в умовах ринкової трансформації»

Викладачі постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних, у т.ч. закордонних, конференціях, виконують роботи за тематикою Центру наукових досліджень НБУ, публікують наукові статті у фахових виданнях. Кафедра економічної теорії співпрацює з кафедрою загальної економічної теорії Національного технічного університету "ХПІ": викладачі беруть участь у сумісній підготовці навчальних посібників, у т.ч. з грифом МОНу, наукових конференціях, науково-методичних семінарах, підготовці і проведенні "круглих столів" присвячених актуальним проблемам теорії і практики розвитку національної економіки із залученням студентів обох ВУЗів. На кафедрі працює науково-методичний семінар, метою роботи якого є розгляд актуальних наукових проблем, аналіз ходу та результатів наукової роботи викладачів, обмін досвідом щодо методики викладання дисциплін кафедри, вироблення заходів щодо модернізації організації навчання та контролю знань студентів відповідно до сучасних вимог та завдань інтеграції до Болонського процесу.

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, посідають почесні місця в конкурсах студентських наукових робіт (“Молода Україна”, конкурс наукових робіт м. Харкова тощо).

При кафедрі працює науковий студентський “SIFE- клуб". Клуб брав участь у 5-ти Всеукраїнських конкурсах “Студенти у вільному підприємництві”, отримав дипломи лауреата у четвертому і п’ятому та диплом переможця у шостому регіональному турі Всеукраїнського конкурсу “Студенти у вільному підприємництві”, а також здобув друге місце у шостому Всеукраїнському конкурсі SIFE. Студенти унікальним чином здобувають навички роботи в команді, лідерства, спілкування та управління проектами. Цей досвід дає можливість випускникам програми стати в майбутньому успішними підприємцями та службовцями найвищого рівня у провідних компаніях.

Викладачі кафедри працюють над підвищенням ефективності виховної роботи, спрямовують її на формування у студентів здібностей до самореалізації, самоосвіти і саморозвитку особистості, впевненості у власних силах, громадської активності, правової та економічної культури, моральних норм. Куратори академічних груп організують тематичні вечори, походи, відвідування музеїв, допомагають організувати студентське життя у гуртожитку.

Для забезпечення належного професійного рівня, педагогічної майстерності та наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію у Національному центрі підготовки банківських працівників України, Київському національному економічному університеті, Київському національному торгівельно-економічному університеті, Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна, Національному технічному університету “ХПІ”, банківських установах тощо.

Таким чином, навчальна, наукова, методична та виховна робота кафедри економічної теорії націлена на фундаментальну підготовку майбутнього фахівця, особистості, в якій органічно поєднуються професійна компетенція, громадська зрілість, патріотизм, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством.


^ Кафедра інформаційних технологій


Кафедра інформаційних технологій відокремилась у 2008 році зі складу кафедри вищої математики та інформаційних технологій (рік створення 2001). Її очолює кандидат технічних наук, доцент Шамов С.О. На кафедрі працює 5 висококваліфікованих викладачів, з яких 4 є кандидатами технічних наук.

За кафедрою закріплено 14 дисциплін: «Ділінгові інформаційні системи», «Документообіг та інформаційна діяльність у банківській сфері», «Економічна інформатика», «Електронна комерція», «Інформаційний менеджмент», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи і технології в банківській сфері», «Інформаційні системи і технології в фінансах», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Організація та проектування баз даних», «Платіжні системи», «Інформаційні технології управління банківською діяльністю», «Системи управління базами даних», «Інформаційні технології управління підприємницькою діяльністю». З метою досягнення необхідного рівня володіння іноземною мовою на кафедрі започатковано викладання дисципліни англійською мовою: «Інформатика» (І курс).

Своєю приоритетною задачею колектив кафедри вважає формування технічної та технологічної культури викладачів та студентів, що відповідають сучасним і перспективним вимогам розвитку банківської діяльності, фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту, а також освітньої діяльності у вищих навчальних закладах світового рівня.

Підготовка студентів здійснюється за 14 навчальними дисциплінами, що мають за мету надання студентам знань та вмінь, необхідних для практичного використання та впровадження у фінансово-кредитних установах сучасних засобів інформатизації, до яких, зокрема, відносяться прикладні програми середовища MS Office, операційний день банку БАРС, системи автоматизації банківських операцій «Ісаод-банк», «Міні - банк», програмно-технічний комплекс СЕП, програмне забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерія» та «Інфобухгалтер», комплексна система керування для малих та середніх підприємств «Парус», програма автоматизації бізнес-процесів підприємства «Галактика», програмне забезпечення з фінансового аналізу діяльності банку «Контур» та «Инталев», засоби електронної торгівлі, зокрема «Meta Trader» та «IDSystem», а також засоби захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. Для створення дистанційних навчальних курсів та тестування знань студентів використовується програмне забезпечення «Lersus» та «MOODLE».

Для підвищення професійного рівня викладачі співпрацюють з провідними фахівцями інших установ у галузі інформаційних технологій, а також проходять стажування в фінансово-кредитних установах.

Основними напрямками науково-педагогічної діяльності колективу є сучасні інформаційні технології у банківській та фінансовій сферах, їх дослідження, удосконалення та впровадження в практичну діяльність. Значна увага приділяється науковим аспектам педагогіки вищої школи, методикам викладання та оцінювання знань. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових і методичних конференціях, семінарах і виставках всеукраїнського та міжнародного рівня, що сприяє не тільки активізації науково-дослідної роботи кафедри в цілому, але й підвищенню професійного рівня викладачів зокрема. Результатом активної науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри стала підготовка трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, колективної монографії "Моделі і системи оцінювання та захисту фінансової інформації", а також чотирьох дистанційних навчальних курсів. Колектив активно працює над держбюджетною тематикою. Загалом викладачами кафедри видано близько 240 наукових та науково-методичних праць.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, до участі в якому запрошуються провідні спеціалісти навчальних закладів. Кафедра співпрацює не тільки з всіма кафедрами інституту, але й з багатьма іншими навчальними закладами, серед яких Харківський національний педагогічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет "ХПІ", Харківський національний аерокосмічний університет "ХАІ", Харківський національний економічний університет, Харківський університет повітряних сил.

За період роботи працівниками кафедри інформаційних технологій сумісно із кафедрою вищої математики створено 2 програмних продукти та інститутом отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на ці комп’ютерні програми: свідоцтво № 29476 - комп’ютерна програма «Спеціалізований програмний калькулятор “Інтервал”» // Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. 08.07 2009 р.; свідоцтво № 33427 – комп’ютерна програма «Спеціалізований програмний калькулятор “Інтервал-Д”» // Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. 25.05 2010 р.

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх фахівців економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, перемоги у конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах. На базі кафедри щорічно проводяться комп’ютерні студентські олімпіади, куди запрошуються студенти зі споріднених фахових факультетів різних ВНЗ м. Харкова, а також комп’ютерні олімпіади УБС НБУ. Під керівництвом викладачів кафедри разом з викладачами кафедри вищої математики працює студентський науковий клуб "Дослідник", до основних напрямків роботи якого можна віднести не тільки цілеспрямоване проведення наукових досліджень, але й розвиток експериментальної бази, творчу взаємодію із зовнішніми установами, публікацію наукових результатів. Учасники наукового студентського клубу ведуть активну роботу над дослідженням методів і засобів електронної комерції на фінансових ринках та над розробкою математичних моделей аналізу банківських бізнес-процесів.

З метою автоматизації своєї діяльності викладачами кафедри розроблено програмне забезпечення „Діагностика вхідного рівня знань студентів”, „Модульно-рейтинговий контроль студентів”, анкетування „Викладач очима студентів”, за допомогою створеної бази даних «Каталог «Наука»»»автоматизовано облік результатів наукової діяльності викладачів інституту.


^ Кафедра іноземних мов


Кафедру іноземних мов як структурний підрозділ Харківського інституту банківської справи УБС НБУ було створено у 2007 році і відокремлено від кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Роботу кафедри забезпечують 8 науково-педагогічних працівників.

На кафедрі здійснюється викладання трьох європейських мов – англійської, німецької та французької. Викладання іноземних мов в ХІБС має наскрізний характер і охоплює студентів денної та заочної форми навчання з І по V курси.

При отриманні освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» кафедра іноземних мов забезпечує викладання таких дисциплін: “Іноземна мова”, дисципліни пакету “Поглиблене вивчення іноземної мови”, “Ділова іноземна мова ” та “Друга іноземна мова”, для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – “Професійна іноземна мова”. Крім того, викладання іноземної мови здійснюється на курсах з підготовки до вступу в інститут та факультативі з вивчення поглибленої економічної німецької мови.

Колектив кафедри у своїй діяльності дотримується принципу інноваційності, використовуючи особистісно орієнтовані технології навчання. Кафедра активно працює над запровадженням сучасних інформаційних технологій у вивченні іноземних мов. Відповідно до сучасних вимог запроваджено нові технології підсумкової діагностики знань студентів. Кафедра іноземних мов тісно співпраціє з факультетами інституту та випусковими кафедрами при підготовці магістрів до захисту дипломних робіт іноземною мовою, що вже четвертий рік практикується в інституті.

Викладачі кафедри відповідно до вимог своєчасно підвищують свою кваліфікацію за різними формами, у тому числі значна їх частина неодноразово.

Навчально-методичні комплекси дисциплін містять усі основні складові, необхідні для забезпечення навчального процесу. Викладачами підготовлено 3 навчальних посібники, які отримали гриф МОН України. Кафедра працює над бюджетною науковою темою “Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології” з подальшим створенням словника сучасної банківської термінології (англо-українська версія).

Дисципліни кафедри забезпечені в достатній кількості наявною в бібліотеці інституту навчальною літературою. Для організації самостійної роботи студентів навчально-методичні матеріали розміщені в електронній бібліотеці.

Вивчення іноземних мов здійснюється за технологією різнорівневого навчання, що дає можливість визначити повний діапазон потреб студента, зробити наголос на індивідуальному підході до навчання, усунути мовний бар’єр для студентів, які мають більш низький, порівняно з іншими, рівень знань.

Основними напрямками науково-педагогічних пошуків викладачів кафедри є дослідження соціально-економічних аспектів розвитку фінансово-кредитної системи,   дослідження динаміки фізичного розвитку студентів ХІБС УБС НБУ, дослідження проблем адаптації вищої освіти України до Європейського освітнього простору. Формами реалізації наукової роботи кафедри є: участь у планових наукових дослідженнях ХІБС, підготовка навчальних посібників, публікація наукових статей, участь у роботі наукових конференцій, робота над кандидатськими дисертаціями, виступи на науково-методичному семінарі кафедри, керівництво науковою роботою студентів.

Кафедра приділяє велику увагу науковій роботі студентів. За підсумками своєї роботи з тематики кафедри  студенти ХІБС УБС щорічно беруть участь у міжвузівських та Всеукраїнських олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських наукових студентських конференціях, online спілкуваннях зі студентами закордонних навчальних закладів, які проводяться іноземною мовою.

При кафедрі працює клуб «Міжнародний», метою якого є активізація наукової роботи студентів як у межах навчального закладу, так і на Європейському рівні, удосконалення практичних іншомовних навичок під час спілкування зі студентською молоддю інших країн, підвищення загальноосвітнього рівня студентів та формування світогляду високоосвіченої людини. У рамках інтеграції інституту в світову систему економічної освіти, студенти і викладачі кафедри прослухали курс лекцій з економіки та фінансового менеджменту професора Університету Іллінойс-Спрінгфілд (США) Н.Д. Сканнел, ректора Вищої школи Бундесбанку – доктора Д. Шонвица, члена наукового товариства Дипломованого інституту Банкірів (Великобританія), радника Британського Корпусу Експертів Уайза Уоррена, доктора наук з економіки (Університет Нейшатель), члена ради правління Інституту фінансових банківських досліджень, радника Швейцарського Корпусу Експертів Г.Р. Вайсера та інших.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузі іноземної філології, літератури, перекладу, педагогіки.


^ Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


Роботу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін забезпечують 12 науково-педагогічних працівників, із яких 2 доктори наук і 4 кандидати наук. За кафедрою закріплено 17 дисциплін, які охоплюють увесь спектр сучасних соціально-гуманітарних наук. У структурі кафедри працює секція фізичного виховання.

Колектив кафедри у своїй діяльності дотримується принципу інноваційності, використовуючи особистісно орієнтовані технології навчання. Кафедра активно працює над запровадженням сучасних інформаційних, у тому числі дистанційних, технологій та вивчення соціально-гуманітарних дисциплін.

Відповідно до сучасних вимог запроваджено нові технології підсумкової діагностики знань студентів. Відбувається подальше вдосконалення форм і методів контролю успішності студентів відповідно до вимог КМСОНП.

Навчально-методичні комплекси дисциплін містять усі основні складові, необхідні для забезпечення навчального процесу. Викладачами підготовлено 9 навчальних посібників і підручників, які отримали гриф МОН України.

Пріоритетом у методичній роботі кафедри є забезпечення високої якості індивідуальної та самостійної роботи студентів, визначеної навчальними планами. З цією метою завершується реалізація плану видання навчально-методичних посібників з організації самостійної та індивідуальної роботи студентів бакалаврату.

Дисципліни кафедри забезпечені в достатній кількості наявною в бібліотеці інституту навчальною літературою. Для організації самостійної роботи студентів навчально-методичні матеріали розміщені в електронній бібліотеці.

Основними напрямками науково-педагогічних пошуків викладачів кафедри є дослідження соціально-економічних аспектів розвитку фінансово-кредитної системи, дослідження динаміки фізичного розвитку студентів ХІБС УБС, дослідження проблем адаптації вищої освіти України до Європейського освітнього простору. Формами реалізації наукової роботи кафедри є: участь у планових наукових дослідженнях ХІБС, підготовка навчальних посібників, публікація наукових статей, участь у роботі наукових конференцій, робота над кандидатськими дисертаціями, виступи на науково-методичному семінарі кафедри, керівництво науковою роботою студентів.

Кафедра приділяє велику увагу науковій роботі студентів. За підсумками своєї роботи з тематики кафедри студенти ХІБС УБС щорічно беруть участь у студентських наукових конференціях та Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Одним із основних завдань кафедри є збереження здоров’я та покращення стану фізичного розвитку студентів, формування у студентської молоді здорового способу життя, розширення мережі спортивних гуртків та секцій, забезпечення професійно-прикладної спрямованості фізичного виховання.

При кафедрі працює соціально-психологічна служба Харківського інституту банківської справи УБС НБУ.


^ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.050106 «ОБЛІК І АУДИТ»

План прийому студентів спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»
встановлений Національним банком України у такій кількості: денна форма навчання - 20 осіб, з яких 10 студентів навчається за рахунок фінансування коштів НБУ.

План прийому має своє обґрунтування. Сучасні умови ринкової економіки України, прискорення змін та ускладнення зовнішнього середовища, зростання рівня конкуренції зумовлюють подальше вдосконалення як системи управління підприємством в цілому, так і окремих її підсистем - обліку, аналізу і аудиту. Бухгалтерський облік являє собою важливу частину економічної науки, яка забезпечує поточне функціонування підприємства та відображає результати виробничо-господарської діяльності і дозволяє підвищити її ефективність. Отже облік став обов'язковою передумовою для встановлення стратегічного розвитку кожного підприємства. Водночас розвиток аудиту тісно пов'язаний із поглибленням досліджень, метою яких є покращення організаційних форм і вдосконалення засобів впливу на економічні об'єкти в попередньому, поточному й підсумковому режимах, забезпечення контролю повноти і достовірності обліково-фінансової інформації.

Постійна потреба у фахівцях такого рівня обумовлена
трансформаційними процесами, які відбуваються в національній економіці, збільшенням чисельності підприємств, заснованих на різних формах власності, ускладненням умов їхньої виробничо-господарської діяльності. Своєчасне вирішення стратегічних питань розвитку регіону вимагає залучення широкого кола молодих, висококваліфікованих фахівців, і в першу чергу бухгалтерів-економістів, бухгалтерів-експертів, працівників обліково-аналітичного, фінансово-економічного та контрольно-ревізійного профілю, тобто кадрами, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо ефекитивного управління підприємством, запобігання його банкрутству, ефективного використання власних фінансових ресурсів, оптимізації витрат, розмірів грошових потоків, інвестиційних процесів. Відношення підприємств з аудиторськими фірмами також повинні піднятись на якісно новий рівень - це надання підприємствам комплексу послуг по управлінському консультуванню, впровадженню дієвих систем внутрішньої звітності та контролю, оптимізації оподаткування тощо.

Для забезпечення виконання вимог практичної підготовки студентів спеціальності 8.050106 — «Облік і аудит» в галузі знань 0501 — «Економіка і підприємництво» в інституті налагоджене стабільне співробітництво з підприємствами м. Харкова, з якими укладені договори про співпрацю: ДП "Харківський завод електроапаратури", ДП Харківський машинобудівний завод "ФЕД", ХНВП "Комунар", Вовчанський авто - агрегатний завод, Куп'янський КМК, завод "Турбоатом", ЗАО ДП "Харківкнига", Куп'янське видавництво, завод ім. Малишева, ВАТ "Тракторний завод", СК "Центральна", АТ "Завод електромонтажних виробів", завод "Електормашина", Харківська панчішна фабрика, підприємство "Електроапарат", завод "Електротяжмаш", ЗАО "ХШФ Динамо".

^ Галузь діяльності фахівця

Магістр з обліку і аудиту здатний виконувати професійні роботи та обіймати первинні посади, передбачені Національним класифікатором професій ДК 003:2005, а саме: фахівці-статистики, викладачі університетів та вищих навчальних закладів, викладачі середніх навчальних закладів, інші фахівці в галузі методів навчання, професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), аудитори та кваліфіковані бухгалтери, наукові співробітники (економіка).

Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу, магістр з обліку і аудиту підготовлений виконувати функції: облікову, фінансово-економічну, організаційну, контрольно-аналітичну, управлінську, інформаційну, навчально-методичну, науково-дослідну та призначений для виконання наступних видів діяльності: організація первинного обліку господарських операцій; ведення облікових регістрів; складання і подання звітності; здійснення обліку із застосуванням інформаційних систем і комп'ютерних технологій; розробка робочих положень з обліку окремих об'єктів активів та зобов'язань; визначення шляхів удосконалення бухгалтерського обліку; застосування положень нормативної бази з обліку та контролю; застосування нормативної бази з питань оподаткування; забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень; організація роботи виконавців облікових, аналітичних та контрольних процедур; застосування методики і техніки аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства; аналіз взаємозв'язку показників «витрати-обсяг-прибуток»; використання аналітичних процедур в управлінському обліку; встановлення норм та управління за відхиленнями від них; визначення і запровадження відповідних видів, форм, методів контролю; визначення об'єктів, напрямів і виконання процедур державного фінансового контролю; практична реалізація організації і методики аудиту; виконання процедур організації і методики внутрішнього аудиту; удосконалення структури та функціонування системи внутрішнього контролю; здійснення контролю із застосуванням інформаційних систем і комп'ютерних технологій; управління стратегічним плануванням; управління економічними ризиками; керування і комунікації у корпораціях; управління фінансово-економічними відносинами; управління фінансово-господарської діяльністю суб’єктів господарювання; інформаційне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання; підготовка інформації на запит керівництва; забезпечення власних інформаційних потреб; навчально-методичне забезпечення обліково-аналітичних та контролюючих структур суб’єктів господарювання; розробка та впровадження сучасної методики обліку, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання; застосування основних методів, способів, прийомів і методик навчання і виховання; методичне забезпечення викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах; наукові дослідження у сфері фінансово-кредитних відносин суб’єктів господарювання.


^ Зміст уміння фахівця

Складання, приймання, перевірка та бухгалтерське оброблення документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку; складання фінансової звітності; визначення цін; організація фінансово-господарської діяльності підприємства; визначення доходів, витрат і фінансових результатів; організація страхової роботи; визначення матеріальних і трудових ресурсів та ефективності їх використання; склад і структуру оборотних засобів підприємства; визначення ефективності технічних нововведень та елементів інфраструктури підприємств; планування господарсько-фінансової діяльності; планування фінансових показників діяльності підприємства; складання плану документообігу і заходів щодо вдосконалення обліково-економічної роботи; дотримання законів України та інших нормативних актів, що регулюють господарську діяльність підприємств; організація бухгалтерського обліку і звітності; організація роботи матеріально відповідальних осіб; дотримання правил зберігання бухгалтерських документів і організація архіву підприємства; організація зовнішньоекономічних відносин; реформування і запровадження бізнесу на підприємствах; створення системи АРМ – бухгалтер; запобіжна діяльність; контроль за дотриманням нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та збереженням і ефективним використанням ресурсів підприємства; аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства; аудиторська і ревізорська діяльність; підготовка інформації на запит керівництва; забезпечення власних інформаційних потреб; методичне забезпечення обліково-аналітичних та контролюючих структур підприємства; викладацька робота у вищих навчальних закладах; наукові дослідження під керівництвом провідного спеціаліста.


^ Перелік навчальних дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності «Облік і аудит»
п/п

Назви
дисциплін

Кількість годин

Форми контролю

загальний обсяг

кредити

1

2

3

4

5

^ 1. Нормативні дисципліни

1.

Стратегічний аналіз

108

3

Екз

2.

Фінансовий менеджмент

108

3

Екз

3.

Менеджмент персоналу

108

3

Екз

4.

Міжнародний менеджмент

108

3

Екз

5.

Звітність підприємств

162

4,5

Екз

6.

Організація обліку

162

4,5

Екз

 

Разом

756

21
^ 2. Вибіркові дисципліни

Магістерська програма "Облік і аудит підприємницької діяльності"

^ Дисципліни за вибором навчального закладу

1.

Облік підприємницької діяльності

108

3

ПМК

2.

Внутрішньо фірмове бюджетування

180

5

Екз

3.

Дослідження операцій в економіці (Дослідження операцій в аналізі і аудиті)

144

4

ПМК

4.

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

108

3

ПМК

5.

Професійна іноземна мова

72

2

ПМК

6.

Аудит підприємницької діяльності

180

5

Екз

7.

Інформаційні технології в управлінні підприємницькою діяльністю

108

3

ПМК

8.

Фінансово-господарський контроль

180

5

Екз

 

Разом

1080

30
^ Дисципліни за вибором студента

1.

Податковий менеджмент

144

4

ПМК

2.

Стратегічне управління

108

3

ПМК

3.

Менеджмент ризику

144

4

ПМК

4.

Психологія управління і конфліктологія

108

3

ПМК

5.

Міжнародні стандарти фінансової звітності

144

4

ПМК

6.

Проектний аналіз

72

2

ПМК

 

Разом

720

20
^ 3. Практичне навчанняВиди практики1.

Наукова практика

54

1,5

2.

Педагогічна практика

54

1,5

3.

Переддипломна практика

360

10

4.

Дипломна робота

216

6

 

Разом

684

19

 

Усього годин

3240

90

^ 4. Державна атестація

1.

Захист дипломної роботи
години

кількість

 

Тижневе навантаження

18 

 

 

Екзамени

  

Поточно - модульний контроль

 

12 
Курсові роботи
1

^ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ОБЛІК І АУДИТ»


V-VI КУРС


НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ


СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ


^ Семестри вивчення

9

Загальний обсяг годин

108

Аудиторні заняття, години

53

^ Види навчання:
Лекції, години

14

Практичні заняття, години

14

Індивідуальні заняття, години

22

^ Самостійна робота, години

55

Курсові завдання

1

Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

3


Зміст дисципліни

Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства. Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства. Нормативи для стратегічного аналізу. Класифікація та економічне оцінювання виробничих одиниць. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої програми. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства. Стратегічний аналіз інвестицій.


Література:

 1. Закон України „ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365 ) Документ 996-14, чинний, остання редакцiя вiд 01.01.2007 - www.zakon.rada.gov.ua.

 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, №4, ст. 28. Документ 334/94-вр, чинний, поточна редакцiя вiд 04.06.2008 - www.zakon.rada.gov.ua.

 3. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навч. посібник - К.: АЛЕРТА, 2006.- 404 с.

 4. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. / За ред. Глівенка С.В. та ін. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 207 с.

 5. Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Стратегічний аналіз. Опорний конспект лекцій.- Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008.-174 с.

 6. Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Економічний аналіз: Практикум. – К.: Знання, 2007. -230с.

 7. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП "Рута", 2008. – 680 с.

 8. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник. – Київ: центр навчальної літератури, 2005.-400 с.

 9. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. –388 с.

 10. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005.–365 с.

 11. Лень В.С. Звітність підприємства: Підручник для студ. вищих навчальних закладів/ В.С. Лень, В.В. Гливенко.- 2-е вид., переробл. і допов. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 612.

 12. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488с.

 13. Салига С.Я., Дацій Н.В. та ін. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 210 с.

 14. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. - 557 с.

 15. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. - 2-ге вид. – К.:КНЕУ, 2006. - 268 с.

 16. Аналіз доходів та витрат (при аудиторській перевірці) // Банківський аудитор.- 2006.- № 1.- C. 11-14.

 17. Борисов А. Элементы системы стратегического управления в банках // Банковский менеджмент. - 2008.- № 3.- C. 2-10.

 18. Демченко Т. А. Дослідження основних концепцій оцінки активів // Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 3.- C. 97-102.- Бібліогр.: с. 102.

 19. Демчук Н.І. Реалізація інвестиційної стратегії промислових підприємств регіону // Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2008.- №3.- C. 19-23.

 20. Клімова О.І. Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства / Економіка та держава. - 2008.- № 4.- C. 54-58.

 21. Корягін М. Актуальні питання визнання та обліку еквівалентів
  грошових коштів в Україні//Бухгалтерський облік і аудит.-2006.-№2.- С.27.

 22. Котина О. Аналитика с нуля, или Уроки банковской аналитики // Банковский менеджмент.- 2006.- № 3.- C. 13-18.

 23. Лукіна Ю. В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України.- 2006.- № 3.- C. 113-118.

 24. Лисенко Н.О. Застосування методів прогнозування при формуванні стратегічних альтернатив // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 4.- C. 163-170.

 25. Мних Є. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації // Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- № 1.- C. 55-61.

 26. Русін С.Н. Конкуренція і конкурентоспроможність // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- C. 58-65.

 27. Спіріна М.В. Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 8.- C. 176-182.

 28. Удовенко В. Економіко-математична модель управління підприємством на основі методу Монте-Карло // Економіка України.- 2006.- № 3.- C.86-89.

 29. Ульяніч В.А. Аналіз ефективності використання оборотних засобів// Економіка: проблеми теорії та практики . -2006.- Випуск 215.- C. 976-983

 30. Швиданенко О.А. Сучасні критерії конкурентоспроможності: ефективність та інноваційність // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №8.- C. 145-153.- Библиогр.: с. 135.

 31. Шнипко О. Інноваційно-портфельна реорганізація як засіб підвищення конкурентоспроможності // Економіст.- 2007.- № 3.- C. 60-63.

 32. Шубіна С.В., Гончарова Ю.М. Управління банківськими ризиками згідно принципів проекту Basel ІІ // Ікономікі. - 2008 .- Том 1.Софія ”Бял ГРАД” ООД.- С.56-58.

 33. Шубіна С.В., Щетиніна А.Г. Шляхи оптимізації обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємства // Управління розвитком. Збірник наукових праць. - 2008 .- № 5.- Харків. Вид. ХНЕУ- С.39-41.

 34. Шубіна С.В., Самородова Н.М., Гнип Н.О. Теоретико-методичні підходи до аналізу формування та використання фінансового потенціалу підприємства як головної складової економічного потенціалу // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. - 2008.- Випуск 238.- C. Том 1. – С.199-205.

 35. Шубіна С.В., Самородова Н.М., Караченцева І.О. Контролінг як складова внутрішнього аулиту на підприємстві // «Культура народов Причерноморья» № 133, 2008 г. Межвузовский центр «Крым», С. 219-221.^ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Семестри вивчення

9

^ Загальний обсяг годин

108

Аудиторні заняття, години

53

^ Види навчання:
Лекції, години

14

Практичні заняття, години

14

Індивідуальні заняття, години

22

^ Самостійна робота, години

55

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

31   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи