Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі» icon

Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі»
Скачати 156.45 Kb.
НазваСемінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі»
Дата09.02.2013
Розмір156.45 Kb.
ТипДокументи


УКООПСПІЛКА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ


Семінар


«Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки ВКІ»


Виконала

Бібліотекар II-ї категорії

Кочубейник І.О.


Вінниця 2012р.

Головною проблемою бібліотекознавства є вивчення сутності бібліотеки як соціального інституту, що пов’язано з вивченням головних ознак, які відрізняють бібліотеку від усіх інших установ системи документальних комунікацій.

На кожному історичному етапі розвитку функції будь-якого соціального інституту, в тому числі і бібліотеки, неминуче удосконалюються, корегуються відповідно до соціально-культурної ситуації, соціально-політичного, економічного життя суспільства.

Зміна соціальних акцентів в нових умовах викликає, зокрема, необхідність глибокого розгляду соціально-культурного статусу вітчизняних бібліотек, яким в недалекому минулому відводилась пріоритетна роль ідеологічних центрів. Актуальність деідеологізації обумовлена політичною незалежністю нашої держави, підвищення інтересу до національної історії та культури, переходом до ринкових відносин, бурхливим технологічним розвитком цивілізації, значними соціально-політичними, економічними змінами кінця XX ст. Все це вимагає нових підходів до розбудови суспільства.

Одним з напрямків його розвитку є концепція інформаційного суспільства, де в центрі уваги ставиться людина, для якої вирішальну роль відіграє придбання, зберігання, обробка, передача, розповсюдження і використання знань та інформації. Базовим елементом в забезпеченні знаннями та інформацією в суспільстві є бібліотеки. Їх еволюція під впливом подій останніх десятиліть свідчить про глобальне завдання пошуку відповіді на питання « Яка бібліотека потрібна суспільству?». Поступове входження бібліотек України в демократичний простір вимагає чіткого визначення та офіційного закріплення їх статусу, що має важливе значення для розробки моделі сучасної бібліотеки і визначення стратегії розвитку бібліотечної справи в українській державі на перспективу.

В умовах переходу від авторитарного до демократичного суспільства і становлення ринкових відносин в Україні для бібліотек важливими стають фінансово-економічні аспекти їх діяльності. Для успішної адаптації бібліотек до принципово нових умов роботи в незвичайному соціальному та економічному середовищі, в умовах обмеженого фінансування необхідні зміни підходів до функціонування бібліотек, розробка нової моделі розвитку бібліотек. Визначення пріоритетів їх розвитку, розробка концепції управління бібліотекою з використанням елементів маркетингу.

Еволюція впровадження маркетингу свідчить, що для бібліотек він стає необхідним елементом їхньої діяльності. Сьогодні вибір, перед яким стоять бібліотеки, вже полягає не в тому, впроваджувати маркетинг чи ні, а в тому, як це краще зробити. Саме тому важливим є проведення теоретико-прикладних досліджень з використанням маркетингу в бібліотеках та вивчення його впливу на розвиток бібліотек.

Головне в бібліотечному маркетингу – двоєдиний і взаємодоповнюючий підхід. З одного боку, це ретельне і всебічне вивчення потреб, запитів, інтересів читачів, орієнтація на надання послуг відповідно до цих потреб, адресність надання послуг, а з іншого – активний вплив на використання послуг та існуючий попит, на формування потреб. Цим визначається основа маркетингу для бібліотек.

Маркетинг є тим інструментом, який вимагає оцінити власні можливості, подивитися на себе і свою роботу з точки зору користувача, змінити свої стереотипи. Впровадження маркетингу в бібліотеках починається з розробки маркетингової концепції. Сьогодні, коли скорочуються державні асигнування на розвиток бібліотек, вони самі повинні шукати нові концепції своєї діяльності, щоб оптимально використовувати наявні ресурси і постійно доводити свою соціальну і культурно-громадську необхідність. Такою новою концепцією і є маркетинг.

Виходячи з цього, під сучасною концепцією бібліотечних маркетингових досліджень ми розуміємо необхідність використання маркетингу в бібліотеках, як системи, що дозволяє працювати ефективно в сучасній соціокультурній ситуації. Концепція бібліотечних маркетингових досліджень визначає загальні цілі, завдання і функції бібліотеки, її пріоритети і напрямки роботи, виходячи з існуючої ситуації. Концепція – це своєрідне визначення місії бібліотеки. Маркетингова концепція відрізняється від звичайної тим, що вона розробляється спираючись на теорію маркетингу і ринкові умови, враховує запити, інтереси і пріоритети користувачів. Свій шлях бібліотека повинна шукати між бажаннями, очікуваннями користувачів і власної культурної місії. Все це і визначається в концепції маркетингової діяльності.

Основні етапи роботи над маркетинговою концепцією:

 • визначення початкових умов;

 • визначення місії, завдань, цілей і основних функцій;

 • аналіз внутрішньої ситуації (сильних і слабких сторін);

 • аналіз оточення, конкурентів, партнерів;

 • визначення цільових груп, їх запитів (сегментація ринку);

 • розробка номенклатури послуг з орієнтацією на користувача;

 • економічний аналіз, ціноутворення, аналіз джерел додаткового фінансування;

 • проведення рекламних кампаній, заходів «паб лік рилейшнз»;

 • визначення методики оцінки і контролю маркетингової діяльності;

 • структурні зміни в бібліотеці.

Робота над концепцією проводиться шляхом орієнтації на користувача конкретної бібліотеки. Розробка маркетингової концепції вимагає об’єднання зусиль провідних фахівців бібліотеки, соціологів. Вироблення концепції об’єднує колектив, тому що разом вирішуються глобальні проблеми – важливість і необхідність існування бібліотеки. Якщо концепція вироблена колективно і нею прийнялися всі працівники, значить ймовірність її успішної реалізації підвищується.

Складовою частиною маркетингової концепції, що визначає основні напрямки розвитку бібліотеки, є розробка маркетингової стратегії і тактики, що дозволяють деталізувати окремі етапи маркетингу і коригувати їх. Стратегічний план більш конкретний в порівнянні з концепцією. Тактичний план передбачає детальний опис всіх робіт, необхідних для ефективної реалізації заданої маркетингової стратегії. Він деталізує, як буде виконуватися стратегія по кожній послузі або напряму роботи в конкретний короткочасний період з оцінкою ситуації і коригуванням завдань.

Маркетинговий підхід характеризується тим, що головним в діяльності бібліотек є попит читачів (реальних і потенційних) на різні види бібліотечно-бібліографічних послуг і продукції. Таким чином, робота бібліотек оцінюється не по кількості і асортименту вироблених, а по кількості затребуваних(використаних) читачами послуг і продуктів бібліотечно-бібліографічної роботи. Бібліотека повинна бути готова до систематичного оновлення наданих видів послуг відповідно до інтересів користувачів.

Використання маркетингу має поліпшити обслуговування користувачів завдяки мобільному реагуванню на їх запити, які стають все різноманітнішими. Саме тому необхідні зміни в бібліотечних технологіях і аналізі наявних ресурсів.

Виконання вимог щодо орієнтації на користувача передбачає:

 • вивчення попиту або стимулювання його, розвиток при пасивності читачів, епізодичність використання послуг;

 • встановлення чисельності та складу груп читачів, яким необхідні бібліотечні послуги;

 • оцінку якості своєї діяльності на підставі смаків користувачів та інтенсивності попиту;

 • регулювання, а в разі потреби і швидка зміна номенклатури та утримання своїх послуг.

Перераховані процеси становлять сутність бібліотечних маркетингових досліджень як програмно-цільового підходу до вирішення проблем виробництва бібліотечно-бібліографічних, інформаційних та інших продуктів та послуг бібліотеки.

Першим і важливим елементом маркетингу є проведення маркетингового дослідження, яке допомагає бібліотеці зорієнтуватися в необхідності вирішення питань, що стоять перед нею відповідно потреб користувачів. Бібліотекарі звикли до того, що вони самі вирішують, які послуги надавати читачеві. Маркетингові дослідження дозволяють вивчити послуги, яким віддають перевагу читачі. Бібліотеку, яка ігнорує проведення маркетингових досліджень,можна вважати такою, яка взагалі не займається маркетингом, тому що дослідження – це стрижень, основа, воно дозволяє вивчити існуючу ситуацію і діяти відповідно до неї.

Для функціонування бібліотеки в умовах маркетингу, вона повинна мати адекватну інформацію. Збір, відображення та аналіз даних про проблеми, пов’язаних з маркетингом бібліотечних послуг, і є маркетингове дослідження. Це комплексне поняття, що включає всі види дослідницької діяльності.

Головне в цьому - системний підхід і дотримання принципів об’єктивності, точності. Щоб маркетингові дослідження в бібліотеці були ефективними, необхідно виходити з того, що, по-перше, вони повинні носити систематичний, а не випадковий характер, по-друге, це не одноразовий захід, воно включає сукупність дій і процесів, збір даних, запис та аналіз; по-третє, дані можуть надходити з різних джерел; вчетверте, вони можуть бути використані для будь-якої сторони маркетингу, що вимагає інформації з метою прийняття рішення. У залежності від прийняття рішення вибирається його методика, інструментарій. Технологія проведення маркетингового дослідження ідентична звичайному дослідженню.

Наступним етапом впровадження маркетингу є прогнозування оптимальної номенклатури послуг бібліотеки.

До теперішнього часу в бібліотечній теорії немає єдиної думки щодо понять «бібліотечна послуга», «бібліотечна продукція», а ведеться дискусія щодо цих понять. Послуга, як правило, продукт реалізації бібліотекою різних функцій, які здобували відповідне ресурсне забезпечення. Узагальнюючи існуючі підходи до поняття «бібліотечна послуга», дамо таке визначення – це сукупний кінцевий продукт бібліотечної діяльності, що задовольняє певні потреби суспільства в цілому і окремих користувачів.

Маркетинговий підхід, орієнтований на користувача, передбачає всебічне вивчення «ніші ринку» - моніторинг реальних та потенційних користувачів, можливих послуг бібліотеки шляхом використання різних форм і методів з метою визначення затребуваної номенклатури послуг бібліотеки. Щоб вивчити «нішу ринку», проводять сегментацію ринку, тобто його розвивають на чіткі групи реальних (зацікавлених в послузі) і потенційних користувачів, тобто сегменти цільові із загальними запитами і потребами для здійснення диференційованого підходу до них. Жодна бібліотека не буде мати успіху, якщо вона впевнена , що всі користувачі в однаковій мірі зацікавлені в її послугах. Процес визначення пропорції тих, хто зацікавлений у бібліотечних послугах, і тих, хто ні, називається сегментацією ринку. З її допомогою бібліотека може відповісти на питання: хто є клієнтами бібліотеки, в якій мірі вони схожі, в якій мірі їх потреби і вимоги розрізняються, які групи серед клієнтів є найбільш активними, як і навпаки.

Сегментація дозволяє вивчити мотивацію користування бібліотекою в цілому та окремими послугами, а саме: мотиви і переваги бібліотеки або окремих її послуг; ставлення користувача до бібліотеки, її послуг (користується тільки цією бібліотекою, намагається не користуватися послугами даної бібліотеки, виходячи з якихось причин); ступінь емоційних відносин до послуги; реакція користувача на умови обслуговування; пріоритетні послуги, на кого вони орієнтовані, їх цільове призначення; характер послуг; якісні ознаки (новизна, комплексність, унікальність тощо);кількісні характеристики ( обсяги робіт).

Встановивши групи клієнтів, необхідно визначити, які послуги будуть користуватися пріоритетом. Це є позиціонування ринку. Регулярне проведення вище названих процедур дозволяє проектувати процес ринкової ситуації і гнучко, оперативно змінювати стратегію і тактику діяльності бібліотеки з урахуванням змін у системі ринкових відносин, а також динаміки попиту користувачів і розвитку конкурентного середовища. Таким чином, на основі маркетингових досліджень і сегментації ринку бібліотеки можуть визначити пріоритетні види бібліотечних послуг, виходячи з запитів читачів, ґрунтуючись на яких проводити прогнозування і розвиток послуг бібліотеки. Процес оновлення бібліотечних послуг повинен проводитися постійно на основі аналізу «життєвого циклу товару» ( певний період часу, коли послузі властива життєздатність, тобто конкурентоспроможність). Це дозволяє постійно відмовлятися від неперспективних послуг і вводити нові.

Для впровадження маркетингу в бібліотеці необхідні зміни до структури бібліотеки, що передбачають створення відділу маркетингу або закріплення маркетингової діяльності за окремим структурним підрозділом або працівником бібліотеки. Реалізація маркетингової діяльності бібліотек передбачає систематичний контроль, оцінку і моніторинг послуг, що дозволяє бібліотеці змінюватися залежно від існуючої ситуації. Форми і методи оцінки контролю можуть бути різні. Таким чином, маркетинговий підхід вимагає використання всіх основних елементів маркетингу в комплексі.

Маркетингові дослідження повинні стати тим інструментом, який дає можливість проаналізувати ситуацію і визначити, які перетворення необхідні бібліотеці. Реалізація висновків маркетингових досліджень проводиться при стратегічному і тактичному плануванні. Визначення номенклатури послуг та їх постійна диверсифікація є головними елементами у задоволенні потреб користувачів. Реклама т а «паб лік рілейшнз» дають змогу формувати попит на бібліотечні послуги, зорієнтувати його на користувача, який не знає, які з його потреб можуть задовольнити послуги, запропоновані бібліотекою; сприяти підвищенню загального іміджу бібліотеки.

Структурні перетворення необхідні для задоволення інформаційних і культурних потреб користувачів. Контроль і керування маркетингом дозволяє своєчасно реагувати на хід впровадження маркетингу.

В рамках вивчення якості бібліотечного обслуговування та його відповідності запитам читачів Вінницького кооперативного інституту проведено дослідження «Якої бібліотеки потребує молодь». Мета дослідження – визначення місця бібліотеки в регіональному інформаційному просторі, груп користувачів, інформації потреб в різних інформаційних послугах.

Основним методом дослідження було обрано анкетування. Дослідженню підлягав весь комплекс послуг, пріоритетів і смаків користувачів.

За допомогою графіків покажемо висновки дослідження.


^ 1 Що спонукає Вас звертатись до бібліотеки ?

1 навчання;

2 особистий інтерес до певної книги, газети, журналу, теми, автора, твору;

 1. інтерес до ресурсів мережі Інтернет:

 2. самоосвіта;

 3. наукова праця;

 4. інтерес до громадського та політичного життя

 5. дозвілля.

 6. отримання інформації про нову літературу;

бажання відчувати себе освіченою людиною;

 1. потреба душі;

 2. можливість при нагоді підтримувати інтелігентну розмову;


2. Де зазвичай Ви шукаєте інформацію для Вашого навчання?


 1. в Інтернеті і інших мережах;

 2. в бібліотеці ВКІ

 3. у товаришів;

 4. в інших бібліотеках

 5. в книжкових магазинах;

 6. не шукаю, достатньо матеріалу отриманого на заняттях;


3.Чи достатньо, на Ваш погляд, у нашій бібліотеці необхідної літератури?

 1. достатньо;

 2. попит задовольняється не завжди;

 3. більш ніж достатньо, є великий вибір.


4.Потреба у якій літературі у Вас найчастіше виникає?

 1. підручники, навчальні посібники;

 2. галузева література;

 3. новинки художньої літератури;

науково – популярна;


5. Чи вважаєте Ви читання формою відпочинку?

1Так

2 Ні


6. Як часто Ви читаєте?

 1. читаю під час підготовки до іспитів, до занять;

 2. читаю не кожного дня, а тільки тоді,  коли з’явиться щось цікаве;

 3. читаю кожного дня хоч би потроху;

 4. читаю декілька годин на день;


7. Чи цікавитесь Ви літературними новинками (українськими та зарубіжними)?

 1. Так

 2. Ні


8. Якій формі популяризації книги та читання Ви віддали б перевагу?

 1. зустрічам з авторами книг;

 2. презентаціям бестселерів;

 3. рекомендацією книг авторитетними особистостями(співаками, спортсменами, літературознавцями тощо);

 4. влаштування виставок топ- видань;

 5. організацією клубів любителів конкретного літературного жанру;

 6. літературним або поетичним вечорам;

 7. читацьким конференціям;

 8. літературним судам над книжковими героями;

 9. святам книги;


9. Яким жанрам Ви віддаєте перевагу?

 1. гумор та сатира;

 2. про кохання;

 3. книги з філософським змістом;

 4. детективи;

 5. фентезі;

 6. історичні романи;

 7. пригоди;

 8. книги про життя відомих людей;

 9. військово – пригодницька;

 10. унітарні видання(енциклопедії, довідники, матеріали про гороскопи, календарі);

 11. про війну;

 12. поезія;


10. Якими відділами бібліотеки Ви користуєтесь найчастіше?

 1. абонемент;

 2. читальний зал;11. За якими галузями знань Ви найчастіше запитуєте літературу?

 1. економічна література;

 2. історія;

політика, право, юридична література;

 1. художня література (українська, російська, зарубіжна);

 2. суспільні науки, психологія;

 3. культура, освіта, мистецтво;

 4. природничі науки;

 5. філософські науки;

 6. довідкова, енциклопедична література;

 7. техніка, промисловість;

 8. мови, мовознавство;

популярні видання останніх років;

 1. література з питань релігії;

 2. сільськогосподарська література;


12. З яких джерел Ви отримуєте інформацію про необхідну Вам літературу?

 1. за порадою викладачів, знайомих, друзів;

 2. за порадою бібліотекаря;

 3. з відповідних друкованих видань;

 4. з преси, радіо та телепередач;

 5. з каталогів та картотек;

 6. шляхом перегляду книг на виставках нових надходжень;

 1. Чи користуєтесь Ви електронним каталогом ВКІ ?

1 ні

2 так


14.Чи цікавитесь Ви періодичними виданнями ?

1Ні

2Так   

                         

Якщо цікавитесь, то які газети і журнали читаєте ?


 • Маркетинг,33 канал(молодіжна), Фінанси, Ліза,

^ Джой, Cosmopolitan, Студент, Ria, Вісник

Люблю готовить, Вісник ВКІ, Фокус, Наталі

Спорт, Факти, Охота, Рибалка, Про футбол

Афіша, 20 хвилин, Наталі.


Які періодичні видання Ви б хотіли прочитати?


 • Журнали про освіту, Кулінар, Пригодницькі журнали

^ Психологія, Люблю готовить,20 хвилин, Вболівальник

Про спорт, Історичні видання про відомих людей, Техніка.


15. Які додаткові послуги мають надаватися в бібліотеці ?

- дозволити ксерокс книг, більше комп’ютерів

- зона Wi-Fi

- куточок відпочинку

- більше електронних підручників

- ксерокс

- зустріч з авторами

- принтер

16.Як зробити бібліотеку більш затишною та зручною?

- зручні меблі

- освітлення

- пластикові вікна

- ремонт

- живі квіти

- ізольований читальний зал

- кавовий автомат

- автомат для поповнення рахунку

- оновити усе устаткування бібліотеки

- змінити інтер’єр

- встановити жалюзі

- поставити м'який диван

17.Чи потрібні на Ваш погляд бібліотечні послуги в

онлайн режимі ?

1так

2ні


18. Чи користуєтесь Ви послугами інших бібліотек міста?


1ні

2так

Якщо “так”, то якими:

Бібліотека Тимірязева, бібліотека Л.Толтого, бібліотека Крупської, бібліотека І. Франка, бібліотека №8, Центральна бібліотека, Вінницька обласна науково – методична бібліотека.


19. Від чого, на Вашу думку, переважно залежить якість обслуговування користувачів-студентів?

 1. знання літератури;

 2. складу фондів;

 3. матеріально-технічної бази бібліотеки;

 4. знання читача, його запитів;

 5. оперативності обслуговування;

 6. психологічних особливостей працівників;

 7. уміння спілкуватись;

 8. естетичного оформлення бібліотеки;

  1. комфорту в бібліотеці;

20.      Які знання та навички, на Ваш погляд, найбільш важливі для професіонала бібліотечної  справи?

 1. знання книжкового фонду бібліотеки;

 2. досконале знання свого напрямку діяльності;

 1. комунікативні;

 2. аналітичні;

 3. досконале знання структури читацької аудиторії та її потреб;

 4. педагогічні, психологічні;

 5. технологічні (знання комп’ютера)


В соціальному опитуванні взяли участь студенти віком від 16 до 21-го року.


Про результати дослідження працівників ВКІ було проінформовано на виробничій нараді. Аналіз анкет засвідчив, що сучасний бібліотекар має біти ерудованим, ввічливим, доброзичливим, справжнім професіоналом, володіти культурою мови.

В результаті цього дослідження виникла ідея створення клубу «Барви українського слова».

Головним для бібліотекаря був і залишається користувач, його запити і потреби.

На основі маркетингового дослідження ми уважно відстежуємо зміни сучасних потреб користувачів і намагаємося оперативно реагувати на них. Визначені пріоритетні напрями в роботі бібліотеки, сформульовані конкретні цілі, які знайшли своє відображення в планах роботи, спрямованих на підвищення ефективності бібліотеки.

Це, по-перше, зміни пріоритетів в комплектуванні книжкового фонду, обов'язкове підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, в тому числі і внутрішньо-бібліотечне навчання (за спеціальним планом), оптимізація частини бібліотечних технологій, створення умов для позитивних змін та нетрадиційних рішень.

Підсумовуючи маркетингове дослідження бібліотеки ВКІ можна стверджувати, що завдяки маркетинговій діяльності бібліотек накопичується цінна інформація з різних аспектів роботи, читання, стану бібліотечного обслуговування, громадської думки, рейтингу бібліотеки в соціумі. А це дозволяє розробляти як стратегію, так і тактику діяльності бібліотеки.


Схожі:

Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі» iconНових надходжень до бібліотеки грудень
Карпік, В. В. Дослідження ірраціональних функцій за допомогою похідної. Побудова графіків [Текст] / В. В. Карпік. – Х. Вид група...
Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі» iconБібліотека Бюлетень нових надходжень до бібліотеки червень
Карпік, В. В. Дослідження показникових функцій за допомогою похідної. Побудова графіків [Текст] / В. В. Карпік. – Х. Вид група "Основа",...
Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі» iconМіністерство освіти І науки України
Проблеми управління інноваційною стратегією розвитку підприємств в умовах інтеграції економіки
Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі» iconМаркетингове управління персоналом
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі» iconМаркетинг як стратегічна основа розвитку сучасної вузівської бібліотеки
У такому разі застосування бібліотечного маркетингу стає необхідним елементом їхньої діяльності. Тому сьогодні хочу поділитися досвідом...
Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі» iconДіяльність вузівської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства. Шилюк Олег Іванович
Ми знаємо, що вузівські бібліотеки не вільні в собі: вони підтримують дослідження, науково-навчальні процеси вузу, поширюють інформацію...
Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі» iconМ. Горького оглядовий реферат за фахом
Анотація дисертаційного дослідження іноземною мовою – 3-5 стор. (актуальність, мета та завдання, методологічна основа дослідження,...
Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі» iconСписок наявності навчальної літератури напрямок 0305
Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч посібник
Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі» icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
Назва модуля: Маркетингове дослідження та оцінка привабливості закордонних ринків (КП)
Семінар «Маркетингове дослідження, як основа управління стратегією бібліотеки вкі» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи "Дослідження нелінійної системи управління"
Дослідження нелінійної системи управління” з дисципліни “Теорія нелінійних І цифрових систем управління” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи