Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В icon

Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В
Скачати 120.08 Kb.
НазваВісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В
Дата06.09.2012
Розмір120.08 Kb.
ТипДокументи

ВІСНИК МОРФОЛОГІЇ 16 (1) 2010

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мнихович М.В. Морфологическая характеристика сосудисто-тканевых взаимоотношений и их

гетерогенность в молочной железе в норме, при дисгормональних процессах и раке 1

Маляр Вол. В., Половецький д.с. Зміни структурних параметрів клубових лімфатичних

вузлів білих щурів-самиць у динаміці фізіологічної вагітності 6

Линчак О.В., Харчук І.В., Карпезо Н.О., Островська Г.В., Рибальченко В.К. Вплив похідного

малеіміду з цитостатичними властивостями на стан слизової оболонки товстої кишки щурів ^ 10

Мошкола В.В., Половецький А.С. Динаміка змін відносних площ структурних компонентів ділянкових лімфатичних вузлів щитоподібної залози білих щурів репродуктивного віку

після антигенної стимуляції. ^ 13

Стеченко Л.О., Петренко В.Α., Чайковський Ю.Б., Куфтирева Т.П., Трофимова І.Μ.

Ультраструктура сідничого нерва щурів за умов гіпотиреозу 17

^ Антипов Н.В., Шкиренко А.Ю., Жиляев Р.А., Антипов В.Н. Гистоструктурный и морфометрический анализ сосудисто-нейроклеточных взаимоотношений в пищеводе

при экспериментальной пластике его мышечным транстплантатом из диафрагмы ^ 20

Волошин Н.А., Григорьева Е.А. Реакция покровного синовиального слоя суставного хряща

потомства на введение гидрокортизона беременным 23

Геращенко СБ., Дєльцова О.І. Зміни периферійних нервів та їх гемомікроциркуляторного

русла при експериментальній етопозид-індукованій нейропатії ^ 28

Балабай А.А. Морфологічні зміни в нирках при експериментальній артеріальній гіпертензії

у постнатальному онтогенезі 32

Баповицкий О.В. Оценка влияния алкогольно-наркотической интоксикации на гистологическую

структуру миокарда при помощи поляризационной микроскопии ^ 35

Кучеренко С.Л., Крандієвський О.О., Сткляніна Л.В. Зв'язок між мінеральною складовою та біомеханічними властивостями великогомілкових кісток, яким було імплантовано керамічний

гідроксилапатит та призначено електромагнітне опромінення ^ 39

Амбросьева Н.П., Гордиенко Е.Н., Селиверстов С.С. Внеорганные артерии и вены матки,

расположенные в мезометрии белой крысы 41

Черкасов В.Т., Ковальчук О.І., Дзевульська І.В. Морфофункціональні зміни судин гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки шлунка під дією різних доз

метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів ^ 44

Демидчук А.В., Чайковський Ю.Б., Макаренко О.М. Вплив нейропептидних засобів

на регенерацію периферійного нерва щурів 48

Безштанько М.А. Ультраструктурні зміни слизової оболонки шлунку щурів на початкових

стадіях розвитку гіпотиреозу ^ 52

Боднар Л.В., Грешило О.О., Власов В.В. Морфофункціональний стан елементів сполучної

тканини стінки живота у хворих на пахвинну грижу 55

^ Кошельник О.Л., Попов О.Т., Десятський В.В., Ославська Т.М., Горовенко В.І. Дослідження патогенетічної активності оксиду азоту за патоморфологічними змінами підшлункової залози щурів

з L-аргінін-індукованим панкреатитом ^ 60

Борис Р.Я. Електронно-мікроскопічне дослідження гемомікроциркуляторного русла різних

шарів шкіри білого щура при експериментальному цукровому діабеті ^ 63

Костиленко Ю.П., Степанчук А.П. Трабекулярные образования и сухожильные хорды

левого желудочка сердца человека 66

Кузьменко Ю.Ю. Особливості ультраструктури паренхіми нирок щурів при впливі

на організм метилтретбутилового ефіру ^ 71

Рогозина О.В., Большаков С.А., Каширина Η.К. Ультраструктурные изменения

тиротропоцитов при интоксикации свинцом 73

Кущ О.Т., Волошин М.А. Методика вивчення популяції γδ-Τ-лімфоцитів із використанням

панелі лектинів ^ 76

Левицький В.А., Баскевич О.В. Морфофункціональні зміни фільтраційного бар'єру нирок

старих щурів після впливу загальної глибокої гіпотермії ^ 81

Масловский С.Ю., Степаненко А.Ю., Пирятинская Н.Е., Рыхлик СВ., Сероух A.T.
Нейроно-глиально-капиллярные взаимоотношения в различных структурах головного мозга человека ^ 85

Могильная Γ.Μ., Дурлештер Β.Μ., Могильная В.Л., Дряева Л.Г. Эпителиоциты пищевода

Барретта и возможный источник их происхождения 88

Костюк Г.Я., Піскун І.І. Особливості структури і функції щитоподібної залози щурів при

експериментальному атеросклерозі ^ 90

Гаргін В.В., Мирошниченко М.С. Порівняльна морфологія сердець при симетричному та

асиметричному варіантах затримки внутрішньоутробного розвитку у ранні терміни гестації ^ 93

Лупырь В.М., Колесник И.Л, Лупырь М.В. Формирование структурной организации

периартериальных нервных сплетений надпочечных желез у человека зрелого возраста ^ 95

Шамало С.М., Чайковський Ю.Б., Корсак А.В. Вплив тіотриазоліну на регенерацію

периферійного нерва за умов довготривалого мікромеркуріалізму 99

Костюк Г.Я., Дусик А.В., Дусик В.І., Хмельовий Д.А. Морфологічні зміни в селезінці при

портальній гіпертензії та при корекції резекцією 1/2 тонкої кишки ^ 102

Селиверстов С.С. Архитектоника кровеносного русла слизистой оболочки

пищеводно-желудочного перехода 105

Сікора В.З., Погорєлов Μ.В., Бумейстер Β.Ι., Бончев С.Д. Морфологія кісткового регенерату

у тварин молодого віку в умовах гіпоосмолярної. гіпергідрії ^ 108

Стеченко Л.О., Чухрай С.М., Довгань Р.С. Ультраструктура ендотеліоцитів кровоносних

капілярів міокарда серця щурів із спонтанною артеріальною гіпертензією ^ 113

Бурков Μ.В. Зміни в активності ендокриноцитів тонкої кишки при моделюванні високої

тонкокишкової непрохідності 117

Погорєлов М.В. Хімічний склад регенерату великогомілкових кісток щурів різного віку

при гіпоосмолярній гіпергідратації ^ 118

Герасимюк І.Є., Гантімуров А.В., Чепесюк В.О. Особливості динаміки морфофункціональних

змін у судинному руслі печінки та нирок при перебігу гострого розлитого перитоніту в експерименті ^ 125

Барсуков Α.Η., Шаповалова Е.Ю. Морфологическая характеристика твёрдых и мягких тканей

челюстно-лицевого аппарата человека на седьмой неделе эмбрионального развития ^ 128

Бенгус Л.М., Хвисюк О.М., Чернишов О.Г. Морфологічні аспекти експериментального

дегенеративного гіперлордозу 131

Бессалова Е.Ю. Репродуктивные показатели самцов белых крыс в норме и при парентеральном

введении ксеногенной спинномозговой жидкости ^ 136

Левицький В.Α., Колінко Я.О. Ультраструктурні зміни нервових волокон сідничого нерва

щура після дії загальної глибокої гіпотермії 139

Мороз Г.А. Структурно-функциональные особенности тимуса крыс разного возраста при

систематическом воздействии гипергравитации ^ 142

Акуленко Н.М. Дополнительные возможности регенерации печени бесхвостых амфибий

в условиях антропогенного загрязнения 147

Гнатюк М.С, Татарчук Л.В., Ясіновський О.Б., Сопель О.М. Морфометричний аналіз

віково структурно перебудови серцевого м'яза в експериментальних тварин ^ 150

Лазарев К.Л., Сатаева Т.П., Ромашова М.Ф. Экспериментальная оценка эффективности

коррекции алкогольной нефропатии при применении иммуномодулирующей и репарантной терапии ^ 153

Пикалюк B.C., Кутя С.А., Верченко И.А. Возрастные морфофункциональные особенности

скелета под влиянием гравитационных перегрузок и защите от них ^ 156

Пискун Р.П., Белошицкая А.В., Мрых Н.Н., Ромашкина Е.А., Савицкая А.А. Характеристика
функциональной морфологии сердца, легких, печени и почек в компенсаторно-приспособительных
процессах при экспериментальном атеросклерозе 159

^ АНТРОПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аветіков Д.С. Гістотопографоанатомічне обгрунтування підйому і мобілізації шкірно-жирових

клаптів та аутотрансплантатів у виличній ділянці ^ 164

Масловський В.Ю. Функціональний стан ендотелію судин у хворих на ішемічну хворобу

серця при різних структурно-геометричних моделях лівого шлуночка ^ 167

Проніна О.М., Білич A.M., Половик О.Ю., Горбаченко О.Б. Обгрунтування залежності у мінливості

форми й розмірів вушного вузла в осіб похилого й старечого віку від форми черепа людини ^ 169

Томаш Д.С, Зенин O.K., Бешуля О.А., Басий Р.В. Морфометрия почек человека

на МРТ-изображениях 171

Беловол А.Н. Изучение состояния соединительной ткани у больных псориазом

и при сопутствующей гипертонической болезни ^ 175

Гавриленко О.О. Відмінності комп'ютерно-томографічних розмірів мозочка у юнаків

та дівчат різних соматотипів 179

Чайка Г.В., Гунас І.В., Козлов А.В. Нормограми ехографічних параметрів матки і яєчників

у дівчат юнацького віку взагалі та різних морфотипів у різні фази менструального циклу ^ 184

Сергета І.В., Александрова О.Є., Боровський Б.P., Осадчук Н.І., Сергета Д.П., Теклюк Р.В., Дударенко О.Б. Досвід використання сучасних технологій кластерного аналізу для розв'язання

актуальних проблем профілактичної медицини та біомедичної антропології ^ 187

Шай A.M., Зенин O.K., Кирьякулов Г.С., Шай A.M. Морфометрическая характеристика

венозного русла селезенки мужчин первого периода зрелости 191

^ Гумінський Ю.Й., Шаюк А.В., Ясько В.В. Вікові та статеві особливості комп'ютерно-томографічних

параметрів різних відділів зорових нервів у практично здорових юнаків та дівчат Поділля ^ 193

Ashurov A.A., Gabchenko A.K., Mardieva G.M. The condition of pulmonary capillary blood flow

in pneumonia of paecilomycosis etiology 197

Жук П.Μ., Сархан Хуссайн Али, Лазаренко Ю.В., Фомин А.А. Информативность ультразвукового

исследования при выявлении тромбоза глубоких вен при переломах костей нижних конечностей ^ 200

Левківська І.Г. Особливості ехометричних параметрів яєчників у різні фази менструального

циклу дівчаток Поділля із різними соматотипами 202

Шевчук Ю.Г. Ширина борозн півкуль головного мозку у практично здорових юнаків і дівчат

Поділля різного віку за даними комп'ютерної томографії ^ 206

Евтушенко А.В. Особенности основных эхокардиометрических параметров левого желудочка

сердца у лиц различных соматотипов 210

МЕТОДИКИ

Борзяк И.Э., Усович А.К. Применение спирта и изопропанола для дегидратации малых

анатомических препаратов в технологии силиконовой пластинации ^ 213

Черных А.В., Малеев Ю.В., Стекольников В.В. Использование силиконовых герметиков в качестве

наполнителей при изготовлении анатомических коррозионных препаратов полых и трубчатых органов 217

Мішалов В.Д., Воронов В.Т., Мусієнко Д.В., Плахотнюк І.М. Методологічні питання

проектування судово-медичних закономірних зв'язків 221

ОГЛЯДОВІ

Гана Н.І., Макар Б.Г. Сучасні відомості про вади товстої кишки людини 224

Волошин М.А., Світлицький А.О. Походження назв структур і термінів в остеології 227

ХРОНІКА

Начесть 55-річчя з дня народження професора Миколи Анатолійовича Волошина 231

Схожі:

Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В iconВісник морфології 16(2) 2010 міст оригінальні дослідження мороз В. М., Рикало Н. А
Мороз В. М., Рикало Н. А. Експериментальне обгрунтування патогенетичної терапії хронічної
Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В iconВісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В
Дунай В. И., Лысый Б. В. Распределение надфн-д/сnо-позитивных нейронов в постнатальном
Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В iconВісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й
Булько І. В., Гумінський Ю. Й. Ультраструктурний морфометричний аналіз популяції лімфоцитів
Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В iconВісник морфології. – 2011. – Т. 17, №1 зміст оригінальні дослідження вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В
Вільцанюк О. О., Сорокоумов В. П., Кривко Ю. Я., Шрамко І. В. Морфологічні зміни у внутрішніх
Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В iconВісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ
Особливості формування параметрів їжодобувних рухів щурів в умовах вільної поведінки 1
Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В iconВісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В
Процюк Т. Л., Чирка О. В., Суркова Н. М., Токарчук Н.І., Благун О. Д. Використання cab І
Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В iconВісник внму. – 2011. – Т. 15., № оригінальні дослідження беляев Ε. В
Беляев Ε. В. Оцінка інтенсивності ураження зубів карієсом юнаків І дівчат, мешканців Поділля 195
Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В iconВісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю
Кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю. Патогенез эпифизарного остеомиелита...
Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В iconВісник вінницького національного медичного університету. 2011. Т. 15, №1 зміст оригінальні дослідження бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А
Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А. Окислювальні процеси в організмі
Вісник морфології 16 (1) 2010 оригінальні дослідження мнихович М. В iconОригінальні дослідження
move to 0-15397133
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи